(0212) 679 32 53

Ceza Davaları

cinsellik içeren videolar ve fotoğraflarCeza davaları, TCK’da yer alan bir suçun işlenmesi nedeniyle açılan davalardır. Suç işleyen kimsenin cezaya tabi tutulabilmesi için öncelikle yargılamaya tabi tutulması gerekmektedir. Ceza yargılaması ise iki süreçten oluşmaktadır. Bunlar; soruşturma ve kovuşturmadır. Bu iki sürecin tamamlanmasının ardından, yani ceza yargılamasının tamamlanmasıyla kişinin işlemiş olduğu suç sebebiyle cezaya mahkumiyeti söz konusu olabilecektir.

 

Ceza davaları, her suça göre farklı bir isim aldığından dolayı çok geniş kapsamlıdır. Bu sebeple her suç tipi açısından ceza davalarının ayrı ayrı ele alınması ve bu şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Tüm suç tiplerinin üzerinde durmamız mümkün olmadığından dolayı biz yalnızca belli başlı ceza davalarına değineceğiz. Fakat bunun öncesinde ceza davalarının nasıl açılacağı hususunda bilgi vermemiz faydalı olacaktır. Bir hukuki menfaatinin zedelendiği kanaatinde olan kimse, suçluya ceza davası açılabilmesi için ilgili makamlara şikayette bulunmalıdır. Eğer kendisinin bir menfaati zedelenmemiş, fakat bir başkasınınki zedelenmişse bu durumda ilgili makamlara yapılan bildirim ihbar olarak adlandırılacaktır. Şikayet ve ihbarın yapılabilmesi için suçun tam olarak tanımlanmasına gerek yoktur. Yalnızca gerçekleşen olayın anlatılması yeterli olacaktır. Yapılan ihbar ve şikayet sonrasında soruşturma süreci başlayacaktır. Fakat kovuşturma evresine geçilebilmesi için aranan birtakım şartlar vardır.

 

Belirteceğimiz ön koşullar her suç tipine göre değişiklik gösterebilecek olduğundan biz yalnızca belli başlı muhakame şartları üzerinde duracağız. Bunlardan ilki; şikayete tabi olan suçlarda şikayetin varlığıdır. Aynı zamanda işlenen suçun zamanaşımına uğramamış olması gerekmektedir. Şüphelinin dokunulmazlığının bulunmaması da ceza davalarının yürütülmesi açısından aranan koşullardandır. Bazı suçlar bakımından ise soruşturma ve kovuşturma izne tabi tutulmuştur. Eğer böyle bir suç söz konusuysa ilgili merciilerden gerekli izinlerin alınmış olması gerekmektedir. Ayrıca failin, aynı suçtan ötürü görülmekte olan bir davasının bulunmaması veyahut aynı suçtan kesinleşmiş bir hükmünün bulunmaması gerekmektedir. Neticede şunu belirtmeliyiz ki ceza davaları konusu geniş kapsamlı olduğundan dolayı bu konuda alanında uzman bir ceza avukatından destek alınması faydalı olacaktır.

 

Dolandırıcılık Nedeniyle Ceza Davası Açılması

Dolandırıcılık suçu TCK m.158 vd maddelerinde düzenlenmiştir. Bu suç nedeniyle açılan dava, en sık karşılaşılan ceza davalarından birisidir. Dolandırıcılık suçu, failin hileli davranışlarda bulunarak bir kimseyi aldatması ve suçun mağdurunun ya da bir başkasının zararına olarak kendisine veya bir başkasına yarar sağlamasıdır. Bu suçun oluşabilmesi için fail tarafından hileli davranışların icra edilmiş olması gerekir. Aynı zamanda bu hileli hareketlerin aldatıcı nitelikte olması ve mağdur üzerinde belli bir etki yaratması gerekmektedir. Bununla beraber failin, kendisi veya bir başkasına haksız yarar sağlaması da suçun işlendiğinin söylenebilmesi açısından gereklidir.

 

Dolandırıcılık Suçu Nedeniyle Ceza Davası

 

Dolandırıcılık suçu, kasten işlenebilen bir suçtur ve TCK’ya göre şikayete tabi olmayan suçlar arasında yer almaktadır. Ayrıca suçun nitelikli hali de yetkili makamlar tarafınan re’sen soruşturulmakta ve kovuşturulmaktadır. Fakat eğer bir alacağın tahsili amacıyla işlenen dolandırıcılık suçu söz konusuysa bu durumda cezanın indirilmesini gerektiren bir nitelikli halin varlığından söz etmemiz gerekecektir. Bu durumda soruşturma şikayete tabi olacaktır.

 

Dolandırıcılık suçunun TCK m.157’de belirtilen temel halinin işlenmesi durumunda fail hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmedilecektir. Fakat eğer TCK m.158’de yer alan nitelikli dolandırıcılık suçu söz konusu ise bu durumda fail hakkında 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmedilecektir. Daha az cezayı gerektiren nitelikli hallerin varlığı durumundaysa şikayet üzerine fail hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile adli para cezasına mahkumiyet söz konusu olacaktır.

 

Hakaret Nedeniyle Ceza Davası Açılması

Özellikle internet ortamında gerçekleştirilen hakaretler sonucunda adliyelerde bu sebeple açılmış ceza davaları sayısı artmıştır. Hakaret suçu, TCK m.125 vd maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil ya da olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zedelemek hakaret suçunun oluşmasına sebebiyet verecektir.

 

Bu suçun bir kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi nitelikli hal konusunu gündeme getirecektir. Ayrıca kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerler aracılığıyla hakaret suçunun işlenmesi de bu suçun nitelikli halini oluşturacaktır. Suçun bu şekillerde işlenmesi halinde faile verilecek olan hapis cezasının sınırı 1 yıldan az olmayacaktır. Eğer hakaret alenen işlenmişse bu durumda ceza 1/6 oranında arttırılacaktır.

 

Hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulmasına şikayete tabidir. Fakat eğer bir kamu görevlisine karşı görevinden dolayı bu suç işlenmişse bu durumda şikayet şartı aranmayacaktır; re’sen soruşturma yapılacaktır. Mağdurların hak kaybına uğramaması ve faillerin bir an önce cezalandırılması adına özellikle internet yoluyla işlenen hakaret suçları bakımından bu alanda hizmet veren bir avukattan destek alınmalıdır.

 

Cinsel Taciz Nedeniyle Ceza Davası Açılması

Sıkça karşımıza çıkan ceza davalarından bir diğeri de cinsel taciz sebebiyle açılan ceza davalarıdır. Cinsel taciz suçu, TCK m.105’te düzenlenmiştir. Buna göre cinsel taciz, fail tarafından bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi niteliğini taşımayan, mağdura karşı cinsel davranışlarla gerçekleştirilen bir suçtur. Bu suçun failinin kadın ya da erkek olması verilecek cezayı etkilemeyecektir. Fakat eğer suçun mağduru bir çocuk ise bu durumda fail hakkında hükmolunacak ceza artacaktır.

 

Cinsel Taciz Nedeniyle Ceza Davası Açılması

 

Cinsel taciz suçu farklı şekillerde işlenebilen bir suçtur. Mağdura karşı cinsel sözler söylemek, cinsellik içeren videolar veya fotoğraflar göstermek bile cinsel taciz suçunu oluşturacaktır. Burada önemli olan gerçekleştirilen eylem ile kişinin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmemesidir; fakat gerçekleştirilen eylemler cinsel amaçlı olarak gerçekleştirilmelidir. Eğer vücut dokunulmazlığının ihlali söz konusuysa bu durumda niteliğine göre cinsel saldırı ya da cinsel istismar suçu oluşacaktır.

 

Cinsel taciz suçunun temel halinin soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Buna göre, cinsel taciz suçunun temel halinin işlenmesi söz konusuysa mağdurun şikayeti üzerine fail hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmedilecektir. Fakat eğer suçun nitelikli hali mevcutsa bu durumda şikayet şartı aranmaksızın fail hakkında birinci fıkrada verilecek olan ceza yarı oranında arttırılacaktır ve suç, re’sen kovuşturulacaktır. Eğer cinsel taciz suçu çocuğa karşı işlenirse fail hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı da ayrıca belirtilmiştir.

 

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply