(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

İnternet Üzerinden Hakaret ve İftira Suçu

İnternet üzerinden hakaret ve iftira suçu bilişim alanında işlenebilen suçlardan olup günümüzde internetin pek çok kişi tarafınan kullanılmasının sonucu olarak sıklıkla karşımıza çıkan suç tiplerindendir. Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nda “Şerefe Karşı Suçlar” başlığı altında m.125 ve devamında düzenlenmiştir. İftira suçu ise “Adliyeye Karşı Suçlar” başlığı altında m.267’de düzenlenmiştir.

 

 

İnternet üzerinden hakaret ve iftira suçu çok farklı şekillerde işlenebilmektedir. Özellikle sosyal medyanın birçok kişi tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor olması bu suçların işlenme imkanını kolaylaştırmıştır. Edilen bir hakaret ya da atılan bir iftira gelişen internet ağı sayesinde saniyler içerisinde yüzlerce kişiye ulaşabilmektedir. Bu durum da söz konusu suçların mağdurlarının daha kolay zarar görmesi neticesini oluşturmaktadır.

 

 

İnternet Üzerinden Hakaret Suçu

İnternet Üzerinden Hakaret Suçu

 

İnternet üzerinden hakaret ve iftira suçu işlenmesi TCK bakımından ağırlaştırıcı bir sebep olarak öngörülmemiştir. Bu suçların tespiti ve faillerin bulunması suçun, günlük hayatta işlenmesine göre daha zor olmaktadır. Kişiler çoğu zaman Facebook, Twitter ya da Instagram gibi sosyal ağlarda sahte hesaplar açarak internet üzerinden hakaret ve iftira suçunun faili olmaktadırlar. Dolayısıyla bu şartlar altında faillerin gerçek kimliklerinin tespit edilmesi de güçleşmektedir. Bu yüzden delillerin varlığı büyük önem arz etmektedir. İnternet üzerinden hakaret ve iftira suçu mağduru olan kişiler mutlaka ispat açısından her türlü delili muhafaza etmelidirler. Yazışmaları saklamak ya da ekran görüntüsü almak suçun tespiti bakımından önemli bir yere sahiptir.

 

 

 

TCK m.125’te yer alan hakaret suçuna dair hükme göre bir kimsenin şeref, onur veya saygınlığını rencide edebilecek niteliğe sahip somut bir fiili ya da olguyu isnat eden kimse hapis cezasıyla cezalandırılacaktır. Aynı zamanda sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırıldığı takdirde de hakaret suçunun oluşacağı ilgili maddede belirtilmiştir. Bu suç, soyut tehlike suçu olup faili herkes olabilmektedir. Mağduriyet kapsamında herkes olabilecektir. Fakat mağdurun belirli ya da belirlenebilir bir kişi olması gerekmektedir. TCK m.267’de yer alan iftira suçuna dair hükme göre ise yetkili makamlara ihbar ya da şikayette bulunularak veya basın yayın yolu ile işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını veya idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak maksadıyla bir kişiye hukuka aykırı fiil isnat edilmesi halinde bunu gerçekleştiren kimse hakkında hapis cezasına hükmolunacaktır. İftira suçunun faili ve mağduru herkes olabilir. Her iki suç tipinin de nitelikli halleri mevcut olup bunlara yazımızın ilerleyen bölümlerinde detaylı olarak değineceğiz.

 

 

İnternet Üzerinden Hakaret ve İftira Suçunun Unsurları

 

İnternet üzerinden hakaret ve iftira suçu, son dönemlerde sıklıkla karşılaştığımız suç tiplerindendir. Bunun sebebi ise internetin birçok insan tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor olmasıdır. Dolayısıyla kötüniyetli olan kimseler bu durumu fırsat bilerek internet üzerinden hakaret ve iftira suçunun faili olabilmektedirler.

 

 

Hakaret suçunun maddi unsurlarından ilki, söz konusu isnadın başkasının şeref, onur ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olmasıdır. Suçun diğer maddi unsuru ise bir kimseye somut bir fiil ya da olgu isnat etmektir. Aynı zamanda sövme şeklinde de hakaret suçunun işlenmesi kanunen mümkündür. Bu suçun oluşabilmesi için genel kast yeterlidir. Suçta hukuka aykırılığı ortadan kaldıran bir durum olarak yalnızca olayın haber niteliği taşıması olduğunu söyleyebiliriz. Bir durumun haber niteliği taşıyabilmesi içinde mevcut olması gereken bazı koşullar vardır. Bunlar; gerçek olması, güncel olması, kamusal ilgi ve yararın olması, verilen haberle işlenen suç yani hakaret arasında bir bağın bulunması gerekmektedir. Böyle bir durum karşısında hakaret suçu işlenmiş olmayacaktır.

 

 

İnternet Üzerinden Hakaret ve İftira Suçunun Nitelikli Halleri

 

TCK’ya göre hakaret suçunun işlenmesinde nitelikli hallerin varlığı söz konusuysa fail hakkında verilecek olan cezada arttırım yapılacaktır. TCK m.125/3’te öngörülmüş olan nitelikli halleri şu şekilde sıralayabiliriz: Suçun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi, suçun kişinin mensubu olduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi, suçun kişinin dinsel, sosyal, siyasal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından ya da yaymaya çalışmasından dolayı işlenmesi veya mensubu olduğu dinin emir ve yasaklarından dolayı bu suçun işlenmesi. Aynı zamanda suçun alenen işlenmesi de TCK m.125/4’te öngörülmüş olan nitelikli haldir. Söz konusu nitelikli hallerden birisi mevcutsa fail hakkında hükmolunacak cezanın oranında arttırım uygulanacaktır.

 

İftira Suçunun Unsurları

 

Hakaret Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir ?

Hakaret Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir ?

İnternet üzerinden hakaret ve iftira suçu hemen herkesin maruz kalabileceği suçlar arasında yer almaktadır. Bu hususta kişiler, haklarının farkında olmalı ve kendi kişiliklerine yapılmış olan bu saldırılara karşı kayıtsız kalmamalıdırlar. Suçların unsurlarının bilinmesi suçun doğru tespiti açısından önem taşımaktadır.

 

 

 

İftira suçu, ihbar veya şikayet yolu kullanılarak doğrudan bir şekilde gerçekleştirilebileceği gibi basın ve yayın yoluyla dolaylı olarak iftira suçunun işlenmesi mümkündür. İnternet üzerinden işlenen iftira suçunu ayrı bir düzenleme olmadığından dolayı bu kapsamda değerlendirmemiz mümkündür. Her iki durumda da iftira suçunun konusu objektif olarak gerçek dışı olan ve hukuka aykırı bir fiilin bir kimseye isnat edilmesi olacaktır. Failin amacı, mağdur kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılması ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak olduğundan dolayı suçun manevi unsurunun özel kast olduğunu söylememiz doğru olacaktır. Söz konusu suç, ancak icrai hareketle işlenebilmektedir.

 

 

İnternet Üzerinden İftira Suçunun Nitelikli Halleri

 

İftira suçunun nitelikli hallerinin varlığı halinde fail hakkında verilecek olan cezanın ağırlaştırılması gerekecektir. Bu suçun işlenmesinde maddi eser ve deliller uydurulmuşsa ve bunlar kullanılmışsa TCK bakımından nitelikli hal söz konusu olacaktır. Mağdurun mahkum olunan hapis cezasının infazına başlanmış olması, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis  ya da ömür boyu mahkumiyete hükmedilmiş olması halinde fail, bu neticelere sebep olduğu için hakim tarafından daha ağır bir cezaya hükmedilecektir. Aynı zamanda yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olan mağdurun aleyhine bu fiil sebebiyle gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa da fail, suçun nitelikli halini işlemiş olacaktır. Hukuki açıdan da bir ceza avukatı ile çalımanız yararlı olacaktır.

 

 

İnternet Üzerinden Hakaret ve İftira Suçunun Cezası

 

İnternet üzerinden hakaret ve iftira suçunun işlenmesi halinde her iki suç tipi bakımından farklı oranda cezalar öngörülmüştür. Hakaret suçunun basit halinin söz konusu olduğu durumlarda fail hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi adli para cezasına çarptırılması da mümkündür. Bu suçun nitelikli hallerinin var olması durumunda ise faile verilecek olan cezanın alt sınırının 1 yıldan az olamayacağı TCK m.125/3’te belirtilmiştir.

 

 

İftira suçunun basit halinin işlenmesi durumunda ise fail hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Bu suçun maddi eser ve delil uydurularak işlenmesi durumundaysa verilecek olan ceza yarı oranında arttırılacaktır. İftira sebebiyle gözaltına alınma ya da tutuklama söz konusu olmuşsa bu durumda faile aynı zaman kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun dolaylı faili olmaktan ötürü ceza verilecektir. Mağdurun ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis cezasına hükmedilmesi halindeyse fail hakkında 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak olup bu cezanın infazına başlanması durumunda verilecek olan ceza yarı oranında arttırılacaktır. Dolayısıyla iftira suçu, hem adliyeyi gereksiz yere meşgul etmesinden dolayı hem de mağduru ciddi anlamda etkilemesinden dolayı daha ağır cezayı gerektiren bir suç olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

 

İnternet Üzerinden Hakaret ve İftira Suçu Şikayete Tabi Midir ?

 

İnternet üzerinden hakaret ve iftira suçunun işlenmesi, günümüz şartlarında kolay hale gelmiş olup faillerin bulunabilirliğinin çok kolay olmaması neticesinde daha sık karşımıza çıkan suçlardan olmuşlardır. Hakaret suçu, esas itibariyle şikayete bağlı bir suçtur. Fakat bu suçun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi halinde suçun soruşturması ve kovuşturması re’sen yapılacaktır. Hakaret suçunun mağduru hakaret edeni ve hakareti öğrendiği tarihten başlayarak 6 ay içerisinde şikayette bulunmalıdır. Aksi takdirde şikayet hakkını kaybedecektir.İftira suçu ise şikayete tabi bir suç değildir. Çünkü mağdur burada hem iftiraya uğrayan kişi hem de adli makamlardır. Savcılık bu suçun işlendiğini öğrendiği anda soruşturma yapacaktır.

 

 

İnternet üzerinden hakaret ve iftira suçu hepimizin karşılaşabileceği suçlardan olup bu suçların işlenmesinin önüne geçebilmek adına mutlaka verilen sürelerde ilgili merciilere şikayette bulunmamız yerinde olacaktır. Özellikle iftira suçu bir taraftan kişisel menfaatleri korurken bir taraftan da kamu güveni ve adliye ile idarenin düzenini korumakta olduğun kamu düzeni açısından büyük öneme sahip olduğunu söylemeliyiz.

 

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Leave a Reply