(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Miras Avukatı

Miras avukatı miras hukuku alanında uzmanlaşmış ve bu alana giren her türlü hukuki sorunun çözümünde etkili olan kişidir. Miras avukatı, miras sebebiyle doğan ihtilafların sonuca ulaştırılmasında müvekkilinin haklarını ve menfaatlerini korumak için çalışmaktadır. Miras hukuku alanında doğacak olan problemlerinin çözüme kavuşturulmasının yanı sıra miras avukatları, bu alanda hukuki danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

 

Miras avukatının bakacağı davalara ve sağlayacağı danışmanlık hizmetlerine değinmeden önce miras kavramından ne anlaşılması gerektiğine değinmemiz yerinde olacaktır. Miras, bir kimsenin ölümü neticesinde her türlü malvarlığı, para ve borçlarının yasal mirasçılarına geçmesidir. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, mirasçılar, murisin yalnızca maddi varlıklarından değil onun alacak ve borçlarından da sorumlu olacaklardır. İşte bir kişinin vefatı üzerine kendisinden kalacak olan malvarlığı, alacaklar ve borçlar terekeyi oluşturmaktadır. Terekenin mirasçılara nasıl intikal edeceği ve ne şekilde paylaşım yapılacağı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra Vergi Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Tapu Kanunu’nda da bu konuda düzenlemeler mevcuttur.

 

Miras hukuku alanında gerçekleştirilecek olan tüm hukuki işlemlerde alanında uzman bir miras avukatına danışılarak hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi yerinde olacaktır. Yalnızca miras konusunda değil; gerek vasiyetnamenin hazırlanması gerekse vasiyetnamenin iptal edilmesi gibi hukuki düzenlemeler için de mutlaka bir miras avukatına danışılmalıdır. Miras avukatına danışılması neticesinde hem yasal mirasçılar hem de vasiyetname ile belirlenmiş olan atanmış mirasçılar sahip oldukları haklardan ve borçlardan haberdar olacaklardır ve böylece olası hukuki sorunlarla hak kayıplarının da önüne geçilmesi sağlanacaktır.

 

Miras Avukatı Hangi Davalara Bakar?

 

Miras avukatının hangi davalara bakacağına değinmeden önce şunu belirtmeliyiz ki miras avukatı, miras hukuku konusunda deneyimli ve aynı zamanda gerekli şartnameleri uygulayacak nitelikte olmalıdır. Miras hukuku alanında açılacak olan bir davanın doğru ve eksiksiz bir şekilde yürütülebilmesi adına miras avukatı büyük önem arz eder. Alanında uzman miras avukatı, müvekkili adına gerekli hukuki işlemleri yapacak ve gereksiz prosedürleri hallederek hızlı bir şekilde miras konusu olan davanın çözüme ulaştırılmasını sağlayacaktır.

 

Miras Avukatı Alanları

Miras Avukatı Alanları

 

Miras avukatı, veraset ilamı alınması konusunda hizmet vereceği gibi vasiyetnamenin düzenlenmesi ve iptal edilmesi konularında da hizmet vermektedir. Bunların yanı sıra saklı paya sahip mirasçılar tarafından açılan tenki davaları ve mirasın reddi davası açılması konusunda da etkili bir şekilde müvekkiline yardımcı olmaktadır. Mirastan feragat sözleşmesinin hazırlanması esnasında bir miras avukatından yardım almak yerinde olacaktır. Dolayısıyla miras avukatı bu konuda da danışılması gereken ilk kişi olarak karşımıza çıkacaktır. Aynı zamanda mirasçılık belgesinin iptali davası ve muris muvazaası davası da miras avukatının uzmanlık alanına giren davalardır. Son olarak şunu söylemeliyiz ki ölünceye kadar bakma sözleşmesinin hazırlanması için de bir miras avukatına danışılması en doğru tercih olacaktır. Miras hukuku alanında uzman avukat, gerek miras davalarında gerekse miras hukuku konusunda gerçekleştirilebilecek olan her türlü hukuki işlemde mutlaka başvurulması gereken kişidir.

 

Miras Davalarında Miras Avukatının Rolü

 

Öncelikle şunu söylemeliyiz ki Türk hukuk sistemine göre miras hukuku alanında ortaya çıkacak olan davalarda bir avukat tarafından temsil edilmek bir zorunluluk değildir. Yani miras davalarında avukat tutulmasa da olur. Öte yandan, hukuk bilgisi yeterli olmayan kimselerin tenkis, saklı pay, muvazaa vb. miras hukuku kavramlarına yabancı olması ve miras hukukunun teknik bir hukuk dalı olması sebebiyle avukatsız miras davası açılması neticesinde istenen sonucun elde edilmesi mümkün olmayacaktır ki uygulamada avukatsız miras davası açılması durumuna da rastlamak pek olası değildir.

 

 

Miras Avukatının Önemi

Miras Avukatının Önemi

 

Avukat seçimi yapmak oldukça zor bir iştir. Önemli olan nokta, seçilecek olan avukatın miras hukuku alanında uzmanlaşmış olmasıdır. Çünkü kariyeri boyunca ilk kez miras davası almış olan bir avukattan üstün performan göstermesi elbette bekleneyemecektir. Bu nedenle özellikle tenkis ve muris muvazaası gibi ayrı bir dikkat, bilgi birikimi ve deneyim gerektiren davaların açılmasında avukat seçimine özen gösterilmelidir. Alanında uzmanlaşmış bir avukatla hukuki süreci ilerletmek, hem sürecin çabuk sonlanması açısından hem de müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması açısından önem taşır. Miras hukukuyla ilgili herhangi bir probleme ya da soruya sahip olan kişiler miras avukatıyla iletişime geçerek zaman kaybetmeden çözüme ulaşabileceklerdir.

 

Miras Hukuku Avukatına Göre Mirasta Saklı Payın Tanımı

 

Miras bırakan kimsenin tereke üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunamaması ve yasal mirasçı olan kimselerin paylarına karşı haksız müdahalelerin önlenebilmesi için Türk Medeni Kanunu’nun öngörmüş olduğu sisteme saklı pay denmektedir. Miras bırakacak olan kimse, kanunda belirlenmiş olan saklı pay oranlarına dokunmayarak kendi malvarlığı üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Saklı pay olarak nitelendirilen oranlar mirastan çıkarılma hariç olmak üzere başkasına devredilmesi mümkün olmayan oranlardır. Devrin gerçekleştirilmesi halindeyse mirasçılar dava açarak bunun iptalini talep edebilirler.

 

Saklı pay mirasçılarının kimler olduğu TMK’da belirtilmişti. İlgili kanuna göre miras bırakanın sağ kalan eşi, çocukları, torunları ve anne-babası saklı pay mirasçılarıdır. Miras bırakan kişinin altsoyunun saklı payı, yasal miras payının yarısıdır. Anne ve babanın saklı payı ise yasal miras payının ¼’üdür. Sağ kalan eşin miras payı ise anne-baba ya da altsoy ile mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde ise ¾’üdür. Miras bırakan kimsenin kardeşlerinin ise miras üzerinde saklı pay hakkı 2007 yılında yapılan kanuni düzenlemeyle kaldırılmıştır.

 

Miras Hukukunda Mal Paylaşım Oranları Nelerdir?

 

Yasal miras paylaşımı, miras bırakan kişinin vasiyetname bırakıp bırakmamasına göre değişiklik göstermektedir. Kişinin ölümünden önce yasal şartlara uygun bir şekilde hazırlanmış vasiyetname varsa, saklı paylara riayet etmek kaydıyla mirasçılar arasında mirasta mal paylaşımı gerçekleştirilecektir. Fakat eğer muris, bir vasiyetname düzenlememişse o zaman ölen kişinin eşi olup olmamasına göre miras paylaşımı değişiklik gösterecektir. Miras bırakanın eşi sağ ise ve altsoyuyla bu eş mirasçı olacaksa mirasın ¼’ü sağ kalan eşe, ¾’ü ise çocuk ya da çocuklara verilecektir.

 

 

Çocuklar arasında miras paylaşımı eşit olarak gerçekleştirilecektir. Eğer sağ kalan eş, ölen kişinin anne ve babasıyla mirasçı olacaksa mirasın ½’si sağ kalan eşe, geri kalanı ise anne ve babaya verilecektir. Sağ kalan eş, murisin büyükanne ve büyükbabasıyla mirasçı olursa, bu durumda mirasın ¾’ü sağ kalan eşe, geri kalanı ise büyükanne ve büyükbabaya verilecektir ve aralarında eşit olarak paylaşım yapılacaktır. Miras bırakanın eşinin hayatta olmaması durumundaysa miras altsoya, altsoy olmaması durumunda ise üstsoya intikal edecek olup bunlar arasında eşit olarak paylaşım yapılacaktır.

 

Miras Hukukunda Mirasçılıktan Çıkarma Nasıl Yapılır?

 

Miras avukatının uzmanlık alanına giren konulardan birisi de mirasçılıktan çıkarma konusudur.  Saklı paya sahip olan mirasçılar, TMK’da belirtilmiş olan bazı hareketleri gerçekleştirdikleri takdirde miras bırakan tarafından mirasçılıktan çıkarılabilmektedirler. Kanunda belirtilmiş olan mirasçılıktan çıkarma nedenlerinden birisi saklı paylı mirasçıların miras bırakana ya da onun yakınlarına karşı ağır bir suç işlemiş olmasıdır. Örneğin, miras bırakacak olan kişiyi öldürmeye çalışan saklı pay sahibinin mirasçılıktan çıkarılması mümkündür. Aynı zamanda saklı paya sahip mirasçılar miras bırakana ya da miras bırakanın aile üyelerine karşı aile hukukundan doğmuş olan ödevlerini yerini getirmezse yine mirasçılıktan çıkarma durumu söz konusu olacaktır.

 

Mirastan çıkarılmış olan saklı paylı mirasçı, tenki davası açamayacaktır.  Mirasçılıktan çıkarılmış olan saklı paylı mirasçının payı onun altsoyunun olması halinde ona geçecektir. Eğer altsoy yok ise diğer mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılması söz konusu olacaktır. Kişinin mirasçılıktan çıkarılabilmesi için mirastan çıkarma sebebinin açık ve net bir şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Aksi halde bu işlemin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır.

 

Reddi Miras

 

Mirasçılar kimi zaman muris ile aralarındaki husumetten dolayı kimi zamansa miras bırakanın mirasının borca batık olması sebebiyle mirası reddetmek istemektedirler. Mirasın reddedilmesi demek yalnızca mirasın pasifini reddetmek değil; aynı zamanda aktifini de reddetmek anlamına gelecektir.  Bu doğrultuda hem yasal hem de kanuni mirasçılar, mirası reddetme hakkına sahiptirler. Mirasçılar, miras bırakanın ölümüyle mirasçı olduklarını öğrendikleri tarihten itibaren 3 ay içerisinde mirası reddedebilirler. Red beyanı yazılı ya da sözlü olarak Sulh Hukuk Hakimine yapılmaktadır. Eğer miras bırakanın malvarlığı borca batıksa red beyanına gerek olmadan otomatik olarak miras reddedilmiş sayılacaktır.

 

Mirasçı Olmanın Şartları Nelerdir?

 

Türk hukukunda iki tür mirasçı bulunmaktadır. Bunlardan ilki yasal mirasçılık durumudur. İkincisi ise atanmış mirasçılık durumudur. Atanmış mirasçı, ölen kişinin ölmeden önce tayin etmiş olduğu ve vasiyetname ile belirlemiş olduğu mirasçılardır. Yasal mirasçılar ise kanunun öngörmüş olduğu ve vasiyetname ile atanmamış olan mirasçılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanunen belirlenmiş saklı pay sahibi mirasçıların, mirasçı olarak kabul edilebilmesi için mirastan çıkarılma işleminin yapılmamış olması gerekmektedir.

 

Kanunumuza göre vefat eden kimsenin ana rahmine düşmüş olan çocuğu tıpkı diğer çocuklar gibi mirasçı olacaktır. Yasal mirasçıların belirlenmesinde zümre sistemi uygulanmaktadır. Buna göre zümrenin birinci basamağında miras bırakanın altsoyu yani çocukları ve torunları yer almaktadır. İkinci zümrede ise miras bırakanın annesi, babası, kardeşi, yeğenleri vd. yer almaktadır. Üçüncü zümrede ise miras bırakanın büyükannesi, büyükbabası, bunların çocukları yer alacaktır. Miras paylaşımı esnasında zümre sistemine göre hareket edilecektir. Eğer bir zümrede mirasçı yoksa o zaman diğer bir zümreye geçiş mümkün olacaktır. Eş, hiçbir zümrede yer almamaktadır. Aynı zamanda eşin tek başına mirasçı olması da zor bir ihtimaldir. Ancak hiçbir zümrede mirasçı olmaması halinde eş tek başına mirasçı olacaktır. Yoksa hayatta kalan zümre ile eş mirası paylaşmak durumunda olacaktır. Aynı zamanda şunu da belirtmeliyiz ki miras bırakanın evlatlığı da kendi çocuğu gibi mirastan pay alacaktır.

 

Mirasçı Kendi Payını Satabilir Mi?

 

Mirasçının ya da muhtemel mirasçının miras payını diğer mirasçılardan birine ya da üçüncü bir şahsa ivazlı veya ivazsız şekilde devretmeyi borçlanması mümkündür. Devir işleminin mirasçılar arasında yapılması halinde miras hukuku hükümleri, üçüncü bir kişiyle yapılması halindeyse borçlar hukukuna dair hükümler uygulanacaktır. Miras payının devri sözleşmesi, bir bedel karşılığı olabileceği gibi bağış, trampa, borç nakli gibi bir edim karşılığında da gerçekleştirilebilir. Bunun için sözleşmeye katılan tarafların fiil ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Miras payının devri, mirasın açılmasından sonra yapılabileceği gibi mirasın açılmasından önce de yapılabilmektedir. Bu işlemin gerçekleştirilmesi için mutlaka bir miras avukatına danışılarak hareket edilmesi yerinde olacaktır.

 

Mirasçılık Belgesi Nedir?

 

Miras bırakanın ölümünün ardından kimlerin mirasçı olduğunu gösteren belgeye mirasçılık belgesi denmektedir. Bu belgenin diğer adı ise veraset ilamıdır. Veraset ilamının çıkarılması için tek bir mirasçının başvuruda bulunması yeterli olmaktadır. 2011 yılından önce veraset ilamı sadece Sulh Hukuk Mahkemeleri tarafından çıkarılabiliyorken yapılan kanun değişikliğiyle beraber noterler de mirasçılık belgesi düzenlemeye başlamışlardır. Fakat eğer mirasçılar arasında yabancı ülkede yaşayan ya da yabancı ülke vatandaşı olan varsa bu durumda noterde veraset ilamı düzenlenmesi mümkün olmayacaktır. Aynı zamanda veraset ilamını yalnızca yasal mirasçılar değil; atanmış mirasçılar da talep edebilmektedirler.

 

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

 

Vasiyetname; sözlü, yazılı ve resmi şekilde olmak üzere üç şekilde hazırlanabilmektedir. Sözlü vasiyetname, ancak bir başka durumun mümkün olmadığı hallerde yapılacak olan vasiyetnamedir. Bunun geçerli olabilmesi için en az iki tanığın şahitliği gerekmektedir. Daha sonra bu sözlü vasiyet, tanıklar tarafından yazıya geçirilecek ve Sulh Hukuk Hakimine teslim edilecektir. Yazılı vasiyetname ise kişinin elyazısıyla yazılmış olan ve altında imzası bulunan vasiyetnamedir. Bu vasiyetnamenin mahkemeye sunulma zorunluluğu yoktur. Elyazısıyla yazılmış olması ve tarih atılması en önemli şartlardır. Aksi takdirde vasiyetname geçersiz olacaktır. Resmi vasiyetname ise notere ya da Sulh Hukuk Mahkemesinde onaylatılan vasiyetnamedir. Onaylama işlemi tarih belirtilerek yapılmak zorundadır. Onaylanan vasiyet, iki tanık huzurunda tekrar okunur ve tanıkların imzası ile geçerli hale gelir.

 

Vasiyetnamenin hazırlanması dikkat ve hukuki bilgi gerektiren bir iş olduğundan dolayı bir miras avukatı ile vasiyetname hazırlanması ileride çıkabilecek problemlerin önüne geçilmesi adına faydalı olacaktır.

 

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

19 Responses

 1. Nurettin A.

  dedemin mirası sadece bana kaldı fakat mirasında borç daha çok olduğu için reddi miras yapmak istiyorum öyle bir şey mümkünmü?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, mirastaki borcun mirastan fazla olması nedeniyle mirası reddetmek istiyorsunuz. Bu borçlardan sorumlu olmamak için mirası reddetme hakkınız var. Bu konuda uzman miras avukatından hukuki destek almanız size fayda sağlayacaktır. Saygılarımla

 2. mustafa a.

  dedemizden kalan köydeki arsaları pay edecez fakat kendi payını satmak istemeyen taraflar var ve anlaşamıyoruz. mirasçılıktan çıkarma diye bir şey duydum nedir bu ?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Arsalar miras kaldığı için elbirliği mülkiyet oluşturmaktadır. Elbirliği mülkiyette tarafların anlaşamaması durumunda elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi için dava açabilirsiniz. Ayrıca mirasçılar başka bir mirasçıyı mirasçılıktan çıkarma hakkına sahip değildir. Bunu sadece miras bırakan yapabilir. Detaylı bilgi için miras avukatlarımıza başvurabilirsiniz.

   Saygılarımla

 3. Efkan V.

  ailemden kalan bir arsa vardı kardeşim babamdan velayet isteyip satıp kaçmış bulamıyoruz. babamız vefat etti. mirasımız ortada yok mahkemeye versek uzun sürermi ne kadar sürer bulunması?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Kardeşinizin ne kadar sürede bulunabileceği ile ilgili herhangi kesin bir şey söyleyemeyiz.

   Saygılarımızla.

 4. Efilay U.

  Teyzemin hi çocuğu ve eşi tek kardesi ise annem . birinci derece olarakta annem kalmıştı annem vefat edeli bir sene oldu . teyzemde bu sene vefat etti. Teyzemin mal varligindan miras talep edebiliyormuyum?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, ölen eş ikinci zümreyle birlikte mirasçı olduğunda miras payının yarısı eşe kalır. Diğer miras payı 2.zümre ve altsoylarına geçecektir. Teyzenizin eşiyle birlikte hangi mal rejimini seçtikleri de önemlidir. Seçilen mal rejimine göre miras payınızın olduğu veya olmadığı söylenebilir. Daha detaylı bir bilgi için uzman bir avukattan hukuki destek almanız size fayda sağlayacaktır. Saygılarımla

 5. Yusuf A.

  aileme ait yapılan evde temel atma zamanında toplu parayı ben vermiştim ve babamda vefat edince yazılı bir kanıt olmadığı için kardeşlerim arasında problem yaşıyoruz, bu durumu kanıtlayabilme durumum varmı mahkemede?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, yazılı bir delil bulunmadığı için iddianızı tanıkla ispat etme imkanınız var. Saygılarımızla

 6. Coşkun L.

  annemler 3 kardeş ve dayımlar zamanında dedeme ait arsaya ev yapmışlar. dedem vefat ettikten sonra dayımlar bizim hakkımız olmadığını iddia edip üstüne tehditler savurdular burada bizim hakkımız var bunları mahkemeye vermek istiyoruz yardım edermisiniz?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, dediğiniz gibi miras üzerinde annenizin hakkı da bulunmakta. Ayrıca tehdit edenlere karşı savcılıkta şikayette bulunabilirsiniz. İnternet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bizi arayabilirsiniz. Saygılarımla

 7. Hamza D.

  babam annem vefat ettikten sonra üvey annemizle evlendi. babamın bu aralar akıl sağlık durumu iyi değil, üvey annem bu durumdan faydalanıp dükkanlarımızı satışa çıkarıyor. babamın vasiyeti henüz yok böyle bir şeye kalkışabilirmi?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, babanız için vasi tayini yapılması gerekir. Mahkemenin seçtiği vasi babanızın mal varlığını yönetebilecektir. Üvey annenizin böyle bir şeye kalkışması yasal değildir. Saygılarımızla

 8. Aydan J.

  evlendiğimde eşimin mal varlığı yoktu ve evliliğimiz boyunca 2 daire ve 1 arabamız oldu. tapular eşimin üstüne. boşanmak üzereyken bir şey talep etmeyeyim diye şikayet etti ama ben yinede hakkımı istiyorum ne yapmam lazım?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, evlendiğinizde seçtiğiniz mal rejimi önemli bu konuda. Uzman bir avukattan yardım almanız sizin için daha faydalı olacaktır. Saygılarımızla

 9. Gürol L.

  üvey annemin bizden başka çocuğu yok ve anne babasıda vefat etmiş. ondan kalan mirastan biz hak talep edebiliyormuyuz?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, eğer babanız sağ ise üvey anne vefat edince miras babanıza geçer. Ayrıca üvey annenizin kardeşi ,dedesi sağ mı bunları da bilmek lazım. Miras Hukuku epey geniş ve detay isteyen bir hukuk dalıdır. Uzman bir avukattan hukuki destek almak size fayda sağlayacaktır. Saygılarımızla

 10. Ali

  Merhaba biz altı kardeşiz babamız vefat etti ve bizden başka mirasçı da Yok veraset verdik. Ancak kardeşlerim le problem var anlaşamıyoruz ortada dört tane daire var ve dairelerde kardeşlerim oturuyor kira vermiyorlar kirada olan dairenin de kirasını kendileri alıyorlar benim tam olarak ne yapmam lazım hakkımi hukuki yoldan ne kadar zamanda alabilirim ve avukat masrafı ne olur?

Leave a Reply