(0212) 679 32 53

İflas Erteleme Nedir, Süreç Nasıl Olur ?

İflas erteleme nedir, süreç nasıl olur ?  Sermaye şirketleri ve kooperatif şirketlere yönelik İcra İflas Kanunu’nda yer alan ve bu şirketlerin iflas ederek pek çok yönden zarar görmelerini önleyen bir imkandır. Kanuna göre bu imkandan yalnızca anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler faydalanabilecektir. Bunlar dışında kalan gerçek kişi tacir ve şirketlerin iflasın ertelenmesi kurumuna başvurmalarına imkan bulunmamaktadır. Bu hukuki kurum sayesinde geçici ekonomik sıkıntıda olan şirketler borçlarının takibini durdurma olanağına sahiptirler. İflas erteleme ile birlikte alacaklılar, alacaklarına kavuşmak için iflas erteleme sürecinin sona ermesini beklemek zorunda kalacaklardır.

 

İflas erteleme kurumunun daha iyi anlaşılabilmesi bakımından öncelikli olarak ‘iflas’ kavramı üzerinde durmamız yararlı olcaktır. İflas, borca batıklık anlamına gelmektedir. Bu da şirket pasiflerinin aktifinden fazla olması demektir. Şirketin aktifleri şirketin sahip olduğu para, menkul ve gayrimenkuller, telif hakları, iştirakler ve alacakları şeklinde sıralanabilir. Bir şirketin pasifleri ise, banka kredileri, vergi borçları, çalışanların kıdem tazminatları, kısa vadeli ticari borçlar şeklinde belirtilebilir. Fakat elbette bunların çoğaltılması mümkündür. Kısacası iflas, şirketin alacaklarının borçlarını karşılamaması olaran tanımlanabilir. İşte böyle bir durum karşısında şirket, ekonomik durumunun iyileştirilebilmesi amacıyla ve belirtilen şartların sağlanması halinde mahkemeye ‘iyileştirme projesi’ sunarak iflasının ertelenmesini talep etme olanağına sahiptir. Eğer bu talep mahkeme tarafından kabul edilirse şirketin yönetimi için kayyım atanacaktır ve proje uygulamaya konulacaktır.

 

İflasın ertelenmesi ve kayyım atanması, İİK m.166 hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir ve buna göre karar, ticaret siciline tescil edilir. Ayrıca şirketin malvarlığının korunması için de bazı önlemler alınır. Fakat iflasın ertelenmesi geçici bir işlemdir ve kural olarak 1 yıldır. Ancak eğer mahkemeye sunulan raporlar ile şirketin iyileştirilme olanağının varlığı somut olarak gösterilebilirse bu durumda 1 yıllık süre 4 yılı aşmayacak biçimde uzatılabilecektir.

 

Mahkeme tarafından verilen süre içerisinde şirketin iyileşme göstermesi halinde iflas erteleme kararı kaldırılacak ve faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecektir.Ancak eğer söz konusu süre içinde şirketin ekonomisinde bir düzelme yoksa bu durumda iflas erteleme kararı kaldırılarak şirketin iflasına karar verilecektir. Aynı zamanda şunu da belirtmemizde fayda var ki iflasın ertelenmesi talebi, idare ve temsil yetkisine sahip kişiler tarafından mahkemeye yöneltilebilir. Ayrıca alacaklılardan birisi de iyileştirme projesi ile şirketin mali durumunun düzelebileceğini belirterek mahkemeden iflas erteleme kararı alabilir. İflasın ertelenmesi süreci, karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir süreç olması sebebiyle bu alanda hizmet veren bir avukattan hukuki destek alınması gerekmektedir.

 

 

İflasın Ertelenmesi İçin Aranan Şartlar Nelerdir ?

İflas ertelenmesi için kanunda birtakım şartların varlığı öngörülmüştür ki bu da sürecin aslında ilk basamağını oluşturmaktadır. İflas erteleme kararı alınabilmesi için aranan koşulları maddi ve şekli koşullar olmak üzere ikiye ayırmamız mümkündür. Maddi koşullardan ilki, şirketin borca batık durumda olmasıdır. Borca batıklık durumu, TTK m.324’te açıklanmıştır. Kısaca, ortaklığın aktiflerinin alacaklıların haklarını karşılamaya yetmiyor oluşu borca batıklık olarak tanımlanabilir. Borca batık olma durumu yıl sonu bilançosu veya ara bilanço ile tespit edilebilir. Bu durum tespit edildikten sonra borca batıklık hali yetkili mahkemeye de bildirilmeli ve mahkeme de kararını vermelidir. Ardından yetkili kişiler, iflasın ertelenmesi talebinde bulunabileceklerdir. Fakat iflas erteleme kararı verilebilmesi için ortaklığın elbette ki tasfiye haline olmaması gerekmektedir.

 

İflas Erteleme İçin Gerekli Şartlar

 

İflas erteleme kararı alınabilmesi için aranan koşullardan bir diğeri de gerekli masrafların ve kayyım ücretinin mahkeme veznesine depo edilmesidir. Aynı zamanda mahkemeye iyileştirme projesi sunulmalı ve proje kabul edilmelidir. Projenin içeriği kanun tarafından açıklanmamıştır. Fakat bunun esas amacının şirketi borca batıklıktan kurtarmak olduğunu söylememiz doğru olacaktır. Söz konusu proje ile şirketin ekonomik durumunun iyileşmesi gerekmektedir. Ayrıca proje, somut verilere dayalı olarak hazırlanmalı ve bilirkişi tarafından yapılacak olan incelemede inandırıcı bulunmalıdır. Aynı zamana projenin tasfiye amacı da taşımaması gerekmektedir. İflas erteleme kararı verilebilmesi için aranan şartlardan bir diğeri de iflas erteleme kararının alacakların durumunu iflas kararına oranla daha kötüye sokmaması gerektiğidir. Yani mahkemenin vereceği kararla alacaklıların haklarının da gözetilmesi gerekmektedir. Eğer alacaklıların hakları, iflas kararına göre daha fazla zarara uğruyorsa bu durumda talep reddedilecektir. İflas erteleme kararı verilmesi için aranan son şart ise İİK m.317’de düzenlenmiş olan fevkalede mühletten yararlanılmamış olmasıdır. Tüm bu koşulların var olması halinde mahkeme ve bilirkişi gerekli incelemeleri yapacak ve bu doğrultuda iflasın ertelenmesi hakkında karara varacaktır.

 

 

İflasın Ertelenmesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İflas erteleme kararı alınabilmesi için izlenmesi gereken yolu belirttik. Fakat üzerinde durmamız gereken bir diğer husus da mahkemeye talepte bulunulması için hangi evrakların toplanması gerektiğidir. Neticede iflas erteleme kararı ciddi bir karar olması sebebiyle mahkeme, birçok belgeyi bir arada görmeyi istemektedir. Bu belgelerin eksiksiz bir şekilde sunulmuş olması sürecin hızlı ilerleyebilmesi adına önem taşır.

 

İflasın ertelenmesi için gerekli belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz: İflasın ertelenmesine ilişkin yönetim veya ortaklar kurulu kararı, şirketin alacak ve borç listesi, şirketin menkul ve gayrimenkul mal listesiyle tapu kayıtları, iyileştirme projesi, öngörülen hedefe dair evraklarla sözleşmeler,  bilirkişi incelemesi, kira kontratı, marka tescil belgesi, son 3 yıla ait bilançoyla gelir tablosu ve kurumlar vergisi beyannameleri. Aynı zamanda eğer bir avukat ile mahkemeye talepte bulunulmuşsa avukatın vekaletnamesi de gerekli evraklar arasında yer almalıdır.

 

İflas Erteleme Kararının Sonuçları

İflas erteleme kararının alınabilmesi için Asliye Ticaret Mahkemesi’ne talepte bulunulması gerekmektedir. Yetkili mahkeme ise şirketin muamele merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir. İlgili mahkemede dava açılıp iflas erteleme kararı alınırsa bunun birtakım sonuçları ortaya çıkacaktır.

 

İflas erteleme kararının ilk sonucu şüphesiz ki iflasın erteleniyor olmasıdır. Aynı zamanda mahkeme tarafından şirketin malvarlığının korunması için bazı önlemler alınacaktır. Eğer önceden şirkete karşı takip başlatılmışsa bu takipler kendiliğinden duracak ve erteleme süresi içerisinde şirkete karşı yeni bir takip yapılamayacaktır. Fakat bu durumun iki istisnası mevcuttur. Bunlardan ilki rehinli alacaklar bakımından; diğeri ise İİK m.206/1’de belirtilen alacaklar bakımındandır. Bunlar hakkında yapılan takipler devam edebileceği gibi yeni takip başlatılması da mümkündür. Fakat rehin konusu olan malların satışının gerçekleştirilmesi söz konusu olamayacaktır.

 

İflas erteleme kararı ile şirketin taraf olduğu sözleşmelerden kaynaklanan hakları ve borçları aynen devam eder. Ayrıca şirkete karşı açılmış olan davalara devam edilebilir. Fakat bir iflas davası varsa buna devam edilmesi mümkün değildir. İflasın ertelenmesi talebinde bulunmak uzun ve ciddi anlamda hukuki bilgi birikimi gerektirdiğinden dolayı bu konuda detaylı bilgi almak ve talepte bulunmak için alanında uzman bir icra avukatına danışılması gerekmektedir.

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply