(0212) 679 32 53

Haksız Rekabet Davaları

Haksız rekabet davaları, ticaret hayatında esas olmakla beraber bununla belirli şartların varlığı halinde hukuka uygun olduğu kabul edilecek olup aksi yönde davranıldığı takdirde ise haksız rekabet davaları konusu gündeme gelecektir. Rekabet ederken başkalarının haklarına, itibarlarına ve ticari hayatlarına zarar vermek hem hukuken hem de ahlaken kabul edilemeyecek bir davranıştır. İşte böyle bir durumla karşılaşılması halinde haksız rekabeti gerçekleştirene karşı haksız rekabet davaları ile açılması mümkün olacaktır.

 

 

Haksız Rekabet Davası Nedir ? Haksız Rekabet Davaları

Haksız Rekabet Davası Nedir ? Haksız Rekabet Davaları

 

 

Kanunlarda öncelikli olarak ticaretin dürüst ve ahlaklı bir şekilde yapılması gerektiği öngörülmüştür. Bu duruma aykırı bir şekilde hareket edildiğini ticaret hayatında sıklıkla görmemiz mümkündür. ticarette dürüstlüğe aykırı davranan kimselere karşı ilgili kanunda sayılmış olan haksız rekabet davalarının açılmasıyla maddi ya manevi anlamda zarara uğrayan kimsenin haklarının ve menfaatlerinin korunması sağlanacaktır. Bir kimsenin yaptığı işi küçük düşüren açıklamalarda bulunmak, hileli satışlar gerçekleştirmek, sahte belgelerle güvenilirliği arttırmaya çalışmak ve bunların benzeri pek çok durumda haksız rekabetin varlığından söz etmemiz mümkün olacaktır. Haksız rekabetle karşı karşıya kalan kimsenin hangi davaları açabileceği Türk Ticaret Kanunu’nun 56. maddesinde yer almaktadır.

 

 

 

Makalemizin ilerleyen bölümlerinde daha detaylı değineceğimiz haksız rekabet durumunun varlığı halinde müşterileri, mesleki itibarı, kredisi, ticari faaliyetleri ya da diğer ekonomik menfaatleri zarar görmüş olan veya böyle bir tehlikeyle karşılaşması mümkün olan kişinin açabileceği davalardan ilki fiilin haksız olup olmadığını tespit amacı taşıyan tespit davasıdır. Aynı zamanda haksız rekabette bulunan kimsenin bu rekabetinin durdurulması amacıyla haksız rekabetin men’i davası da açılabilmektedir. Haksız rekabet neticesinde zarara uğranılmışsa ve bunda karşı taraf kusurluysa zarar ve ziyanın tazmini davası açılabilir. Haksız rekabet davalarından bir diğeri de haksız rekabet neticesinde ortaya çıkan maddi durumun ortadan kaldırılması davasıdır. Bu rekabet yanıltıcı veya yanlış beyanlar aracılığıyla gerçekleştirilmişse bunların düzeltilmesi adına dava açılması mümkündür. Tecavüzün önlenmesinin kaçınılmaz olduğu hallerde haksız rekabetin oluşmasında kullanılan araçların ve malların imha edilmesi adına dava açabilmek de mümkün olacaktır.

 

 

 

Haksız rekabet davaları kanunda çeşitlilik göstermekte olup somut olayın nitelikleri göz önünde bulundurularak dava açılması mümkündür. ilgili kanun maddesine göre Türk Borçlar Kanunu’nun 58. maddesinde öngörülmüş olan şartların mevcudiyeti halinde manevi tazminat davasının da açılabileceğini söylememiz gerekecektir. Aynı zamanda şunu da belirtmeliyiz ki haksız rekabetten dolayı yalnızca ticari iş ile uğraşanlar değil; müşteriler de zarar görebilir. Kanun, bu durumu da ayrı bir şekilde düzenlemiştir. TTK m.56/2’ye göre, ekonomik çıkarları zarar görmüş olan veya böyle bir tehlike ile karşılaşabilecek durumda olan müşteriler de araçların ve malların imhası hariç olmak üzere diğer tüm dava yollarına başvurabilmektedirler. Ticaret ve sanayi odaları, esnaf dernekleri, borsalar vs üyelerinin ekonomik menfaatlerini koruyabilmek adına haksız rekabetin tespiti, haksız rekabetin men’i ve haksız rekabet  davaları neticesinde oluşan maddi durumun kaldırılması davalarını açabileceklerdir. Fakat bu kuruluşların tazminat davası açabilmeleri kanunen mümkün değildir.

 

 

Sonuç olarak hem gerçek hem de tüzel kişilerin haksız rekabet karşısında dava açabilmelerinin kanunen mümkün olduğunu söylememiz doğru olacaktır. Hangi davaların kimler tarafından açılabileceği ilgili mevzuatta belirtilmiş olup bu doğrultuda haksız rekabet karşı hareket edilmelidir.

 

 

Haksız Rekabet Davaları Kime Karşı Açılabilir ?

