(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Mirasta Mal Paylaşımı

Mirasta mal paylaşımı, bir kişinin ölümü sonrasında yakınlarının en çok tartışığı konulardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü kişinin ölümünden sonra sahip olduğu malların kimlere ve hangi oranlarda dağıtılacağı çoğu zaman anlaşmazlıklara neden olmaktadır. Bu anlaşmazlıkların ve tartışmaların önüne geçebilmek adına hukukumuz, mirasta mal paylaşımı konusunu ayrı olarak ele almış ve bu doğrultuda hukuki düzenlemeler oluşturmuştur.

 

Mirasta mal paylaşımı, bir kişinin ölümü ile birlikte mal varlığını oluşturan bütün aktif ve pasiflerini (hak, borç, alacak vs.) içeren terekenin açılması neticesinde ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum elbette ki miras hukuku konusunu ilgilendiren bir haldir. Miras bırakanın ölümü ile birlikte mirasçılar, külli halefiyet kuralı gereğince bir bütün olarak kazanmaktadırlar. Yasal mirasçıların kimler olduğu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 495. ve 501. maddeleri arasında belirtilmiştir. Yasal mirasçıların kimler olduğuna daha sonra detaylı bir şekilde değineceğiz. Fakat şunu belirtmeliyiz ki mirasçılar genel olarak yasal mirasçılar ve iradi mirasçılar olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır.

 

Mirasçılar, miras bırakan kimsenin borçlarından dolayı kendilerine ait olan bütün mal varlıkları ile sorumlu olacaklardır. Sorumluluğun sona ermesi, mirasın paylaşılmasından itibaren ya da murisin ölümünden sonra yerine getirilmesi gerekli olan borçlarda borcun muaccel olduğu tarih üzerinden 5 yılın geçmesiyle gerçekleşecektir. Mirasta mal paylaşımı konusunda mirasçılar arasında çıkan ihtilafların mahkemeye taşınmadan çözüm yoluna kavuşturulabilmesi ve uzun yargılama sürecine maruz kalınmaması adına uzman bir miras hukuku avukatından destek almak hak ve menfaat kayıplarının önlenmesi açısından da faydalı olacaktır.

 

Mirasta Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Miras hukukunun önemli problemlerinden birisi de mirasçılar arasında mal paylaşımının nasıl gerçekleştirileceğidir. Mirasta mal paylaşımı konusunda hukukumuz zümre sistemini benimsemiştir. Bu sistemin detaylarına yazımızın ilerleyen bölümlerinde daha ayrıntılı olarak değineceğiz. Öncelikli olarak şunu belirtmeliyiz ki yasal miras paylaşımının nasıl yapılacağı miras bırakan kişinin bir vasiyetname bırakıp bırakmamasına göre değişiklik göstermektedir. Eğer kişi, ölümünden önce yasal şartlara uygun bir vasiyetname bırakmışsa saklı paylara riayet etmek kaydıyla bu vasiyetnamede belirtilen şekilde murisin mal varlığı mirasçılar arasında paylaştırılacaktır. Saklı pay, yasal mirasçıların miras haklarını korumaya yönelik olarak hukukumuza getirilmiş olan bir önlemdir. Buna göre, miras bırakan tarafından gerçekleştirilecek olan tasarruflarla yakınlarının haklarının vasiyet yolu ile bir başkasına geçişinin önüne geçilmiş olacaktır. Saklı pay hak sahipleri, murisin alt soyu, annesi, babası ve eşidir. Alt soyun mirasçılığının devam ettiği durumlarda anne ve babanın saklı payından söz etmek mümkün olmayacaktır.

 

Mirasta Mal Paylaşımı ve Kardeşler Arası Uyuşmazlık

Mirasta Mal Paylaşımı ve Kardeşler Arası Uyuşmazlık

 

Mirasta mal paylaşımı, ölenin vasiyet bırakmaması halinde farklılık gösterecektir. Bu durumda mirasçılar açısından miras paylaşımı eşin hayatta olup olmamasına göre değişiklik gösterecektir. Fakat bunun öncesinde miras bırakanın ölüme bağlı sözleşme akdedip akdetmediği de araştırılacaktır. Ortada atanmış bir mirasçı olmaması halinde miras paylaşımına geçilmesi mümkün olacaktır.

 

Mirasta kardeşlerarası mal paylaşımı konusunda karşımıza çıkan durumlardan birisi de reddi miras vakalarıdır. Mirasçılar kimi zaman miras bırakan ile aralarındaki husumetten dolayı kimi zaman da miras bırakan kişinin mal varlığının bir borca batık olması sebebiyle kendilerine kalacak olan mirası istememektedirler. Bu durumla karşılaşılması halinde kanun, yasal ve atanmış olan mirasçılara söz konusu mirası kabul etmeme hakkı tanımıştır. Bu hakkı kullanmak isteyen mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile mirasçı olduklarını öğrendikleri tarihten itibaren 3 ay içerisinde mirası reddetme hakkına sahiptirler. Red beyanı, sözlü ya da yazılı olarak Sulh Hukuk Hakimine yapılmalıdır. Fakat eğer miras bırakan kişinin mal varlığı tamamen borca batık ise mirasçıların irade beyanına gerek duyulmaksızın otomatik olarak miras reddedilmiş sayılacaktır.

Mirasta Mal Paylaşım Oranları

Mirasta mal paylaşım oranları vasiyetname olup olmamasına göre farklılık göstermektedir. Fakat her halde saklı pay oranlarına riayet edilerek mirasta mal paylaşımı gerçekleştirilecektir. Türk hukukunda zümre sisteminin uygulanması nedeniyle derecenin farklılık göstermesiyle mirasta mal paylaşım oranları da farklılık gösterecektir.

 

Miras bırakanın çocukları mirasın ¾ oranında hak sahibi iken miras bırakanın eşi ¼ oranında hak sahibi olacaktır. Eğer kişinin çocukları ya da çocuklarının alt soyu yok ise bu durumda miras bırakanın anne ve babası mirasçı olacaklardır. Bu halde anne ve baba ½ oranında hak sahibi olurken eş de ½ oranında mirasta hak sahibi olacaktır. Eğer miras bırakanın anne ve babası da hayatta değillerse bu durumda büyükanne ve büyükbaba mirasçı konumunda olacaktır. Bu durumda büyükanne ve büyükbaba ¼ hak sahibiyken eş, ¾ oranında mirasta hak sahibi olacaktır. Büyükanne ve büyükbaba yok ise bunların alt soyu mirasçı olamayacağından dolayı tüm miras eşe kalacaktır. Eşin de olmadığı hallerde ise miras devlete kalmaktadır. Belirtmiş olduğumuz paylaşım sistemi miras bırakan tarafından vasiyet bırakılmaması halinde ortaya çıkan sistemdir. Eğer ölen kişinin bir vasiyeti varsa saklı pay oranları göz önünde bulundurularak bu vasiyetin uygulanması söz konusu olacaktır. Saklı pay hükümlerine göre altsoyun saklı pay oranı miras payının yarısı kadardır. Anne ve babanın saklı payı ise yasal miras payının ¼ ‘ü kadardır. Eşin saklı pay hakkı ise anne ve baba ile mirası paylaştığı takdirde mirasın tamamı, diğer hallerde ise ¾’ü kadardır. Miras bırakan kişinin kardeşlerinin miras üzerindeki saklı payı 2007’de yapılan bir değişiklik ile kaldırılmıştır.

 

Yasal Mirasçılık Nedir?

Mirasta mal paylaşımı konusunda değinmemiz gereken bir konu da yasal mirasçılık kavramıdır. Yasal mirasçılık, kan hısımlığı sebebi ile ölen kimseye mirasçı olma durumudur. Yani mirasçıların kimler olduğu ölen kimse tarafından değil; kanunlar tarafından belirlenmiştir. Yasal mirasçılığın yanı sıra muris, hazırlamış olduğu vasiyetnamede de mirasçıların kimler olacağını belirleyebilir. Bu durumda atanmış mirasçılar söz konusu olacaktır. İradi mirasçılar olarak da adlandırılan bu mirasçılar, miras bırakanın kendi iradesi tarafından belirlenmiştir.

 

Yasal Miras Oranları

Yasal Miras Oranları

Yasal mirasçıların kimler olduğunu şu şekilde sıralamamız mümkündür: Miras bırakanın hısımları, miras bırakanın kan hısımları, alt soyu ve evlatlık edindiği kişiler, miras bırakanın eşi ve devlettir. Evlatlıklar, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olmaktadırlar. Fakat evlat edinen ve hısımları evlatlığa mirasçı olamazlar.

 

Mirasta Mal Paylaşımı Zümre (Derece) Sistemi

Daha önce de belirttiğimiz gibi mirasta mal paylaşımı konusunda Türk hukuk sistemimizde zümre sistemi kabul edilmiş olup miras bırakanın mal varlığı bu sisteme göre yasal mirasçılar arasında paylaştırılmaktadır. Zümre sistemi, üç dereceden oluşmaktadır. Birinci zümrede, murisin birinci derece mirasçıları kendisinin alt soyu olarak kabul edilmiştir. Çocuklar birbirleri ile eşit derecede mirasçı konumundadırlar. Eğer muristen önce ölmüş çocuk varsa onun çocukları mirasa hak kazanacaklardır. İkinci zümrede ise murisin alt soyunun bulunmaması halinde anne ve babasının mirasçı olacağı belirtilmiştir. Bunlar da yine eşit olarak mirasçı olacaklardır. Anne ve babanın muristen önce ölmüş olması halindeyse murisin kardeşleri mirasçı olacaktır. Üçüncü zümrede ise murisin alt soyunun, anne ve babasının ve bunların alt soyunun bulunmaması halinde büyükanne ve büyükbabanın mirasçı olacağı belirtilmiştir. Aynı zamanda şunu belirtmeliyiz ki evlilik dışı doğan çocuk ile muris arasında yasal soy bağı ilişkisi kurulmuş olduğu takdirde bu çocuğun mirasçılığı yasal mirasçılar gibi devam edecektir.

 

Eşin Mirasçılık Hakkı ve Mirasta Mal Paylaşımı

Mirasta mal paylaşımı hususunda merak edilen durumlardan birisi de eşin mirasçılık hakkının ne olduğudur. Öncelikle şunu söylemeliyiz ki sağ kalan eşin mirastan pay alabilmesi için miras bırakanın ölümü anında evlilik bağının var olması gerekmektedir. Boşanmış olan eş, mirastan herhangi bir pay alamayacaktır. Boşanma davası açılmış olmasına rağmen bu dava kesinleşmeden eşlerden biri vefat ederse bu durumda mirasçılık devam edecektir. Fakat eğer boşanma davasının sebebi cana kast etmekse bu durumda mirasçılık söz konusu olmayacaktır.

 

Eş, miras bırakanın alt soyu ile mirasçı olursa bu durumda mirasta mal paylaşımda ¼ hakka sahip olacaktır. Miras bırakanın anne ve babasıyla mirasçı olması halinde ise mirasın yarısını alacaktır. Eğer eş, miras bırakanın büyükanne ve büyükbabasıyla mirasçı olursa bu durumda mirasta ¾ hakka sahip olacaktır. Hiç kimsenin olmaması durumundaysa tüm miras eşe kalacaktır.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

21 Responses

 1. Uğur I.

  ne yazıkki geçen kış babamızı kaybettik fakat bitmek bilmeyen bir miras kavgası başladı. herkes payının peşinde ama payına itiraz eden çok bu işi bir avukat yardımıyla çözmek istiyoruz ilgileniyormusunuz bu işlerle?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, bir avukat aracılığıyla bu işi çözmeniz sizin ve diğer mirasçıların lehine bir durum olacaktır. Dava açmadan avukat aracılığıyla mirasçıların anlaşması sürecin sağlıklı ve hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.

 2. yusuf e.

  babamdan kalan gayrimenkulleri abim benim sizden çok hakkım var diyor. öyle bir şey mümkünmü? eğer mümkünse benimde kardeşimden fazla pay almam gerekmezmi ? Danışmanlık için bilgilendirir misiniz ?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Sorduğunuz soru miras hukukuyla alakalıdır. Babanızın vasiyetname bırakıp bırakmadığına, mirasçılıktan çıkarmanın söz konusu olup olmadığına ve birçok varyasyona göre cevabı değişmektedir. Dilerseniz miras avukatlarımızdan danışmanlık alabilirsiniz.

   Saygılarımla

 3. Hakkı C.

  biz iki kardeşiz kardeşim yurt dışına gitti yıllardır haber alamıyorum. mahkeme mirası ikiye bölecek ama kardeşimden haber yok nasıl olacak?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, kardeşiniz hakkında gaiplik kararı var mı? Çünkü sorduğunuz soru bu cevaba göre değişiyor. Uzman bir avukattan hukuki destek almanız sizin faydanıza olacaktır. Saygılarımla

 4. Güllü H.

  eşim 2 yıl önce vefat etti. 3 tane çocuğum var. kayınpederim ile kayınvalidem de bu yıl vefat etti. miraslardan bana ve çocuklarıma pay kalırmı?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, Eşiniz anne ve babasından önce vefat ettiği için kayınpeder ve kayınvalidenizden size bir miras kalmaz ama 3 çocuğunuza miras kalacaktır. Saygılarımızla

 5. adem

  merhaba. babam 2005 yılında vefat etti. 40 yaşında zihinsel engelli bir abimiz var. annem sağ. mal paylaşımı ( satmak değil ) yapmak için ne yapmamız gerekiyor

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak veraset ilamı çıkartmalısınız. Veraset ilamı mirasta kimlerin payı olduğunu ve paylarının ne kadar olduğunu gösterir. Saygılarımızla

 6. Doruk A.

  amcam evli değil ve mirası var. tek kardeşi ise babam. amcamın mal varlığından bize pay düşermi olası bir vasiyet olmazsa?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, eğer dedeniz ve babaanneniz sağ değilse amcanızın tek mirasçısı babanız olacaktır. Saygılarımızla

 7. Efilay D.

  3 çocuğum var ve kızımın birine mirasımdan payını düşürüp diğerlerine eşit vermek istiyorum vasiyet için avukatamı başvurmak gerekiyor?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, vasiyetname çeşitli şekillerde oluşturulabilir. Uzman bir avukattan hukuki destek alarak vasiyetnameyi hazırlayabilirsiniz. Saygılarımızla

 8. Jale Ş.

  biz 3 kardeşiz ve tek erkek abim var. babam vefat etmeden önce kalan arsaların bazılarını abimin üzerine verip hak talep etmemesini istemişti. abimde bunu kabul etmişti. babam bu sene vefat etti ve kalan mirastan abim yeniden hak istiyor alabilirmi?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, babanızın vasiyeti varsa miras vasiyete göre dağıtılacaktır. Vasiyet yoksa herkese yasal miras payı verilecek. Abinize karşı da mahkemeye gitmeniz gerekecek. Uzman bir avukattan hukuki destek almanız sizin lehinize olacaktır. Saygılarımızla

 9. Begüm I.

  babamdan kalan arsayı kardeşim satıp parasını iki kardeşe pay edeceğini söyledi ama arsayı satmamış üstelik 2 kat ev yapmış arsaya ve yaşıyor. mahkeme süreci yaşicaz sanırım yardımcı olurmusunuz ?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, mirastan ıskat edilmediyseniz sizin de miras da hakkınız vardır. Hukuki olarak da hakkınızı arayabilirsiniz. Bize ulaşmak için internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numarayı arayabilirsiniz. Saygılarımızla

 10. Cüneyt L.

  babamdan kalan bir ev var. 2 kardeşiz kardeşim yıllardır yurt dışındaydı. ben babamla yaşadığım için evin bütün tadilat masraflarını ben karşılamıştım fakat şimdi babam vefat edince pay hakkım fazla olması gerekmezmi?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, yaptığınız gerekli tadilatın yarısını kardeşinizden isteme hakkına sahipsiniz. Kardeşiniz kendi üzerine düşen masrafları karşıladığı takdirde payınız eşit olacaktır. Saygılarımızla

 11. Serpil

  Geçen yıl annemizi kaybettik. Babam yeniden evlenmek istiyor. Üzerine yapılı olan küçük bir arsası var. Eğer evlenirse ve babamı kaybedersek eşi mirasçı mı oluyor. Ya da mirasçı olmaması için ne yapabiliyoruz.

Leave a Reply