Sözleşme Avukatı

Sözleşme avukatı, sözleşmeler hukuku konusunda uzman olan avukatlara denilmektedir. Sözleşme avukatı, sözleşme hazırlama, düzeltme ve yorumlama konularında da profesyonel olarak hizmet vermektedir. Sözleşme avukatının verdiği hizmetlere ve önemine değinmeden önce sözleşme ve sözleşme hukuku kavramları üzerinde durmamız faydalı olacaktır. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki sözleşme hukuku, bir avukata ihtiyaç duyulmasına neden olan başlıca hukuk dalları arasında yer almaktadır. Sözleşmelerde en az iki taraf bulunmaktadır. Sözleşmelerde tarafların hem hakları hem de borçları varolabilmektedir. Sözleşmelerin yazılı şekilde yapılması ispat kolaylığı sağlanması açısından önemlidir.İşte sözleşme avukatı da bu alanda faaliyet göstererek tarafların hak ve borçlarının iradelerine göre şekillenmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda oluşacak bir uyuşmazlık karşısında yargı yoluna başvurma konusunda da sözleşme avukatı rol almaktadır.

Sözleşmeler hukuku, sözleşme kavramını içinde barındırmakta olan ve sözleşmeyle alakalı her türlü olguyu kapsayan bir hukuk dalıdır. Sözleşmeler, genel itibariyle borçlar hukukuyla yakından ilgilidir. Çünkü sözleşme, mevzuatta borcun kaynağı olarak görülmektedir. Günlük hayatta gerçekleştirilen en ufak alışverişten en büyük alışverişe kadar her sözleşme, aslında sözleşmeler hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu konuda oluşacak bir sorun karşısında başvurulması gereken ilk kişi de sözleşme avukatı olmalıdır. Bir sözleşmenin hazırlanmasında ise en önemli aşama, müzakere aşaması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Müzakere aşamasında avukattan yardım alınması halinde avukat, tarafların iradelerini açık bir şekilde ortaya koyabilmeleri adına çaba sarfedecektir. Bu iradelerin ortaya konulmasında hukuki bir dil kullanılması da büyük önem taşımaktadır. Sözleşmenin müzakeresi esnasında bu sözleşmenin ihlali halinde izlenmesi gereken prosedürlerin de belirtilmesi mümkündür. Dolayısıyla gerek sözleşmelerin hazırlanmasında gerekse sözleşmelerin ihlali halinde yargı yollarına başvurulmasında sözleşme avukatına başvurulması esas itibariyle en doğrusu olacaktır. Böylece taraflar, iradelerini açık ve net bir şekilde sunabilecek ve olabilecek yanlışlıkların önüne geçilecektir.

Sözleşmenin Konusu ve Sözleşme Serbestisi

Sözleşme avukatı, sözleşmenin ihlali halinde yargı yollarına başvurulması aşamasında hizmet verdiği gibi sözleşmelerin hazırlanması esnasında da hizmet sunmaktadır. Fakat herşeyden önce değinmemiz gereken nokta, sözleşmenin ne olduğu, nelerin sözleşmeye konu olabileceği ve sözleşme serbestisinin ne olduğudur. Sözleşme, iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile kurulan hukuki bir işlemdir. Günlük hayatımızda bile farkında olmadan birçok sözleşme yapmakta, böylece bir takım borçlar altına girebilmekteyiz. Bu noktada sözleşmelerin sözlü de yapılabileceği, her sözleşmenin yazılı olması zorunluluğu bulunmadığını söyleyebiliriz. Ancak Roma hukukundan günümüze değin gelişerek gelen sözleşmeler sözün senet olduğu zamanları geçmiş ve artık güvenin sağlanması ve korunması bağlamında yazılılığı gerektirmeye başlamıştır. Dolayısıyla yazılı yapılan bir sözleşme ispat kolaylığı bakımından her daim lehe olacağından kurulan sözleşmelerin mümkün olduğunca yazıya geçirilmesi önemlidir. Bununla birlikte kanunda özel olarak bazı sözleşmelere şekil şartı getirildiğini, bu sözleşmelerin hukuki sonuçlarını doğurabilmesi için öngörülen şekil şartına uygun hazırlanması gerektiğini hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Sözleşmenin konusu ve sözleşme serbestisi hakkında ilk olarak şunu belirtmeliyiz ki taraflar, sözleşmenin konusunu belirlemede bazı sınırlamalar haricinde serbest olarak hareket edebilirler. Taraflar, hem konu seçiminde hem de sözleşmenin maddelerini belirlemede belli bir özgürlük içerisindedirler. Bu durum hukuken sözleşme serbestisi olarak adlandırılmaktadır. Fakat daha önce belirtmiş olduğumuz gibi bu serbesti sınırsız değildir. Kanunun öngördüğü kurallar çerçevesinde kişiler, diledikleriyle sözleşme yapabilir ve konu özgürce seçebilirler.

