(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

12 Bankaya Karşı 3 Kat Tazminat

12 bankaya karşı 3 kat tazminat davası, 2007 ile 2011 yılları arasında suni olarak oluşturdukları yüksek faizler ile tüketicilerini zarara uğratan bankalara karşı açılan bir davadır. Adı geçen 12 bankaya karşı yürütülmekte olan soruşturmada suni kredi oranı oluşturularak banka kredi kullanmış olan tüketicilerin zarara uğratılması nedeni ile Danıştay, bu bankaların 2007 ile 2011 yılları arasında oluşturdukları yapay faiz oranı sebebiyle mağdurların bu durumda doğan zararlarının karşılanması amacıyla açacakları tazminat davası kararını onamıştır. Onama sonucunda mağdurlar, 12 bankaya karşı 3 kat tazminat davası açarak zararlarını tazmin edebilmektedirler.

 

12 bankaya karşı 3 kat tazminat davası, tüketicilerin belirtilen yıllar arasında söz konusu bankalardan çekmiş oldukları konut kredisi, araç kredisi, tüketici kredisi ve ihtiyaç kredisinden kaynaklı kartel faizinden ötürü 3 kat tazminat alabilmek için açılabilecektir.

 

12 bankaya karşı 3 kat tazminat davasının hukuki dayanağını 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun oluşturmaktadır. Bu kanunun 57.maddesine göre, her kim, kanuna aykırı olarak eylem, karar, sözleşme ya da anlaşma ile rekabeti engellerse, bozarsa veyahut kısıtlarsa  ya da belirli mal veya hizmet piyasasındaki var olan hakim durumunu kötüye kullanırsa bundan zarar görenlerin her türlü zararını tazmin etmeye mecburdur ifadesi yer almaktadır. Aynı kanunun 58.maddesine göre ise, ortaya çıkan zarar, tarafların anlaşması veya kararı ya da ağır ihmalinin olduğu durumlardan kaynaklanmaktaysa hakim, zarar görmüş olan kimselerin talebi üzerine uğranılmış olan maddi zararın veya zarara sebep olanların elde ettiği ya da elde etmesi muhtemel karların üç katı oranında tazminata hükmedebilecektir. Dolayısıyla esasında 12 bankaya karşı 3 kat tazminat davasının hukuki dayanağını kanunun bu maddesi oluşturmaktadır.

 

Somut olaya göre 12 banka kartel oluşturarak faiz oranlarını birlikte belirlemiş ve serbest piyasa bozulmuş, faiz oranları da suni olarak artmıştır. Söz konusu artma sonucunda kartel oluşturulan dönemde çekilmiş olan kredilerle kredi kartlarına olağandan yüksek faiz; mevduatlaraysa olağandan düiük faiz uygulanmıştır. Bunun neticesinde de 12 banka fazladan haksız kazanç elde ederken müşteriler zarara uğramıştır. Bu sebeple zarara uğrayan müşterilerin bu zararlarını tazmin edebilmesi için 12 bankaya karşı 3 kat tazminat davası uygulamaya girmiştir. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak ve gerekiyorsa dava yoluna başvurmak için bu alanda hizmet veren uzman bir avukatla iletişime geçilmesi yararlı olacaktır.

 

Kartel Tazminat Davası Açmanın Şartları Nelerdir ?

12 bankaya karşı 3 kat tazminat davası açabilmenin belli koşulları vardır. Ancak öngörülen bu koşullar çerçevesinde uğranılan zararın tazmini mümkündür. Davanın ilk şartı; teşebbüslerin, kanunun yasak saymış olduğu faaliyetler içerisine girmiş olması gerektiğidir. Aynı zamanda teşebbüsler, söz konusu davranışları nedeni ile rakiplerine ya da üçüncü kişilere zarar vermiş olmalıdırlar. Bunların yanı sıra 12 bankaya karşı 3 kat tazminat davası açabilmek için illiyet bağının da varlığı aranmaktadır. Yani uğranılan zararın teşebbüsün davranışı ile bağlantılı olması gerekmektedir. Bu davanın açılabilmesi için aranan son koşul ise manevi unsurun varlığıdır. 4054 sayılı Kanun’un 58.maddesinde belirtildiği üzere ancak açık bir kasıt ya da ağır ihmal var ise zarara uğrayan kimseler üç kat tazminat talebi ile dava açma imkanına sahip olacaklardır.

 

Somut olayın özelliklerine baktığımız zaman saymış olduğumuz tüm koşulların gerçekleştiğini söyleyebiliriz. İlk şart, Rekabet Kurulu tarafından tespit edilmiştir. Yani belirtilen bankaların kanunun yasak saymış olduğu faaliyetler içerisine girdiği açıktır. Aynı zamanda bankaların almış olduğu kararla müşterilerin zarara uğradığı da barizdir. Bununla beraber illiyet bağından şüphe duyulması mümkün olmadığından ve bankalar kusurlu olarak aralarında bu anlaşmayı yaptığından dolayı her halükarda 12 bankaya karşı 3 kat tazminat davası açılmasında bir engel olmadığını söyleyebiliriz.

 

Kartel Tazminat Davası Kimler Tarafından Açılabilir ?

Kartel tazminat davası konusunda ele almamız gereken bir diğer husus da bu davanın kimler tarafından açılabileceğidir. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki zarar gören kimseler, yani davacılar kanun hükmünde açık olarak sayılmamıştır. Bu konuda herhangi bir sınırlama olmayışı, rekabetin sınırlanmasından etkilenmiş olan herkesin dava açıp açamayacağı sorusunu da akıllara getirmektedir. Fakat somut olaya bakarak şunu söyleyebiliriz ki davacı, zarara uğradığını iddia eden kimse olacaktır. Yani 2007 ile 2011 yılları arasında belirtilen bankalardan kredi alan ve kredi kartı kullanan kimselerin uğradıkları zararın tazmini için kartel tazminat davası açması mümkündür. Genel hükümlerden hareketle şunu da eklemeliyiz ki rekabetin ihlalinden ötürü zarara uğramış kimse tazminat isteme hakkını temlik edebilir. Ayrıca bu kimsenin ölümü halinde tazminat hakkı mirasçılara geçecektir.

 

Davanın kime karşı açılacağı da cevaplanması gereken sorular arasındadır. 4054 sayılı Kanun’a göre zararın oluşması birden fazla kimsenin davranışları neticesinde ortaya çıkmışsa bunlar müteselsil sorumlu olacaklardır. Bu hükümden hareketle şunu söylemeliyiz ki 12 bankaya karşı 3 kat tazminat davası, kredi ya da kredi kartı hizmetinden faydalanılmış olan bankaya karşı açılabileceği gibi 12 bankadan istenilene ya da hepsine birden de açılabilir. Davanın 12 bankaya karşı birden açılması, zararın tam anlamıyla tazmininin sağlanması bakımından daha faydalı olacaktır.

 

Kartel Tazminat Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

12 bankaya karşı 3 kat tazminat davasında görevli ve yetkili mahkeme hakkında ele almamız gereken bir diğer husus da bu davanın nerede ve nasıl açılacağıdır. İlk olarak şunu belirtmemizde fayda var; bu davada zararın miktarı tam olarak hesaplanamayacağından dava, belirsiz alacak davası şeklinde açılmalıdır. Dava dilekçesinde tazminat talebi mutlaka yer almalıdır. Davanın açılacağı mahkeme, davacı tarafın kim olduğuna göre değişiklik gösterecektir.

 

12 Bankaya 3 Kat Tazminat Davasında Yetkili Mahkeme

 

Eğer bir banka müşterisi, yani tüketici bu davayı açacaksa görevli mahkeme, Tüketici Mahkemesi olacaktır. Bir tacir, uğramış olduğu zarardan ötürü kartel tazminat davası açacaksa bu duruma görevli mahkeme Ticaret Mahkemesi olacaktır. Son olarak eğer davayı açacak olan bir kamu kurumu ise bu halde görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır diyebiliriz. Yetkili mahkeme ise tüketiciler açısından tüketicinin yerleşim yeri mahkemesidir. Fakat eğer dava, haksız fiil sorumluluğuna dayanılarak açılıyorsa bu durumda haksız fiilin işlendiği yer, zararın meydana geldiği ya da meydana gelme ihtimalinin olduğu yer mahkemesi yetkili olacaktır. Bunun dışında zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Dava, 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Zamanaşımının başlayacağı tarih hakkında henüz bir uzlaşmaya varılmamış olmakla beraber sözleşme tarihinden başlayacağı kabul edilen baskın görüşlerden birisidir.

 

Topo Hukuk Bürosu diğer makaleler ulaşmak için tıklayınız.

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Leave a Reply