(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul avukatı; Gayrimenkul hukuku departmanında çalışan avukatlarımız, gayrimenkul ve inşaat hukukunun her aşamasında danışmanlık hizmeti vermekte olup bu süreçler boyunca müvekkillerimizi temsil etmektedirler.

 

Müvekkillerimiz mülk sahiplerinden, gayrimenkul yatırımcılarından, müteahhitlerden, mimarlardan, finansörlerden, inşaat firmalarından, mühendislerden, planlamacılardan ve taşınmazlar üzerinde ayni veya şahsi hak elde eden şahıs ve tüzel kişilerden oluşmaktadır.  Ofisimizde gayrimenkul hukuku departmanlığında çalışan kadromuz gayrimenkul avukatı istanbul kadrosu konularında kendini yetiştirmiş yetkin ve tecrübe sahibi avukatlardan oluşmaktadır.

 

Gayrimenkul, Tapu, Emlak ve İnşaat avukatlarımızın, gayrimenkul hukuku alanında verdiği bazı hizmetler:

*Gayrimenkul Satın Alım ve Satım Sözleşmeleri ve Satış Vaadi Sözleşmelerinin müzakere ve düzenlenmeleri

*Kiralama Sözleşmeleri

*İnşaat ruhsatının ve iskân izninin alınması ve bu izinlerin temine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması;

*İş yeri açma ve çalışma ruhsatının ve lisanslarının alınması ve bu ruhsatın teminine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması;

*İpotek Sözleşmeleri

*Kat İrtifakı Sözleşmeleri

*Tapu işlemleri

*İnşaat Sözleşmeleri

*Bina Yönetimi Sözleşmeleri

*Proje Yönetimi Sözleşmeleri

*Alışveriş Merkezleri Yönetim Sözleşmeleri

*Lisans Sözleşmeleri

*Aracılık Sözleşmeleri

*Ayni şahsi hak tesisi sözleşmeleri

*Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazirlanması (Oue Oilligence)

*Alım – Satım sozleşmeleri

*Projelerin çevre mevzuatlarına uygunluğunun denetlenmesi

*Gayrimenkul finansmanı

*Yabancıların mülk edinmesi

*Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin işlemler ve sözleşmeler

 

Gayrimenkul ve Tapu Avukatları İstanbul

Gayrimenkul avukatı, adından da anlaşıldığı üzere gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaşmış olan avukata verilen isimdir. Ancak şunu belirtmeliyiz ki gayrimenkul hukuku, birden fazla hukuk dalını ilgilendiren kapsamlı bir alandır. Genel olarak gayrimenkul hukuku, eşya hukukunu, borçlar hukukunu ve icra hukukunu kapsamaktadır. Bu nedenle söz konusu alanında uzman olmak isteyen kimselerin pek çok hukuk dalına da hakim olması gerektiğinden dolayı gayrimenkul hukuku uzmanı olmak gerçekten zor bir iştir. İşte belirtilen hukuk dallarına ve ilgili diğer kaynaklara hakim, yeterli hukuki bilgiye sahip kimseye gayrimenkul avukatı denilmektedir.

 

Gayrimenkul dendiği zaman akla ilk gelenler ev, işyeri ve arsadır. İşte bu taşınmazların korunması ve bunlarla ilgili işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için hukukumuzda yeni bir hukuk dalı oluşturulmuştur ki bu da gayrimenkul hukuku alanı olarak adlandırılmaktadır. Gayrimenkullerin bu denli önemsenmesinin en önde gelen sebeplerinden biri, kişilerin özellikle günümüzde çok zor şartlarda gayrimenkul edinme imkanına sahip olmasıdır. Hal böyle olunca da kanun koyucu hem gayrimenkulleri korumak hem de bunlarla ilgili alım, satım ve kiralama gibi işlemleri gerçekleştirebilmek adına pek çok düzenleme yapmıştır. Aynı zamanda şunu da belirtmeliyiz ki gayrimenkul hukukunun önem kazanmasının bir diğer nedeni de son yıllarda fazlaca gelişmekte olan inşaat sektörüdür. Artık hemen hemen her yerde yeni inşaatlara rastlamamız mümkün hale gelmiştir.

 

İnşaat sektörünün ekonomide büyük bir yere sahip oluşu gayrimenkul hukukunun ticari anlamda da önem kazanmasını sağlamıştır. Taşınmaz mülkiyeti ve bu mülkiyetten ötürü ortaya çıkan uyuşmazlıkların ve davaların çözümünde başvurulması gereken ilk kişi elbette ki gayrimenkul avukatı olmalıdır. Çünkü gayrimenkul avukatı, hem taşınmazlarla ilgili davalarda rol alacak hem de ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözebilmek adına kişilere hukuki destek sağlayacaktır. Aynı zamanda henüz ortada bir uyuşmazlık ya da dava olmasa dahi kişilere pek çok konuda danışmanlık hizmeti sağlayacaktır. Gayrimenkul avukatı verdiği hizmetler sayesinde kişilerin olası hak ve menfaat kayıplarının önüne geçecektir. Neticede bir taşınmazın kaybı her halde büyük zararlara yol açabilir. İşte bu zararların ortaya çıkmasını engellemek ve meydana gelebilecek olumsuzlukları en aza indirebilmek adına gayrimenkul hukukunu ilgilendiren her konuda profesyonel bir destek alınması faydalı olacaktır.

 

Gayrimenkul ve Arazi Davaları Nelerdir?

Gayrimenkul ve arazi avukatı, kendisine başvuran kişilere danışmanlık hizmeti vermekle beraber ortaya çıkan problemlerin çözümünde gerektiği takdirde dava açma yoluna da başvurabilmektedir. İnşaat sektörünün de hızla gelişmesiyle beraber çok sayıda konut ve işyeri inşaa edilmiş olup bunlarla orantılı olarak da gayrimenkul hukuku alanında görülen dava sayısı artmıştır. Özellikle kişilerin yalnızca yapılan maketlerden görüp satın aldıkları konut veya işyerleri sonradan birer probleme dönüşmüşlerdir. Ancak bu alanda ortaya çıkan davaların sebebini yalnızca inşaat sektörünün gelişmesiyle açıklamak doğru olmayacaktır. Kişiler arasında oluşan uyuşmazlıklar neticesinde de sıklıkla dava yoluna başvurulması gerekmektedir.Gayrimenkul hukuku alanında ortaya çıkan davalar kendine özgü dava türleri olması sebebiyle bu davalara bakabilmek için hem teknik bilgi hem de hukuki bilgi gerekmektedir. İşte gayrimenkul avukatının önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır.

 

Uygulamada sıkça karşılaşılan gayrimenkul davalarından birisi, tapu iptal ve tescil davalarıdır. Aynı zamanda tapu kayıtlarının doğru bir şekilde tutulmaması nedeniyle yanlış kaydın düzeltilmesi için açılan tapu kaydının düzeltilmesi davası da sıklıkla rastlanan davalar arasında yerini almıştır. Bunların yanı sıra taşınmazdan doğan tazminat davaları, ecrimisil davaları, müdahalenin men’i davaları, kira bedelinin tespiti davaları ve kat mülkiyeti uyuşmazlıkları nedeniyle açılan davalar da gayrimenkul avukatının ilgilendiği konular arasında yer almaktadır. Bazı durumlarda ise ortaklakların, önalım haklarını kullanmak amacıyla şufa davası açtığı da görülmektedir. Aynı zamanda tahliye davaları ve istihkak davaları da gayrimenkul hukuku avukatının uzmanlık alanı içerisinde yer almaktadır. İşte taşınmazdan doğan tüm bu davaların çözümünde gayrimenkul hukuku alanında uzman bir avukata danışılması ve kendisiyle hukuki sürecin yürütülmesi kişilerin menfaat kaybına uğramamaları bakımından önem taşımaktadır.

 

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

Gayrimenkul hukuku avukatına danışılarak yapılması gerektiğini düşündüğümüz en önemli işlemlerden birisi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesidir. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi hem noterde hem de tapu sicil müdürlüğünde düzenlenmesi mümkün olan bir sözleşme türüdür. Söz konusu sözleşmeye göre, taraflar, öngördükleri tarihe kadar sözleşmeye konu olan gayrimenkulün satışının gerçekleştirileceğine dair anlaşmaya varmaktadır, yani taahhütte bulunmaktadırlar. Dolayısıyla sözleşmenin uygulamada önemli bir etkisi olduğu yadsınamaz bir durumdur.

 

Özellikle gayrimenkul satış vaadinin tapuya şerh edilmesi halinde sözleşmenin etkisinin daha da önemli hale geldiğini söylememiz mümkündür. Çünkü vaat, tapuya şerh edildiği takdirde beş sene boyunca üçüncü kişilere karşı da ileri sürebilme imkanı ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu durum da sözleşmeyi daha mühim hale getirir. Sözleşmenin kişiye bir hak tesis ediyor olması ve başka kişilere karşı da ileri sürülebiliyor olması onun önemini arttıran faktörler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla bu sözleşmenin hazırlanmasında ve tapuya şerh verilmesi esnasında mutlaka bir gayrimenkul avukatıyla hareket edilmelidir.

 

Gayrimenkul ve İnşaat Avukatının Danışmanlık Hizmeti Verdiği Konular Nelerdir?

Gayrimenkul avukatı, taşınmazlar hakkında ortaya çıkabilecek davalara bakmakla beraber aynı zamanda kendisine başvuran kişilere belli konularda danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır. Özellikle gayrimenkul işlerinde büyük meblağların kullanılıyor olması ve bir hata sonucunda büyük meblağların kaybedilecek olması gayrimenkul avukatından danışmanlık hizmeti alınmasını daha gerekli hale getirmiştir.

 

Tapu avukatlarının hukuki destek sağladığı pek çok konu bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmını şu şekilde sıralamamız mümkündür: Gayrimenkul finansman danışmanlığı, tapuda gerçekleştirilecek olan işlemler, taşınmaz üzerinde ipotek ve rehin tesis edilmesi, yabancıların gayrimenkul edinmesi, gayrimenkul satış sözleşmeleri ve satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kat mülkiyeti kanunundan doğan uyuşmazlıkların çözümü, gayrimenkul avukatının uzman olarak destek sağladığı hukuki konular arasında yer almaktadır. Özellikle taşınmazların satışısına ilişkin işlemler gerçekleştirilirken herhangi bir dolandırıcılık vakasının mağduru olmamak adına gayrimenkul avukatı ile hareket edilmesi faydalı olacaktır. Bu konuları da göz önünde bulundurarak şunu söylemeliyiz ki gayrimenkul avukatı yalnızca davalarda değil; öncesinde gerçekleştirilecek olan her türlü sözleşmenin hazırlanmasında, denetlenmesinde ya da uygulanmasında kişilere hizmet sağlamakta olan uzman avukattır.

 

Yabancıların Gayrimenkul Edinmesi Nasıl Olur?

Tapu Kanunu’nda yer alan hükme göre, yabancıların ülkemizde gayrimenkul edinebilmeleri için var olan karşılıklılık şartı artık yürürlükte değildir. İlgili kanuna göre, kanunda belirtilmiş olan sınırlamalara bağlı kalınmak kaydıyla yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye sınırları içerisinde gayrimenkul ve sınırlı ayni hak edinebileceklerdir. Yabancı uyruklu gerçek kişinin mülk edinmek amacıyla başvurması gereken kurum, gayrimenkulün bulunduğu yer tapu sicil müdürlüğü olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Yabancı, ancak kanunda öngörülmüş olan sınırlamalara bağlı kalarak ülkemizde gayrimenkul edinme imkanına sahiptir. Kanunda var olan sınırlamalardan birisi, yabancı uyruklu gerçek kişinin ülke genelinde ancak 30 hektarlık taşınmaz mal edinebileceğine ilişkindir. Satın alınacak olan alanlar, özel mülkiyete konu ilçe yüzölçüm oranının %10’unu geçemeyecektir. Aynı zamanda Bakanlar Kurulu gerektirdiği takdirde bu yabancı uyruklu kimselerin gayrimenkul edinmelerini sınırlayabilir, durdurabilir, yasaklayabilir ya da genişletebilir. Yabancı kişiler eğer arsa ya da tarla gibi üzerinde yapı var olmayan bir taşınmaz iktisap etmek istiyorsa taşınmazla alakalı projelerini 2 yıl içerisinde bakanlık onayına sunmak zorundadırlar. Projenin onaylanması halinde bunun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ilgili bakanlık tarafından takip edilecektir.

 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz sınırlamaların yanı sıra Tapu Kanunu’nda yabancılarla alakalı birtakım sınırlamalar daha mevcuttur. Aynı zamanda yalnızca kurallara bağımlı kalmak taşınmazın edinebilmesi bakımından yeterli olmayacaktır. Gerekli evrakların da eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanıp ilgili merciye teslimi gerekmektedir. İşte tüm bu prosedürlerin doğru ve hızlı bir biçimde yürütülebilmesi adına gayrimenkul avukatına danışılması ve onun desteğiyle işlerin yürütülmesi hem zaman açısından hem de hukuka uygun bir iş gerçekleştirmek açısından önemlidir.

 

Gayrimenkul ve Tapu Avukatının İnşaat ve Arsa Davalarındaki Önemi

Esasında yazımızın tüm bölümlerinde gayrimenkul avukatının ne kadar önemli olduğunu belirttik. Ancak şuna da değinmemiz gerekiyor ki hukuki danışmanlık hizmeti almada gayrimenkul avukatı büyük bir role sahip olmakla beraber taşınmazlarla alakalı davalarda uzman bir avukatın çok daha önemli hale geldiğini görmekteyiz. Çünkü özellikle gayrimenkul davaları, uzun ve kompleks bir yapıya sahip olmasından dolayı kişinin bireysel olarak hukuki süreci yürütmesi pek mümkün değildir. Kaldı ki kişi, avukat olmadan hukuki işlemleri gerçekleştirse bile başarılı olma olasılığı çok düşüktür. Aynı zamanda gayrimenkul davalarında çok büyük meblağların konuşulduğu düşünülürse işi şansa bırakmak ve avukat olmaksızın davaya katılmak pek de mantıklı bir hareket olmayacaktır.

 

Bu nedenle gerek hakların devredilmesiyle alakalı davalarda gerekse ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasıyla ilgili olan davalarda alanında uzman bir gayrimenkul avukatına vekalet verilmesi ve bu şekilde davanın yürütülmesi en doğru davranış olacaktır. Bu nedenle taşınmazlarla ilgili görülece olan davanın yürütülmesinde avukat seçimi de dikkatlice yapılması ve hem deneyime hem de uzmanlığa sahip bir gayrimenkul avukatıyla çalışılmalıdır.

 

İstanbul Cevizlibağ’da kurulu Hukuk Büromuzu arayarak veya aşağıdaki formu doldurarak bizimle her türlü Gayrimenkul Hukuku sorununuzla ilgili temasa geçerek hukuki danışmanlık alabilirsiniz: Gayrimenkul avukatı

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

22 Responses

 1. Hayri U.

  bir çok ilde inşaat işiyle uğraşıyorum ve projelerin çevre mevzuatlarına uygunluğunun denetlenmesini istiyorum, bu işi nasıl yaparım, kime yaptırırım ?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, projenin bulunduğu yerin belediyesine giderek Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne giderseniz size yardımcı olacaklardır. Saygılarımla

 2. Caner P.

  meraba babadan kalma hisseli bir arazimiz var. bizim tapumuz var fakat diğer hissedarların kim oldukları belli değil. Hissedarların belli olmamasından dolayı arsayı satamıyoruz. bu durumda ne yapmam gerekir

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Hisseleri tapudan sorgulayabilirsiniz. Tapu müdürlüğünün evrakları size gösterme zorunluluğu mevcuttur. Ardından gayrimenkul hakkında görüşmeleri sağlayıp yol haritanızı çizebilirsiniz.

   Saygılarımla

 3. gülçin ç.

  daha önceden ortağı olduğum arsayı pek ilgilenmediğim için diğer ortak arazinin üzerine sözleşmeler yaparak çiftlik kurmak istiyormuş benden izinsiz böyle bir şey yapabilirmi?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Ortağınız sizden izin almadan arsa üzerine çiftlik kuramaz. Eğer anlaşmazlığa düşerseniz izaleyi şuyu davası açarak arsanın paylaşımını yapmanız gerekir. Kendi aranızda anlaşamadığınız takdirde uzman bir gayrimenkul avukatından yardım almanız daha doğru olacaktır.

   Saygılarımla

 4. Hakan S.

  Mrb. Ben 1 sene önce banka kredisiyle mütahitten yeni bina 2 yıllık bodrum daire aldım. Yerleştikten bi zaman sonra komşuların bana gelip burada sizden önce birilerinin oturduğunu ve evinin eşyalarını kullanılamaz hale getirecek şekilde su bastığını ve daireyi geri iade ettiğini söylediler. Bunun üzerine mütahit firmaya gidip siz bana ayıplı mal satmışsınız, bundan neden haberim olmadığını olsaydı hiç almıyacağımı bildirdim. Bodrum daireye 2. bir logar açıp su basma sorunu giderdikten sonra test ederek tekrar satışa çıkardıklarını beyan ettiler ve bundan sonra doğabilecek su basmalarına karşı çıkan zararları firmada karışılacaklarını bildirdiler, ve o firmadan karşılıklı imzaları bi yazı aldık. Aradan geçen zamanda o ilk su basma olayının kalıntıları devamlı karşımıza çıktı bunları her seferinde resimleyip sakladım, müteahe söyledim ve yaptılar. Fakat 1 yıldır sorunlar bu sorunlar çıktığı için uğraşılmaz hale geldi. En son yağmur suları daire girişi önü apartman merdiven boşluğuna dolmaya başladı, araştırmam sonucu bina çevresinde Drenaj boru sistemi olmadığındanmış. (Şimdi kredisi devam eden bu daireyi müteahit firmaya tüm zararları (kredi faizlerim,evin şu anki değeri, tapu masraflarım) karşılaması üzerine dava açsam kazanma şansım ne kadardır.) Sabırla okuduğunuz için gerçekten çok teşekkürler cevaplarınız beklerim.

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, öncelikle geçmiş olsun. Dediğiniz gibi ayıplı bir daire satılmış size. Bu ayıp da ispatlanabilecek bir ayıp. Gerekli davayı açarsanız oluşan tüm menfi zararları talep edip hak kazanabilirsiniz. Bunun içi uzman bir gayrimenkul avukattından hukuki destek almanız sizin yararınıza olacaktır. Saygılarımla

 5. Fahri K.

  merhaba ben kişisel gayrimenkul alım satım işleriyle uğraşıyorum ama alım satım yaparken sözleşmeler gerekiyor. bu işlemler için sözleşme işlerimde ortak çalışabilirmiyiz?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

 6. Osman C.

  almanyada yaşıyorum türkiyede yazlık almayı düşünüyorum. alacağım yazlığın ileride problem çıkmaması için türkiyede benim yerimde sözleşmeleri imzalayacak iyi bir avukat arkadaş arıyorum acaba sizin yerime imza atma yetkiniz varmı?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, gerekli vekaletnamenin verilmesi durumunda sizin yerinize gerekli hukuki işlemler yapılabilecektir. Bize ulaşmak için sitemizin iletişim bölümünde yer alan numaradan bizi arayabilirsiniz. Saygılarımızla

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

 7. Gürsel Ö.

  arkadaşımla ortak ev almayı istiyoruz ama gayrimenkulde ortaklık nasıl olur detaylı bilgi almak istiyorum?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, arkdaşınızla birlikte alacağınız ev tapuda ikiniz adına gözükür. Bir gün satmaya karar verdiğinizde ikinizin de rızası olması gerekir. Saygılarımızla

 8. Nazmi T.

  İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bir de bu ruhsatın teminine yönelik ilgili başvuruları bireysel avukat olmadan yapabilirmiyim?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, avukat aracılığıyla olmadan da belediyeye gidip ruhsat için başvuru yapabilirsiniz. Saygılarımızla

 9. Mücahit U.

  tekirdağdan bir arsa aldık, arsayı çiftliğe çevirmek istiyoruz bunun için imar işleri, sözleşme kağıt evrak işleri vs. resmi bütün işleri bir avukat aracılığıyla halletmek istiyoruz böyle bir iş alırmısınız?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

 10. Mustafa P.

  bize acil inşaat ruhsatının ve iskân izninin alınması başvuruların yapılması için işini özveri ve itinayla yapan biri lazım serdar bey yardımcı olurmusunuz?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, yapı ruhsatı inşa edilecek tüm yapılar için alınması zorunludur. Dilekçe ile belediyeye müracaatı gerekir. Aynı şekilde iskan izni için de bu prosedürler geçerlidir. Bize ulaşmak için internet sayfamızda yer alan iletişim bölümündeki numaradan bizi arayabilirsiniz. Saygılarımızla

Leave a Reply