(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Vakfa Özgülenen Malların Tesisi

İlk olarak şunu söylemeliyiz ki vakfa özgülenen malların tesisi ve vakfın kuruluşuyla tescili konuları uzmanlık ve hukuki bilgi gerektiren konular olduğundan dolayı herhangi bir problemle karşılaşılmaması adına vakıflar hukuku avukatı ile çalışılması faydalı olacaktır. Anayasanın 33.maddesine göre vakıf kurma özgürlüğü vardır. Vakıflarla ilgili ise birden çok kanunda düzenleme mevcuttur. Bunlar; Türk Medeni Kanunu, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliği’dir. Ayrıca Kadastro Kanunu, İmar Kanunu, Mera Kanunu gibi bazı kanunlarda da vakıflarla alakalı olarak birtakım hükümler mevcuttur.

 

Vakfa özgülenen malların tesisi konusuna açıklık getirmeden evvel ‘vakıf’ kavramını açıklamamız doğru olacaktır. Vakıf, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve haklarını belirlemiş olarak sürekli bir amacı gerçekleştirmek maksadıyla oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip mal topluluğu olarak açıklanabilir. Gerçek ve tüzel kişiler vakıf kurabildikleri gibi yabancıların da ülkemizde vakıf kurma imkanları mevcuttur. Fakat bu halde vakfı kuran yabancının Türkiye’de yerleşik olarak bulunma zorunluluğu söz konusu olacaktır. Aynı zamanda daha vakfın tanımında da belirtmiş olduğumuz üzere vakfın, hukuka uygun, belirli ve sürekli bir amacı olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra vakfın sahip olduğu malvarlığı bu amacı gerçekleştirmeye yeterli olmalıdır. Bu konuda daha detaylı bilgi almak ve vakıf kurmak için gerekli olan prosedürü eksiksiz bir şekilde gerçekleştirebilmek adına mutlaka alanında uzman bir avukattan destek alınmalıdır. Böylece zamandan tasarruf edilebileceği gibi maddi anlamda ortaya çıkabilecek muhtemel sorunların da önüne geçilmiş olacaktır.

 

Vakıfların Mal Edinmesi

Vakıfların mal edinmesi ve buna dair hükümler, Vakıflar Kanunu m.12 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Vakfa özgülenen malların tesisi işlemleri için ilgili mevzuatların iyi derecede bilinmesi şarttır. Ancak bu şekilde sorunsuz bir işlem gerçekleştirilebilir. Vakıflar Kanunu m.12’de vakıfların mal edinmesi ve akar cinsinden olan malların değiştirilmesine dair hükümler mevcuttur. Buna göre, vakıflar mal edinebilir ve mallar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükme göre ise; mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarıyla yeni vakıflara başlangıçta özgülenmiş olan mallar ve haklar, vakıf yönetimin başvurusu üstüne ve haklı sebeplerin bulunması halinde denetim makamının da görüşü alınarak mahkeme kararı üzerine vakıf yetkili organının da kararıyla daha yararlı olanlarla değiştirilebilir ya da paraya çevrilebilir.

 

Taşınmazların vakıf adına tescili ise Vakıflar Kanunu m.13’te yer almaktadır. İlgili madde hükmüne göre mazbut vakıfların tescil görmemiş olan hayrat taşınmazları Genel Müdürlük’ün isteği doğrultusunda tapu idaresi tarafından vakıfları adına tescil edilmektedir. Vakıflar Kanunu’nun 15. maddesine göre, vakıfların hayrat taşınmazları haczedilemez ve rehnedilemez. Ayrıca bu taşınmazlarda mülkiyet ve irtifak hakkının kazanımı için kazandırıcı zamanaşımı da işlemeyecektir. VK m.16’da ise hayrat taşınmazların tahsisi usulü açıklanmıştır. Buna göre, mazbut vakıflara ait olan hayrat taşınmazlara Genel Müdürlük tarafından vakfiyelerine göre işlev verilecektir. Müdürlük tarafından değerlendirilmeyen veyahut işlev verilmeyen hayrat taşınmazlarsa fiilen esas niteliğine uygun olarak kullanılıncaya dek kiraya verilebilecektir. Vakfa özgülenen malların tesisi hususunda hukuki destek alınması, bu sürecin doğru ve eksiksiz ilerlemesi bakımından önemlidir.

 

Vakıf Tescil İşlemleri

Vakfa özgülenen malların tesisi konusunda ayrıca vakfın tescil işlemi hakkında kısaca bilgi vermemiz faydalı olacaktır. Vakfın kuruluş biçimine göre tescil işlemi farklılık gösterecektir. Eğer vakıf resmi senetle kurulmuşsa vakfeden; vakfedenin vefat etmesi halinde ise mirasçılarından birisi tarafından vakfın tescili için talepte bulunulması mümkündür.

 

Ölüme bağlı tasarruf ile kurulmuş olan bir vakıf söz konusuysa ilgililer veya sulh hakiminin bildirimi üzerine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce mahkemeye başvuruda bulunulabilecektir. Her iki halde de yapılan başvuru üzerine vakıf hakkında tescil kararı verilirse bu karar sicile kaydedilecektir. Mahkemenin tescille alakalı olarak verdiği karar Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tebliğ edilecektir. Kararın tebliğ edilmesiyle bu karara karşı mahkemeye başvurmak için uyulması gereken 1 aylık süre işlemeye başlayacaktır.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply