(0212) 679 32 53

Şirket Birleşmelerinde Avukatın Rolü

Şirket birleşmelerinde avukatın rolü yadsınamayacak kadar önemlidir. Şirket birleşmesinde avukat neden bu kadar önemli olduğuna geçmeden önce ilk olarak şirket kavramından bahsetmemiz yerinde olacaktır. Böylelikle şirket birleşmelerinde avukatın rolünün neden bu denli önemli olduğu da daha iyi anlaşılmış olacaktır. Şirket, iki ya da daha fazla kişinin kazanç sağlamak amacıyla mallarını ve emeklerini bir araya getirmesini ifade eder. Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olarak kurulan ve tüzel kişiliği haiz kuruluşlardır.

 

Ticaret şirketlerinde sözleşme hazırlanması ile birlikte sözleşmenin taraflarından bağımsız olarak bir tüzel kişilik meydana gelmektedir. Şirket tüzel kişiliği, kuruluş esnasında şirket ana sözleşmesini imzalayan kişilerce taahhüt edilmiş edilen sermayeden meydana gelmektedir. Böylece ortakların malvarlığından bağımsız bir malvarlığına sahip olarak şirket tüzel kişiliği ortaya çıkmaktadır. İşte bu şekilde kurulmuş olan şirketlerin birleşmesinde birtakım sorunlar ya da soruların ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır. Birlikte çalışılan avukat, şirket birleşmeleri esnasında oluşabilecek sorunlar hakkında ilgili kişileri bilgilendirecek ve ortaya çıkan problemleri kişilerin lehine olacak şekilde çözüme kavuşturabilecektir. Bu nedenle şirket birleşmelerinde avukatın rolü büyüktür. Şirket birleşmeleri sırasında yapılacak olan görüşmelerde ve hazırlanacak olan sözleşmelerde de avukat büyük öneme sahiptir. Birleşme şartlarının ve sözleşmesinin düzenlenmesi, dikkat, özen ve hukuki bilgi gerektirdiğinden dolayı bu konularda bir avukattan yardım alınması gerekmektedir. Aksi halde ileride yaşanabilecek olan problemlerin ya da menfaat kayıplarının önüne geçilmesi mümkün olmayacak ve telafisi güç zararlar ortaya çıkabilecektir.

 

Şirket birleşmeleri genellikle iki şirketin birleşmesi şeklinde olmaktadır. Fakat bazen farklı durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Hukukumuzda iki şekilde birleşme öngörülmüştür. Bunlarda ilki devralma, ikincisi ise yeni kuruluş yoluyla birleşmedir. Bu hususlarda da doğru ve yeterli bilgi alabilmek adına avukatlara başvurulması gerekmektedir. Her halde şirket birleşmelerinde avukatın rolü, sanıldığından daha fazla olup şirketin geleceğini doğrudan etkileyen bu tür konularda mutlaka uzman bir avukata danışılması faydalı olacaktır.

 

Şirket Birleşme Sözleşmesinde Avukatın Rolü Nedir ve Şirket Birleşmesi Nasıl Yapılır?

Hukuk sistemimizde ve Türk Ticaret Kanunu’nda iki farklı şekilde şirket birleşmesi olabileceğini daha önce de belirtmiştik. Bunlardan ilki, bir şirketin başka bir şirketi aktif ve pasifleriyle devralması şeklinde gerçekleşmektedir. Bir diğeri ise iki farklı şirketin yeni bir şirket oluşturmak için meydana gelmesi suretiyle gerçekleştirilen yeni kuruluş şeklinde birleşmedir. Şirket birleşmeleri, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında belli bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının devrolunan şirketin ortakları tarafından kendiliğinden iktisap edilmesi ile gerçekleşmektedir. Birleşmenin sonucunda devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını aktif ve pasifleriyle beraber bir bütün olarak devralmış olacaktır. Aynı zamanda şunu da belirtmeliyiz ki birleşme neticesinde devrolunan şirket sone ermektedir ve ticaret sicilinden kaydı silinmektedir.

 

Tasfiye sürecinde olan bir şirketin de birleşmeye katılması mümkündür. Ancak bunun için söz konusu şirketin devrolunan konumunda olması ve aynı zamanda malvarlığının dağıtılmasının henüz gerçekleşmemiş olması gerekmektedir. Koşulları sağladığı takdirde birleşmeye katılması mümkündür.

 

Şirket Birleşmesinde Hukuki Süreç / ŞİRKETLER HUKUKU

 

Şartların varlığı, işlem denetçisi tarafından bu durumu doğrulayan bir raporun devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicilini müdürlüğüne sunularak ispatlanmalıdır. Aynı zamanda sermayesi ile kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararla kaybolan ya da borca batık durumda bulunan şirketler de başka bir şirket ile birleşebilir. Bunun için kaybolan sermayeyi ya da borca batıklık durumunu karşılayabilecek tutarda, serbestçe tasarruf edilebilme özvarlığına sahip bulunan bir şirket ile birleşilmesi gerekmektedir. Aksi halde bu tür birleşme mümkün olmayacaktır.

 

Şirket birleşme sözleşmesinin hazırlanması ve tescil edilmesi süreçlerinin hukuki prosedürlere sadık kalınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İşte şirket birleşmelerinde avukatın rolü tam bu noktada ortaya çıkmaktadır.Hukuki prosedürde eksiklikler meydana gelmesi söz konusu şirketlerin ticari yaşamlarının süreklilik arz etmesi nedeniyle büyük zararlara uğramalarına sebep olacaktır. Bu nedenle şirket birleşmelerinde avukatın rolünün çok önemli olduğunu söylememiz gerekecektir. Hukuki prosedürün doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanabilmesi adına ilgili mevzuatlara hakim uzman bir avukattan yardım alınması şirket geleceği bakımından faydalı olacaktır.

 

Şirket Birleşme Sözleşmesinde Ortaklık Payları ve Hakları

Şirket birleşmelerinde avukatın rolü konusunda ele almamız gereken önemli konulardan birisi de ortaklık payları ve haklarıdır. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki devrolunan şirketin ortaklarının mevcut olan ortaklık paylarını ve aynı zamanda haklarını karşılayacak değerde, devralan şirketin sahip olduğu payları ve hakları üzerinde isteme hakkı mevcuttur. Ortaklık paylarının değişim oranları belirlenirken devrolunan şirketin ortaklarına tahsis edilmiş olan ortaklık paylarının gerçek değerlerinin 1/10’unu aşmamak kaydıyla bir denkleştirme ödenmesi öngörülebilmektedir.

 

Şirket Birleşme Sözleşmesinde Haklar

 

Devrolunan şirkette mevcut olan paylara bağlı imtiyaz hakları karşılığında ise devralan şirkette eş değerde haklar verilebileceği gibi uygun bir karşılık verilmesi de mümkün olabilmektedir. Ancak devralan şirket, devrolunan şirketin intifa senedi sahiplerine eş değerli haklar tanımak ya da intifa senetlerini birleşme sözleşmesinin yapılmış olduğu tarihteki gerçek değeriyle satın almak zorunda olacaktır. Son olarak şunu belirtmeliyiz ki, birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarihle bilanço tarihi arasında 6 aydan fazla zaman geçmişse ya da birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında önemli nitelikte değişmeler meydana gelmişse bu durumda birleşmeye katılan şirketler bir ara bilanço çıkarmak durumunda kalacaklardır. İşte tüm bu hususların öğrenilmesi ve hazırlanması noktasında şirket birleşmelerinde avukatların rolünün ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz.

 

Şirket Birleşme Sözleşmesi Nasıl Yazılır ?

Şirket birleşmesinde avukatın rolünden bahsetmişken birleşme sözleşmesine değinmeden geçmemiz mümkün olmazdı. Şirket birleşme sözleşmesi hazırlanırken özellikle avukata çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Birleşme sözleşmesi yazılı olarak yapılmak zorundadır. Söz konusu sözleşme, birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organları tarafından imzalanır ve ardından genel kurula sunulur. Genel kurul tarafından sözleşmenin onaylanması için birtakım yeter sayılarının sağlanmış olması gerekmektedir. Bu husus TTK m.151’de düzenlenmiştir. Genel kurulda ulaşılması gereken yetersayılarına ulaşıldığı takdirde birleşme sözleşmesi onaylanmış olacaktır. Şirket birleşmesinin geçerlilik kazanması için ticaret siciline tescil edilmiş olması gerekmektedir. Tescil işlemi ile birlikte devrolunan şirketin tüm aktif ve pasifleri devralan şirkete geçmiş olacaktır. Aynı zamanda birleşme kararı,  Türkiye Sicaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilecektir.

 

Şirket birleşme sözleşmesinde zorunlu tutulan hususlar:

 • Birleşmeye katılan şirketlerin unvanı,
 • Şirketlerin merkezleri ve hukuki türleri,
 • Yeni şirketin ticaret ünvanı ve merkezi,
 • Şirket paylarının değiştirilmesinin şekli,
 • Gerektiği hallerde ayrılma akçesi,
 • Devralan şirketin özel pay sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıyacağı haklar,
 • Şirket paylarının değişim oranı,
 • Denkleştirme tutarı

gibi hususlar şirket birleşme sözleşmesinde yer almalıdır. Zorunlu noktaların geçilmemesi ve eksiksiz bir sözleşme hazırlanabilmesi açısından şirket birleşmelerinde avukatın rolü yadsınamayacaktır. Şirket birleşmesi konusunda doğru bilgi alabilmek ve süreci kusursuz bir şekilde ilerletebilmek adına alanında uzman bir avukata danışılması faydalı olacaktır.

 

Şirket Birleşme Ve Devralmalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şirket birleşmelerinde ortada en az iki şirket bulunması gerekir. Bir şirketin başka bir şirketi devralmasıyla meydana gelen birleşmelere devralma şeklinde, iki veya daha fazla şirketin yeni bir şirket içinde birleşmesineyse yeni kuruluş şeklinde birleşme denmektedir. Her iki türde de çeşitli standart ve özel prosedürler kullanılmaktadır. Şirketlerin arasında birleşmeyi sağlayacak koşullar teklif verilme sürecinde gerçekleşmektedir. Bu süreçte de şirket birleşmesinde avukatın rolünü en ince ayrıntısına kadar görmekteyiz.

 

Verilen teklif metinlerinde geçen prosedürlerin şirketiniz açısından ne gibi durumlara yol açabileceği ve işin yasal boyutu tamamen avukatınızın kontrolünde olmalıdır. Şirketlerin teklif süreci aşamasında birbirlerine zorunlu olarak verdikleri bilgiler birleşmeden vazgeçilmesi halinde karşılıklı halde şirketlerde bulunmaktadır. Bu bir şirketin içinde gizli kalması gereken bilgilerin herhangi bir taraf olarak kötüye kullanımının önüne geçilmesi için şirketler arasında gizlilik anlaşması yapılmaktadır. Şirketinizin birleşme öncesi ve sonrasında sağlıklı bir şekilde işlemesini istiyorsanız eğer şirket birleşmesinde avukatın rolünü çok iyi bilmeniz gerekmektedir.

 

Ortaklar Sözleşmelerinin Hazırlığı

Şirketler arasında yapılan ortaklar sözleşmesi gibi birçok sözleşmede öncelik şirket menfaatleri değil yasalara uygun olup olmadığıdır. Çünkü yasalara uygun olmayan sözleşmeler şirketinize mal olabilir. Hepinizin bileceği gibi bu tarz sözleşmeler önce yasalara uygun olarak sonra da şirket menfaatlerine uygun olarak düzenlenmeli veya hazırlanmalıdır. Bu şekilde hazırlanması gereken sözleşmelerin hukuki yardım alınarak yapılmaması büyük problemlere yol açabilmektedir. Her firmanın alanında uzman avukatlardan danışmanlık hizmeti alması gerektiği günümüzde bile yasalara uygun olmayan bilerek veya bilmeyerek sözleşmeler hazırlanmaktadır. Bu tür sözleşmelerin meydana getirdiği olumsuz etkilerden uzak durmak istiyorsanız kesinlikle alanında uzman avukat veya bu avukatları bünyesinde barındıran kuruluşlarla çalışmalısınız.

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (8 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

14 Responses

 1. cemal n.

  yıllardır rakip firmaydık fakat artık birleşip daha fazla kitleye açılma kararı aldık bunun için birleşmede titiz çalışmayan bir avukat arkadaş herşeyi maafetti şimdi eksik evraklarla ilgili uyarılar geliyor yardımcı olabilirmisiniz?

 2. İsmail A.

  birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarihle bilanço tarihi arasında 9 aydan fazla zaman geçti. ara bilanço çıkarma süreleri nasıl olmalı?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar,

   Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço çıkartılır.

   Saygılarımızla

 3. Şenol U.

  Şirket birleşmelerinde en fazla ne kadar şirket oluyor? 3 firma birleşmeyi düşünüyoruz avukat arayışımız var mümkünmü böyle bir şey?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, gerekli şartları sağlaması halinde 3 şirkette birleşebilir. Bize ulaşmak için sitemizin iletişim sayfasındaki numaradan arayabilirsiniz. Saygılarımızla

 4. Yaşar R.

  bir şirketle birşelşicez fakat, malumunuz şirketler birbirleri hakkında bazı gizli bilgilere de ulaşılması durumu da söz konusu fakat şahsım adına böyle bilgilere ulaşamayacağım için bir avukatın araştırmasını istiyorum eğer sizin içinde uygunsa?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

 5. Ayberk E.

  malum günümüzde sözleşmelerde gözükmeyecek maddeler ekleniyor. şirket birleşmesi yapıcağız fakat tedirginiz. sözleşmenin iyice okunup menfaatlerimizi sağlam tutucak bir avukatla çalışmayı düşünüyoruz. mail atıyorum size, yarın gün içerisinde dönüş yaparmısınız bize.

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

 6. Gökalp R.

  geçen yıl şirket birleştirdik ama birleşme sonrasında diğer şirket ticaret sicilinden kaydı silinmedi. silinmesi gerekmiyormuydu?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, Devrolunan şirket, birleşmenin ticaret siciline tescili ile infisah eder. Ticaret Sicil Müdürlüğüne giderek neden silinmediğini araştırmalısınız. Saygılarımla

 7. Mustafa E.

  merhabalar, bi matbaa şirketim var ama bir şirketle birleşmek istiyorum fakat diğer şirket iflas vermiş, engel olurmu birleşmeye iflas?

  1. Av. Serdarhan Topo

   Merhabalar, teknik iflas veya borca batıklık bir şirketin diğer bir şirketle birleşmesini engellemez, ama bunun bir kaidesi var. Devralan veya devralınan şirketin bu açığı kapatacak tutarda serbestçe tasarruf edebileceği özvarlığa sahip olması gerekiyor. Saygılarımızla

Leave a Reply