 

Haksız rekabet davaları için çeşitlilik gösterdiğini ve bunların haksız rekabete sebep olana karşı açılabileceğini belirtmiştik. Haksız rekabet fiilini işleyen kimselere karşı bu davalar açılabileceği gibi istihdam eden aleyhine de dava açılması mümkündür. İşçinin ya da müstahdemin haksız rekabete sebep olması neticesinde onu istihdam edene dava açılabilir. Haksız rekabetin basın yoluyla işlenmesi halinde yazı sahibi ya da ilan verene de dava açılabilir. Söz konusu davalar davaya hakkı olan tarafın bu hakların doğumunu öğrenmiş olduğu günden itibaren 1 yıl ve her halde bunların doğmasından itibaren 3 yıl geçmekle birlikte zamanaşımına uğrayacaktır. ( TTK m.60)

 

 

Haksız Rekabet Nedir?

 

Haksız rekabet davalarının kimlere karşı hangi sürelerde açılabileceğini belirtmiştik. Ancak buna dayanarak dava açılabilmesi için haksız rekabetin varlığı gerekmektedir. Her durumun haksız rekabet olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Haksız rekabet, kişi veya kurulışlar arasında meydana gelmiş olan ve rekabet etiğine aykırı düşen hareketlerdir. Haksız rekabetin varlığından söz edebilmemiz için üç unsurun mevcudiyeti aranmaktadır. Öncelikli olarak ortada iktisadi bir rekabet olmalıdır. İktisadi rekabetin olmadığı hallerde elbetteki haksız rekabetin varlığından söz edilmeyecektir. İkinci unsur ise rekabetin aldatıcı hareketle ve iyiniyet kurallarına aykırı bir şekilde gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Üçüncü unsur ise iktisadi rekabetin suistimal edilmiş olması gerekmektedir. Ticarette rekabet kabul edilmekle beraber haksız rekabet halleri hukuka aykırılık teşkil ettiğinden dolayı rekabetin suistimal edilmediği durumlarda ortada hukuka aykırı bir durum olmayacaktır.

 

Haksız Rekabet Nedir ? Haksız Rekabet Suçu

Haksız Rekabet Nedir ? Haksız Rekabet Suçu

 

Haksız Rekabet Davaları Halleri

 

Hangi hallerde haksız rekabet davalarına başvurulabileceği TTK’nın 55. maddesinde belirtilmiştir. İlgili madde hükmünde dürüstlük kurallarına aykırı olarak gerçekleştirilmiş olan ticaret uygulamarı açıklanmış olup bu durumlardan birinin varlığı halinde haksız rekabet davalarının açılabilmesi adına hukuki işlemlere başlanması mümkün olmaktadır.

 

 

Haksız rekabet davaları halleri için sayılan durumları özetleyecek olursak şu şekilde bir sıralama yapmamız mümkündür: Ticari sırları ifşa etmek, sözleşmeyi ihlale ya da feshetmeye yönlendirmek, bir başkasının ürünlerinden yetkisi olmadığı halde faydalanmak, karşılaştırmalı olarak reklam yapmak, aldatıcı reklam yapmak, gerçek dışı ya da yanıltıcı bilgi verme ya da bu yol ile üçüncü bir kişiyi öne geçirmek, karışıklığa sebep olmak, başkalarını ya da onların mallarını, iş ürünlerini, ticari faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış ve yanıltıcı açıklamalar ile kötülemek. Belirtmiş olduğumuz haksız rekabet halleri uygulamada sıkça karşılaşılan durumlardan olup bunların sayısının çoğaltılması da mümkündür.(bknz TTK m.55) Bu durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde zarar gören ya da zarar görme ihtimali olan kimse daha önce belirtmiş olduğumuz haksız rekabet davalarından somut olaya uygun olanını ya da olanlarını açabilecektir.

 

 

Rekabetin Korunması ve Haksız Rekabet Arasındaki Fark Nedir?

 

Rekabetin korunması ve haksız rekabet genellikle birbirine karıştırılan kavramlardandır. Rekabetin korunması hususundaki hükümler Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da yer almaktadır. Belirtmiş olduğumuz kanunun amacı, ticari hayat içerisinde yer alan kurum ve kuruluşları zora sokacak ve rekabet edebilmelerini önleyecek hamlelerde bulunulmaması için gerekli tedbirler almak ve bu yönde düzenlemeler ortaya koymaktır. Yani bu kanun ile rekabet özendirilmekte ve bunun devamlılığı hedeflenmektedir. Fakat haksız rekabette meşru bir zemin söz konusu değildir. Meşru zeminde ayrılarak rekabet edileni haksız yere zora sokma ve rekabet ilkelerine aykırı hareket etme vardır. Rekabetin korunmasında ticari hayatta var olması gereken rekabetin doğru bir şekilde sürdürülmesi amaçlanmıştır. Fakat haksız rekabette dürüstlük kurallarına aykırılık vardır. Dolayısıyla haksız rekabet durumuyla karşı karşıya kalan kimse hak ve menfaat kayıplarını önlemek ve varsa bunları tazmin ettirmek için haksız rekabet davalarına başvurulabilir.

 

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Leave a Reply