(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Boşanma Avukatı

Aile hukuku ve boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış olan avukata, boşanma avukatı adı verilmektedir. Boşanma avukatı, özellikle son yıllarda artan boşanma davaları ile birlikte daha önemli hale gelmiştir. Boşanma avukatı, yalnızca boşanma davası konusunda uzmanlaşmış olmayıp aynı zamanda nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat talepleri gibi konularda da uzmanlığa sahip kişidir.

Her ne kadar geçmiş yıllarda da boşanma davalarına rastlansa da özellikle son dönemlerde bu davaya daha çok rastlanıldığı görülmektedir. En yaygın boşanma nedenleri ise şiddetli geçimsizlik ve aldatma olarak karşımıza çıkmaktadır. Boşanma davalarının görülmesinde avukatla temsil zorunluluğu olmadığından dolayı taraflar genellikle avukat yardımı olmaksızın boşanma davası açmaktadırlar. Fakat aslında boşanma davası, düşünüldüğü kadar basit ve kolay sonuçlanan bir dava değildir. Boşanma davası ile yalnızca evlilik birliği hukuki anlamda sona erdirilmez; çoğu zaman dava esnasında pek çok problem de ortaya çıkar ki bunlardan en önemlisi de nafaka ve çocuğun velayeti konusudur. Nafaka yalnızca boşanma davası ile hükmedilen bir karar değildir. Uygulamada çoğunlukla henüz boşanma gerçekleşmeden ara karar olarak da tedbir nafakasına hükmedildiği görülmektedir.

Boşanma süreci, eğer var ise gerek çocuklar gerekse eşler bakımından sancılı bir süreçtir. Dolayısıyla sürecin olabildiğince hızlı bir şekilde sonuçlanması tüm taraflar açısından en doğrusu olacaktır. Fakat avukattan destek alınmaksızın bu sürece başlanılması halinde boşanma davalarının uzun sürede sonuçlandığını görmekteyiz. Çünkü boşanma davası ve aile hukuku konuları, uzmanlık ve bilgi gerektiren konular olmaları nedeniyle profesyonel desteğin varlığı gerekli kılmaktadır ki bu destek ancak bir boşanma avukatından alınabilir. Dolayısıyla boşanma sürecinin eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde işlemesi, aynı zamanda tarafların hak ve menfaatlerinin tam manasıyla gözetilmesi adına mutlaka alanında uzman bir boşanma ve aile avukatına danışılmalıdır.

Boşanma Avukatı Hangi Davalara Bakar ?

Boşanma avukatının hem aile hukuku konularında hem de boşanma davalarında uzmanlığa sahip bir avukat olduğunu daha önce belirtmiştik. Durumun böyle olması neticesinde de aslında boşanma avukatının çalışma alanının çok geniş olduğunu, yani pek çok davaya bakabildiğini söylememiz doğru olacaktır. Fakat esas olarak boşanma avukatı denildiği zaman şüphesiz ki ilk akla gelen boşanma davaları olmaktadır. Boşanma davaları ise iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davasıdır.

Anlaşmalı boşanma davasında eşler; nafaka, velayet gibi konularda anlaşmış ve bu konuda boşanma protokolü hazırlamışlardır. Hazırlanan boşanma protokolü mahkemeye sunulacak olup hakimin de onay vermesiyle bir daha bu konular üzerinde yeniden durulmayacaktır. Anlaşmalı boşanma davasının açılmasında eşlerden hangisinin başvuruda bulunduğunun bir önemi yoktur. Her iki taraf da bu davayı açabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise boşanma protokolünün hazırlanmasıdır. İşte tam bu noktada boşanma avukatının rolü önem taşımaktadır. Protokolün eksiksiz bir şekilde hazırlanmamış olması halinde her ne kadar dava, anlaşmalı boşanma davası şeklinde açılmış olsa da çekişmeli boşanma davasına dönüşebilecektir.