Türk Borçlar Kanunu’nun 27.maddesine göre kanunun emredici hükümlerine, kamu düzenine, ahlaka, kişilik haklarına aykırı ve konusu imkansız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüz kabul edilmektedir. Yani bu durumda yapılan sözleşme, hiç yapılmamış olacak ve bir hüküm doğurmayacaktır. Dolayısıyla TBK m.27 esas itibariyle sözleşme serbestisinin sınırlarını çizmektedir diyebiliriz. Fakat bu maddenin ikinci fıkrasında ise sözleşmede varolan hükümlerden bir kısmının hükümsüz olmasının diğerlerinin geçerliliğini etkilemeyeceği belirtilmiştir.

Örneğin sözleşmede yer alan bir madde ahlaka aykırı ise yalnızca bu madde hükümsüz kabul edilecek; sözleşme geri kalan şekliyle geçerli olacak ve hüküm doğuracaktır. Fakat eğer hükümsüz kabul edilen madde ya da maddeler sözleşmenin temelini oluşturuyorsa, yani bu madde veya maddeler olmadan sözleşmenin yapılması açıkca mümkün değilse bu durumda sözleşme bir bütün olarak hükümsüz kalacaktır. TBK’da yer alan bu madde emredici nitelikte olup bu sınırlamalar içerisinde kalmayan sözleşmeler kesin hükümsüz olacaktır. Dolayısıyla bir sözleşmenin hazırlanması esnasında mutlaka bir sözleşme avukatından destek alınmalıdır. Aksi halde konulan maddeler ya da sözleşmenin tamamı yapılan yanlışlıklar ve kanuna aykırılıklar sebebiyle hükümsüz kalabilir, bu da kişilerin mağduriyetine sebebiyet verebilir.

Sözleşme Avukatının Verdiği Hizmetler Nelerdir?

Sözleşmeler hukuku aslında çok geniş kapsamlı bir hukuk dalıdır. İçerisinde birçok sözleşme türü mevcuttur ve her bir sözleşme de birbirinden farklı özellikler arz edebilmektedir. Dolayısıyla sözleşme avukatının verdiği hizmetler tıpkı sözleşmelerin çeşitliliği gibi çok farklı şekillerde karşımıza çıkabilmektedir.

Sözleşme avukatı, bir şirketin kişilerle veya başka şirketlerle yapacağı ayrıntılı prosedürlere sahip olan sözleşmelerin hazırlanmasında danışmanlık hizmeti vermektedir. Aynı zamanda daha önceden hazırlanmış olan sözleşmeleri inceleyerek tarafların lehine ve aleyhine olan durumlar hakkında da onlara bilgi sunmaktadır. Sözleşmelerin hukuka aykırılık taşıyıp taşımadığı hakkında da tarafları aydınlatma görevi yine sözleşme avukatına aittir. Bunların yanı sıra bir sözleşmenin hazırlanmasında müzakere işlerinin yürütülmesinde başrol sözleşme avukatınındır. Ayrıca yapılan sözleşmeler neticesinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde başvurulacak olan hukuki davaları ve prosedürleri de sözleşme avukatı yürütmektedir. Sözleşmeler hukuku alanında uzman avukatın vermiş olduğu hizmetlerden bir diğeri de kira sözleşmelerine ilişkin olarak kira alacaklarının tahsilini ve gerekirse kiralananın tahliyesini gerçekleştirmektir.

Netice itibariyle şunu söyleyebiliriz ki sözleşme avukatı, sözleşme kavramının var olduğu her alanda kişilere gerek danışmanlık hizmeti gerekse hukuki destek vermektedir. Hem sözleşme anında hem de sözleşmeden sonra kişiler, haklarının ihlal edilmemesi için sözleşmeler hukuku avukatıyla mutlaka iletişime geçmelidir.

Sözleşme Avukatı Ne Yapar ve Sözleşme Avukatının Önemi Nedir?

Sözleşme avukatının ne denli önem arz ettiğini aslında yazımızın pek çok kısmında yineledik. Fakat şunu belirtmemiz gerekiyor ki sözleşme avukatı, her türlü sözleşme şekline hakim olduğundan dolayı kendisine gelen kimseleri en doğru şekilde yönlendirecektir. Sözleşme avukatının hizmet vermekte olduğu sözleşme türleri çok fazla olmakla beraber bir kısmını şu şekilde sıralamamız da faydalı olacaktır: Kira sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri, ariyet sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, ipotek sözleşmesi, kredi sözleşmesi, yetki sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, eser sözleşmesi, kefalet sözleşmesi ve iş sözleşmesidir. Özellikle uygulamada sıklıkla vekalet, kira ve iş sözleşmesinden dolayı kişiler birtakım sıkıntılar yaşamaktadırlar. Dolayısıyla bu sıkıntıların giderilmesi veya daha en başından problemlerin oluşmasının önüne geçilebilmesi adına sözleşmeler hukuku alanında profesyonel destek almak en doğrusu olacaktır.

İyi bir sözleşme avukatı sözleşmeler hukuku konusunda uzmanlaşmış olup bu konuda yeterli miktarda deneyim ve birikime sahiptir. Gerek sözleşmeleri hazırlamak, gerek müzakareleri yürütmek gerekse hukuki işlemler gerçekleştirmek yüksek oranda tecrübe ve ikna kabiliyetini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla eğer bir kimse karşı tarafı ikna etmede başarısız ise ya da kendini ifade etmede güçlük çekiyorsa yapılan sözleşme çok sağlıklı olmayacak ve ileride birçok problemi beraberinde getirecektir. Bu nedenle danışmanlık hizmetinden faydalanmak ve gerektiği takdirde sözleşmelerle ilgili hukuki işlemleri gerçekleştirmek için hukuki anlamda profesyonel destek almak kaçınılmaz olacaktır. Bu alanda size hizmet vermesi için başvurulacak ilk kişi de elbette sözleşme avukatı olmalıdır.

Sözleşme avukatı yalnız ulusal çevrede değil aynı zamanda uluslararası alanda da bilgi sahibi ve tecrübelidir. Her ne kadar farklı ülkeler farklı hukuk kurallarına göre işlem yapsa da içerisinde bulunduğumuz yüzyılda sınırların yeterince önemli olmadığı söylenebilir. Ülkelerin ve hukuki yapılarının birbirinden çokça etkilendiği göz önüne alındığında uluslararası düzenlemeleri takip eden, güncel gelişmelerden haberdar olan ve bu alanda deneyimi bulunan bir sözleşme avukatının müvekkillerine en iyi şekilde yardımcı olacağı açıktır.

Topo Hukuk Bürosu 2015 yılından bu yana Şişli Mecidiyeköy’de müvekkillerine hizmet vermektedir. Sözleşmeler hukuku alanında birçok deneyime sahip avukatları ile Türkçe ve İngilizce sözleşme hazırlama, hazırlanan sözleşmeleri inceleme, sözleşmelerin hukuki anlamda yorumlanması ve meydana gelen hukuki uyuşmazlıkların çözümü işlemlerini yürütmektedir. Yalnızca Türkiye’de değil yurtdışında bulunan şirket ve kişilerle yapılacak sözleşmelerin de hazırlanması, müzakere edilmesi ve hukuka uygun düzenlenmesini sağlar. Siz de deneyimli Şişli sözleşme avukatları ile çalışmak istiyorsanız iletişim sayfasından büromuza ulaşabilirsiniz.

Yayım tarihi: 21 Şub 2017