(0212) 679 32 53

Şirket Birleşmeleri Nasıl Olur ?

Şirket birleşmelerinde izlenecek yol için öncelikle birleşmenin ne olduğunu öğrenmeniz gerekir. Birleşme, devrolunan şirketin mal varlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden kazanılmasıyla gerçekleşmektedir. Birleşmede en az bir şirketin tamamen sona ermesi şarttır. Bu şirket birleşmesi iki şekilde olmaktadır. Bir ticari şirketin başka bir ticari şirketi devralması şeklinde olan birleşmeye ‘devralma şeklinde birleşme’ denir. Ticaret şirketlerinin yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri ‘yeni kuruluş şeklinde birleşme’ olarak adlandırılır. Bu birleşmelerin öncesi ve sonrasında çeşitli sözleşmeler imzalanır. Büyük ticari firmalar genellikle şirket birleşmelerinde izlenecek yolu alanında uzman avukatlar veya kuruluşlar aracılığı ile sağlamaktadır.

 

Şirket Evliliklerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şirket birleşmelerinde izlenecek yol haritasının en başında gerekli evraklar gelmektedir. Devralan şirket bakımından; birleşmenin yeni kuruluş şeklinde yapılması halinde yeni şirketin kuruluş belgeleri, tasfiye halindeki bir şirket malvarlığının dağıtılmasına başlanmamışsa ve devrolunan şirket olması şartıyla birleşmeye katılabilir. Tasfiye halindeki devrolunan şirketin, mal varlığının pay sahipleri arasında dağıtımına başlanmadığına ilişkin tasfiye memurunca hazırlanacak rapor, ilgili kanunun 147. maddesine uygun olarak birleşmeye taraf olan tüm şirketlerin yönetim organları tarafından, ayrı ayrı ya da birlikte hazırlanan birleşme raporunun, şirketlerin kayıtlı bulunduğu müdürlüklere verilmesi gerekir.

 

Küçük ve orta büyüklükteki işletme ölçütünü karşıladığı SMMM veya YMM raporu ile tespit edilen şirketler, genel kurul kararı ile tüm ortakların onaylaması halinde, birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilir. Bu tarz belgelerin ve sözleşmelerin hazırlanması kesinlikle ilgili konuya hakim ve başarılı avukatlar tarafından yapılmalıdır. Şirket birleşmelerinde izlenecek yolu size gösterecek olan kesinlikle alanında uzman avukatlar veya bu avukatları bünyesinde barındıran kuruluşlardır.

 

Şirket Birleşmelerinde Avukatın Rolü

Şirket birleşmelerinde izlenecek yol ilk olarak her firmanın ayrı ayrı bir avukatla veya avukatları bünyesinde barındıran kuruluşlarla çalışmasından geçmektedir. Çalışacağınız avukat firmanızın birleşme halinde meydana gelebilecek problemler hakkında sizi bilgilendirmesi ve bu problemleri çözmesi sizin lehinize olacaktır. Şirket birleşmeleriyle ilgili kanunlar hakkında uzman kuruluşlar veya avukatlar birleşmenin gerçekleşeceği diğer firmanın veya firmaların avukatlarıyla görüşerek şartları ve sözleşmeleri düzenler. Bu birleşme işlemlerinde kesinlikle alanında bilgili bir avukatla çalışmanın getirisi sizin yararınıza olacaktır. Şirket birleşmelerinde izlenecek yol haritasını size çizecek olan başarılı avukatlar firmanız için en iyi sonuçları doğuracak şekilde tüm işlemleri sorunsuz bir şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. Şirket birleşmelerinde izlenecek yol

 

Şirket Birleşmelerinde İzlenecek Yol

Şirket birleşmelerinde izlenecek yol, Konusunu ele almadan önce, ilk olarak şirket birleşmesinin ne anlama geldiği üzerinde durmamız yerinde olacaktır. Şirket, iyi veya daha fazla kişinin kazanç sağlamak amacıyla mallarını ve emeklerini bir araya getirmesiyle oluşan tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur. Ticaret şirketlerinde sözleşmenin hazırlanmasıyla beraber sözleşmenin taraflarından bağımsız ve yasal statüye sahip olan şirket tüzel kişiliği meydana gelmektedir. Şirket tüzel kişiliği, şirket sözleşmesini imzalamış olan kişilerin taahhüt etmiş oldukları sermaye ile oluşmaktadır ve bunun sonucunda şirket, ortakların malvarlığından tamamiyle bağımsız malvarlığına sahip olmaktadır. Şirket birleşmesi iki farklı şekilde yapılmakla beraber devralan ve devrolunan olmak üzere en az iki şirketin varlığı şarttır. Şirket birleşmesinde en az bir şirketin tamamen sona ermesi de bir diğer şarttır.

 

Şirket birleşmeleri devralma şeklinde olabileceği gibi yeni kuruluş yoluyla birleşme şeklinde de olabilmektedir. Her iki birleşme şeklinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Bir şirket, bir başka şirketi tüm aktif ve pasifleriyle devralıyorsa bu durumda devralma biçiminde şirket birleşmesi gerçekleştirilmiştir. Ancak iki farklı şirketin bir araya gelerek yeni bir şirket kurması söz konusuysa, bu durumda yeni kuruluş yoluyla birleşmenin var olduğundan söz etmemiz gerekecektir. Şirket birleşmeleri, devrolunan şirketin malvarlığının karşılığında belirli bir değişim oranına göre, devralan şirketin paylarının devrolunan şirketin ortakları tarafından kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşmektedir. Birleşme ile beraber devrolunan şirket sona ermekte olduğundan dolayı ticaret sicilinden kaydının silinmesi söz konusu olacaktır.

 

Borca batık durumda olan bir şirket ya da sermayesi ile kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararla kaybolan şirket, kaybolan sermayeyi ya da borca batıklık halini karşılayabilecek durumda olan bir şirket ile birleşebilecektir. Yani bu tutarları karşılayamayacak ve serbestçe tasarruf edilebilen özvarlığa sahip olmayan bir şirket ile belirtmiş olduğumuz durumda olan şirketlerin birleşmesi mümkün olmayacaktır. Aynı zamanda tasfiye sürecinde olan bir şirketin de birleşmeye katılması mümkündür. Bu tip şirket birleşmelerinin gerçekleşebilmesi için tasfiye sürecindeki şirketin devrolunan olması ve malvarlığının dağıtılmasının gerçekleşmemiş olması gerekmektedir. Bu koşulların varlığı işlem denetçisi tarafından bu durumun doğruluğunu ispatlayan raporun devralan şirketin bulunduğu yerdeki ticaret sicil müdürlüğüne sunulması ile ispat edilebilmektedir.

 

Şirket Birleşme Sözleşmesi

Şirket birleşmelerinde sözleşmesinin hukuka uygun ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması büyük öneme sahiptir. Bu nedenle de şirket birleşmelerinde sözleşmenin hazırlanması esnasında dikkat edilmesi gereken pek çok husus vardır. Öncelikli olarak şunu söylemeliyiz ki sözleşmenin yazılı yapılması geçerlilik şartıdır. Birleşmeye katılmış olan şirketlerin yönetim organları birlikte ya da ayrı ayrı birleşme hakkında rapor hazırlamalıdırlar. Söz konusu raporda birleşmenin temel amacı, sonuçları ve ortaklıklarının hak ve paylarına dair hususların yer alması gerekmektedir. Birleşme raporu hakkında detaylı bilgiler TTK m.147’de düzenlenmiştir. Özellikle şunu söylemeliyiz ki yeni kuruluş yoluyla gerçekleştirilen şirket birleşmelerine ait birleşme raporlarına yeni şirketin sözleşmesinin eklenmesi bir zorunluluktur.

 

Şirket birleşme sözleşmesinde yer alması gereken zorunlu hususlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret ünvanları, hukuki türleri, merkezleri, şirket paylarının değişim oranları, denkleştirme tutarı, devrolunan şirketteki ortakların devralan şirketteki payları, hakları, şirket paylarının değişitirilmesinin biçimi, devralan şirketin özel pay sahiplerine ve intifa senedi sahiplerine tanımış olduğu haklar ile gerekli olması halinde ayrılma akçesi şirket birleşme sözleşmesinde yer almak zorundadır.

 

Hazırlanan birleşme sözleşmesi yönetim organınca genel kurula sunulacaktır. Sözleşmenin genel kurula sunulması ve onaylanması birtakım yeter sayılarına bağlı tutulmuş olup bu konu TTK m.151’de düzenlenmiştir. Genel kuruldan kanunda belirtilen oranda yeter sayısı çıktığı takdirde şirket birleşmeleri,  ticaret siciline tescil edilecektir. Şirket birleşmeleri ticaret siciline tescil ile geçerlilik kazanacaktır. Tescil ile beraber devrolunan şirketin bütün aktif ve pasifleri devralan şirkete geçmektedir. Tescil işleminin ardından şirket birleşmeleri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilecektir.

 

Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Payları ve Hakları

Şirket birleşmelerinde ortaklık payları ve hakları konusunda öncelikle şunu belirtmeliyiz ki devrolunan şirketin ortakları mevcut ortaklık ve paylarını karşılayacak değerde, devralan şirketin payları ve hakları üzerinde istemde bulunma imkanına sahiptirler. İstem hakkının hesaplanmasında birleşmeye katılan şirketlerin sahip oldukları malvarlıklarının değeri ve oy haklarının dağılımı büyük öneme sahip olacaktır. Ortaklık paylarının değişim oranının belirlenmesi sırasında devrolunan şirketin ortaklarına tahsis edilen ortaklık paylarının gerçek değerinin 1/10’unu aşmaması kaydıyla bir denkleştirme ödemesinin öngörülmesi mümkündür. Eğer devrolunan şirkette paylara bağlı imtiyaz hakları varsa bu hakların karşılığında devralan şirkette eş değer haklar ya da uygun bir karşılık verilmesi söz konusu olacaktır.

 

Bununla beraber devralan şirket devrolunan şirketin intifa senedi sahiplerine eş değerli haklar tanımalı ya da söz konusu intifa senetlerini, birleşme sözleşmesinin yapılmış olduğu tarihteki  gerçek değerleriyle satın almak durumundadır. Son olarak şunu da belirtmeliyiz ki eğer birleşme sözleşmesinin imzalanmış olduğu tarih ile bilanço tarihi arasında 6 aydan fazla bir zaman geçmişse birleşmeye katılan şirketler ara bilanço hazırlamak durumunda katılacaktır. Aynı durum birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında önemli oranda değişmeler gerçekleşmesi halinde de söz konusu olacaktır. Bu durumda da şirketlerin ara bilanço çıkarması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Şirket birleşmelerinde avukat ile çalışmak gerek birleşmeden önce gerekse birleşme esnasında her iki taraf açısından da yararlı olacaktır. Birleşme öncesinde bir avukatla görüşmek şirketin birleşmeye katılması halinde yaşayabileceği problemleri tespit etmek adına önemlidir. Problemlerin çözüme kavuşturulması mümkünse avukat, bu konuda şirketi bilgilendirecektir. Birleşmeden sonra şirkette zararlar meydana geleceği öngörülmüşse ve birleşme şirket bakımından iyi sonuçlar doğurmayacaksa bu durum da ancak avukata danışılmasıyla öğrenilebilecektir. Şirket birleşmelerinde en az iki şirket söz konusu olduğundan dolayı her iki tarafın avukatları görüşmeler gerçekleştirerek sözleşmelerin her iki tarafın da menfaatlerini koruyucu nitelikte hazırlanabilebilmesi için uğraş vereceklerdir.

 

Şirket birleşmelerinde, birleşme sözleşmesinin hukuki prosedüre uygun ve eksiksiz bir biçimde hazırlanması önem arz ettiğinden dolayı avukata danışılması ve onun talimatlarıyla hareket edilmesi ileride yaşabilecek ve geri dönülmesi mümkün olmayan menfaat kayıplarının engellenebilmesini sağlayacaktır. Hukuki prosedürde eksikliklerin var olması şirketlerin ticari hayatlarının süreklilik arz etmesinden dolayı büyük zarara uğrayabilmelerine sebep olacaktır.

 

Bu nedenle şirketler hukuku alanında uzman avukatlar aracılığıyla şirket birleşmeleri sürecinin başından sonuna kadar hukuki destek alınması her iki taraf bakımından faydalı olacaktır.

 

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (10 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Leave a Reply