(0212) 679 32 53

Yönetim Planını Eklenmesi ve Değiştirilmesi

Yönetim planı eklenmesi ve değiştirilmesine dair hükümler Kat Mülkiyeti Kanunu’nda düzenlenmiştir. Yönetim planının hazırlanması ve bunun değiştirilmesi konusuna değinmeden önce ‘yönetim planı’ kavramı üzerinde durmamız faydalı olacaktır. Peki yönetim planı nedir ? Avukat Serdar Han Topo anlatıyor… Yönetim planı, ana taşınmazın yönetim şeklini, kullanma amacını ve tarzını, yönetici ve denetçilerin alacakları ücretleri ve yönetime dair diğer hususları düzenlemekte olan bir belgedir. Yönetim planı, bütün kat malikleri açısından bağlayıcı niteliktedir. (KMK m.28)

 

Yönetim planında değişikliğin nasıl yapılacağını açıklamadan evvel ilk olarak bu planın nasıl oluşturulacağını açıklamamız doğru olacaktır. Yönetim planı, bir taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti kurulurken tüm kat malikleri tarafından imzalanarak tapu memurluğuna verilmesi gereken bir belgedir. (KMK m.12/b) Elbette uygulamada bazı kat malikleri planı imzalamaktan kaçınabilir. Fakat bu halde Yargıtay kararlarını göz önünde bulundurmak gerekecektir. Çünkü Yargıtay kararlarına göre haklı bir neden olmaksızın yönetim planını imzalamaktan kaçınan kat malikine karşı hakime başvurulabilecektir. Hakime başvuru halinde yapılan inceleme sonucunda kat malikinin haklı bir sebebe dayanmaksızın yönetim planını imzalamaktan kaçındığı tespit edilirse hakim, planın imza edilmesi için malike belli bir süre vererek ihtarda bulunur. Eğer söz konusu süre içerisinde kat maliki imza vermezse bu halde hakim onun imzası yerini tutmak üzere karar verecektir.

 

Yönetim planı eklenmesi ve değiştirilmesi konusunda belirtmemiz gereken birtakım hususlar vardır. Eğer kat mülkiyeti tek bir malik tarafından kurulmuşsa bu durumda yalnızca onun imzasının varlığı ile yönetim planı eklenebilecektir. Fakat kat mülkiyeti, daha önce kurulmuş olan kat irtifakına dayanılarak kurulmaktaysa bu halde yeni bir yönetim planı verilmesi istenemez. Çünkü zaten daha önce kat irtifakı kurulurken yönetim planı tapu memurluğuna verilmiş olacaktır. (KMK m.14) Aynı zamanda şüphesiz ki yönetim planı, kanunun emredici hükümlerine aykırı olamayacaktır. Eğer aykırılıklar varsa bu hükümler geçersiz olacağından kat malikleri açısından bir bağlayıcılık söz konusu olmayacaktır.

 

Yönetim Planı Değişikliği

Yönetim planı değişikliği, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüz’i haleflerini, yöneticiyi, denetçiyi bağlamaktadır. Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler her bağımsız bölüme ait sayfanın beyanlar sütununa kaydedilmektedir. Beyanlar sütununda yer alan kayıt, açıklayıcı niteliktedir. Her ne kadar yönetim planı kat maliklerinin oybirliğiyle yapılabilse de değiştirilebilmesi için kat maliklerinin 4/5 oyu yeterlidir. Eğer yeter sayısı sağlanamıyorsa kat maliklerine karşı KMK m.33 uyarınca mahkemeye müracaat edilebilecektir. Aynı şekilde kat malikleri kurulunun yönetim planı değişiklik kararına razı olmayan kat malikleri de KMK m.33 uyarınca mahkemeye başvurabilecektir. (KMK m.28)

 

Yönetim planı eklenmesi ve değiştirilmesi içerisinde KMK hükümleri belirleyicidir. Planda yeter sayı sağlanamadığı için değişiklik yapılamaması halinde kat maliklerinin mahkemeye yapacakları başvuru üzerine hakim ancak bir kısım kat maliklerinin sözleşmeden doğmuş olan haklarını kötüye kullanma niteliğinde hareketlerine müdahalede bulunabilecektir. Eğer böyle bir durum yoksa hakim, müdahale etmeyebilecektir.

 

Yönetim Planına Göre Yöneticinin Görevleri

Yönetim planı eklenmesi ve değiştirilmesi konusunda yöneticinin bazı görevlerine değinmemiz faydalı olacaktır. Yönetici her sene genel kurulun yıllık olağan toplantısında kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile bir yıllığına atanmaktadır. KMK m.35’e göre yöneticinin görevleri yönetim planında belirtilecektir. Aksine bir hüküm olmadıkça yöneticinin gördüğü bazı işler şunlardır: Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması, ana taşınmazın sigorta ettirilmesi, kat malikleri kurulunca verilmiş olan kararların yerine getirilmesi, ana taşınmazın amacına uygun olarak kullanılması ve korunması için gerekli tedbirlerin alınması, ana taşınmazın genel yönetim işleri için avans toplanması, ana taşınmazın tümünü ilgilendiren tebligatların kabul edilmesi. Kanun maddesinde yer alan görevleri yerine getirmeyen yönetici hakkında KMK m33/son’a göre ceza uygulanacaktır.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply