(0212) 679 32 53

Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı boşanma davası içersindeki önemi, adli yargı sistemimiz içerisinde en çok açılan davalardan biri olmakla birlikte bu davalara bakan ve aile hukuku alanında uzman olan avukatlara boşanma avukatı denmektedir. Karı ve kocanın sağ olduğu hallerde evliliği çeşitli nedenlerden dolayı sonlandırmak isteyen eşler, boşanma davası yoluna başvurmaktadırlar. Boşanmanın tanımını yapmak gerekirse; eşler hayattayken kanunda öngörülmüş olan bir boşanma sebebine dayanılarak eşlerden birinin açacağı dava neticesinde evlilik birliğine Aile Mahkemesi kararıyla son verilmesi haline boşanma denmektedir. Evlilik birliği gerek toplum düzenimiz gerekse hukukumuz açısından ayrı bir öneme sahip olması sebebiyle bu birliğin sonlandırılması da aynı öneme sahiptir. Bu nedenle aile hukuku kitabının ilk kısmında ayrı olarak “boşanma” konusu üzerinde durulmuştur.

 

Açılacak boşanma davasının hızlı ve kusursuz bir şekilde sonlanması ve boşanmanın ardından birtakım hukuki sorunların yaşanmasının önüne geçilebilmesi adına boşanma avukatının önemi göz ardı edilemez. Boşanma sürecinin ciddiye alınmaması, internetten bulunan dilekçe ya da protokoller kullanılarak hareket edilmesi çoğu zaman bu süreç içerisinde ve sonrasında sıkıntıların oluşmasına sebebiyet vermektedir. Boşanma dilekçesinde yer alması gereken önemli ifadelerin olmaması, tedbir taleplerinin zamanında ve gerektiği şekilde belirtilmemesi ya da delillerin eksik belirtilmesi veya hiç belirtilmemesi gibi durumların yaşanması halinde hak kayıplarının önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla her ne sebeple boşanma davası açılacak olursa olsun olası hak ve menfaat kayıplarının önlenebilmesi için aile hukuku alanında uzman bir boşanma avukatıyla hukuki sürecin başlatılması ve yürütülmesi doğru olacaktır.

 

Boşanma Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Boşanma avukatı,  aile hukuku alanında uzman bir avukat olarak nitelendirilmesi neticesinde bu alanda ortaya çıkabilecek her türlü hukuki ihtilafın çözümünde önemli bir rol almaktadır. Öncelikli olarak şunu söylemeliyiz ki boşanma avukatının esas uzmanlık alanı elbette ki boşanma davalarıdır. Boşanma davaları, çekişmeli ve anlaşmalı boşanma olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanmada eşlerin, boşanmadan önce tüm durumlar üzerinde anlaşmış olmaları ve anlaşma protokolünü eksiksiz bir şekilde tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 

Boşanma Davasında Boşanma Avukatı

 

Dolayısıyla anlaşmalı boşanma davaları her ne kadar kolay görünse de uygulamada durum bu şekilde karşımıza çıkmamaktadır. Çekişmeli boşanma davaları ise daha zorlu ve uzun bir sürece tabi olmaktadır. Bu boşanma davasında öne sürülecek olan boşanma sebepleri çok iyi bir şekilde tespit edilmiş olmalı ve bununla beraber mahkemeye sunulacak delillere de önem verilmesi gerekmektedir. Neticede her iki boşanma davasında da uzman boşanma avukatı aracılığıyla hareket etmek en doğru hareket olacaktır.

 

Boşanma avukatı, yalnızca boşanma davalarında değil; boşanma neticesinde istenecek olan nafaka açısından da önemli bir role sahiptir. Nafaka, yalnızca boşanma kararı ile beraber hükmedilen bir ödemedir. Anlaşmalı boşanma davasında boşanma protokolüyle belirlenebileceği gibi çekişmeli boşanma davası sonucunda hakim tarafından da belirlenebilir. Aynı zamanda belirlenmiş bir nafaka varsa daha sonra nafaka davası açılarak mevcut nafakanın azaltılması, arttırılması ya da tamamen kaldırılması gibi taleplerde bulunulması mümkündür. İşte bu aşamada da yine bir boşanma avukatına danışılması büyük önem arz etmektedir.

 

Boşanma Avukatının Önemi

Bunun yanı sıra velayet konusunda da boşanma avukatına büyük oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Velayet, reşit olmayan çocukların haklarının tümünü ifade etmekte olan ve boşanma davalarında çoğu zaman büyük engel teşkil eden bir durum olarak karşımıza çıkar. Ayrılma aşamasında olan anne ve baba çocuğun ya da çocukların geleceğini kendileri kurmak istemekte olup bu nedenle velayetin kendilerine bırakılmasını istemektedir. Dolayısıyla boşanma davası sürecinin sonunda velayetin kime bırakılacağı anne ve baba açısından önemli bir husustur.

 

Boşanma Avukatının Önemi

 

Yalnızca boşanma davası neticesinde değil; sonradan da velayetin değiştirilmesi mümkündür. Bu durumda velayetin değiştirilmesi davası açılması gerekmektedir. Gerek boşanma sürecinde gerekse sonrasında velayetin kendisinde olmasını isteyen eşler mutlaka bir boşanma avukatından yardım almalıdırlar. Tüm bunların yanı sıra eşler arasında mal paylaşımı önceden bir protokolle gerçekleştirilmemişse ya da boşanma sonrasında mal rejimiyle ilgili farklı durumlar ortaya çıkmışsa hakkını korumak isteyen taraf, aile hukuku alanında uzman bir boşanma avukatı ile hareket ettiği takdirde olası hak ve menfaat kayıplarının önüne geçilmesi mümkün hale gelecektir.

 

Boşanma davasının nedenine bağlı olarak hak ve menfaatinin zedelendiğini iddia eden eşin, aynı zamanda tazminat davası açması da mümkündür. Bu durum özellikle aldatma nedeniyle boşanma davasının gerçekleştiği hallerde karşımıza çıkmaktadır. Hem maddi hemde manevi tazminat davası açma imkanı olan eş, bu davayı açmadan önce mutlaka bir boşanma avukatına danışmalı ve onun göstereceği hukuki yol doğrultusunda hareket etmelidir.

Boşanma Avukatının Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasındaki Rolü

Aldatma nedeniyle boşanma davası açılması, günümüzde sıklıkla karşımıza çıkan hukuki konulardan birisidir. Boşanma nedenleri arasında yer alan zina, evli bir kimsenin sadakat yükümlülüğünü ihlal ederek eşi dışında bir kimseyle evlilik dışı bir ilişki yaşaması olarak tanımlanabilir.

 

 

Boşanma Davalarında Boşanma Avukatının Rolü

 

Aldatma nedeniyle boşanmak, Türk Medenİ Kanunu’nda özel boşanma sebepleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle boşanma davası açılması halinde çekişmeli boşanma davasının söz konusu olması kaçınılmaz olacaktır. TMK m.161’de bir eşin zina etmesi halinde diğer eşin boşanma davası açabileceği belirtilmiştir. Dava açma hakkı olan eş, bu durumu öğrenmesinden itibaren başlayarak 6 ay ve her halde zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmesiyle bu hakkını yitirecektir. Aynı zamanda eğer aldatılan taraf bu durumu affederse o zaman dava hakkı olmayacaktır. Fakat zina sürekli devam etmişse her zina fiilinden itibaren yeni bir süreye tabi yeni bir hak doğacaktır. Bu süreler hak düşürücü süreler olup hakim tarafından re’sen dikkate alınacaktır.

 

Boşanma Avukatı Bakırköy

Aldatma nedeniyle boşanma davası açılması halinde bu durumun ispat edilebilmesi ve aldatılan eşin haklarının korunması ve gerekirse tazminat davası açılabilmesi adına mutlaka aile hukuku alanında uzman olan bir boşanma avukatıyla hukuki süreç başlatılmalı ve devam ettirilmelidir. Tazminat, boşanma davası ile talep edilebileceği gibi ayrı bir dava açılarak da talebi mümkündür. Aynı zamanda Yargıtayın kararlarına göre şunu da belirtmeliyiz ki evli bir kimseyle evli olduğunu bilerek zina yapan 3.kişi aleyhine de tazminat davası açılması mümkündür. Tazminat talebinde bulunacak olan eşin etkili bir sonuç alabilmesi adına davanın bazı tedbir talepleriyle birlikte açılması daha uygun olacaktır.

 

Boşanma Avukatının Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davasındaki Önemi

Halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak adlandırılan boşanma sebebi esasında Türk Medeni Kanunu’nda evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma olarak kabul edilmiştir. Bu durum genel boşanma sebebi olup TMK m.166’da düzenlenmiştir. İlgili madde hükmüne göre, evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek kadar temelinden sarsılmış olması halinde taraflardan biri boşanma davası açabilir. Belirtilen bu durumda, eğer davacının kusuru ağırsa, davalının açılan davaya itiraz etme hakkı vardır.

 

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için aranan bazı koşullar vardır. Bunlardan ilki evlilik birliğinin ortak hayatı sürdüremeyecek kadar hasar almış olmasıdır. Eşler arasındaki bu geçimsizliğin bir eş için hayatı çekilmez kılmış olması yeterlidir. Aynı zamanda eşler arasındaki geçimsizliğin boşanma sebebi sayılıp sayılmayacağına hakim karar verecektir. Eşlerden birinin bu sebebe dayanarak boşanma davası açması yeterli olacaktır. Şiddetli geçimsizliğe verilebilecek en yaygın örnekler; karşılıklı hakaret etmek, dövmek için eşin üzerine yürümek, eşle alay etmek, eşe iftira atmak, eşin ailesina hakaret etmek vs. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açmak isteyen eş, bir boşanma avukatına danışmalı ve onun talimatları doğrultusunda hukuki prosedürü başlatmalıdır.

 

Erkeklik Görevlerini Yerine Getirememe Nedeniyle Boşanma Davası

Erkeklik görevlerini yerine getirmemek evlilik birliği içerisinde farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin, erkeğin, meşru bir sebep olmaksızın evi geçindirmeyi reddetmesi, eşi ile yatmaktan kaçınması, evin sorumluluklarını yine meşru bir neden olmaksızın üstlenmekten kaçınması gibi. Erkeklik görevini yerine getirmediğinden dolayı boşanma davası açılması halinde bu davranışları sergileyen erkek, kusurlu taraf olacaktır. Bu nedenle açılan boşanma davalarında genellikle nafaka, velayet ve tazminat gibi hususlarda da sorun yaşanmaktadır. Bu nedenle açılacak olan davanın doğru ve eksiksiz bir şekilde yürütülebilmesi için hukuki bilgi ve deneyime sahip olan boşanma avukatından yardım alınmalıdır. Bir boşanma avukatından destek almak zorunlu olmamakla beraber kişilerin boşanma nedeniyle doğacak yasal haklarının korunması açısından önemli olacaktır.

 

Boşanma Avukatının Gözünden Boşanmak İçin Yapılması Gerekenler

Boşanma davasının açılabilmesi için öncelikli olarak görevli ve yetkili mahkemenin belirlenmiş olması gerekmektedir. Boşanma davalarında görevli mahkeme, Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemesinin olmadığı bir yerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli olacaktır. Bu davalarda yetkili mahkeme ise, eşlerden birinin yerleşim yeri ya da davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi olacaktır. Görevli ve yetkili olan mahkemenin belirlenmesinin ardından söz konusu mahkemeye boşanma dilekçesi sunulması gerekmektedir.

 

Boşanma Avukatının Önemi

 

Boşanma dilekçesi yazılırken mutlaka bir boşanma avukatı ile birlikte hareket edilmelidir. İnternetten bulunan dilekçeler maalesef ki yeterli olmamakta, hatta çoğu zaman davayı açan eşin hak kayıplarına uğramasına yol açmaktadır. Dilekçe yazılırken talepler ve dikkat çekilmek istenen hususlar açık bir şekilde belirtilmelidir. Bu dilekçe, boşanma davası sürecini doğrudan etkileyeceğinden dolayı taleplerin açık ve net bir şekilde belirtilmesi davayı açan eş için faydalı olacaktır. Aynı zamanda dilekçede boşanma davasının açılma sebebi de belirtilmelidir. İşte bunun tespitinin de doğru yapılması açısından mutlaka bir boşanma avukatına gidilmelidir.

 

En İyi Boşanma Avukatı

Boşanmak isteyen eş, bir boşanma avukatlarına gittiği takdirde ilk olarak boşanma isteminin sebebinin ne olduğu konusuna açıklık getirilir. Bu durum boşanma davası açılması için yazılacak dilekçe açısından önem taşır. Eğer ortada bir anlaşmalı boşanma söz konusuysa tarafların isteklerini açık bir şekilde boşanma avukatına söylemeleri ve buna göre bir boşanma protokolü hazırlanması gerekir. Anlaşmalı boşanmada irade beyanlarının doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi durumunda genellikle boşanma esnasında ve sonrasında bir sorun ortaya çıkmamaktadır.

 

Çekişmeli boşanma davalarında ise boşanma sebebi davanın gidişatı ve davayı açacak olan eşin talepleri açısından önem taşır. Örneğin, aldatma nedeniyle boşanma davası açılması halinde boşanma davasıyla da istenebileceği gibi ayrı olarak tazminat davası açılması da mümkündür. Gerek mal rejimi gerekse nafaka konusunda da yine boşanma avukatı müvekkilinin haklarını koruyacak yönde bir tavı takınacak ve bu doğrultuda hukuki süreci ilerletmeye çalışacaktır. Aynı zamanda çocukların velayeti konusu da boşanma sürecinde genelde bir sorun olarak karşımıza çıkar. Bu durumda boşanma avukatı, çocukların velayetinin müvekkilinde kalabilmesi adına işlemler gerçekleştirecektir. Boşanma neticesi gerçekleşmiş olmasına rağmen sonrasında da velayetin değiştirilmesi için dava açılması mümkündür ki bu da yine bir boşanma avukatıyla gerçekleştirilmelidir. Boşanma sürecinin eksiksiz ve kusursuz bir şekilde işlemesi ve hızlı sonuç alınabilmesi adına boşanma avukatı önem arz etmektedir.

 

Boşanma Avukatı Arıyorum

Kuşkusuz ki en hızlı boşanma şekli tarafların boşanma ve bunun sonuçları hakkında anlaşmaya varmış olduğu anlaşmalı boşanmadır. Eğer eşler arasındaki evlilik en az 1 yıl devam etmişse anlaşmalı boşanma davası açılması mümkün olacaktır ve iyi hazırlanmış bir protokolle boşanma işlemi bir boşanma avukatı ile hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.

 

Çekişmeli boşanma davalarında ise avukatın karşısına gelecek olan konu, anlaşmalı boşanmaya göre daha karmaşık olacağından dolayı dava sürecinin daha uzun sürmesi muhtemel olacaktır. Uzman boşanma avukatı, bu süreci olabildiğince kısaltacak olup karmaşıklığı en kısa zamanda çözerek neticeye ulaştıracaktır. Aynı zamanda iyi bir boşanma avukatının yazmış olduğu dilekçe hiçbir avukattan yardım alınmadan hazırlanmış olan bir dilekçenin önüne geçecektir. İşlerin nasıl yürüdüğünü bilen avukat, hukuki süreci kısaltmada elbette ki başarılı olacaktır. Aynı zamanda boşanma avukatı, davacı olacak olan eşin hak ve menfaatlerini koruyacak ve sahip olduğu hukuki bilgi ve deneyimlere dayanarak yasal sürelerin farkında olacaktır. Dolayısıyla her halde uzman bir avukat aracılığıyla boşanma işleminin olabildiğince hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğini söyleyebiliriz.

 

Boşanma Avukatı ile En Hızlı Ne Kadar Sürede Boşanabilirim?

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde dava yoğunluğundan dolayı boşanma davalarının da sürelerinin de diğer şehirlere kıyasla uzun olduğunu söyleyebiliriz. Anlaşmalı bir boşanma davası bu şehirlerde en iyi ihtimalle ortalama 6 ay sürmekteyken iyi bir boşanma avukatından yardım alınarak hukuki sürecin yürütülmesi halinde bu süreç 3 aya kadar düşmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında ise bir avukatla birlikte hukuki sürecin yürütüldüğü varsayılırsa en iyi ihtimalle 8-12 ay arasında boşanma işleminin gerçekleşeceğini söylememiz mümkündür. Tabi somut olayın özelliklerine göre bu süre uzayabileceği gibi kısalması da söz konusu olacaktır.

 

Boşanma davasının temyize gitmesi halindeyse bu süreç uzayacaktır. Ortalama olarak temyiz inceleme süresi 260 gündür. TÜİK’in verilerine göre Ankara,İstanbul ve İzmir’de 2 aydan daha az sürede sonuçlanan ortalama 4500 dava yer almaktadır. Bundan da şu sonuca ulaşabiliriz ki iyi bir boşanma avukatıyla hareket etmek her açıdan davacı için yararlı olacaktır. En iyi boşanma avukatı

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

28 Responses

 1. Ahsen

  merhaba avukat bey, çok severek evlendik eşimle fakat eşim beni aldatıyor. telefonda mesajlarını gördüm aynı şekilde facebookta konuşmalarını birbirlerine cam açtılarını herşeyi biliyoorum kendisinede söyledim beni aldattığını biliyorum diye ilk önce şoka uğradı sonra şiddet gördüm kendiside bni aldattığını kabul ediyor. 2 erkek çocuğum var ve ben boşanmak istiyorum ne yapmam gerekli

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhaba Ahsen Hanım,

   Toplayabildiğiniz kadar delil toplamanızı tavsiye ederiz. Facebook’ta ve telefondaki konuşmaların kaydını alabiliyorsanız bunları bir boşanma davası açarak mahkemeye usulüne uygun bir şekilde sunmanız ihtimalinde boşanmanız muhtemeldir. Eşinizin sizi aldattığını mahkemede de dile getirmesi işinizi kolaylaştıracak, ancak boşanmanızı tek başına sağlamayacaktır. Aldatma konularında unutmayın ki Medeni Kanun tarafından belirlenmiş hak düşürücü süreler mevcuttur. Zaman kaybetmeden bir avukata başvurmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

 2. Baharcan

  Nasıl söylenir bilemiyorum. kocam komşumuzla beni salak yerine koydu resmen yıllardır anlayamamışım hainliklerini. gözlerimle gördüm ve delilim yok boşanmak istiyorum nasıl boşanabilirim

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhaba Baharcan Hanım,

   Boşanma konusunda kararlıysanız boşanma sebeplerinizin analizini ve delil olarak başkaca yollara nasıl gidebileceğinizi ortaya koymalısınız. Aldatma sebebiyle boşanma durumunda hakim mal paylaşımında farklı oranlara gidebiliyor, bilginize.

   Oldukça hassas ve uzun soluklu sayılabilecek boşanma prosedürünü uzman bir boşanma avukatı aracılığıyla yürütmenizde yarar vardır.

   Saygılarımızla

 3. Onur

  Hocam iyi günler eşim tam 4 ay önce evi terk ederek ailesinin yanına gitti aynı şehirdeyiz kamu gorevlisiyiz ikimizde aramızda ufak tartışmalar oluyordu fakat şiddet yoktu bianda çekip gitti banada hiç birşey söylemiyor boşanalim diyorum bisey demiyor gel diyorum gelmiyor bu şekilde evlilik olacağını düşünüyorum ve istemiyorum maddi manevi bu süreçte yıprandım ben boşanmak istiyorum bu durumda ne yapmam gerek

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhaba,

   Dönmeyeceğini düşünüyorsanız terk sebebiyle boşanma davası açmayı deneyebilirsiniz. Bu konuda bir boşanma avukatı ile iletişime geçmeniz avantajlı olacaktır.

   Saygılarımızla

 4. Esra

  Merhaba,
  Arkadaşım Hollanda da boşandı. Türkiye de tanıma tenfiz yapmak istiyor ama eski eşi ‘avukatıma talimat verdim dosyaları sana olduğu gibi yollayacak ancak hiçbirini konsoloslukta tastikletmeyeceğiz ve sana boşanmak için vekalette vermeyeceğim’ dedi.
  Bu durumda ne yapabiliriz ?
  Ayrıca 3 yıldır ayrı yaşıyorlar, karşı tarafın sevgilisiyle fotoğrafları, küfür ve hakaret içeren ses kayıtları mesajları var elimizde.
  En kısa zamanda Türkiye de boşanmak için nasıl bir yol izleyebiliriz?

 5. Nunazlı G.

  eşimle yıllardır şiddetli geçimsizlik yaşıyoruz, boşanmak istiyorum ama çocuklarım kesin bende kalırmı ?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, tarafların maddi durumları, kişilikleri ve sosyal hayatları ayrıca çocukların istekleri, ihtiyaçları ve yaşları dikkate alınarak mahkeme çocukların kimde kalacağına karar verecektir. Önemli olan sizin uzman bir boşanma avukatının yardımıyla mahkemenin takdirini lehinize çevirmektir. Bunun sonucunda çocuklarınızın velayeti size verilebilir. Saygılarımla

 6. Büşra F.

  hergün eve geç geliyor eşim akşam akşam toplantımı olurmuş hergün aynı hikayeyi dinliyorum artık boşanmak istiyorum, hangi sebeple dava açmalıyım ?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Öncelikle bir aldatma olup olmadığını tespit etmelisiniz. Ardından sebebi daha net olarak belirleyebilirsiniz.

   Saygılarımla

 7. nurdan b.

  13 yıldır durumumuz kötüydü fakat eşimin şimdi durumu iyi bu yüzden eskisi kadar ilgilenmiyor benimle ve geçen gün telefonunu karıştırınca bir bayanla sohbetlerini gördüm kesin aldatıyor eminim ve boşanmak istiyorum. hem boşanma hemde tazminat davası açmak istiyorum yardım edin lütfen

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Boşanmalarda bir eşin kusuru diğer eşin kusurundan fazla ise maddi ve manevi tazminat istenebilir. Tazminatın miktarı, eşlerin kaç yıldır evli olduklarına, çocuk sayılarına, ekonomik ve sosyal durumlarına göre belirlenmektedir. Boşanma sürecinde bir boşanma avukatından yardım almanız sizin lehinize bir durum oluşturacaktır. Süreç hem hızlı hem de iyi işleyecektir.

   Saygılarımla

 8. Rıdvan Y.

  eşimle dün akşam oturup konuştuk karşılıklı anlaştık boşanıcaz kabul ediyor kendiside ama en hızlı şekilde kaç günde boşanırız ?

 9. Nermin

  merhabalar. ben 7 aylık ewliiyim. ewlilik öncesinden başlayıp hala dewam eden tertışmalarımız ve kawgalarımız var. hakaret içerikli tehtitli tartışmalar çok fazla. eşimle aramızda hiç bir cinsel münasebet yaşanmadı. ben boşanmak istiyorum fakat eşim kesinlikle istemiyor üstelik boşanma olmaması için tehtit ediyor. boyle bi durumda ne yapmam gerekir ?

  1. Stj. Av. Yekcan Öner

   Merhabalar, eşiniz boşanmaya yanaşmadığı için çekişmeli boşanma davası açmalısınız. Zaten 1 yıldan az süren evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılamamaktadır. Bir uzman avukatın hukuki desteğiyle davayı açmanız sürecin sağlıklı ve lehinize işlemesini sağlayacaktır. Saygılarımızla

 10. Bernanur E.

  eşimin bugün çocuğuma gerçek anlamda bağlı olmadığını iyice anladım, insan kendi çocuğunu sevmezmi? böyle bir şeyi kabul edemem bu yüzden boşanmak istiyorum ama çocuğumun yanınada yaklaşsın istemiyorum mümkünmü?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, boşanma sürecinde velayetin kendisine verilmesini isteyebilirsiniz. Eşiniz de velayeti isteyebilir. Velayeti istemese dahi çocuğunu belirli zamanlarda görmek isteyebilir. Haklı bir neden olmadıkça hakim, babanın çocuğunu görmesine izin verecektir. Saygılarımızla

 11. Dilay P.

  ekonomik durumumuz kötü ama boşanmak istiyorum ve sadece 1 gayrimenkulumuz var boşanırsak onu ben alabilirmiyim pay etmeden?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, eğer eşiniz bunu kabul ederse alabilirsiniz. Kabul etmezse seçtiğiniz mal rejimine göre mallar paylaştırılacaktır. Saygılarımızla

 12. Tunahan L.

  anlaşmalı olarak boşanmak istiyorum eşimle fakat benden maddi olarak beklenti içerisinde ve tehdit ediyor beni yeni sevgilisiyle bu konuda ne yapılabilir?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, boşanmanız çekişmeli olarak açılacaktır. Ayrıca tehdit için de şikayette bulunabilirsiniz. Saygılarımızla

 13. Selen H.

  yeni evliyim ama evliliğin daha ilk aylarında bile bana kötü davranıyor kocam, ben böyle hayal etmemiştim evliliği acil boşanmam lazım lütfen yardım edin.

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

 14. Gamze B.

  kocam hergün sarhoş geliyor ve şiddet uyguluyor boşanmak istesem yine kötü davranıcak, gizlice mahkemeye vermem lazım her konuda destek lazım avukat bey yardım edin.

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

Leave a Reply