Evden Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri (Ayrıntılı Rehber)

 1. Topo Hukuk
 2. Boşanma ve Aile Hukuku
 3. Evden Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri (Ayrıntılı Rehber)

Evden Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri

Aile içi şiddet olaylarının ve kadın cinayetlerinin sayısı son yıllarda ne yazık ki artış göstermektedir. 2012 yılında kadına karşı şiddetin önlenmesi ve aile içi şiddet olaylarının engellenmesi amacıyla 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. Adından da anlaşıldığı üzere bu kanunun en temel amacı toplumun yapı taşı olan aile ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve şiddet olaylarının önüne geçmektir. İlgili kanunda pek çok koruyucu düzenleme yer almaktadır ancak bu düzenlemeler arasında en dikkat çeken hüküm evden uzaklaştırma kararıdır. 6284 sayılı kanuna dayanarak şiddet uygulayan kişi hakkında evden uzaklaştırma kararı talep edilebilmektedir.  Evden uzaklaştırma kararı nedir ve kimler tarafından talep edilebilir sorusunu yanıtlamadan önce koruma tedbiri nedir sorusunu cevaplamak konunun daha rahat anlaşılmasını sağlayacaktır.  

Koruma Tedbiri Nedir?

Koruma tedbiri; şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri ifade etmektedir. Koruma tedbiri kendi içerisinde koruyucu tedbir ve önleyici tedbir olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Koruyucu tedbirler de mülki idari amirin verdiği ve mahkemenin verdiği kararlar olmak üzere ikiye ayrılır. Önleyici tedbirler ise hakim tarafından verilmektedir. Koruma tedbiri kararı almakta görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. 

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda sayılan önleyici tedbirler şu şekildedir:

 • Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,
 • Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,
 • Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve iş yerine yaklaşmaması,
 • Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması,
 • Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması,
 • Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,
 • Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi,
 • Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi,
 • Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,
 • Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması,
 • Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

Evden Uzaklaştırma Kararı Nedir?

Evden uzaklaştırma kararı 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda düzenlenen önleyici koruma tedbirlerinden biridir. Uygulamada en sık karşılaştığımız önleyici tedbirler arasında uzaklaştırma kararının yer aldığı söylenebilir. Halk arasında uzaklaştırma kararının yalnızca eşin kocası için alınabileceği şeklinde bir algı bulunmaktadır. Esasen evden uzaklaştırma kararı herkese karşı alınabilmektedir. Örneğin; bir baba gerekli şartları taşıması halinde oğlu için de evden uzaklaştırma kararı talep edebilmektedir. 

Hangi Durumlarda Evden Uzaklaştırma Kararı Alınabilir?

Evden uzaklaştırma kararının alınabilmesi için ortada şiddet olarak adlandırılan bir eylemin varlığı yeterlidir. Şiddet; kişinin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri veyahut buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren davranışı ifade etmektedir. Kısaca toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış şiddet olarak adlandırılmaktadır. 

Evden uzaklaştırma kararını şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama ihtimali bulunan herkes herhangi bir cinsiyet ve yaş ayrımına tabi tutulmaksızın talep edebilir. 

Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Evden uzaklaştırma kararı bir önleyici tedbir olması sebebiyle Aile Mahkemeleri tarafından verilmektedir. Bir kişi hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırmak ya da diğer koruma tedbirlerine başvurmak yönündeki taleplerinizi Aile Mahkemesine sunmanız gerekmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki kişinin koruma tedbirlerine başvurmasını gerektirecek bir durumun gerçekleşmesi halinde kolluk görevlileri veya Cumhuriyet Savcılığı’na iletilecek yazılı veya sözlü beyanla da koruma talebinde bulunulması mümkündür.

Aile Mahkemesi hakimi uygun gördüğü takdirde evden uzaklaştırma kararı ile diğer önleyici koruma tedbirlerinin bir veya birkaçının birlikte alınmasına da karar verebilir. 

Evden Uzaklaştırma Kararı Dilekçe Örneği

Aşağıda evden uzaklaştırma kararı dilekçe örneğini bulabilirsiniz. Fakat önemle belirtmek gerekir ki aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda uzman bir aile avukatına danışılması tavsiye edilmektedir. Evden uzaklaştırma kararı dilekçesinin de yine aynı şekilde bir avukat eşliğinde hazırlanması kişinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve kararın hızlıca alınabilmesi adına faydalı olacaktır. 

                             İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                    : (Ad, Soyad, TC Kimlik no, Adres)

VEKİLİ                      : (Ad, Soyad, TC Kimlik no, Adres)

DAVALI                    : (Ad, Soyad, TC Kimlik no, Adres)

KONU                       : Müvekkilimin davalı tarafından gördüğü fiziksel/ psikolojik/ cinsel/ ekonomik şiddet (maruz kalınan şiddete ilişkin bilgi) nedeni ile Sayın Mahkemenizden, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca ilgili tedbirlerin alınması hakkında talep ve beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR       Müvekkil ile davalı ……….. tarihinden beri evli olup; bu evlilikten  ………doğumlu, ……….isminde bir müşterek çocukları bulunmaktadır.

Tarafların evliliği davalının fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet içeren davranışları sebebiyle sürdürülemez hale gelmiş; yaşadığı baskılara dayanamayan müvekkilin tarafımıza başvurması neticesinde İstanbul ….. ……Aile Mahkemesi’nin  ……..E. Sayılı dosyası ile boşanma davası ikame edilmiştir.

Davalı evlilikleri sırasında müvekkile birçok kez şiddet uygulamıştır. Müvekkil…….. tarihinde yaşanan şiddet vakıasını …… Hastanesi’nden  almış olduğu darp raporu ile ispat etmektedir. (EKİ : ………..Hastanesi’nde tanzim edilen ……….. tarihli darp raporu)

Davalı tekrar eve döndüğünde müvekkile yaşamı zindan edeceğini söylemiştir. Akabinde müşterek eve gelen davalı, müvekkili korkutacak davranışlarını tekrarlamakta, müvekkili ve müşterek çocuğu sürekli bir baskı ve korku ortamında yaşatmaktadır. Halihazırda boşanma davası açmış olduğu eşiyle aynı konutta yaşamak zorunda kalan müvekkil ve çocuğu her an şiddet tehdidi ile karşı karşıyadır.

Müvekkilin halihazırda boşanma davasının devam ettiği eşi ile birlikte aynı konutta yaşaması mümkün değildir. Zira:

 • Davalı öfkesini kontrol etmekte zorlanan bir kimsedir ve şiddet eğilimlidir.
 • Davalı evvelinde müvekkile şiddet uygulamış bir kimsedir. Bu vakıa ……… darp raporu ile sabittir.
 • Davalı eş, müvekkile karşı, boşanma davası açmış olması sebebiyle kin ve intikam duyguları ile doludur.
 • Halihazırda boşanma davası devam eden kimselerin aynı konutta yaşamak zorunda bırakılmaları, çok daha vahim olaylara sebebiyet verebilecek ve tarafları haddinden fazla yıpratacak bir durumdur.
 • Tarafların müşterek bir çocukları bulunduğu ve müşterek çocuğun yaşının küçüklüğü gözetildiğinde, boşanma davası devam eden anne ve babasıyla aynı konutu paylaşmaya devam etmesinin fiziksel ve ruhsal gelişimini ne denli olumsuz etkileyeceği muhakkaktır.

NETİCE VE TALEP       : Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek sebeplerle, davalının ;

 • Davacı müvekkile yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
 • Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun müvekkile tahsis edilmesini arz ve talep ederim.

                                                                                                                                                       Davacı Vekili

Sıkça Sorulan Sorular

Koruma Tedbiri ile Evden Uzaklaştırma Aynı Şey Midir?

Koruma tedbiri ile evden uzaklaştırma kararı aynı şey değildir. Belirttiğimiz üzere evden uzaklaştırma kararı koruma tedbirlerinden yalnızca bir tanesidir. Koruma tedbirleri kendi içerisine önleyici ve koruyucu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Evden uzaklaştırma kararı da bir önleyici tedbirdir. 

Savcılıktan Koruma Talebi Dilekçesi Nasıl Alınır?

Savcılıktan koruma talebi dilekçesi almak ifadesi esasen koruma talebinin savcılığa yöneltilmesi ve bu doğrultuda kişiye bir koruma tedbirinin sağlanması anlamına gelmektedir. Cumhuriyet Savcılığı’na vereceğiniz bir dilekçe ile gerekli koruma tedbirlerinin alınmasını sağlayabilirsiniz.  

Uzaklaştırma Kararı Kimlere Verilir?

Uzaklaştırma kararı şiddet uygulayan veyahut şiddet uygulayacağı yönünde tehditler savuran kişilere ilişkin olarak verilmektedir. Şiddete uğrayan veya uğraması muhtemel her birey uzaklaştırma kararı talep edebilir.

Uzaklaştırma Kararı İhlali Halinde Ne Yapılabilir?

Uzaklaştırma kararı ihlali halinde, hakkında tedbir kararı bulunan kişi ihlal edilen tedbirin ve aykırılığın ağırlığına göre hakim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur. 

Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında kişi hakkında uygulanacak olan zorlama hapsinin süresi on beş ila otuz gündür. Ancak belirtmek gerekir ki zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez. 

Evden Uzaklaştırma Cezası Sicile İşler mi?

Uzaklaştırma kararı bir önleyici tedbir olması nedeniyle sicile işlememektedir. 

Koruma ve Evden Uzaklaştırma Kararına İtiraz Nasıl Yapılır?

Koruma ve evden uzaklaştırma kararına itiraz 6284 sayılı kanun hükümlerine göre, kararın tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde ilgililer tarafından aile mahkemesine yapılır. 

Topo Hukuk Bürosu uzun yıllardır hukukun pek çok farklı alanında uzman avukatları vasıtasıyla müvekkillerine hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Aile hukuku, ekibimizde yer alan avukatların oldukça bilgili ve tecrübeli oldukları hukuk dallarının başında gelmektedir. İnternet sitesinde yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla uzman avukatlarımızla iletişime geçebilir ve danışma formunu doldurarak sorularınızı sorabilirsiniz.  

Yayım tarihi: 12 Haz 2020