Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası Nedir?

 1. Topo Hukuk
 2. Ceza Hukuku
 3. Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Cezası Nedir?
Güveni Kötüye Kullanma Suçu
0
(0)

Güveni kötüye kullanma suçu yani diğer adıyla emniyeti suistimal suçu, güven duygusunun suistimal edilmesini önlemek amacıyla düzenlenmiştir. Ceza hukuku güven duygusuna büyük bir önem atfederek bu duyguyu suistimal edici davranışları yaptırım altına almıştır. Burada yatan temel sebep sözleşme ilişkisinin altında yatan unsurun karşılıklı güven duygusu olmasıdır. Ancak elbette güveni kötüye kullanma suçu ile korunmak istenen değer yalnızca toplumdaki güven kavramı değil aynı zamanda mülkiyet hakkının korunmasıdır. Mülkiyet hakkının korunması esas değer, dolaylı yoldan korunan değer ise güven duygusu olmaktadır. Biz de makalemizde güveni kötüye kullanma suçu ve cezası, Yargıtay kararları ve örnekleri, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma gibi konular hakkında okuyucularımızı bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. 

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Nedir?

Güveni kötüye kullanma suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda madde 155’te ele alınmıştır. Kanun koyucu bu suç tipini düzenlemekle kişilerin mülkiyet hakkını koruma altına almayı hedeflemiştir. Bu anlamda güveni kötüye kullanma suçu malvarlığına karşı işlenen suçlar kapsamında yer almaktadır. Muhafaza etmek veya belli şekilde kullanmak amacıyla kendisine ait olmayan ancak zilyetliği kendisine devredilmiş olan malı kendisi ya da bir başkasının yararına olarak devrin amacı dışında tasarrufta bulunmak yahut bu devri inkar etmek güveni kötüye kullanmak suçu oluşturur. 

Güveni kötüye kullanma suçundan bahsedebilmek için gerekli olan en temel şart mülkiyet hakkı sahibi ile fail arasında bir sözleşme ilişkisinin bulunmasıdır. Sözleşme tarafların özgür iradeleri doğrultusunda kurulmuş olmalıdır. Mülkiyet hakkı sahibinin iradesi herhangi bir şekilde sakatlanmış ise yani kişi yanıltılmış, aldatılmış veyahut hileye maruz kalmışsa geçerli bir hukuki sözleşmeden bahsedilemez. Ancak böyle bir durumda güveni kötüye kullanma suçu değil dolandırıcılık suçunun varlığı söz konusu olabilir. Herhangi bir sözleşme ilişkininin bulunmadığı varsayımında suçun temel şartı gerçekleşmemiş olacağından güveni kötüye kullanma suçu meydana gelmeyecektir. Sözleşme ilişkisinde karşılıklı güven duygusunun bulunduğu varsayılır. Dolayısıyla taraflar arasındaki güven korunmalıdır. Bu kanuni düzenleme ile de sözleşme ilişkisiyle bağdaşmayan kasti tasarruflar cezai yaptırıma bağlanmaktadır. 

Özetle güveni kötüye kullanma suçu beş farklı şekilde meydana gelebilir:

 • Zilyetliğin devir amacı dışında kullanılması şeklindeki basit güveni kötüye kullanma suçu,
 • Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma,
 • Meslek veya sanat nedeniyle emniyeti suistimal,
 • Ticaret sebebiyle güveni kötüye kullanma,
 • Başkasının mallarını yönetmek yetkisi çerçevesinde tevdi ve teslim edilen mallar ile ilgili emniyeti suistimal.

 

 

Güveni Kötüye Kullanma Cezası

Güveni kötüye kullanma cezası ve suçu Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş olup suçun ayrıca nitelikli hali de belirtilmiştir. Kanunun 155. maddesinde öncelikle güveni kötüye kullanma suçunun tanımı yapılmış ve bu suç tipi için hapis veya adli para cezası öngörülmüştür. İkinci fıkrada ise güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hali düzenlenmiştir. İlgili madde uyarınca; 

 1. Başkasına ait olup da muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
 2. Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Görüldüğü üzere kanun koyucu, suçun cezası olarak hem hapis cezasına hem de adli para cezasına birlikte hükmedilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Unsurları Nelerdir?

Güveni kötüye kullanma suçunun konusu devredilmiş olan taşınır ya da taşınmaz eşyadır. Fail suçun konusunu oluşturan eşyanın zilyetliğinin devredildiği kimsedir. Suçun mağduru ise ya malın maliki ya da malın zilyetliğini devralan ancak muhafaza etmesi yahut tasarrufta bulunması için zilyetliği devredendir. Daha önce de belirttiğimiz gibi malın zilyetliğinin devredilmesinin fail ile mağdur arasındaki geçerli bir sözleşmeye dayanması gerekmektedir. Söz konusu suçun fiil unsuru ise zilyetliğin devrinin amacı dışında mal üzerinde tasarrufta bulunmak veya bu devri inkar etmektir. Suçun manevi unsurunu ise kast oluşturmaktadır. Güveni kötüye kullanma suçu kasten işlenen suçlardandır. 

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Örnekleri

Güveni kötüye kullanma suçu örnekleri, söz konusu suçun serbest hareketli bir suç olması sebebiyle oldukça çeşitlidir. Kanun koyucu güveni kötüye kullanma suçunun işleniş biçimlerini tek tek saymamaktadır. Bunun nedeni suçun farklı şekillerde işlenmesinin mümkün olmasıdır. Güveni kötüye kullanma suçu örnekleri arasından bir tanesi kiralanan aracın belirlenen gün ve saatte kiralanan kimseye geri getirilmemesidir. Bir başka örnek vermek gerekirse, kendisine muhafaza etmesi için verilmiş olan çek veyahut senedi bir başka kimseye ciro ederek ticari faaliyetlerde kullanılması güveni kötüye kullanma suçunu meydana getirebilir. Ayrıca ceza avukatının kendisi yahut müvekkili dışında bir başkası yararına işlem tesis etmesi hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturabilecektir.  Yine mülkiyeti muhafaza amacıyla satın alınmış olan eşyanın üçüncü kişiye satılması da güveni kötüye kullanma suçuna örnek olarak gösterilebilir. Güveni kötüye kullanma suçu Yargıtay kararlarında da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Makalemizin devamında güveni kötüye kullanma suçu yargıtay kararlarını bulabilirsiniz. 

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu Nedir?

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma TCK madde 155/2’de düzenlenmiştir. Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hallerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili hüküm gereğince; malın mülkiyet hakkı sahibinin zilyet ile kurduğu sözleşme, hizmet ilişkisi şeklinde ise hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu meydana gelecektir. Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan bahsedebilmemiz için zilyetliği devreden ile devralan arasında bir çıkar karşılığı yapılmış olan ve aynı zamanda süreklilik arz eden hizmet ilişkisinin varlığı aranmaktadır. Sürekli bir ilişki olmaksızın zilyet, malın mülkiyet hakkı sahibinin geçici bir talebini yerine getirirken suçu işler ise suçun basit şekli meydana gelecektir. 

Kimlere Güveni Kötüye Kullanma Davasında Ceza Verilmez?

Güveni kötüye kullanma suçu şikayete bağlı suçlardandır. Suçtan zarar görenlerin şikayeti halinde suçun soruşturma ve kovuşturma aşamaları başlayabilecektir. Ancak bu şikayetin belirli bir hak düşürücü süresi bulunmaktadır. Suçun ya da failin öğrenilmesinden itibaren başlayan bu 6 aylık süre içerisinde şikayetin yapılması gerekmektedir. Aksi durum kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesine yahut davanın düşmesine sebep olacaktır. Bunların yanında suçtan zarar gören kişi şikayetinden vazgeçebilir ya da feragat edebilir. Ayrıca şikayet sonrasında başlayacak olan aşamaların herhangi birinde uzlaşma sağlanabilir ise fail ceza almayacaktır. 

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Yargıtay Kararları

Güveni kötüye kullanma suçu Yargıtay kararları örnekleri ile karşılaşmaktayız. İşte bu kararların örneklerinden bazıları:

(Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2012/12683 Esas No. 2014/47 Karar No.) Mahalli mahkemece verilmiş olan hüküm temyiz edilmiş dosya incelenmiştir. Sanık sözleşmeli hizmetli kadrosunda istihdam edilmekte olup, Türkiye Elektrik İletişim A.Ş.’nin Şebeke Tesis 2. Grup Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinde fiilen dava takip memurluğunu yürütmektedir. Mahkeme ve icra dairelerindeki harç ve yargılama giderleri için almış olduğu iş avanslarının mahsubu esnasında gider belgelerini kapattığı avans miktarlarını mal edinmiştir. İşbu eylemlerin zincirleme basit zimmet suçunu oluşturduğu göz ardı edilmiş ve yanılgılı hukuki değerlendirme sonucunda hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmanın kabulü zamanaşımı nedeniyle davanın ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Güveni kötüye kullanma ile ilgili Yargıtay kararları bir başka örneği:

(T.C. Yargıtay 23. Ceza Dairesi Esas No:2015/4444 Karar No:2015/8071) Şikayetçi Ş… Otomativ adli oto kiralama şirketidir. Şikayetçi, sanık F.G’nin bir günlüğüne kiralamış olduğu aracı geri getirmemekle beraber şikayetçiyi oyalamıştır. Araç bu süre boyunca sanık S.A’dadır. Bu suretle sanıkların iştirak halinde güveni kötüye kullanma suçu işledikleri iddia ve kabul olunmuştur. Sanık F.G hakkında kurulan mahkumiyet hükmünün temyiz edilmesiyle dosya incelenmiş, F.G’nin fiilinin güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğu yönünde isabetsizlik görülmemiştir. İncelenen dosya kapsamına göre sanığın temyiz iddialarının reddine karar verilmiştir. Sanık S.A hakkında verilen mahkumiyet hükmünün temyiz itirazları incelenmiştir. Aracı kiralayanın F.G olması, aracı F.G’nin S.A’ya vermiş olması ve F.G’nin bunu doğrulaması ile sanık S.A’nın aracın kiralık olduğunu bilmediği hakkındaki savunmasıyla sanık S.A ile şikayetçi arasında güven ilişkisinden bahsedilemeyeceği bu sebeple unsur itibariyle güveni kötüye kullanma suçu oluşamayacağı için bu suçtan beraat kararı verilmesi gereğine rağmen sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmektedir. Yargıtay sanık S.A hakkındaki mahkumiyet kararının bozulmasına oybirliği ile karar vermiştir. 

Güveni Kötüye Kullanma Uzlaşma

Güveni kötüye kullanma uzlaşma prosedürünün uygulanmasını gerektiren suçlardan bir tanesidir. Uzlaşma kapsamında olan suçlarda soruşturma ve kovuşturmadan önce uzlaşma prosedürleri uygulanacak uzlaşma sağlanamaz ise soruşturma ve kovuşturmaya devam edilecektir. Şayet, yargılama aşamasında uzlaşma prosedürlerinin uygulanması gerektiği anlaşılırsa savcılık tarafından uzlaşma işlemleri başlatılmalıdır. Uzlaşma hükümlüler açısından da geçerli bir prosedürdür. Ancak unutulmamalıdır ki uzlaşma bir kez denenmiş ve sağlanamamış ise ileriki aşamalarda uzlaşma işlemleri tekrar başlatılmaz.

TCK Güveni Kötüye Kullanma Hakkında Ne Diyor?

Türk Ceza Kanunu güveni kötüye kullanma suçunu titizlikle ele almış ve bu suçun işlenmesi halinde failin hem hapis hem de adli para cezası ile cezalandırılacağını öngörmüştür. Güven ilişkisi hem sosyal hayatta hem de iş hayatında oldukça önemli kabul edilen bir kavramdır. Bu sebeple de güvenin kötüye kullanılması ağır bir şekilde cezalandırılmaktadır. Görüldüğü üzere kişisel veya kamu güveninin ihlal edilmesi Türk Ceza Kanunu’nda farklı şekillerde cezalandırılmıştır. Kısaca TCK 155. Madde suçu tüm unsurları ile ele almakta ve herhangi bir soru işaretine yer bırakmaksızın oldukça net bir şekilde yaptırımları düzenlemektedir.

Güveni Kötüye Kullanma Şikayet Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Suç duyurusu dilekçesi yani diğer adıyla şikayet dilekçesi; işlenmiş suçların savcılık tarafından öğrenilerek soruşturulması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından fazlasıyla önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Öncelikle şikayet dilekçesi suçtan zarar gören/mağdur kişinin olay hakkındaki tüm bilgisini ve bu bilgileri destekleyen delilleri içermelidir. Suç teşkil eden eylemlerin belirlenmesi ve suç vasfının tespit edilmesi etkin bir soruşturma için şarttır. Öte yandan dilekçede yer alması gereken ögelere dikkat edilmeli ve şikayet dilekçesi özenle hazırlanmalıdır. Bu sebeple şikayet dilekçelerinin hazırlanma aşamasında bir avukattan profesyonel hukuki yardım alınması daha doğru olacaktır. 

Güveni Kötüye Kullanma Şikayet Dilekçesi Örneği

Güveni kötüye kullanma şikayet dilekçesinin bir örneği aşağıda yer almaktadır. Ancak önemle belirtmek gerekir ki güveni kötüye kullanma şikayet dilekçesi de dahil olmak üzere her türlü dilekçenin bir avukat vasıtasıyla hazırlanması tavsiye edilmektedir. 

 

………………………..CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA


ŞİKAYETÇİ : (Ad, Soyad, TC Kimlik No, Adres)

VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC Kimlik No, Adres)


ŞÜPHELİ : (Ad, Soyad, TC Kimlik No, Adres)


SUÇ : Güveni Kötüye Kullanma.


SUÇ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimin ticaret faaliyetlerini yürüttüğü bir ofisi bulunmaktadır. Masa üstü yayıncılık yapmakta ve çok sayıda çalışan barındıran iş yerleri için profesyonel eğitim konferansları düzenlemektedir.

2-) Şüpheli kısa bir süre müvekkilimin ofisinde çalışmış, daha sonra kendisi adına bir ofis açmış ve müvekkilime rakip olmuştur. Müvekkilim bu konuda kıskançlık göstermemiş, aksine sanığa mesleki dayanışma prensiplerine bağlı kalarak elinden geldiğince yardım etmiştir. Müvekkilim ofisinde yer alan temel araç ve gereçleri de kullanılmak üzere şüpheliye vermekten çekinmemiştir.

3-) Şüpheli yine bir keresinde müvekkilimden…………… adlı cihazını istemiş ve bir sonraki gün getireceğine dair de söz vermiştir. Müvekkilim cihazı tüm parçaları ile birlikte kendisine teslim etmiştir.

4-) Şüpheli sonraki gün ve daha sonraki günler müvekkilimi aramamış, cihazı da göndermemiştir. Cihaz müvekkilimin şirketi adına faturalı ve demirbaşına da kayıtlıdır. Müvekkilim bu cihazı kullanarak işlerini yürütmekte ve para kazanmaktadır. Sanık müvekkilimin uyarılarına rağmen cihazı geri getirmemiştir ve kendi işlerinde kullanmaya devam etmektedir. Uyarılara rağmen de teslim etmeye yanaşmamaktadır.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 S. K. m. 155 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : …………….adlı cihazın faturası, tanıklar ve diğer deliller.

İSTEM SONUCU :Yukarıda açıklanan nedenlerle gerekli yasal kovuşturma yapılarak; şüphelinin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ 2018

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ
AV………………….

Topo Hukuk Bürosu uzun yıllardır hukukun pek çok farklı alanında uzman avukatları vasıtasıyla müvekkillerine hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Ceza hukuku, ekibimizde yer alan avukatların oldukça bilgili ve tecrübeli oldukları hukuk dallarının başında gelmektedir. Güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin sorularınızı internet sitesinde yer alan avukata sor sayfasındaki formu doldurarak ekibimize iletebilirsiniz. Güveni kötüye kullanma şikayet dilekçesi yazımı konusunda hukuki yardım almak için iletişim bilgileri vasıtasıyla uzman avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 0 / 5. Oy sayısı: 0

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

46 Yorum. Yeni Yorum

 • benim durumum farklı müşterimim tamir için bıraktığı telefonu işyerimden çaldırdım polise gittim şikayet ettim bunu duyan telefon sahibi benden güveni kötüye kullanma dan şikayetci oldu ancak hırsız yakalandı telefon bana teslim edildi ve sahibi aramalarıma rahmen gelmedi mahkemeye cıktık doru düzgün dinlemeden hırsızın yakalanıp telefonun teslim alındığını göz önünde bulundurmamış 1 sene hapis cezasını 6000 tl ye cevirip ceza göndermiş bende bu durumu öğrenince avukat tutum keşke önce tutsaymışım süre tutumu verildi itiraz edilecek çalınan malı şikayet eden benim ama şuçlu gene ben oldum hırsıza bile bu kadar ceza vermezler

  Cevapla
  • Merhaba Umut Bey,

   Öncelikle geçmiş olsun. Güveni kötüye kullanma suçunun unsurlarını incelemek gerekir. Zilyetliğinizde bulunan mal çalındığı için sorumlusunuz. Ancak telefonu mahkeme kanalıyla iade etmeniz daha iyi olacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ben şunu merak ediyorum yaklaşık 1 ay önce haklı sebeplerden ötürü noter.den ihtar çekip iş akdimi fesih ettim. İşten çıkış kodumuda 03 verdiler. Arabulucuda anlaşamadık, üstüne birde sanırım tazminat vermemek, veya işi yokuşa sürüp, psikolojik etki yaratması açısından! Onlarda benim kasamda eksikler olduğunu belirtip, hakkımda suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirmişler! Sonuçta hani ben şahsen somut veya resmi bir kanıt olduğu düsüncesinde değilim! Keza haklı sebeplerden ötürü ben bırakmış ve haklarımı istemiştim! Ayrıca söylediklerine istinaden böyle bir durumla ilgili tutanağımda yok! Lakin yine.de böyle bisey olursa, sonuçta hayatımda karakol görmüşlüğum yok, hatalı davranmak istemiyorum! Ifadem istenirse bir yardım almam dahamı doğru olur? Teşekkürler.

  Cevapla
 • Merhaba öncelikle ben ve bi arkadaşım çalıştığımız firmadan malzeme çıkarttık ve bunları geriye getirmedik bizden sikayetci oldular 15 bin lira istediler mahkemeye çıktık anlasın dendi ilk mahkemede vermedik 2.mahkemede karşı taraf gelmedi bizde parayi mağduriyet i gideriz dedik ama yine parayi bulamadık 3. Mahkeme de ne kadar ceza alırız ve bunu para cezasına dondurebilirmiyiz yada kaç yıla kadar hapis yatilıyor teşekkür ederim

  Cevapla
 • Merhaba,

  Yaklaşık 4 yıl önce düğün takılarımı annem ve babam yazları köyde kaldıkları için teyze oğluna(teyzem teyzeoğlu ve eşi beraber yaşamakta) güvenerek emanet ediyorlar,daha sonra altınları bulamadıklarını ifade ederek bugüne kadar teslim etmiyorlar, evlerinde herhangi bir hırsız vb girmiyor, delil olarak tel ses kaydı mevcut, bu durumda mahkeme açarak geri alabilir miyiz?
  Saygılarımla

  Cevapla
  • Merhaba Sedat Bey,

   Güveni kötüye kullanma suçunun delillendirmesi anlamında zilyetliğin ona ait olduğu olgusunu ortaya koymanız gerektiğini düşünüyoruz. Delillerinizi toplayıp bir ceza hukuku avukatı desteği almanızı öneririz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Guveni kötüye kullanma olay 20.02.2017 tarihinde oldu. Aramızda ortaklı sözleşmesi olmayan şahıs ile tarihten dört ay önce kuyumcu dükkanıma ortak olması sebebi ile münasebetimiz oldu. Olay günü ben işlerimi halletmek için dükkandan ayrıldıktan sonra dükkandaki altın ve pırlantaları vitrinden alıp gidiyor. Şikayetim üzerine polis geldi adli süreç baya bi sonra başladı . İşyerimin güvenlik kameraları olayı kayıt etmiştir. Mallarımın faturası vardır. Çalınan mallarım 140000 bin dolar civarında . Kişi ilk mahkemeye gelmedi vekili geldi . Duruşma ertelendi ikinci mahkemeye geldi . Hakim olayı anlatdedi malların kendi aile takısı oldugunu satmam için bana emanet bıraktıgını sonra malların eksik oldugunu ve benim bir kısmını satıp yesigimi belirti. Hakimin aile takısı oldugunu ispatlayacak delilin olup olmadıgı saruldu . Alınan kuyumcular, sertifica , faturalar, veya malları teslim ederken şahit şahıs olmadıgını söyledi. Mahkeme ileri bir tarihe ertelendi. Bugün avk Adamın. 6 ay ile 2 sene bir ceza alabilecegini ve giden mallar için ilamlı icra takibi yapılamayacagını yada para cezası alabilecegini söyledi. Adam böyle bir ceza mahkumiyet almaz ise ben paramı alamam mı? Veya nasıl bir yol iZlemeliyim. Görüntü kamera kayıtları faturalar ve malları aldıgım toptancıların şahitligi olmasına ragmen bu adam bu işten nasıl olurda paçasını kurtabilir . Yardımcı olurmusunuz nerde eksik yapılmış teşekkür ediyorum

  Cevapla
 • 2009 yılında vekalet verdiğimiz kişi, bizim dükkanımızı satacağımızı duyunca 2014 yılında zaten içinde olan kiracısı ile bizden gizli 10 yıllık kira sözleşmesi yapmış ve bir de bizim dükkanı satmamız halinde kiracıya 310 bin lira para ödememizi madde olarak ekletmiştir. Bununla ilgili neler yapmak gerekir? Benzer konularda örnek olabilecek Yargıtay kararları var mıdır?

  Cevapla
 • Merhaba, çalışmakta olduğum iş yerine Bursa dan ham madde olarak 7.000 kg. iplik siparişi verdik ve aracı bir nakliyeci bularak ipliğimizi firmadan aldırdık. Siparişimizin tamamını alan alan şoför ipliğimizi çaldı ve bizi aracının bozulduğunu söyleyerek oyaladı bu sürede ipliğimizi Denizliye götürdü ve bir daha telefonlarımıza cevap vermedi. Merkez Jandarmaya şikayette bulunduk şahıs Aydın da yakalandı ipliği çaldığını ve normal fiyatının 20 kat daha düşük fiyata yolda tanımadığı birine sattığını beyan etti ve Savcılık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Şahısın ipliği yüklediğine dair kamera görüntüleri, İrsaliye fatura, giriş yaptığı tüm gişelerin kaydı mevcut aynı zamanda ipliği çaldığını da beyan ediyor fakat görüştüğümüz Avukatlar yapılacak bir şey olmadığını bunun hırsızlık değil güveni kötüye kullanma olduğunu beyan ediyor. Bu durumda ne yapmalıyız? Şahsın tutuklanması ya, icra, ya da haciz koyduramıyormuyuz desteklerinizi rica ederim.

  Cevapla
 • merhaba benim sorum ise güveni kötüye kullanma suçu memuriyete engel teşkil ediyor. Benzer bir suç olan kaybolan veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinden tasarruf suçu uzlaştırma kararıyla sonuçlandı bu suç da memuriyete engel midir * yardımcı olursanız çok memnun olurum.

  Cevapla
 • iyi günler, bir otelin müdürlüğünü yaparken 14 odaya haciz geldi ancak odalar dolu olduydu ve çoğunu boşattık ancak 3 odanın müşterisine ulaşamadık. İcra memurları daha fazla beklemeden 3 odanın kilidini değiştirip el koydu. 3 odanın müşterileri akşama doğru odalarına giremeyince problem yarattı ve işletme sahibinin talimatı ile odalar açılıp müşteriler içeri alındı. Ertesi günü polisler gelip kontrol edince 3 odaya girildiği tespit edildi. İşletme sahibi olay yerinde olmadığı için suç tutanağını müdür olarak ben imzaladım. O otelde artık çalışmıyorum ama yinede tutanağı imzaladığım için asliye cezada güveni kötüye kullanmaktan yargılanacağım. Sizce yargılanması gereken benim yerime talimatı veren işletme sahibii olması gerekmezmiydi
  Teşekkür ederim ,

  Cevapla
 • merabalar ben bır ısyerınde oporotor olarak calısıyordum ıs sahıbınden telefon aldım bunun 900 tl sını bankadan hesaba attım gerı kalan nı da maas dan kesecek dı ben de ısı bırakdım sıgortamı yapmadıgından dolayı 3 ay yatırmamıs sıgortamı sıkayet edecem dedım kendısıne bu da benım ıs yerımde bekcılık yapıyordu dıye soylemıs telefonumu bılgısayarımı calmıs dıye sıkayet ettı ben karakola gıdıp ıfade verdım bundan sebeb ne yapmam gerek telefon suanda savcılıkda bunun akıbetı ne olur

  Cevapla
  • Merhaba Ahmet Bey,

   Güveni kötüye kullanma suçunun oluşup oluşmadığını anlamak için aranızdaki telefon ve para alışverişi ile ilgili netleştirme yapmak gerekir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ben garenta araç kiralamadan bir araç kiraladım yaklaşık 7 ay boyunca telefonla süre uzatılarak aracı kredi kartımdan ödeyerek kullandım süre sonunda firma beni arayarak krtımdan thdilat yapamadığını belirtti ve aracı iade istedi bende iade ettim aynı gün daha sonra 12/13 günlük bir gecikme olduğunu belirtip benden normal kiralamanın dışında araç lastik parası ve vs şeklinde 4000 tl talep edildi bende bu ödemeyi kabul edeme kabul etmeyeceğimi söyledim bu ödemeye karşılık mallarıma icra koyuldu ve devam etmekte ve bu şirket bana 155/2 ve 168/1,53 ile dava açtılar ve davacı şirket çelik motor görünüyor açılan gün itibarıyle araç teslim dilmiş durumda be kendim tarafından suç oluşmuşmuşmudur davayı yorumlayabilirmisiniz emsal bi r sonuç varmıdıt alakanıza tşk

  Cevapla
  • Merhaba Cemil Bey,

   Aracı gerektiği gibi teslim ettiyseniz güveni kötüye kullanma suçu oluşmamıştır. Teslim tutanağınız vs ile birlikte mahkemede savunma yapmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar.çalıştığım marketten parasını ödemeden fissiz ürün aldım.işten çıkardılar beni.karakoldan çağırdılar hirsizlikdan şikayetçi olmuşlar.hemen gidip konustum müdürlerine pişman olduğumu söyledim tmm dediler şirket avukati ile gidip uzlastik zararları karsilandi.eve kamu davası (güveni kotüye kullanma) kağıdı gelmiş avukatı aradım biz uzlastik zararımız karşılandı bu sadece kamu davası her hangi bir şey olmaz dedi.mahkeme daha olmadı 4 ay sonra.her hangi bi ceza alma ihtimalim varmi acaba??

  Cevapla
 • Merhaba hirsizliktan adima dava acildi 3aydir haftada 2 defa imza atiyorum 10. Ayda durusmam var durusma sonucu ne olur sizce ha bu arada suc basligi guveni kotuye kullanma yardimci olursaniz sevinirim tesekkurler .

  Cevapla
 • Merhabalar.çalıştığım marketten fissiz ürün aldim müdürüm hırsızlık diye sikayet etti.polise durumu anlatınca tmm dedi uzlaşmaya gittik zara felah karşılandı ama baktık bu sefer kamu davası açılmış mahkeme 10.ayda ne yapmama lazım ceza alma ihtimalim varmı acaba saygılar..

  Cevapla
  • Merhaba Mustafa Bey,

   Güveni kötüye kullanma suçundan yargılandığınız için bilmeniz gereken bu suçun şikayete tabi olmadığıdır. O yüzden zararı gidermenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar

  Garenta şirketinden araç kiraladım. 2 aylık gecikmeli teslim ettim ve ödemeyi kartımda limit olmadığı için tahsil edemediler. Hakkımda güveni kötüye kullanma davası açtılar. Mahkeme uzlaşmamızı istedi, ben uzlaşmayı kabul ettim karşı taraf yanıt vermedi ve uzlaştırmacı dosyayı uzlaşılamadı olarak kapattı. Daha sonra iletişime geçip hukuk bürosuyla uzlaşma sağladık. Yakın tarihte mahkemem var nasıl bir sonuç çıkabilir ?

  Teşekkürler

  Cevapla
 • aracımı tamir için motorcuya götürdüm. aracım marş basıyor motor rahat dönüyor ancak çalışmıyordu. motorcu araçta yaptığı incelemede motorun sentesinin atık olduğuu ve senteyle ilgili parçaları almam gerektiğini söyledi. parçalar alınıp araca takılduıktan sonra araç eskisinden zor dönmeye başladı ve yine çalışmadı yaklaşık 15 gün çalışmayan araca bilinçsizce yapılan müdahaleler sonu aracın motoru yatak sardı ve yaklaşık maliyeti 30.000 tl motorcu ben karışmam ne yaparsan yap diyor. elimde aracın motorunun nasıl döndüğüne dair öncesi ve sonrası videoları mevcut. ban bu durumda bu kişiye mala zarar verme ve güveni kötüye kulanma suçlarıyla dava açabilirmiyim.

  Cevapla
  • Merhaba Cevat Bey,

   Arabanın zilyetliğini devrettiğiniz tamircinin verdiği zarar ile ilgili güveni kötüye kullanma suçundan suç duyurusunda bulunabileceğinizi düşünüyoruz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba iyi günler ben bı araç aldım karşılığında parça verdim su parçalarda lazım dedi vatandan onları aldım 1 ay sonra vericem dedi iki aydır oyaliyo dava acarsam kazanabilirmiyim

  Cevapla
 • Slmlar eşimin adına kayıtlı olan aracımız evin önünden gece çalındı şikayetçi olduk kısa Bi süre sonra hücra bir köşede araç bulundu ve çalanlar arkadaşlarım çıktı anahtarı benim verip çaldırdığımı söylediler ifadelerinde benim borcum olduğu için benim çaldırdığımı söylemişler ifadede benim anahtar vermediğimi belirttim infazımda var sizce ınfaz yanarım araç kendi adıma herhangi bır kaskosu falanda mevcut değil

  Cevapla
 • Merhaba benim kiralık olarak oturduğum evin kontratı arkadaşımın üzerine yapıldı ama asla aynı evi paylaşmadık ve bu zaten açıkça belli çünkü kişi djital kelepçeli denetim cezası olan biri yani kendi evinin disinda zaten kalmasi mümkün olmadığından benim evimde de kalması mümkün olmadığı ortada ve aramızda farklı bir sebepten dolayitartışma yaşadığımız için hakkında şikayet dilekcesi vermek için emniyet müdürlüğüne gittiğim günün akşamında evime girdiğimde alr üst edilmiş vaziyette ve çok sayıda küçük ama maddi değeri olan elektronik esyalarim kitaplık biblo vs esyalarim ve bir miktar param alınmış olarak buldum hemen 155 çağırıp işlem yaptırdım kamera kayıtlarında kendi ve yanında yabancı biri eşyaları taşırken görünüyor ve parmak izleri tespit edildi ama kişi kontrat zaten benim uzerime onlar benim esyalarim savunmasını yapıyor ve polis memurları bana bi hak iddia edemezsiniz vs diyorlar daha baska birşey varmı yapabileceğim gerçekten haklı görülmesi gibi bir durum söz konusu mu.
  Şimdiden teşekkürler.
  Saygılarımla.

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   16 Temmuz 2019 08:56

   Merhaba Özlem Hanım,

   Eşyaları arkadaşınıza emanet olarak verip vermediğinize göre sorunuzun cevabı değişebilir. Burada olayın güveni kötüye kullanma olarak değil hırsızlık suçu olarak değerlendirilmesi gerekir. Delillendirme olarak tanık mevcutsa daha doğru yaklaşım sergilenebilir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • selamlar tedirgin oldugum bir durumu sizinle paylasmak istiyorum kişiyi hürriyetinden alıkoymaktan 3.4 ay hapis cezası onanmış bir evrak tarafımca teslim aldım suç 2014 de işlenmiş o yüzden aftan yararlana bilirime geldi konu fakat benimle birlikte bu sucu işlen arkadaşın da 2017 de mağazadan alışveriş yapıyor kıyafet vs vs aldıgı ürünlerin ödemesini yapıyor 5-6 parcanın küçük bir aksesuarı üstünde unutuyor hırsızlığa teşebbüsden mağaza şikayetci oluyor mahkeme denetim veriyor bir imza attıktan sonra denetimde düşüyor kameralar falan incelendikten sonra bilinçli olmadığı anlasılıyor şimdi bu yeni gelen ceza nasıl değerlendile bilir onu göz önüne alırlar mı.
  şimdiden teşekkür ederim.

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   16 Temmuz 2019 08:52

   Merhaba Ata Bey,

   Güveni kötüye kullanma suçu ile hırsızlık suçu arasında ince bir fark bulunmaktadır. Birinde zilyetlik devri olup diğerinde yoktur. Olayınızda ise olağanüstü kanun yollarına başvuru değerlendirilebilir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Selam aleykum arabamin motorunu yaptırdım saglam motorumun bana bittigini soyledi tamirci motorumu söktü mazemeleri aldim aldigim mazemelrden hic bisey takmamis tabi dolandırıldığımi 1 ay sonra farkina vardim isin her tarafi şaibeli. Simdi bana 13 bin tl para teklifinde bulunuyor parayi al kimse duymasin hirzilik yaptigimizi dolandirgimizi seni ne yapmam lazim 35 bin tl param gitti 1 ayda arabami sanayide yatirdi magdurum

  Cevapla
 • Merhabalar Bodrum’da kuyumculuk mesleğini yapan birisine 50.000 tl değerinde altın bıraktım ihtiyacım olduğu için 20.000 tl para aldım yani bu altınları emanet olarak kasasını aldı..Söyledigim tarihte almış olduğum parayı ödememe rağmen bu kuyumcu bana altınlarımı geri vermedi sürekli olarak bahaneler uydurdu aradan altı ay geçmesine rağmen emanet altınlarımı geri alamadım en sonunda itiraf etti benim altınlarımı kullanarak bir yere teminat göstermiş ve kendisine borç para almış bu borç parayı geriye ödeyemeden altınlarımı geri veremeyeceğini söyle di savcılığa suç duyurusunda bulundum sizce hangi suça girer

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   19 Eylül 2019 11:06

   Merhaba Cenk Bey,

   Olayınızda güveni kötüye kullanma suçunun oluştuğunu görmekteyiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Çalıştığım özel bir sigara şirketinin günsonunda yapılan tahsilatları veremedim.çok zor durumda kaldığım için tefecileri ve kredi kartlarını yatırdım.meblağ 115 lira.hiç bir şeye imza yada sözlü beyan vermedim.sadecenoterden protesto çekmişler.ve iki tane kefilim var.çok zor durumdayım çalışmıyorum.bundan sonra nasıl bir süreç işler

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   10 Ekim 2019 12:58

   Merhaba,

   Güveni kötüye kullanma suçundan suç duyurusunda bulunulursa savunma yapmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba,2016 yılında hakkımda,Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma,dolandırıcılık suçundan dava açıldı.17.10.2019 itibarı ile temyiz sonucunda beraat ettim.Bu durumda karşı tarafa nasıl bir dava açmalıyım,?
  Bir restaurantta kasiyer olarak çalışmakta idim,(2006-2013 yılları arası sigortalı olarak çalıştım.) Şirket yetkilisi bana tazminat ve diğer haklarımı ödememek için 3 gün işe gelmedi göstererek işten çıkarıldığımı söyledi,ve daha sonrada esnaftan yapılan mutfak harcamalarının ödemesi yapılmamış diyerek söz konusu davayı açmış, 6 yada 7 celse mahkeme devam etti ve ben hepsine katıldım,savunmamı yaptım,maddi olarak çok zorlansam da.(şehir değiştirmiştim,sigortalı bir işte çalışmıyordum) Alışveriş yapılan esnaflar tanık olarak dinlendi,hepsi ile yüzleştim hakimin karşısında yalan söylediklerini ıspatlamalarının gerektiğini dile getirdim,fatura vb.ile ıspatlayamadılar tabi ki.Ama yerel mahkeme mahkumiyetime karar verdi,istinafa başvurduk oradan beraatime karar verildi, aynı şekilde temyizde onayladı.Aklanmış oldum haklı olarak.
  Ben hakkım olan tazminat ve diğer alacaklarım için mahkeme açamadım, çünkü o zamanlar maddi olarak zor zamanlar geçiriyordum ki hala öyle toparlayamadım kendimi,icra dosyalarım birikmeye başladı.Nasıl bir yol izlemeliyim, yapacaklarım nelerdir?
  Teşekkürederim.

  Cevapla
 • Leasing sirketinden kiralanmis ve kirasinin odemesi duzenli yapilmis mallara kefil olmustum. Firma son kiralama bedellerini odeyememis cunku mallar calinmis. Savciliga polise her yere sikayette bulu muslar. Calan sahis savcilikta benim iscilerim maaslarini odeyemedigim icin alip goyurduler seklinde ifade vermis ama leasing bana kefil olmam sifatiyla guveni kotuye kullanmaktan dava acmis.Dava acildi ama mahkeme usulden bozdu. Simdi istinaf mahkemesine gittiler. Bu deliller bizim beraatimize sebep verirmi? Ne yapmaliyim?

  Cevapla
 • Merhaba eski çalıştığım işyerinde çalışan bir arkadaşımdan zimmetinde olmayan lakin şirketin mali olan bir ürünü geçici süre kullanmak icin aldım ve başka birine verdim sonra şirket bu malin yokluğundan dolayı mevcut şirket çalışanı ve benim hakkımda güveni kötüye kullanma olarak suç duyurusunda bulundu ve şirket çalışanı olan şahsı istifa etmeye zorladı akabinde malin verildiği şirkete zilyetinde bulunan mali benim aracılığım vasıtası ile sattı ama şikayetini geri çekmedi ve dava asliye cezada başlamak üzere ne yapmam gerekiyor
  Saygılarımla

  Cevapla
 • Ben esnaf dükkanında tezgahtardim 6 yıl boyunca ve maaşımı asgari ucrettin altında verdiği için işten çıktım ve birgün sonra noterden ihtar çektim çalıştığım yere alacaklsrimi ödedi için oda savcılığa başvurdu dükkanından mal çaldı diye savcılık dosyayı inceledi ve güveni kötüye kullsndi diye mahkemeye dosyayı gönderdi benim ihtarimdan sonra yapılan suçlama ne yapmam lazim

  Cevapla
 • Merhabalar,
  2014_2017 arasında apartman/site yönetciliği yaptım sonrasında da başkasına devir ettim 6 ay yapabildi ve yeniden ben deviraldım.2018 yılında tartışmalar sonrası toplantıyı terkederek ayrıldım ve o gün tartıştığım kişi yönetici oldu ve 2014-2017 arasındaki yöneticiliğimle ilgili güveni kötüye kullanmadan bana dava açtı.
  Sorum şuki:2017 de farklı birine devir etmişim ve bu zaman zarfında açılan dava zamanaşımından düşmeyecek midir?

  Cevapla
 • Merhabalar,
  2014_2017 arasında apartman/site yönetciliği yaptım sonrasında da başkasına devir ettim 6 ay yapabildi ve yeniden ben deviraldım.2018 yılında tartışmalar sonrası toplantıyı terkederek ayrıldım ve o gün tartıştığım kişi yönetici oldu ve 2014-2017 arasındaki yöneticiliğimle ilgili güveni kötüye kullanmadan bana dava açtı.
  Sorum şuki:2017 de farklı birine devir etmişim ve bu zaman zarfında açılan dava zamanaşımından düşmeyecek midir.

  Cevapla
 • pazarlama elemani olarak calistigim sirkete beli araliklar 44.000 tl para kulandim ve yerine koyamayinca sirkete anlatim ve bunu karsiliginda kendilerine senet verdim ama odeyemedim onlarda bana guveni kotuye kullanma dava acilmis ama dava zincirleme kelimesi kulanilmis

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü