(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Ticaret ve Şirket Avukatı

Ticaret ve şirket avukatı, günümüzde özellikle artmakta olan büyük çaplı uluslararası ticaret faaliyetler ile daha önemli hale gelmiş olan avukattır. Ticaret ve şirket olarak iki ayrı kavram kullanarak avukatı nitelendirmemizin sebebi ise esas olarak ticaret ve şirketin iç içe geçmiş olmasıdır. Dolayısıyla ticaretin sıklıkla şirketler tarafından geniş çaplı olarak gerçekleştiriliyor oluşu, ticaret-şirket avukatının varlığını gerekli kılmıştır.

 

Ticaret hukuku, ticaretin hukukla olan ilişkisini düzenleyen bir dal olarak karşımıza çıkar. İster kişi isterse kuruluş olsun ekonomik alanda gerçekleştirilen her türlü faaliyet aslında hukuk sahasında ticari faaliyetler olarak tanımlanır. Fakat ticari ilişkilerin gittikçe karmaşık hale gelmesi ve büyümesi, ileride meydana gelebilecek ihtilafların erkenden öngörülmesini ve buna göre tedbir alınmasını zorunlu hale gelmiştir. Özellikle bu durum şirketler bakımından büyük önem arz etmektedir. Çünkü yaşanan kayıplar, yıllarca emek verilerek kurulmuş olan şirketlerin iflasına sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle de hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, denetlenmesi ve gerektiğinde yargı yoluna başvurulmasında ticaret ve şirket avukatının önemi yadsınamaz. Şirketlerden bahsetmişlen Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan dört tip şirket tipi olduğunu da söylememiz gerekmektedir. Bu bağlamda ticaret şirketleri; anonim, limited, komandit ve kollektif olmak üzere ayrılmıştır. Her bir şirket tipinin kendine özgü kuruluş şekli ve sermaye koyma yükümlülüğü vardır. Dolayısıyla gerek şirketlerin kuruluşunda gerekse işleyişinde ticaret-şirket avukatına danışılması ve kendisinden hukuki danışmanlık alınması aslında en doğru adım olacaktır.

 

Günümüzde ticaret dünyası git gide büyükmekte ve ticari faaliyetlere verilen önem her geçen gün artmaktadır. Hatta bu durum hukukumuza da yansımış ve 2011 yılında yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiştir. Yeni TTK’ya baktığımız zaman yapılan düzenlemelerin eski TTK’ya oranla daha kapsamlı olduğunu söylememiz de mümkündür. TTK’nın bu denli kapsamlı oluşu elbette ki varolan birtakım hukuki prosedürlerin de genişlemesine sebebiyet vermiştir. Şirket işlemlerinin prosedürlere bu kadar fazla maruz kalmasının sebebi, ticaret hayatının ve ekonomik hayatın işleyişinin bir düzen çerçevesinde ve hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır. Yapılan prosedürler sayesinde aslında kişiler, attıkları her adımda durup bir düşünmek zorunda kalırlar. Bu da onların hata yapmasının önüne geçer. Tüm bunlar çerçevesinde şunu söylemeliyiz ki ticaret-şirket avukatı, ticaret hukuku ve şirketler hukukunun uzmanı olup bu alanlarda gerçekleştirilecek olan her türlü işlem için başvurulması gereken ilk kişidir.

 

Ticaret ve Şirket Avukatı ve Uluslararası Ticaret Hukuku

Ticaret-şirket avukatı başlığı altında uluslararası ticaret hukuku konusunu ele almamızın sebebi, artık yapılan birçok ticari faaliyetin uluslararası çapta gerçekleştiriliyor oluşudur. Uluslararası ticaret hukuku, sadece Türkiye çapında değil;  yabancı ortaklarla ve başka ülkelerin pazarlarında gerçekleştirilen ticari faaliyetleri ve ticari ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Özellikle günümüzde yaşanan globalleşme hareketleriyle uluslararası ticaret hukuku daha da önem kazanmıştır. Hal böyle olunca da ticaret-şirket avukatına duyulan ihtiyaç da artmıştır.

 

Uluslararası Ticaret Hukuku ve Şirket Avukatı

 

Uluslararası ticaret hukuku olarak ayrı bir hukuk dalının düzenlenmesinin aslında pek çok sebebi mevcuttur. Son yıllarda şirketlerin hacimlerinin genişlemesi ve yeni pazar arayışları, bu hukuk dalının ortaya çıkmasında var olan en önemli etkenler arasında yer almaktadır. Bu anlamda aslında şunu söyleyebiliriz ki uluslararası ticaret hukuku, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmış olan bir hukuk dalıdır. Hem yeni yeni önem kazanmış olan bir hukuk dalı olması hem de içerisinde pek çok hukuki terimi barındırması sebebiyle uluslararası ticaret hukuku alanında uzmanlığa sahip çok fazla avukat bulunmamaktadır. Fakat ticaret ve şirket avukatı, bu konuda gerek danışmanlık gerekse yargı yolu hizmeti vermektedir. Özellikle şirketler açısından büyük önem arz eden uluslararası ticaret hukuku, iyi bilinmediği takdirde önlemez zararlara neden olabilir. Bu sebeple hem ticaret hem de uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin mutlaka ticaret-şirket çalışan bir avukata danışması gerekmektedir.

 

Ticaret ve Şirket Avukatının Verdiği Hizmetler

Ticaret ve şirket avukatının verdiği hizmetler aslında çok kapsamlıdır. Çünkü ticaret ve şirket avukatı hem ticaret hukuku hem şirketler hukuku hem de uluslararası ticaret hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Dolayısıyla kişilere sunacağı hizmetler de çeşitlilik gösterecektir. Avukat, yalnızca danışmanlık hizmeti değil aynı zamanda yargı yoluna başvurulmasına ve davaların takibinin sağlanmasına dair de hizmetler vermektedir.

 

Ticaret-Şirket Avukatının Verdiği Hizmetler

 

Ticaret ve şirket avukatının temelde verdiği en önemli danışmanlık hizmeti, bir ticari şirketin kurulmasından tasfiyesine kadar bütün hukuki prosedürlerde yardım sağlamasıdır. Aynı zamanda sermaye arttırma ve azaltma işleri de avukat tarafından yürütülebilecektir. Haksız rekabet, şirket yönetimi ve kredi sözleşmelerinin hazırlanması konularında da ticaret-şirket avukatı aktif olarak rol almaktadır. Bunların yanı sıra şirket aleyhine açılan davaları takip etmek ve gerektiğinde şirket adına dava açmak da avukatın verdiği hizmetler arasındadır.

 

Gerek gümrük davaları gerekse ithalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları, alanında uzman olan avukat tarafından açılır ve takip edilir. Özellikle uluslararası ticari uyuşmazlıklardan doğan davaların çözümünde yetkili mahkemenin tespiti çok zor bir iştir. İşte tam da bu noktada ticaret-şirket avukatı devreye girer ve yetki sorununu çözer. Tüm bunların yanı sıra hisse devir işlemlerinin gerçekleştirilmesinde ve şirket devir ya da birleşmelerinde avukatın önemi büyüktür. Gümrük işlemlerinin yapılması, tüketicinin korunması, sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması ve serbest bölgede karşılaşılan ihtilafların çözümü ticaret-şirket avukatının verdiği diğer hizmetler arasında yer almaktadır.

 

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi ticaret ve şirketler hukuku alanında uzman olan avukatların vereceği hizmetlerin sayısı çok fazladır. Çünkü her iki hukuk dalı da geniş kapsamlıdır ki bu da avukatın, çalışma alanının o denli geniş olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle ister yurtiçi isterse yurtdışında ticari faaliyetler yürütülüyorsa olsun her halde profesyonel anlamda hukuki destek alması, ileride meydana gelebilecek problemlerin önlenmesi ve uyuşmazlıkların çözülmesi adına önem taşımaktadır.

 

Ticaret ve Şirket Avukatının Önemi

Ticaret ve şirket avukatının öneminden aslında yazımızın bazı bölümlerinde değindik. Fakat şunu tekrardan belirtmemiz de fayda var ki yapılan düzenlemelerle daha çok prosedürü içinde barındıran kanunların uygulanması, ticaret hukukuyla uğraşan kişiler açısından önemlidir. Dolayısıyla hukuka uygun olarak prosedürlerin tam anlamıyla gerçekleştirilmesinde alanında uzman bir avukata her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Avukat, her türlü işlemi şirket adına hukuka uygun bir şekilde en kısa zamanda gerçekleştirecektir. Aynı zamanda kanunda yer alan usul kurallarına uygun hareket edilmesi ve sürelerin kaçırılmaması da şirketlerin geleceği bakımından önem arz ettiğinden dolayı bu alanda avukata ihtiyaç duyulması kaçınılmaz olmaktadır. Yapılan ufak bir teknik hata, büyük zararların meydana çıkmasına ya da ticari ilişkilerin son bulmasına neden olabilir. Bu nedenle hem teknik hem de hukuki bilgiye sahip olan ticaret ve şirket avukatına mutlak suretle danışılmalı ve onun deneyimlerinden faydalanılmalıdır.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply