Savcılığa Suç Duyurusu (Şikayet Dilekçesi) Nasıl Yazılır?

  1. Topo Hukuk
  2. Hukuki Danışmanlık
  3. Savcılığa Suç Duyurusu (Şikayet Dilekçesi) Nasıl Yazılır?

Suç Duyurusu Dilekçesi Hakkında

Suç duyurusu dilekçesi bir suç işlendiği şüphesi doğrultusunda suç oluşturduğu iddia edilen eylemin soruşturulması ve kovuşturulması işlemlerinin başlatılması amacıyla yazılmaktadır. Toplumda yaşamanın bir gereği ve sonucu olarak her bireyin hukuk düzeninin koymuş olduğu kurallara uygun davranma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülüğü ihlal ederek toplum düzenini bozacak suç oluşturan davranışta bulunan kimseler şikayet veya suç duyurusu yoluyla yargı makamlarına bildirilmektedir.

Hangi Konularda Yazılabilir?

Bir suç işlendiği kanaatinde olan, bir suçun mağduru olduğunu düşünen veya bir suçtan zarar gören kimselerin suç duyurusu dilekçesi yazması mümkündür. Bu anlamda suç duyurusu dilekçesinin bireylerin maruz kaldıkları veya öğrendikleri eylemlerin suç teşkil ettiğini düşündükleri hallerde yazılabileceği söylenebilir.

Suç duyurusunun suç oluşturduğu iddia edilen eylemler hakkında yazılabileceğini söylemekle beraber her suç duyurusu sebebiyle kovuşturma başlatılmayacağı da belirtilmelidir. Anayasa m.38 hükmü ile hiç kimsenin işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir eylemden dolayı cezalandırılamayacağı öngörülmüştür. Bu halde mevzuatta suç teşkil etmeyen ancak birey tarafından suç olduğu düşünülen eylemler hakkında suç duyurusu dilekçesi yazmak o eylem üzerinde hukuken bir yaptırıma sebep olmayacaktır.

Savcılık kendisine bildirilen suç oluşturan eylemler hakkında soruşturma yapıp yapmama hususunda takdir yetkisine sahip değildir. Suç duyurusu veya şikayet dilekçesini kabul etmek ve yetkisiz olmadığı takdirde soruşturma başlatmakla yükümlüdür. Suç duyurusunda bulunulan eylemin herhangi bir araştırma gerektirmeksizin suç oluşturmadığı açıkça anlaşılmakta ise soruşturmaya yer olmadığı kararı verilecektir. TCK’da aksi belirtilmedikçe suç oluşturmayan eylem hakkında suç duyurusunda bulunmak suç oluşturmamaktadır.

Avukat Olmaksızın Suç Duyurusunda Bulunulabilir Mi?

Suç duyurusu hakkında herhangi bir şekil şartı öngörülmemiş olup sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Kişi bizzat veya avukatı vasıtasıyla suç duyurusunda bulunabilir. Diğer bir ifadeyle avukat olmaksızın suç duyurusunda bulunmak mümkündür. Kişi suç duyurusunda bulunurken kimliğinin gizli tutulmasını da talep edebilir.

Suç duyurusu polis, jandarma gibi kolluk kuvvetlerine ya da adli makamlara (Cumhuriyet savcılıklarına) yapılabilir. Suç duyurusu veya şikayetin valilik, kaymakamlık ya da mahkemeye yapılması halinde ilgili makamlardan savcılığa gönderilecektir. Aynı şekilde bir kamu görevinin yerine getirilmesi ile ilişkili olarak işlendiği iddia edilen bir suç hakkında idareye yapılan suç duyurusu veya şikayet de gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Yurt dışında işlenen ve fakat ülkemizde takibi gerektiren suçlar hakkında ilgili Devlet görevlilerine (Türkiye elçilikleri veya konsolosluklarına) şikayet veya suç duyurusunda bulunmak mümkündür.

Savcılık Şikayet Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Savcılık şikayet dilekçesi hangi makama başvuruluyor ise o makama hitaben yazılmalıdır. Eylemden zarar gören veya suç mağduru ad, soyad, TC kimlik numarası ile iletişim bilgilerini yazmalıdır. Eylemi gerçekleştiren kimsenin kimlik ve iletişim bilgilerini biliyor ise bu bilgileri dilekçede belirtmelidir.

Şikayet dilekçesi hazırlanırken şikayete yetkili kimse maruz kaldığı suçun ne olduğunu ve suç tarihini dilekçesine yazmalıdır. Ancak suçu yanlış vasıflandırmak soruşturma veya kovuşturma başlatılmasına engel olmayacaktır. Şikayet dilekçesinde suç tipinin hatalı olarak belirtilmesi halinde dilekçeyi inceleyen savcı iddianameyi mevcut olduğunu düşündüğü suç tipine göre vasıflandırarak düzenler. Bu anlamda şikayet dilekçesinin açıklamalar kısmı özel önem arz etmektedir.

Açıklamalar yazılırken suç duyurusu veya şikayet dilekçesinin yazılmasını gerektiren olayların açık, net, gerekli ayrıntılar atlanmadan ve fakat kısa ve öz bir şekilde belirtilmesi gerekir. Şikayetçi veya ihbarda bulunan kimse suça ilişkin delillerini de açıklamalarda belirtmeli ve dilekçesine ek olarak eklemelidir. Elinde bulunan belgeler ile varsa suç tanıklarını dilekçesinde bildirmelidir.

Savcılık şikayet dilekçesi açıklamalarda belirtilen ve dilekçe ile birlikte sunulan deliller kapsamında suç şüphelisi hakkında kamu davası açılması talebiyle bitirilmelidir.

Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneği

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA,

ŞİKAYETÇİ                       :

ŞÜPHELİ                          :

SUÇ                                   : Hırsızlığa teşebbüs, Tehdit

SUÇ TARİHİ                    : 16/07/2020

AÇIKLAMALAR              :

1- 16/07/2020 Perşembe gecesi saat 02:30 ile 03:00 arasında karşı apartmanda oturan komşumun çığlığını duyarak uyandım. Komşum (Tanık A.Y.) “Hırsız var!” diye bağırmaktaydı.

2- Koşarak ana caddeye bakan pencereme gittim ve balkonuma tırmanmakta olan aynı mahallede oturduğum E.H ile göz göze geldim. Beni gördüğünde tırmanmaktan vazgeçip kendisini aşağı bıraktı.

3- E.H ile çocukluğumdan beri yaklaşık 18 yıldır tanışmaktayım. Kendisiyle yakın olmamakla birlikte ortak arkadaşlarımız vesilesiyle önceki gün aynı kafede oturmuş sohbet etmiştik. 16/07/2020 tarihinde evde yalnız olacağımı o gün öğrenmişti.

4- Evim birinci katta olup balkondan atlayarak kolaylıkla sokağa çıkabilmekteyim. E.H’nin benim evime girmeye çalıştığını anladığımda yakalayabilmek için ben de hızla balkona koşup arkasından dışarı atladım.

5- Dengesiz hareketleri ve ne tarafa doğru kaçacağını bilemez halinden alkollü olduğunu anladığım E.H’yi çok uzaklaşmadan evimden üçyüz metre ileride … Bakkalın önünde yakaladım. Cebinden çıkardığı bıçağı sallayarak bırakmazsam beni yaralayacağını söyledi. Alkollü olmasından dolayı cesaretinden korktum ve kendisini bıraktım. Kendisinden hem hırsızlık suçuna teşebbüsten hem de tarafıma yönelttiği tehditten dolayı şikayetçiyim.

DELİLLER                          : Kamera kayıtları, tanık beyanları ve her türlü delil

HUKUKİ NEDENLER     : 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 141, 143, 35, 106 ve ilgili diğer mevzuat

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklamış olduğum sebeplerle gece vakti evime girmeye çalışarak hırsızlığa teşebbüs eden ve kendisini bırakmam için bıçakla tehditte bulunan E.H’nin hakkında yapılacak soruşturma sonucunda cezalandırılması amacıyla kamu davası açılmasını talep ederim.

ŞİKAYETÇİ AD SOYAD

İMZA

Savcılık Şikayet Dilekçesi ve Suç Duyurusu Dilekçesi Aynı Şey midir?

Savcılık şikayet dilekçesi ve suç duyurusu dilekçesi aynı amaçla yazılmaktadır fakat aynı şey değildir. Her iki dilekçe de suç faillerinin yargılanması ve cezalandırılması amacını taşımaktadır. Fakat suç duyurusu dilekçesi ilgili mevzuatta ihbar olarak adlandırılan bir işlem olup bir suç işlendiği iddiasında olan herkes tarafından yazılabilir. Herkes suç oluşturan bir olayı veya suç şüphelisini yetkili makama bildirmek amacıyla suç duyurusu dilekçesi yazabilir. Fakat şikayet dilekçesi yalnızca suç mağdurları veya suçtan zarar gören kimseler tarafından yazılabilmektedir.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar hakkında (TCK 73) suç mağdurları veya suçtan zarar görenler tarafından şikayette bulunulmadıkça yargılama süreci başlatılamaz. Şikayete yetkili kimselerin şikayette bulunmaması halinde başka bir kimse tarafından yapılan suç duyurusu soruşturma başlatılması sonucunu doğurmayacaktır.

Şikayet suçun ve suçu işleyenin bilindiği veya öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yapılmalıdır. Şikayet zamanaşımı geçtikten sonra suçlunun cezalandırılmasının istenmesi mağdur ve suçtan zarar görenleri hak kayıplarına uğratacaktır.

Topo Hukuk Bürosu ceza hukuku alanında müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. İşlendiğini öğrendiğiniz suç hakkında suç duyurusunda bulunmak, mağduru olduğunuz suç hakkında şikayet dilekçesinin hazırlanması ve hukuki sürecin takibinde Büromuz avukatlarına danışmak için iletişim sayfasından bizlere ulaşabilir, Avukata Sor hizmetimizden online olarak faydalanabilirsiniz. 

Yayım tarihi: 14 Ağu 2020