(0212) 679 32 53

Vasiyetnamenin Tenfizi İşlemi

Vasiyetnamenin tenfizi işlemi, aslında vasiyetnamenin yerine getirilmesi anlamına gelmektedir. Bilindiği üzere vasiyetname, bir kimsenin ölümünden sonra sahip olduğu mallarının nasıl yönetileceğine dair hükümler içeren bir tasarruf işlemidir. Bu nedenle vasiyetname, ölüme bağlı olarak yapılan bir tasarruftur. Vasiyetname ile kanuna ve ahlaka aykırı hususların düzenlenmesi mümkün değildir.

 

Vasiyetnamenin tenfizi davasının gerçekleşmesi için öncelikle miras bırakanın vefat etmiş olması gerekmektedir. Ölüm halinin gerçekleşmesinden sonra vasiyetnameyi düzenleyen ve saklayan daire veya saklamayı kabullenen kimse ya da bunu bulan herkes sulh hakimine vermekle yükümlüdür. Vasiyetnamenin sulh hakimine verilmesinden itibare en geç bir ay içerisinde açılması gerekmektedir. Vasiyetnamenin açılacağı gün, mirasçılara ve diğer ilgililere tebliğ edilmektedir. Eğer davete hiç kimse gelmemişse yine de vasiyetname belirlenen günde açılacaktır. Vasiyetnamenin açılması durumunda ilgili kimseler itirazda bulunmazlarsa ya da itiraz davaları sonuçlanmışsa mahkeme tarafından vasiyetnamenin açılıp okunmuş sayılmasına ve isteyen mirasçılara mirasçılık belgesi verilmesine karar verilecektir. İşte mahkeme tarafından verilecek olan bu karar aslında bir tenfiz kararıdır. Bu nedenle uygulanabilir bir karardır.

 

Mirasçıların mahkemeden mirasçılık belgesi almasıyla birlikte hakları olan malların kendilerine intikalini isteme imkanları doğacaktır. İntikal, kural olarak iştirak halinde mülkiyet şeklinde yapılmaktadır. (Kanuni mirasçılar için geçerli.) Fakat tüm mirasçıların veya yetkili temsilcinin talebi olması halinde doğrudan müşterek mülkiyet esaslarına göre de intikal yapılabilir. Atanmış mirasçılar da hakimden mirasçılık belgesini aldıktan sonra tescil talebinde bulunabilirler. Atanmış mirasçı, veraset senedini almasıyla beraber yasal mirasçıdan farklı bir durumda olmayacaktır.

 

Mirasçı, tek başına tapu müdürlüğüne başvurarak kendisine intikalin yapılmasını talep edebilir. Fakat eğer belirli mal bırakma durumu söz konusuysa bu kişiye mirasçılık belgesi verilmeyecektir. Çünkü bu kişi terekede belli oranda mirasçı değildir. Kendisine belirli mal bırakılan kimse mirasçılara ve terekeye karşı bir alacak hakkına sahiptir. Dolayısıyla elinde veraset senedi bulunmayan bu kişi, yani vasiyet alacaklısı kendisine vasiyet edilmiş olan şeyin tescilini sağlayabilmek için mirasçılara ya da varsa vasiyeti yerine getirme görevlisine talepte bulunmalıdır.  Bu şekilde vasiyetnamenin tenfizi işlemi gerçekleştirilmektedir.

 

Vasiyetnamenin Tenfizi Davası

Miras bırakan kimse, ölüme bağlı tasarrufta bir kimseyi mirasçı olarak atamaksızın yalnızca belirli bir mal bırakmışsa vasiyet alacaklısı, mirasçılara veya vasiyeti yerine getirme görevlisine karşı talepte bulunma imkanına sahiptir. Uygulamada işte bu dava vasiyetnamenin tenfizi davası olarak adlandırılmaktadır.Vasiyetnamenin tenfizi işlemi, yasal ve atanmış mirasçıların mirasçılık belgesi almasıyla gerçekleşirken vasiyet alacaklısının bu belgeyi alması mümkün olmadığından tenfiz için dava açması gerekecektir.

 

Vasiyetnamenin tenfizi davası açılabilmesi için elbette bir vasiyet alacaklısı bulunmalıdır. Ayrıca vasiyet alacağının muaccel olması gerekmektedir. Vasiyetnamede aksine hüküm bulunmadıkça miras bırakan sonradan o mal üzerinde vasiyetle bağdaşmayan bir tasarrufta bulunmuşsa belirli mal bırakma da ortadan kalkacaktır. Vasiyet alacaklısı, kendisine vasiyet edilen malın miras bırakan tarafından başkasına tapuda satış ile devrine karşı muvazaa nedeniyle iptal ve tescil davası açabilecektir. Tabi bu durum somut olayın özelliklerine göre farklı sonuçlar doğuracaktır.

 

Vasiyetname Türleri

Vasiyetnamenin tenfizi işleminde ayrıca vasiyetname türlerinden bahsetmemiz yararlı olacaktır. Vasiyetnameler; resmi, elyazılı ve sözlü olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Resmi vasiyetname adından da anlaşıldığı üzere resmi memur önünde yapılır. Vasiyetnamenin geçerliliği için tanık bulundurulması şarttır. Fakat içeriğin tanıklara bildirilmesi gerekmez. Elyazısı vasiyetname ise baştan sona miras bırakanın eliyle yazılan vasiyetnamedir. İmza, düzenleme tarihi ve yeri belirtilmiş olmalıdır. Bu vasiyetname muhafaza için notere veya sulh hakimliğine bırakılabilir. Sözlü vasiyetname ise aslında istisnadır. Resmi ve elyazılı vasiyetnamenin düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda sözlü vasiyetname yapılabilir. (Ölüm hali, deprem, yangın, bulaşıcı hastalık vs) Bunun için iki tanığın bulunması şarttır. Bu tanıklar en kısa sürede durumu açıklayan bir belge düzenleyerek bunu hakime teslim etmek durumundadır.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply