✅ HMK Madde 307 Davadan feragat
✅ Davadan feragat yetki görevi nedir? Madde metnini inceleyiniz.

(1) Feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir.

HMK Madde 307 Gerekçesi

Davadan feragate ilişkin 1086 sayılı Kanunun 91 inci madde hükmü korunurken, maddeye kısmen feragati de ifade edebilecek biçimde, talep sonucundan kısmen vazgeçmenin de mümkün olduğu hususu dahil edilmiştir.

Kural olarak, davacı her davadan hiçbir kayda tâbi olmaksızın feragat edebilir. Ancak “Cumhuriyet savcısının davada yer alması” başlıklı 75 inci maddenin üçüncü fıkrasında gösterildiği üzere, Cumhuriyet savcısının yer aldığı dava ve işler üzerinde taraflar serbestçe tasarruf edemeyeceklerinden, bu nevi davalarda davacının feragat etmesi sonuç doğurmaz.

Yayım tarihi: 30 Mar 2024