(0212) 679 32 53

Kiracının İcra Yoluyla Tahliyesi

Kiracının İcra Yoluyla Tahliyesi

Kiracının icra yoluyla tahliyesi uygulamada karşımıza çıkan kiracının tahliye edilmesi yollarından biridir. Kiracının icra yoluyla tahliyesi için izlenmesi gereken uzun ve detaylı bir hukuki prosedür söz konusudur. Peki “Kiracı nasıl çıkarılır ?” sorusunu sormadan önce kiracının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde başvurulacak olan bu icra yolunun doğru ve eksiksiz bir şekilde başlatılması ve bunun takibinin sağlanması icra hukuku açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla icra yolu ile kiracının tahliye olmasını isteyen kişi alanında uzman bir icra avukatına danışmalı ve ona göre dava sürecin başlamasını sağlamalıdır.

 

Kiracı nasıl tahliye edilir ?” sorusununun cevabı olarak başlıca yükümlülüklerine baktığımız zaman en önemlisinin sözleşmede belirlenmiş olan kira bedelini zamanında ödemesi olduğunu söylememiz doğru olacaktır. Bununla beraber kiracı, çevresindeki insanları rahatsız edecek ve onların huzurunu, düzenini bozacak davranışlardan da kaçınma yükümlülüğüne sahiptir. Komşuları rahatsız edecek düzeyde bir davranışın gerçekleştirilmesi halinde kiraya veren, kiracısını bu durumu düzeltmesine adına ihtar edecektir. Eğer kiracı bu ihtarı dikkate almazsa kiracı tahliyesi mümkün olabilecektir. Fakat tahliye talebinde kiraya verenin haklı olması gerekmektedir. Zorla tahliye ya da haksız yere tahliye gibi hukuk dışı hareketlerle kiracının tahliyesi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bu durumda kiracının da haklarının korunması söz konusu olacaktır. Anlaşmalı kira sözleşmesinin ortadan kaldırılması mümkündür. fakat her iki tarafta da sözleşmey uyduğu ve yükümlülüklerini yerine getirdiği müddetçe haksız yere ya da baskı yoluyla kiracının tahliye edilmesi olası değildir.

 

 

Kiracının İcra Yoluyla Tahliye Edilmesi

 

Taşınmazını kiraya vermiş olan taraf, kiranın vaktinde ödenmemesi halinde kiracıyı resmi yollarla uyarabilecektir. Kanunen kiracıya, yükümlülüklerini yerine getirmesi adına belirli bir süre verilmesi öngörülmüştür. Verilen süre içerisinde kiracı yükümlülüğünü yerine getirdiği takdirde herhangi bir hukuki sorun oluşmayacaktır. Fakat kiracı, sorumluluklarını yerine getirmemekte direniyorsa kiracının icra yoluyla tahliyesi konusu gündeme gelecektir. Kiracının icra yoluyla tahliyesi işleminin nasıl gerçekleştiğini ve kanuni dayanaklarını makalemizin ilerleyen kısımlarında ayrıntılı olarak ele alacağız.

 

 

Kira Borcunun Ödenmemesi Halinde Kiraya Veren Neler Yapabilir?

 

Günümüzde en çok karşılaşılan hukuki ihtilaflardan birisi de “kiracının kira borcunu ödememesi” durumudur. Bu durum karşısında kiraya verenin başvurulabileceği pek çok hukuki yol mevcuttur. Kiracı, bu yollardan birisini seçerek kira bedelinin tahsilini sağlayabileceği gibi kiracının icra yoluyla tahliyesini de sağlayabilme imkanına sahip olacaktır. Fakat elbette ki kiracının belirteceğimiz hukuki yollara başvurabilmesi için kiraya veren ile arasında var olan sözleşmeye aykırılık ya da kira bedelinin ödenmemesi gibi kiracının yükümlülüklerine uymaması hali söz konusu olmalıdır.

 

 

Kirayı Ödemeyen Kiracı Nasıl Tahliye Edilir ?

 

Kirayalayanın izleyeceği ilk hukuki yol Türk Borçlar Kanunu’nun 315. maddesinde belirtilmiştir. buna göre, kiracı kiralananı teslim aldıktan sonra muaccel hale gelmiş olan kira bedelini ya da yan giderleri ödeme borcunu ifa etmediği takdirde kiraya vermiş olan kişi kiracıya yazılı olarak bir süre vererek bu süre içerisinde borcunu ifa etmesini, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek olan bu süre en az 10 gün olup konut ve çatılı işyerleri bakımından ise 30 gündür. 10 günlük ve 30 günlük süre kiracıya yazılı olarak bildirimin gerçekleştiği günü izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Verilen süre içerisinde kiracı borcunu ifa etmezse kiraya veren sözleşmeyi feshedebilecektir.

 

Taşınmazını kiraya verenin izleyebileceği ikinci yok ise TBK m.362’de belirtilmiştir. buna göre, kiracı muaccel hale gelmiş olan kira bedelini ya da yan giderleri ödemeze kiraya veren kiracıya yazılı bir şekilde en az 60 günlük önel verebilir. Bu önel içerisinde borcun ifa edilmemesi halinde sözleşmeyi feshedebileceğini de belirtebilir. Belirtmiş olduğumuz her iki durumda da verilen süre içerisinde kira borcu ödenmezse tahliye talepli dava açılması mümkündür. Dava neticesinde verilecek olan tahliye kararı ise icra dairesi vasıtasıyla sonuçlandırılacaktır.

 

Kiracının taşınmazdan tahliyesini ve kira borcunun tahsilini sağlamak için izlenebilecek yollarda bir diğeri ise İcra ve İflas Kanunu’nun 269. maddesinde belirtilmiştir. İlgili madde hükmüne göre, kiracı aleyhine talepli icra takibi yapılması mümkündür. Bu takip yolunda izlenmesi gereken prosedürlerin neler olduğuna detaylı bir şekilde değineceğiz. Fakat şunu belirtmeliyiz ki kiracının icra yoluyla tahliyesi neticesinde kiracının taşınmazdan tahliyesi sağlanabileceği gibi aynı zamanda icra takibinde haciz istemiyle borcun tahsili de gerçekleştirebilmek söz konusudur.

 

Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesi Nasıl Gerçekleştirilir?

 

Kiralayan, kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle ödenmeyen kira alacaklarını isteyebileceği gibi bu kira alacaklarının yasal süresi içerisinde ödenmemesi halinde kiracının tahliyesini de isteyebilmektedir. Bu durum İcra ve İflas Kanunu’nda m.269 ve m.276 arasında düzenlenmiştir. Taşınmazı kiraya veren kişi kira alacağıyla beraber söz konusu taşınmazın tahliyesini de istemekteyse yapacağı takip talebinde tahliye istemini de mutlaka yazmalıdır. Bunun yanında kiralayan, ödenmeyen kira bedellerinin hangi aylara ait olduğunu ve miktarlarını da icra takip talebinde belirtmek zorundadır. Aksine bir anlaşma olmadıkça kira borcu TBK m.89 gereğince kiralayanın ikametgah ettiği yerde ödenecektir. Bu sebeple kiralayanın kendi ikamet ettiği yerdeki icra dairesi de yetkili icra dairesi olarak karşımıza çıkacaktır.

 

İcra takip talebi İİK m.58’e göre hazırlanır. Eğer taraflar arasında bir kira sözleşmesi varsa ve bu sözleşmenin varlığından takip talebinde söz edilmişse söz konusu sözleşme de bu takip talebine eklenmek zorundadır.Prosedüre uygun bir şekilde hazırlanmış olan icra takibinin icra memuru tarafından işleme konuşmasıyla birlikte ilk olarak kiracıya örnek no:13 ihtarlı ödeme emri gönderilecektir. Ödeme emrine kiracının 7 gün içerisinde itiraz etmesi mümkündür. Ödeme emrinde kira borcunun konut ve işyeri kiralarında 30 günlük, hasılat kiralarında 60 günlük ve arsa, bahçe gibi taşınmazlarda 10 günlük ödeme süresi olduğu belirtilir.

 

Kiracının icra yoluyla tahliyesi bu süreler içerisinde kira borcu yatırılmazsa hacze gidileceği ve kiralananın boşaltılmasının isteneceği kiracıya ödeme emrinde bildirilir. Eğer kiracı, yapılan takibe itiraz etmezse ve verilen süre içerisinde borcunu ödemezse  İİK m.269 hükümlerine göre temerrüte düşmüş olacaktır. Böylelikle kira alacağı da kesinleşmiş olacaktır. Kiracı, kesinleşen kira alacağı için haciz talebinde bulunabileceği gibi eğer takip talebinde tahliye istemini de belirtmişse icra mahkemesinden kiracının icra yoluyla tahliyesini de isteyebilecektir.

 

Ödeme emrinin kiracıya tebliğ edilmesinden sonra 7 gün içerisinde bir itirazda bulunulmamışsa kiralayan, ödeme süresinin sonunda takibe konu olan alacak ödenmediği takdirde 6 ay içerisinde icra hakimliğine başvurarak taşınmazın tahliyesini talep edebilir. 6 aylık süre içerisinde taşınmazın tahliyesi talep edilmezse artık kiraya verenin aynı alacaktan dolayı ilamsız takip yoluna başvurması mümkün olmayacaktır. Ödeme süresinden sonra kiracının ödeme gerçekleştirmiş olması tahliye talebinde bulunulmasına engel teşkil etmeyecektir. Tahliyenin gerçekleşmesi için kararın tefhim ya da tebliğ tarihinden itibaren 10 gün beklenmelidir.

 

Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi

 

Kiracının icra yoluyla tahliyesi konusunda ele almamız gereken bir diğer konu da ödeme emrine itiraz konusudur. Kiracı, eğer kendisine gönderilmiş olan ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz ederse bu durumda icra takibi duracaktır. Kiracı, kira sözleşmesi ve bunun dışındaki nedenlerle olan itirazını açıkça bildirmelidir. Kiracı, kiraya veren ile aralarında kira sözleşmesi bulunmadığına dair itirazda bulunabilir. Bu durumda takibin devamı için kiralayanın kira akdinin varlığını ispat etmesi gerekecektir. Bunun dışında kiracı, kira bedelinin ödendiğine ya da ödeme için kendisine süre verildiğine dair itirazlarda da bulunabilir.

 

Ödeme emrine itiraz edilmesi durumundakiralayan itirazın kaldırılması ve kiracının icra yoluyla tahliyesi kararı verilmesini talep etme hakkına sahiptir. Borçlu, ileriye sürmüş olduğu itiraz sebeplerini İİK m.68’de öngörülmüş olan ve İİK m.269’da belirtilen noter tarafından düzenlenmiş ya da onanmış, alacaklı tarafından kabul edilmiş bir belge veya resmi dairelerin ya da yetkili makamların vermiş olduğu bir makbuz ya da belge ile ispat etmek zorundadır.

 

DAHA FAZLA MAKALE İÇİN TIKLAYINIZ


 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

19 Responses

 1. Şamil Güney

  Kolay gelsin.Ben birşey sormak istiyorum avukat bey. 6 aydır kiracım kirayı vermedi ve bir gece ansızın eşyalarını toparlayarak daireyi terkettiler. Şuanda onlara ulaşamıyoruz hukuki yolla bu iş nasıl halledilir ?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Kiracınızın kira bedelini ödememesi durumunda gerekli ihtaratları yapıp alacak takibine başlamalısınız. Kira sözleşmeniz ve diğer bilgilerle bir avukata ulaşmalısınız.

   Saygılarımla

 2. Nihat A.

  6 ay önce kirasını ödemeyen kiracımı dava ettim ve mahkeme tahliye kararı verdi. sonuca itiraz edeceklermiş hangi yüzle ediyorlarsa. bende savunma avukatı arıyorum yardımcı olurmusunuz?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, verilen tahliye kararına, davalı temyize giderse belirli bir bedeli depo etmek şartı ile temyiz mahkemesinin vereceği karara kadar tahliyenin uygulanması bekletilir. Bu süreçte bir avukattan hukuki destek almanız sizin lehinize bir sonuç doğuracaktır. Saygılarımla

 3. Elif B.

  yani üzülerek söylüyorum ama maalesef polis zoruyla kirayı ödemeyen kiracımı çıkardım çünkü adam artık o kadar arsızlaştı ki yiyorsa gel al diyecek kadar saçmaladı bende çıkarttım ama geçmişe dönük kira borcu var icrayla alabilirmiyim borcumu?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Geçmişe dönük kira alacaklarınız için icra takibi başlatabilirsiniz. Bunun için uzman bir avukattan hukuki yardım almanız sizin lehinize bir sonuç sağlar.

   Saygılarımla

 4. Celal V.

  yaklaşık 2 senedir aynı evde kalıyorum. bu zamana kadar kirada gecikme felan olmadı ama son 2 aydır kiramı ödeyemiyorum diye icraya vericekmiş ev sahibim böyle bir şey mümkünmü?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Kira ödemediğiniz için kiraya verenin kiracıya icra davası açma hakkı var.

   Saygılarımızla

 5. Fikri R.

  Kiracim evimde benim iznim olmadan duvarımi kirdirip salonuma mutfağı açtırmis bende yurt disinda oldugum icin bilgim dahilinde olmadi .kiracimla sozlesmemde var ve ben kiracimi cikartirmak istiyorum

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasıyla kiralananda yenilik ve değişiklikler yapabilir. Eğer sizin yazılı rızanız alınmadan kiralananda değişiklik yapılmışsa haklı olarak sözleşmenizi feshedebilirsiniz. Bir avukattan hukuki destek almanız sizin lehinize olacaktır. Saygılarımla

 6. Efilay D.

  7 aydır kira ödemeyen kiracımı çıkardım evden fakat hala vermedi borcunu. yeni evine haciz getirebilirmiyiz?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, kiracınız hakkında icra takibi başlatarak alacağınızı hukuki yollarla elde edebilirsiniz. Saygılarımızla

 7. Kamil S.

  işlek bir caddede dükkanımı kiraya verdim ama kiracı kirasını ödeyemiyor 7 aydır, icra getirtsem ona. icra malları bana mı kalıyor?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, haciz işleminden sonra mallar satışa çıkarılır. Malların size kalması gibi bir durum yok. Saygılarımızla

 8. Nusret G.

  dükkanımı 1 yıllık sözleşmeye kiraya verdim, kiracım 9 aydır kirasını vermiyor ve 2 ikaz etmeme rağmen hala sonuç yok. kaç defa daha ikaz etmeliyim icra için?

 9. Pusat B.

  kiracım 4 aydır kirasını ödemiyor, arıyorum ulaşamıyorum. sürekli numarasını değiştiriyor ve şehir dışında olduğumdan ziyaretini gerçekleştiremiyorum. icraya verip borcumu tahsil edebilirmiyim?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, tahliye talepli icra takibi başlatabilirsiniz. Sürecin hızlı ve sağlıklı ilerlemesi için bir avukattan hukuki destek almanız sizin lehinize olacaktır. Saygılarımızla

 10. Fatih Ü.

  yeni aldığım kiracı ilk bir kaç ay düzenli kirasını ödedi ama sonradan geciktirmeye hatta şuan ödememeye başladı, isteyince durumum yok diyor ama benimde durumum çok iyi değil. icraya versem ne kadar sürer mahkeme?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhaba, tahliye talepli icra takibi başlatabilirsiniz. Ne kadar süreceği konusunda kimse bir şey diyemez maalesef. Saygılarımızla

Leave a Reply