 

Boşanma Davasında Boşanma Avukatı

 

Çekişmeli boşanma davalarında ise eşler, boşanma konusunda aralarında bir uzlaşmaya varmamışlardır. Şüphesiz bu davanın açılması ve yürütülmesi aşamalarında da boşanma avukatının önemi büyüktür. Davanın bu şekilde açılabilmesi için dava dilekçesinde yer alması gereken en önemli bilgi, boşanma sebebinin ne olduğudur. Dolayısıyla boşanma nedeninin saptanmasında boşanma davası avukatı devreye girecektir. Aynı zamanda avukatla temsil eden eşin taleplerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde mahkemeye iletilmesinde de boşanma avukatı rol oynayacaktır. Boşanma avukatı, yalnızca bu konularla ilgili değil; nafaka ve velayet gibi konularda da müvekkiline destek olacak ve onun taleplerini en üstte tutacaktır. Dolayısıyla bu konularda da detaylı bilgi almak ve neler yapılabileceği konusunda bir yol haritası çizebilmek adına mutlaka uzman bir boşanma avukatından destek alınmalıdır.

Boşanma Avukatının Gözünden; Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Günümüzde sıkça dayanılan boşanma davası nedenlerinden birisini ‘aldatma’ oluşturmaktadır. Evli bir kişinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ederek eşi haricinde başka bir kimseyle evlilik dışı ilişki yaşaması halini zina olarak tanımlamamız mümkündür. Zina nedeniyle boşanma davası açılması, TMK’da özel boşanma nedenleri arasında yer almaktadır. Buna dair hüküm, TMK m.161’de belirtilmiştir. İlgili madde hükmüne göre, zina nedeniyle dava açma hakkına sahip olan eş, söz konusu aldatma durumunu öğrenmesinden itibaren 6 ay, her halde olay üzerinden 5 yıl geçmesiyle bu nedene dayanarak boşanma davası açma hakkını yitirecektir. Ayrıca aldatılan eş, eğer bu durumdan haberdar olup aldatan eşini affetmişse bu halde zina sebebine dayanarak boşanma davası açması mümkün olmayacaktır. Fakat eylemin farklı bir zamanda yeniden tekrar etmesi halinde elbette ki aldatma nedeniyle boşanma davası açılması mümkün olacaktır. Belirtilen 6 aylık ve 5 yıllık süreler hak düşürücü nitelikte olduğundan dolayı hakim tarafından re’sen dikkate alınacaktır.

Aldatma sebebiyle boşanma davası açılmasında aldatmanın ispat edilmesi ve aldatılan eşin tazminat talebinde bulunması gibi hususlarda boşanma avukatına ihtiyaç duyulması kaçınılmazdır. Aynı zamanda şunu da belirtmeliyiz ki Yargıtay’ın kararlarına göre bir kimse kişinin evli olduğunu bile bile onunla zina yapıyorsa bu durumda aldatılan eş, üçüncü kişiden de tazminat talebinde bulunabilecektir. İşte bu gibi konularda tam bir bilgi sahibi olunması ve sahip olunan hakların bilincinde olunabilmesi adına mutlaka boşanma avukatı ile davanın yürütülmesi gerekmektedir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası, aslında TMK’da evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak nitelendirilmektdir. Şiddetli geçimsizlik ise halk tarafından verilen isimdir. Uygulamada çoğunlukla rastlanılan boşanma nedenlerinden birisi de evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Bu husus TMK m.166’da düzenlenmiştir. İlgili madde hükmüne göre bu sebebe dayanılarak boşanma davası açılabilmesi için evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek kadar temelinden sarsılmış olması gerekmektedir. Bu nedene dayanılarak boşanma davası açılması halinde eğer davacının kusuru, davalının kusurundan daha ağır ise bu halde davalı, itirazda bulunabilecektir. Fakat elbette yine bu noktada boşanma avukatının önemi devreye girmektedir.

TMK m.166’ya dayanılarak boşanma davası açılabilmesi için aranan şartlardan ilki; evlilik birliğinin ortak hayatı sürdüremeyecek kadar temelinden sarsılmış olmasıdır. Ortak hayat, yalnızca bir eş için bu denli çekilmez hale gelmiş olsa da TMK m.166’ya dayanılarak dava açılması mümkündür. Fakat her halde belirtilen boşanma nedeninin boşanmaya bir sebep teşkil edip etmediğine hakim karar verecektir.

Erkeklik Görevlerini Yerine Getirememe Nedeniyle Boşanma Davası

Uygulamada bazen de eşlerden birisinin erkeklik görevlerini yerine getirmemesi nedeniyle boşanma davası açtığı görülmektedir. Fakat aslında bu neden çok geniş kapsamlıdır. Yani nelerin erkeklik görevlerini yerine getirmemek olduğunu tam olarak saymamız mümkün değildir. Ancak bu duruma bazı örnekler vererek daha somut hale getirebilir. Örneğin, erkeğin eşiyle yatmaktan kaçınması, erkeğin meşru bir neden olmamasına rağmen evi geçindirme görevini yerine getirmemesi, erkeğin evin sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınması vs. Bu nedene dayanılarak boşanma davası açılmasında, sebebin gerçekten boşanmaya neden teşkil edip etmeyeceği hususunda detaylı bilgi almak ve davanın sonuçlarının neler olabileceği konusunda bilgilenmek adına mutlaka bir boşanma avukatına danışılması ve onun talimatları doğrultusunda hukuki süreç başlatılmalıdır.

Boşanma Avukatı ile Boşanmak İçin Yapılması Gerekenler

Her davada olduğu gibi aslında boşanma davasında da atılması gereken en önemli adım, davanın görevli ve yetkili mahkemede açılmış olmasıdır. Görevli veya yetkili olmayan mahkemede açılan dava hem zaman hem de maddi kayıplara sebebiyet verebilecektir. Dolayısıyla aslında mahkemenin doğru tespitinde de boşanma avukatına danışılması şarttır. Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi olmakla beraber bu mahkemenin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi, görevli mahkeme sıfatıyla boşanma davasına bakacaktır. Yetkili mahkeme ise eşlerden birisinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Mahkemenin doğru bir şekilde tespit edilmesinin ardından davayı açacak olan kimsenin yapması gereken iş ise boşanma dilekçesini vermektir.

Uygulamada çoğu zamanda kişiler boşanma ve aile avukatından yardım almayı reddetmekte ve internetten ya da başka mecralardan buldukları boşanma dilekçesini doldurarak mahkemeye sunmaktadırlar. Fakat bu şekilde yazılan dilekçeler yanlış olabilecekleri gibi çoğu zaman da yetersiz olmaktadır ki bu durumda dilekçeyi veren tarafın hak ve menfaat kayıpları yaşaması kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla gerek dilekçeleşme aşamasında gerekse davanın yürütülmesinde mutlaka bir boşanma avukatıyla çalışılmalıdır.

Boşanma Avukatı İle Boşanma Süreci Nasıl İşler ?

Boşanma talebi ile boşanma avukatına gidildiği zaman, müvekkilin avukata detaylı bilgi vermesi, boşanma nedeninin tespit edilebilmesi açısından önemlidir. Boşanma sebebi doğru bir şekilde tespit edildikten sonra boşanma davası dilekçesinin yazımı aşamasına geçilecektir. Eğer anlaşmalı boşanma isteniyorsa bu durumda avukatın yardımıyla bir boşanma protokolü hazırlanacaktır. Dolayısıyla ilk aşamada aslında boşanma davasının türü tespit edilecektir.

Anlaşmalı boşanma söz konusuysa ve avukatın da talimatıyla eksiksiz bir boşanma protokolü hazırlanmışsa dava, kısa bir sürece sonuçlanacak, yani evlilik birliği hukuken sona erecektir. Fakat çekişmeli boşanma davası mevcutsa bu durumda süreç daha uzun olabilecektir. Hakim, dilekçelerde de belirtilen iddiaları ve savunmaları inceleyecek, tarafların taleplerini değerlendirecektir. Taleplerin doğru bir biçimde hakime aktarılmasında da boşanma avukatının rolü devreye girecektir. Dava süresince boşanma avukatı, müvekkilini koruyucu yönde tavır takınacak olup onun haklarının ve menfaatlerinin muhafazası için çaba harcayacaktır. Özellikle çekişmeli boşanma davasında hızlı bir sonuç isteniyorsa boşanma avukatı ile çalışılması en doğrusu olacaktır.

Boşanma Avukatı ile Boşanmaların Hızlanması Mümkün Müdür ?

Elbette ki en hızlı boşanma şekli tarafların anlaşarak boşanma kararı alması halinde gerçekleşmektedir. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için ise eşler arasındaki evliliğin en az bir yıl süresince devam etmiş olması gerekmektedir. Eğer bu şart gerçekleşmişse ve uzman bir avukatla eksiksiz bir boşanma protokolü hazırlanmışsa boşanma davası kısa bir sürede sonuçlanacaktır.

Çekişmeli boşanma davalarında ise şüphesiz ki davanın sonuçlanması, anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürecektir. Çünkü davanın görülmesi esnasında velayet, nafaka, tazminat gibi konularda kararlar verilecek olup her biri aslında sürecin uzamasına sebebiyet vermektedir. Fakat eğer uzman boşanma avukatıyla temsil söz konusuysa iyi hazırlanmış bir dilekçe mahkemeye sunulmuş olacağından dolayı talepler ve savunmalar açık bir şekilde belirtilmiş olacaktır ki bu da davanın karmaşıklığının çözülmesine bir nebze de olsa katkı sağlayacaktır.İşlerin nasıl yürüdüğünü bilen avukat, hukuki süreci kısaltmada elbette ki başarılı olacaktır. Dolayısıyla hem muhtemel problemlerin önüne geçebilmek hem de olası kayıpları engellemek adına aile hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattan yardım alınmalıdır.

Boşanma Avukatı ile En Hızlı Ne Kadar Sürede Boşanabilirim?

Boşanma avukatı ile en hızlı ne kadar sürede boşanmanın gerçekleşebileceği merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde açılan boşanma davaları, diğer şehirlerde açılan davalara göre genelde daha geç sonuçlanmaktadır. Bunun nedeni ise mahkemelerin üzerindeki iş yükünün çok fazla oluşudur. Fakat yine de şunu belirtmemizde fayda var ki bu şehirlerde açılacak olan anlaşmalı bir boşanma davası en iyi ihtimalle 6 ayda sonuçlanabilecekken avukattan yardım alındığı halde bu süre 3 aya kadar inebilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında ise avukatla temsil söz konusu olsa da süre ortalama 8 ila 12 ay arasında değişmekte, hatta bazen daha uzun olmaktadır. Bu durum somut olayın özelliklerine göre farklılık gösterecektir.

Boşanma davası neticesinde verilen karara karşı bir üst mahkemeye gidilmesi halinde ise sürecin uzayacağı aşikardır. Dolayısıyla verilen karara karşı üst mahkemeye gitmeden önce de mutlaka bir boşanma avukatına danışılmalı ve ona göre başvuru yapılmalıdır. Fakat bunun için hızlı davranılmalı ve üst mahkemeye başvurma süresi kaçırılmamalıdır.

Boşanma Avukatı Arıyorum

Boşanma avukatı arıyorum diyen aciliyeti olan kişiler bulmak mümkündür. Kuşkusuz ki en hızlı boşanma şekli tarafların boşanma ve bunun sonuçları hakkında anlaşmaya varmış olduğu anlaşmalı boşanmadır. Eğer eşler arasındaki evlilik en az 1 yıl devam etmişse anlaşmalı boşanma davası açılması mümkün olacaktır ve iyi hazırlanmış bir protokolle boşanma işlemi bir boşanma avukatı ile hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.

Çekişmeli boşanma davalarında ise avukatın karşısına gelecek olan konu, anlaşmalı boşanmaya göre daha karmaşık olacağından dolayı dava sürecinin daha uzun sürmesi muhtemel olacaktır. Uzman boşanma avukatı, bu süreci olabildiğince kısaltacak olup karmaşıklığı en kısa zamanda çözerek neticeye ulaştıracaktır. Aynı zamanda iyi bir boşanma avukatının yazmış olduğu dilekçe hiçbir avukattan yardım alınmadan hazırlanmış olan bir dilekçenin önüne geçecektir. İşlerin nasıl yürüdüğünü bilen avukat, hukuki süreci kısaltmada elbette ki başarılı olacaktır. Aynı zamanda boşanma avukatı, davacı olacak olan eşin hak ve menfaatlerini koruyacak ve sahip olduğu hukuki bilgi ve deneyimlere dayanarak yasal sürelerin farkında olacaktır. Dolayısıyla her halde uzman bir avukat aracılığıyla boşanma işleminin olabildiğince hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğini söyleyebiliriz.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

28 Responses

 1. Ahsen

  merhaba avukat bey, çok severek evlendik eşimle fakat eşim beni aldatıyor. telefonda mesajlarını gördüm aynı şekilde facebookta konuşmalarını birbirlerine cam açtılarını herşeyi biliyoorum kendisinede söyledim beni aldattığını biliyorum diye ilk önce şoka uğradı sonra şiddet gördüm kendiside bni aldattığını kabul ediyor. 2 erkek çocuğum var ve ben boşanmak istiyorum ne yapmam gerekli

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhaba Ahsen Hanım,

   Toplayabildiğiniz kadar delil toplamanızı tavsiye ederiz. Facebook’ta ve telefondaki konuşmaların kaydını alabiliyorsanız bunları bir boşanma davası açarak mahkemeye usulüne uygun bir şekilde sunmanız ihtimalinde boşanmanız muhtemeldir. Eşinizin sizi aldattığını mahkemede de dile getirmesi işinizi kolaylaştıracak, ancak boşanmanızı tek başına sağlamayacaktır. Aldatma konularında unutmayın ki Medeni Kanun tarafından belirlenmiş hak düşürücü süreler mevcuttur. Zaman kaybetmeden bir avukata başvurmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

 2. Baharcan

  Nasıl söylenir bilemiyorum. kocam komşumuzla beni salak yerine koydu resmen yıllardır anlayamamışım hainliklerini. gözlerimle gördüm ve delilim yok boşanmak istiyorum nasıl boşanabilirim

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhaba Baharcan Hanım,

   Boşanma konusunda kararlıysanız boşanma sebeplerinizin analizini ve delil olarak başkaca yollara nasıl gidebileceğinizi ortaya koymalısınız. Aldatma sebebiyle boşanma durumunda hakim mal paylaşımında farklı oranlara gidebiliyor, bilginize.

   Oldukça hassas ve uzun soluklu sayılabilecek boşanma prosedürünü uzman bir boşanma avukatı aracılığıyla yürütmenizde yarar vardır.

   Saygılarımızla

 3. Onur

  Hocam iyi günler eşim tam 4 ay önce evi terk ederek ailesinin yanına gitti aynı şehirdeyiz kamu gorevlisiyiz ikimizde aramızda ufak tartışmalar oluyordu fakat şiddet yoktu bianda çekip gitti banada hiç birşey söylemiyor boşanalim diyorum bisey demiyor gel diyorum gelmiyor bu şekilde evlilik olacağını düşünüyorum ve istemiyorum maddi manevi bu süreçte yıprandım ben boşanmak istiyorum bu durumda ne yapmam gerek

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhaba,

   Dönmeyeceğini düşünüyorsanız terk sebebiyle boşanma davası açmayı deneyebilirsiniz. Bu konuda bir boşanma avukatı ile iletişime geçmeniz avantajlı olacaktır.

   Saygılarımızla

 4. Esra

  Merhaba,
  Arkadaşım Hollanda da boşandı. Türkiye de tanıma tenfiz yapmak istiyor ama eski eşi ‘avukatıma talimat verdim dosyaları sana olduğu gibi yollayacak ancak hiçbirini konsoloslukta tastikletmeyeceğiz ve sana boşanmak için vekalette vermeyeceğim’ dedi.
  Bu durumda ne yapabiliriz ?
  Ayrıca 3 yıldır ayrı yaşıyorlar, karşı tarafın sevgilisiyle fotoğrafları, küfür ve hakaret içeren ses kayıtları mesajları var elimizde.
  En kısa zamanda Türkiye de boşanmak için nasıl bir yol izleyebiliriz?

 5. Nunazlı G.

  eşimle yıllardır şiddetli geçimsizlik yaşıyoruz, boşanmak istiyorum ama çocuklarım kesin bende kalırmı ?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, tarafların maddi durumları, kişilikleri ve sosyal hayatları ayrıca çocukların istekleri, ihtiyaçları ve yaşları dikkate alınarak mahkeme çocukların kimde kalacağına karar verecektir. Önemli olan sizin uzman bir boşanma avukatının yardımıyla mahkemenin takdirini lehinize çevirmektir. Bunun sonucunda çocuklarınızın velayeti size verilebilir. Saygılarımla

 6. Büşra F.

  hergün eve geç geliyor eşim akşam akşam toplantımı olurmuş hergün aynı hikayeyi dinliyorum artık boşanmak istiyorum, hangi sebeple dava açmalıyım ?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Öncelikle bir aldatma olup olmadığını tespit etmelisiniz. Ardından sebebi daha net olarak belirleyebilirsiniz.

   Saygılarımla

 7. nurdan b.

  13 yıldır durumumuz kötüydü fakat eşimin şimdi durumu iyi bu yüzden eskisi kadar ilgilenmiyor benimle ve geçen gün telefonunu karıştırınca bir bayanla sohbetlerini gördüm kesin aldatıyor eminim ve boşanmak istiyorum. hem boşanma hemde tazminat davası açmak istiyorum yardım edin lütfen

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Boşanmalarda bir eşin kusuru diğer eşin kusurundan fazla ise maddi ve manevi tazminat istenebilir. Tazminatın miktarı, eşlerin kaç yıldır evli olduklarına, çocuk sayılarına, ekonomik ve sosyal durumlarına göre belirlenmektedir. Boşanma sürecinde bir boşanma avukatından yardım almanız sizin lehinize bir durum oluşturacaktır. Süreç hem hızlı hem de iyi işleyecektir.

   Saygılarımla

 8. Rıdvan Y.

  eşimle dün akşam oturup konuştuk karşılıklı anlaştık boşanıcaz kabul ediyor kendiside ama en hızlı şekilde kaç günde boşanırız ?

 9. Nermin

  merhabalar. ben 7 aylık ewliiyim. ewlilik öncesinden başlayıp hala dewam eden tertışmalarımız ve kawgalarımız var. hakaret içerikli tehtitli tartışmalar çok fazla. eşimle aramızda hiç bir cinsel münasebet yaşanmadı. ben boşanmak istiyorum fakat eşim kesinlikle istemiyor üstelik boşanma olmaması için tehtit ediyor. boyle bi durumda ne yapmam gerekir ?

  1. Stj. Av. Yekcan Öner

   Merhabalar, eşiniz boşanmaya yanaşmadığı için çekişmeli boşanma davası açmalısınız. Zaten 1 yıldan az süren evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılamamaktadır. Bir uzman avukatın hukuki desteğiyle davayı açmanız sürecin sağlıklı ve lehinize işlemesini sağlayacaktır. Saygılarımızla

 10. Bernanur E.

  eşimin bugün çocuğuma gerçek anlamda bağlı olmadığını iyice anladım, insan kendi çocuğunu sevmezmi? böyle bir şeyi kabul edemem bu yüzden boşanmak istiyorum ama çocuğumun yanınada yaklaşsın istemiyorum mümkünmü?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, boşanma sürecinde velayetin kendisine verilmesini isteyebilirsiniz. Eşiniz de velayeti isteyebilir. Velayeti istemese dahi çocuğunu belirli zamanlarda görmek isteyebilir. Haklı bir neden olmadıkça hakim, babanın çocuğunu görmesine izin verecektir. Saygılarımızla

 11. Dilay P.

  ekonomik durumumuz kötü ama boşanmak istiyorum ve sadece 1 gayrimenkulumuz var boşanırsak onu ben alabilirmiyim pay etmeden?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, eğer eşiniz bunu kabul ederse alabilirsiniz. Kabul etmezse seçtiğiniz mal rejimine göre mallar paylaştırılacaktır. Saygılarımızla

 12. Tunahan L.

  anlaşmalı olarak boşanmak istiyorum eşimle fakat benden maddi olarak beklenti içerisinde ve tehdit ediyor beni yeni sevgilisiyle bu konuda ne yapılabilir?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, boşanmanız çekişmeli olarak açılacaktır. Ayrıca tehdit için de şikayette bulunabilirsiniz. Saygılarımızla

 13. Selen H.

  yeni evliyim ama evliliğin daha ilk aylarında bile bana kötü davranıyor kocam, ben böyle hayal etmemiştim evliliği acil boşanmam lazım lütfen yardım edin.

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

 14. Gamze B.

  kocam hergün sarhoş geliyor ve şiddet uyguluyor boşanmak istesem yine kötü davranıcak, gizlice mahkemeye vermem lazım her konuda destek lazım avukat bey yardım edin.

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

Leave a Reply