(0212) 679 32 53
info@topo.av.tr

Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Edinmesi

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi, birtakım sınırlamalara ve prosedürlere tabidir. Bu konulara değinmeden önce şunu belirtmeliyiz ki inşaat sektörünün özellikle büyükşehirlerde gelişmesiyle birlikte pek çok yabancı uyruklu kişi Türkiye’den gayrimenkul edinmeye çalışmaktadır. Aslında hem gelişen ekonomi hem de inşaat sektörü yabancıların bu taleplerinde artışa neden olmaktadır. Fakat elbette ki hukukumuzda Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesine dair bazı düzenlemeler bulunmaktadır. Ancak bu düzenlemeler çerçevesinde yabancı kişiler Türkiye sınırları içerisinde taşınmaz mal sahibi olabileceklerdir.

 

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi hakkında ilk olarak ele almamız gereken konu, 2644 sayılı Tapu Kanunu’dur. Bu kanunun 35. maddesi 2012 yılında yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle yabancı uyruklu kimselerin ülkemizde gayrimenkul edinmelerinde karşılıklılık şartı kaldırılmıştır. Buna göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek olan ülke vatandaşları ülkemizden belirtli şartlar çerçevesinde taşınmaz edinme imkanına sahip olmaktadırlar. Söz konusu değişiklik ile beraber 183 ülke vatandaşı mütekabiliyet koşulu aranmaksızın Türkiye’den gayrimenkul edinebilmektedirler. Yapılan bu değişikliğin esas sebebi yabancıların, Türkiye’de bulunan taşınmazlara ve taşınmaz yatırımına duydukları ilgidir.  Yapılan değişiklik kapsamında şunu belirtmemizde fayda var; Suriye vatandaşı hariç, Arap ve İslam ülkeleri vatandaşları Türkiye’den taşınmaz mal edinebilmektedirler. Bu değişiklik yapılmadan önce Arap ve İslam ülkelerinin vatandaşlarının ülkemizden gayrimenkul edinmesi mümkün değildi. Fakat 2012’de yapılan düzenleme ve karşılıklılık şartının kaldırılmasıyla özellikle Arap yatırımcıların önü açılmış oldu.

 

Yabancı uyruklu kişiler kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla Türkiye’den her türlü taşınmazı edinebilmektedirler. Yani taşınmazın niteliği önemli değildir; konut, işyeri, arsa vs edinmek mümkündür. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus şudur ki yabancı uyruklu kişiler satın almış oldukları yapısız taşınmazda gerçekleştirmek istedikleri projeyi 2 sene içerisinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorundadırlar. Dolayısıyla bunun gibi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca şunu da belirtmemizde fayda var; noter huzurunda yabancıların da taşınmaz satış vaadi sözleşmesi imzalamaları mümkündür. Fakat bununla taşınmaz mülkiyetinin kazanılması mümkün olmayacaktır.

 

Yabancı Kişilerin Gayrimenkul Edinmelerindeki Sınırlamalar

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesinde birtakım sınırlamaların var olduğunu daha önce de belirtmiştik. İlk olarak şunu söylemeliyiz ki ancak bir gerçek kişi Türkiye sınırları içerisinde taşınmaz edinme olanağına sahiptir. Bahsetmiş olduğumuz kanun değişikliğinden evvel yabancılar ülke genelinde en fazla 25bin m2’lik taşınmaz satın alabilmekteydi. Fakat şu anda, yani yapılan yeni düzenleme ile beraber bir yabancı Türkiye sınırları içerisinde en fazla 30 hektarlık taşınmaz satın alabilir veya sınırli ayni hak edinebilir. Söz konusu rakam ancak Bakanlar Kurulu kararı ile iki katına çıkarılabilir.

 

Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Edinmelerindeki Sınırlamalar

 

Yabancıların ülkemizde gayrimenkul edinmelerine ilişkin bir diğer sınırlama ise bu kimselerin askeri yasak bölge ve güvenlik bölgelerinde taşınmaz edinmelerinin mümkün olmamasıdır. Ayrıca belirtilen bölgelerde yabancı uyruklu kimselerin taşınmaz kiralamasına da olanak yoktur. Son olarak var olan bir diğer sınırlama ise şudur: Yabancı uyruklu bir gerçek kişi özel mülkiyete konu ilçe yüzölçümünün ancak %10’una kadar taşınmaz veya sınırli ayni hak edinebilmektedir. Belirtilen sınırlamaların dışına çıkılması veya bunlara tamamen aykırı davranılması halinde o gayrimenkulun edinilmesi mümkün olmayacağından dolayı yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi hususunda bir gayrimenkul avukatına danışılması faydalı olacaktır.

 

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinmesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi için gerekli belgelerin ne olduğunu belirtmeden önce izlenmesi gereken yoldan kısaca bahsetmemiz faydalı olacaktır. Yabancı uyruklu kişi, kanuni sınırlamalara uymalı ve Bakanlar Kurulu’nun belirlemiş olduğu ülke vatandaşlarından biri olmalıdır. Bu durumun tespit edilebilmesi için ilgili Tapu Müdürlüğü askeri makamlara yazı göndererek söz konusu taşınmazın satışına bir engel olup olmadığını öğrenecektir. Bu öğrenme süreci ortalama olarak 1 ila 3 arasında sürmektedir. Aynı zamanda bu bilginin elde edilebilmesi için her sene belirlenen orana göre bir döner sermaye ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

İlgili makamdan olumlu yanıt alınması halinde Tapu Müdürlüğünde satış için gerekli işlemler gerçekleştirilecektir. Satış işlemleri ise 1-2 gün içerisinde sonlanmaktadır. Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi için taşınmaz malikinin veyahut yetkili temsilcinin Tapu Müdürlüğüne ön başvuruda bulunması gerekmektedir. Ön başvuru dosyasının eksiksiz olması sürecinin hızlı tamamlanabilmesi adına önem taşımaktadır. Eğer dosyada eksik varsa ve bunlar tamamlanabilecek nitelikteyse bu durumda müdürlük dosyayı bekletecektir.

 

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi için gerekli birtakım evraklar vardır. Bu evrakların usulüne uygun ve eksiksiz hazırlanması önem taşımaktadır. Bu evrakların neler olduğunu şu şekilde sıralayabiliriz: Satın alınmak istenen taşınmazın tapu senedi, kimlik belgesi/pasaport, ilgili belediyeden alınan emlak değer belgesi, binalar için zorunlu deprem sigortası poliçesi, satıcının 1 adet alıcının ise 2 adet fotoğrafı. Aynı zamanda türkçe bilmeyen bir taraf olması halinde yeminli tercüman ve iki tanık bulundurmak da bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer yurtdışında düzenlenen bir vekaletname ile işlem yapılıyorsa tercümesi ile birlikte vekaletnamenin aslı veyahut onaylı örneği de Tapu Müdürlüğüne sunulmalıdır. Tüm bunların yanı sıra tapu harcının da ödenmiş olması gerekmektedir. Belirtmiş olduğumuz evrakların ve işlemlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması halinde Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi işlemi önünde bir engel kalmayacaktır.

 

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinmelerinde Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar

Yabancı uyruklu bir kimse ülkemizde taşınmaz edinmek istiyorsa dikkat etmesi gereken birtakım hususlar vardır. İlk olarak şunu belirtmeliyiz ki gayrimenkul edinmede mutlaka uzman ve güvenilir kişilerle çalışılmalıdır. Aksi halde dolandırıcılık suçunun mağduru haline gelmek söz konusu olabilir. Aynı zamanda satın alınmak istenen taşınmaz üzerinde haciz veya ipotek gibi bir kısıtlamanın olup olmadığı ya da satışına engel bir durumun var olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Eğer taşınmaz edinme başvurusu reddedilirse işlemi gerçekleştiren Tapu Müdürlüğünün bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne itirazda bulunmak mümkündür.

 

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinirken Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

 

Yabancı kimselerin ülkemizde gayrimenkul edinmeleri hakkında ayrıca belirtmemiz gereken bir diğer durum ise gayrimenkul edinmek için bu kişilerin ikamet izni olması gerekmemektedir. Yani ister ikamet izni olsun isterse olmasın kanunda belirtilen koşullar gerçekleşmişse bir yabancı Türkiye sınırları içerisinde belirlenen şekillerde taşınmaz edinebilir. Eğer taşınmazın edinilmesine ilişkin olarak taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık söz konusu olursa bu durum doğrudan adli makamlara intikal ettirilmeli ve olayın niteliklerine göre Türk mahkemelerinde dava açılmalıdır. Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi konusunda detaylı bilgi almak ve bu işlemi gerçekleştirmek adına gayrimenkul hukuku alanında hizmet veren bir avukata danışılması tavsiye olunur.

 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply