Bilişim Sistemine Girme Suçu

Bu makale bilişim suçları içerisinde olan bilişim sistemine girme suçunu detaylı olarak ele almaktadır. Bilişim hukuku ile ilgili diğer makalelerimizi okumak için tıklayınız.

Bilişim sistemine girme suçu, Türk Ceza Kanunu’nda “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında, madde 243’te düzenlenmiş bir suçtur. Suçun tam adı ise bilişim sistemine girme ve orada kalma suçudur. Bu suç ile korunan hukuksal yarar karma bir niteliğe sahiptir. Öncelikli olarak bilişim sistemlerinin güvenliğinin korunmak istendiğini söylememiz mümkündür. Ayrıca bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girilmesi kişilerin özel hayatlarının gizliliğini ihlal edebileceği gibi haberleşme özgürlüğünün de ihlali söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla bilişim sistemine girme suçu ile bu yönde gerçekleşebilecek ihlallerin de önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Bilişim sistemine girme suçu faili açısından kanun koyucu herhangi bir özellik aramamıştır. Yani herkes, bu suçun faili olabilecektir. Aynı zamanda suçun mağduru açısından da bir özellik aranmadığından dolayı herkesin suçun mağduru durumunda olması mümkündür. Fakat aslında bu suç tipi ile öncelikli olarak bilişim sistemlerinin güvenliği korunmak istendiğinden dolayı belirli bir kişinin bu suçun mağduru olduğunu söylememiz her zaman için mümkün olmamaktadır. Bilişim sistemine girme ve orada kalma suçu esasen üstün düzeyde bilgisayar bilgisi ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden dolayı bu suçun failleri genelde hacker, siber terörist veya korsan olarak adlandırılabilmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hüküm çerçevesinde şunu da belirtmeliyiz ki suçun işlenmesinden fayda sağlayan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilecektir.

Bilişim sistemine girme suçunun maddi konusunu “bilişim sistemi” oluşturmaktadır. Burada bilişim sistemi kavramından ne anlaşılması gerektiği üzerinde durmamız faydalı olacaktır. Bilişim sistemi; verileri saklama, depolama, değerlendirme, işleme ve ayrıca aktarma olanağı veren sistem olarak karşımıza çıkar. Her ne kadar bilişim sistemi denildiği zaman ilk akla gelen bilgisayarlar olsa da söz konusu hükmün uygulama alanını yalnızca bilgisayarlar oluşturmamaktadır. Fakat şunu belirtmemiz de fayda var ki otomatlar, ATM’ler veya şifreli yayınlar bu hüküm kapsamında bilişim sistemi sayılmayacağından dolayı bunlar üzerinden bir suç işlenmesi halinde TCK m.243 uygulama alanı bulmayacaktır.

Bilişim Sistemine Girme Suçunun Unsurları

TCK m.243’te yer alan hükme göre, bir bilişim sisteminin bütününe ya da bir kısmına hukuka aykırı olarak girmiş ve orada kalmaya devam etmiş kişi hakkında 1 yıla kadar hapis cezasına mahkumiyet ya da adli para cezasına mahkumiyet söz konusu olacaktır. Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere bilişim sistemine girme suçunun maddi unsurunu oluşturan hareket ‘hukuka aykırı olarak sisteme girme ve orada kalmaya devam etme’dir. Dolayısıyla bir kimsenin hukuka aykırı olarak bir bilişim sistemine giriş yapmış olması tek başına bu suçtan dolayı cezalandırılması için yeterli olmayacaktır. Hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girmiş olan kimsenin aynı zamanda belirli bir süre boyunca sistemde kalmış olması da gerekmektedir. Ancak bu durumda TCK m.243 uygulama alanı bulacaktır. Şunu belirtmeliyiz ki bilişim sistemine hukuka aykırı bir şekilde girmiş kimsenin ne kadar süre sistemde kalması halinde bu suçun oluşacağına dair kanunda açık bir hüküm mevcut değildir.

Bilişim sistemine girme suçunun unsurlarına baktığımız zaman bu suçun kesintisiz bir suç olduğunu söylememiz doğru olacaktır. Kanundaki maddede yer alan ‘girmek’ kavramından anlaşılması gereken bilişim sisteminin güvenliğinin devre dışı bırakılarak sistemin tamamına ya da bir bölümüne erişmek anlaşılmalıdır. ‘kalmaya devam etmek’ ise tamamen ya da kısmen erişilmiş olan bilişim sisteminde belirli bir süre geçirilmesi manasına gelmektedir. Sisteme hukuka aykırı bir biçimde girmiş olan kimsenin aynı zamanda sistemde kalması halinde cezalandırılacağı söz konusu olduğundan dolayı bir başkası tarafından girilen sistemde kalan kimsenin bu suç kapsamında cezalandırılması mümkün olmayacaktır. Ayrıca sistemin güvenliğinin ortadan kaldırılmasından sonra sistemden hemen çıkan kişi de ilgili suçu işlemiş olmayacağından cezalandırılması mümkün değildir.

Bilişim sisteminin bütününe girilmesi mümkün olduğu gibi bir kısmına da erişilmiş olması mümkündür. Dolayısıyla failin cezalandırılabilmesi açısından illa ki sistemin bütününe hukuka aykırı olarak giriş yapması gerekmemektedir. Bu suçun işlenmesinde genellikle program veya dosya gönderme yöntemi kullanılmakta, yani suç uzaktan işlenmektedir. Ayrıca bazen virüs kullanılarak da bilişim sistemine girme suçunun işlendiğine rastlamamız mümkündür. Son olarak şunu belirtmeliyiz ki bilişim sistemine girme suçunun manevi unsurunu genel kast oluşturur. Yani bu suç, kasten işlenebilen bir suçtur. Genel kast yeterli olduğundan dolayı failin hangi amaçla hukuka aykırı olarak sisteme girdiği ve kaldığının bir önemi yoktur.

Bilişim Sistemine Girme Suçunun Nitelikli Halleri

Bilişim sistemine girme suçunun nitelikli halleri TCK’da iki farklı nitelikli hali düzenlenmiştir. Bunlardan ilki, cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak karşımıza çıkmaktadır. TCK’ya göre hukuka aykırı olarak bilişim sistemine erişilmesi sebebi ile sistem içerisinde yer alan verilerin yok olması veya değişmesi söz konusu olmuşsa fail hakkında hükmolunacak cezanın ağırlaştırılması gerekecektir. Çünkü bu durumda netice ağırlaşmıştır ki bu da cezanın ağırlaşmasına neden olacaktır. Burada failin kastının verilerin değişmesine veya yok olmasına yönelik olması aranmayacaktır. Çünkü zaten eğer fail verileri yok etme veya değiştirme amacıyla bilişim sistemine girmişse bu durumda TCK m.244’te yer alan bir diğer bilişim suçu oluşacaktır.

TCK’ya göre bilişim sistemine girme suçunda cezanın indirilmesini gerektiren bir nitelikli hal de mevcuttur. İlgili hükme göre, bu suçun bedel karşılığında yararlanılabilecek sistemler hakkında işlenmesi durumunda fail hakkında hükmolunacak cezada indirim yapılacaktır. Yani bir sistemden ücret karşılığından yararlanmak mümkün olmasına rağmen ücret ödenmeden ve sistemin güvenliğini ortadan kaldırarak kendisinden yararlanıldığı takdirde cezada indirim yapılabilecektir. Fakat bu madde hükmü hukuk profesörleri tarafından pek çok eleştiriye maruz kalmıştır. Ne sebeple cezanın indirimine gidileceğine dair bir açıklık ve ikna edici bir neden bulunamamaktadır.

Bilişim Sistemine Girme Suçu Teşebbüs ve İştirak

Bilişim sistemine girme suçu, iştirak açısından bir özellik göstermemektedir. Söz konusu suç, salt hareket suçudur. Sisteme hukuka aykırı olarak girilmesi ve burada kalınması ile suç tamamlanacaktır. Fakat suç, birden fazla hareketli bir suçtur. Dolayısıyla bu hareketlerin gerçekleştirilmesiyle suç tamamlanacaktır. İkinci hareket yapılmadığı sürece suça teşebbüs edildiğini söylememiz de mümkün olmayacaktır. Ancak bu halde de suçun tamamlanması konusu gündeme gelecektir. Netice olarak şunu söyleyebiliriz ki bilişim sistemine girme suçu teşebbüse elverişli bir suç değildir. Failin aynı suç işleme kararına bağlı bir şekilde değişik zaman aralıklarında aynı sisteme birden çok kez girmesi ve orada kalması halinde zincirleme suç hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy / 5. Oy sayısı:

Yararlı bulmadığınız için üzgünüz

Bu makaleyi geribildirimlerinizle daha iyi hale getirmek isteriz

, , , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü