(0212) 679 32 53

Bilişim Suçları ve Cezaları

Bilişim suçları ve cezaları son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte bilişim suçları ve cezaları konusu gündemde önemli bir yere sahip olmuştur. Teknolojide yaşanan değişmeler ve gelişmeler, insanların yaşam tarzlarında değişiklik meydana getirmiş olup suçların işleniş biçimlerinde de farklılıklara sebep olmuştur. Böylece bilişim suçları adı verilen yeni bir kavram ortaya çıkmıştır.

 

Bilişim suçları, aynı zamanda siber suçlar olarak da bilinmektedir. Bilişim suçları, aslında çok geniş bir alanı kapsadığından dolayı tam bir tanımını yapmamız mümkün değildir. Fakat kısaca şunu söyleyebiliriz ki siber suçlar, bilgisayar ya da internet aracılığıyla işlenen suçlardır. Yalnızca bilgisayar değil; tablet, cep telefonu, pos makinesi gibi araçlarla da bilişim suçu işlenebilmektedir. Bu suçların işleniş biçimleri farklılık gösteriyor olup bilişim suçları ve cezaları hakkında düzeneleme Türk Ceza Kanunu’nda yer almaktadır.

 

Bilişim suçunun faillerinin tespiti, çoğu zaman zor olmakla beraber imkansız değildir. Bu alanda işlenen suçların faillerini bulmak için uzmanlardan yardım alınması gerekmektedir. Çünkü bilişim sistemleri, teknik bilgi ve donanımı gerektirdiğinden sistemin işleyişini bilmeyen bir kimsenin faili tespit etme imkanı yoktur. İşlenen bilişim suçunun özelliğine göre kullanıcıların IP adresleri tespit edilmekte ve gerekli incelemeler yapılmaktadır. Aynı zamanda daha fazla kişinin bilişim suçu mağduru olmaması için de birtakım tedbirler alınmaktadır. Fakat tüm bunların yanı sıra bazı hallerde tanık beyanlarına başvurmak söz konusu olmaktadır. Neticede gerek teknik araştırmalar gerekse hukuki incelemeler sonucunda faillere ulaşılması mümkün olacaktır. Bilişim suçları ve cezaları konusunda aynı zamanda şunu de belirtmeliyiz ki bu suçlar, savcılık tarafından re’sen soruşturulmaktadır. Dolayısıyla suçun soruşturulması ve kovuşturulması için şikayet şartı aranmamaktadır. Fakat daha fazla zarara uğramamak adına bilişim suçunun mağduru olan bir kimsenin zaman kaybı yaşanmadan ilgili merciilere şikayette bulunması en doğrusu olacaktır. Mevcut zararın telafisi ve faillerin cezalandırılması aşamalarında sürecilerin doğru yönetilebilmesi adına alanında uzman bir bilişim avukatından destek alınması da ayrıca tavsiye ettiğimiz bir husustur.

 

Bilişim Sistemine Girme Suçu

Bilişim suçları ve cezaları, TCK’da farklı şekillerde düzenlenmiştir. Bunlardan ilk karşımıza çıkan ise bilişim sistemine girme suçudur. Bu suç, TCK m.243’te üç fıkra halinde düzenlenmiştir. Bilişim sistemine girme, bir bilişim sisteminde var olan verilere uzaktan bağlanmak suretiyle erişmek şeklinde olabileceği gibi bizzat elektronik sistemine yakınlık ile erişmek biçiminde de olabilir. TCK’da yer alan bilişim suçları arasında işlenmesi en kolay olan ve en çok karşımıza çıkan suç tipi budur.

 

Bilişim Sistemine Girme Suçu

 

Bilişim sistemine girme suçunun mağduru herkes olabilir. Örneğin bir kimsenin Facebook ya da Instagram hesabına izni olmaksızın, şifresini veya diğer güvenlik önlemlerini devre dışı bırakarak girme halinde dahi bu suç oluşacaktır. Suçun işlendiğinden bahsetmemiz için kişinin, bir bilişim sisteminin bütününe ya da bir kısmına hukuka aykırı olarak girmiş olması gerekir.Aynı zamanda TCK’da yer alan düzenlemeye göre, sisteme hukuka aykırı olarak giren kişinin orada kalmaya devam etmesi gerekmektedir. Fakat ne kadar süre sistemde kalınırsa bu suçun varlığından söz edeceğiz? TCK’da buna dair bir düzenleme olmadığından Yargıtay kararlarına bakmamız gerekecektir. Suçun bu şekilde işlenmesi halinde fail hakkında 1 yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmedilecektir.

 

Eğer belirtmiş olduğumuz eylemler, bedel karşılığı yararlanılan sistemler hakkında işlenirse bu durumda fail hakkında hükmolunacak ceza yarı oranında arttırılacaktır. Aynı zamanda TCK m.243/3’te yer alan düzenlemeye göre gerçekleştirilen fiil sebebiyle sistemin içerdiği veriler yok olursa ya da değişirse fail hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır.

 

Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu

Bilişim suçları ve cezaları konusunda bir diğer düzenleme, TCK m.244’te yer almaktadır. İlgili maddeye göre, bir bilişim sisteminin işleyişini bozan ya da engelleyen kişi hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Bu madde hükmünün ikinci fıkrasına göre ise, bir bilişim sisteminde yer alan verileri bozan, değiştiren, erişilmez kılan, yok eden ya da var olan verileri başka yere gönderen kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır.

 

Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu

 

TCK m.244’te yer alan düzenlemeye göre belirtmiş olduğumuz fiillerin banka ya da kredi kurumuna ait bilişim sistemleri üzerinden işlenmesi hali cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren bir hal olarak kabul edilmiştir. Bu durumda fail hakkında verilecek olan ceza yarı oranında arttırılacaktır. Aynı zamanda açıklamış olduğumuz fiillerin işlenmesi ile kendisine ya da bir başkasına haksız çıkar sağlayan kimse hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına mahkumiyet ve beş bin güne kadar adli para cezası söz konusu olacaktır. Fakat bu fıkra hükmünün uygulama alanı bulabilmesi için haksız çıkar sağlayan fiilin başka bir suç oluşturmaması gerekmektedir. Örneğin bir kimsenin başkasına ait kredi kartı ile internetten alışveriş yapması halinde bu suç değil; banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu oluşacaktır.

 

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

Bilişim suçları ve cezaları başlığı altında ele almamız gereken bir diğer suç tipi de TCK m.245’te düzenlenmiş olan banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçudur. Buna göre, bir başkasına ait banka veyahut kredi kartı her ne suretle olursa olsun ele geçiren kimse, eğer kart sahibinin ya da kartın kendisine getirilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanırsa ya da kullandırtsa ve bu yolla kendisine veya başkasına bir yarar sağlarsa bu kimse hakkında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına mahkumiyet ve beş bin güne kadar adli para cezası söz konusu olacaktır. Fakat eğer bu suç, haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birisi, aynı konutta yaşayan kardeşlerden biri, altsoy veya üstsoy ile evlat edinen ya da evlatlık tarafından işlenirse ilgili kişi hakkında cezaya hükmolunmayacaktır.

 

Bilişim suçları ve cezaları konusunda en çok karşılaşılan durumlardan bir diğeri ise TCK m.245/2’de düzenlenmiştir. Anılan hükme göre,bir başkasına ait olan banka hesapları ile ilişkilendirerek sahte bank ya da kredi kartı üreten, devreden, satan, satın alan kimse hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve on bin güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır. Aynı zamanda sahte oluşturulan ya da üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanarak kendisine veya başkasına fayda sağlayan kişi hakkında da 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası verilecektir. Ancak bu hükmün uygulanabilmesi için söz konusu eylemin daha ağır cezayı gerektiren başka bir suçu oluşturmaması gerekmektedir. Belirtmiş olduğumuz bilişim suçları ve cezaları konusunda detaylı bilgi almak ve gerekirse hukuki işlem başlatmak için bir bilişim avukatına danışılması faydalı olacaktır.

 

Bilişim Suçlarında Etkin Pişmanlık

Bilişim suçları ve cezaları konusunda son olarak ele almamız gereken husus, etkin pişmanlıktır. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki bilişim suçları ve cezalarında etkin pişmanlık hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Etkin pişmanlık hükümleri, TCK m.168’de düzenlenmiş olup burada yer alan hükümler çerçevesinde bilişim suçlarında etkin pişmanlık mümkün olacaktır. Buna göre, bilişim suç mağdurunun uğramış olduğu zarar soruşturma evresinde giderilirse verilecek ceza 2/3 oranına kadar indirilir. Eğer kovuşturma aşamasında bu zarar giderilirse, bu durumda fail hakkında verilecek olan ceza ½ oranında indirilecektir.

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply