0
(0)

İcra avukatı çalışma alanı olarak icra hukuku ile alakalı olduğuna göre öncelikle ticaretten bahsetmek yanlış olmayacaktır. İnsanoğlu hayatta kalmak için kendi kendisine yetemeyeceğini anladığı ilk günden itibaren ticaret yapmakta, diğer insanlarla alacak-verecek ilişkilerine girmektedir. İlkel toplumlarda bu alacak-verecek ilişkilerinden doğacak herhangi bir sorun kişinin gidip hakkını bizzat kendisinin almasıyla çözülüyordu. Oysa devlet denilen yapılanmanın ortaya çıkmasıyla bugünkü modern toplumlarda kişinin kendi hakkını kendisinin alması anlamına gelen ihkakı hak kurumu yasaklanmıştır. Bunun yerine devlet cebri icra organları aracılığıyla alacaklının hakkını borçludan alır. Bahsettiğimiz organlar icra hukuku avukatının çalışma araçlarını oluşturmaktadır.

Devletin borçlunun alacaklıya vermekle veya yapmakla yükümlü olduğu şeyi etkili organları eliyle zorla yerine getirmesine icra denir. Peki icra avukatları ne yapar? İcra avukatları icra takibinin başlatılması, yürütülmesi ve alacağın tahsil edilmesi hususlarında alacaklıya hizmet verirler. Ayrıca borçtan nasıl kurtulunacağı, haciz kaldırma işlemleri vb. hususlarında da borçlu kişilere destek vererek çift taraflı bir hizmet yürütebilmektedirler.

İcra Avukatı ile Alacak Takibinin Yapılması

Alacaklı alacak takibini kendisi başlatabileceği gibi hazırladığı bir vekâletname ile avukatı aracılığıyla da icra takibine başlayabilir. Ancak hemen belirtilmelidir ki; icra takibi hukuki bir işlem olduğu için vekâlet ancak bir avukata verilebilir. Üçüncü kişilerin vekâletname ile icra takibi başlatmaları mümkün değildir.

Alacak takibi ilamlı ya da ilamsız olarak başlatılabilir. İlamlı takipten kasıt mahkeme kararı ile icra takibinin başlatılmasıdır. Ancak mahkeme kararı olmasa bile borcu ispat eden başka herhangi bir belge ile de icra takibinin başlatılması mümkündür. Alacaklı ya da vekil avukat yetkili icra dairesine takip talebinde bulunur. İcra dairesi borçlu adına bir ödeme tebliği çıkarır ve borçlu tebliğ kendisine ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içinde borcuna itiraz etmezse artık icra takibi kesinleşmiş olur. Kambiyo senedine dayalı takip ve İlamlı icra takibinde ise itiraz süresi 5 gündür.

İcra Avukatı İle Vadesi Gelmiş veya Gelmemiş Borçlarda İhtiyati Haciz İşlemleri

İcra avukatı ile vadesi gelmiş veya gelmemiş borçlarda borçlunun mal kaçırma tehlikesi mevcut ise icra takibine başlanmadan önce borçlu hakkında ihtiyati haciz kararı verilebilir. İhtiyati haciz kararı her tür borç için değil sadece kambiyo senetlerinden, sözleşmelerden, faturadan vs. doğan borçlar için söz konusudur. İhtiyati tedbir kararına başvurmak için aranan dört şart vardır:

 1. Borcun ispatlanabilir bir borç olması.
 2. Borcun rehinle temin edilmemiş olması.
 3. Haciz kararının yetkili mahkemeden alınmış olması.
 4. İhtiyati haciz kararının haksız çıkması durumunda borçlunun uğrayacağı zararı gidermek amacıyla alacaklının alacağının %15’ini mahkemeye teminat olarak yatırması.

İhtiyati tedbir kararına başvurmak için aranan şartlar sağlandıktan sonra şu iki halin varlığı halinde hâkim ihtiyati tedbir kararı verir:

 1. Borçlunun belli bir adresi yok ise.
 2. Borçlu taahhütten kurtulmak için mallarını gizleme, kaçırma vs. yollarına başvurmuş ise.

İpotek ve Rehnin Paraya Çevrilmesi

İpotek bir borç ilişkisinde henüz doğmayan, doğması muhtemel olan veya mevcut bulunan bir alacağın teminat gösterilerek güvence altına alınmasını ifade eder. Buna göre borç ödenince kaldırılması şartıyla borçlu bir taşınmaz üzerinde alacaklı lehine ipotek hakkı tesis edecektir. İpotek taşınmazlar için kurulan rehin hakkıdır. Rehin taşınır mallar için de kurulabilmektedir. Alacağını rehinle teminat altına alan alacaklı borçlu hakkında ipotek veya rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilir. Burada kural ilk olarak rehne başvuru zorunluluğudur. İİK uyarınca alacağın borçlusu iflasa tabi olsa dahi yalnızca rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilecektir.

İcra avukatı ipotek ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla alacağın takibinin gerçekleştirilmesi ile alacaklının haklarının korunmasında önemli bir rol oynar.

Finans, Kredi ve Leasing Sözleşmelerinden Doğan Alacakların Takibi

Kredi sözleşmesi kredi verenin kredi alana, belirli bir sınırda belirli veya belirsiz süre için, sözleşme ile belirlenen şartlarda, krediyi kullandırmayı taahhüt ettiği sözleşmedir. Kredi alan ise bu krediyi faiz, komisyon ile diğer giderlerle birlikte ödemeyi taahhüt etmektedir.

Leasing sözleşmesi bir yatırım malının mülkiyetinin leasing şirketinde kalması fakat kira karşılığında kullanımının kiracıya verilmesi suretiyle kurulmaktadır. Leasing sözleşmesinin kira sözleşmelerinden temel farkı, sözleşmede belirtilen süre sonunda malın mülkiyetinin kiracıya geçiyor olmasıdır.

Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların takibi işlemleri icra avukatları tarafından gerçekleştirilmektedir.

İhtiyati Haciz Kararı

İhtiyati haciz kararı çıkarılması yoluna başvuran alacaklı genellikle borçlunun mal kaçırmak için malvarlığını başkasına devretmesini önlemeyi amaçlamaktadır. İİK kapsamında düzenlenmiş bu hukuki kurum rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş para borçları için söz konusu olmaktadır. Vadesi gelmeyen borçlar için ihtiyati haciz istenebilmesi istisnaidir. Yalnız iki halde mümkündür:

1) Borçlunun belirli bir yerleşim yerinin olmaması

2) Borçlunun ödemeden kurtulma amacıyla kaçmaya veya mal kaçırmaya hazırlanması, alacaklının haklarını ihlal edici hileli işlemlere başvurması. Böyle bir borcun alacaklısı borçlunun yedinde bulunan veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını, alacakları ve diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilecektir. Ancak bunun için alacaklının alacağı ile haciz sebepleri hakkında mahkemeyi ikna edici delil sunma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bir mal veya malvarlığı hakkında verilecek ihtiyati haciz kararı geçici bir hukuki korumadır. Bu süreçte alacaklıların haklarının en iyi şekilde korunması için gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi icra avukatları tarafından sağlanacaktır.

Menfi Tespit Davası

Menfi tespit davası İİK 72 uyarınca icra takibinden önce veya takip başlatıldıktan sonra borçlunun borçlu bulunmadığını ispat etmek için açtığı bir davadır. Yani bu davada borçlu, alacaklının ileri sürdüğü borç ilişkisinin var olmadığını iddia edecek ve yokluğun tespit edilmesini talep edecektir. Menfi tespit davasının icra takibinden önce açılabilmesi için borçlu aleyhine icra takibi yapılacağı tehdidi var olmalıdır. Aksi durumda borçlunun dava açmakta hukuki yararı bulunmadığı söylenebilecektir.

İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davası, borçlunun icra takibini geciktirme amacıyla dava açmasını önlemek için, takibi kendiliğinden durdurmayacaktır. Ancak menfi tespit davası borçlu lehine sonuçlanırsa icra takibi derhal durdurularak icra eski hale iade edilir.

Menfi tespit davası takip başlatan icra dairesinin bulunduğu yer veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. İcra avukatı menfi tespit davası açılması ve dava sürecinin yürütülmesinde müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Konkordato İlanı

Konkordato borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında olan şirket tarafından iflastan kurtulmak için yapılır. Burada şirket ile alacaklılarının anlaşması söz konusudur. Borçlu borcunu belirli bir plan dahilinde ödemeyi taahhüt etmekte, alacaklı ise alacağını alabilmek için alacağın bir kısmından feragat etmektedir. Örneğin borçlu borcunun yalnızca %60’ını ödeyebilecekse, alacaklının da kabul etmesi halinde %60’ın ödenmesiyle borcun tamamından kurtulmak mümkündür.

Konkordatonun ilk aşaması borçlu ile alacaklının mahkemeye başvurmasıdır. Ardından geçici mühlet ve kesin mühlet aşamaları gelecektir. Yalnızca olumlu sonuçlanacağı düşünülen konkordato için kesin mühlet verilir. Konkordato ilanı ise geçici mühlet kararından sonra mahkemece gerçekleştirilir. Mahkeme Kanunda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak bulunduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecektir. Konkordato ilanı da geçici mühlet kararı için Ticaret Sicili Gazetesi ile Basın-İlan Kurumunun resmi ilan portalında yapılır. İlanın ardından geçici mühlet kararının ilgililere bildirilmesi de gerekmektedir.

Konkordato sürecinde yapılan işlemlerin doğru yürütülmesi şirketlerin varlığını etkileyecek olması sebebiyle oldukça önem arz etmektedir. Mahkemeye konkordato talebinde bulunulması, konkordato ilanı verilebilmesi için gerekli belgelerin eksiksiz toplanması, mahkemeye sunulması, konkordato projesinin hazırlanması süreçlerinde alanında uzman icra avukatına danışmak hak kayıplarının önlenmesinde faydalı olmaktadır.

İcra Avukatı Ücreti

İcra avukatı danışma ve dava ve icra takip hizmetleri vermektedir. İcra avukatı ücreti, söz konusu avukatın bağlı bulunduğu baronun yayınladığı tavsiye niteliğindeki asgari ücret tarifesine göre belirlenir. İstanbul’da iş yapan bir icra avukatı İstanbul Barosu’nun yayınladığı ücret tarifesi ile bağlıdır.

Tarife yapılan işin niteliğine göre düzenlenmiş olup avukatlık en az ücretleri belirlenmiştir. Buna göre değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri ile ihtiyati hacze itiraz davalarında avukatlık ücreti 5200 TL’dir. Değeri parayla ölçülebilen icra takiplerinde ise bu miktar 5200 TL‘den az olmamak üzere takip konusu alacağın % 10’udur. Menfi tespit, istirdat, istihkak ve İİK’den doğan iptal davalarında 7400’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i avukatlık ücreti olarak belirtilmiştir. İcra mahkemelerinin görev alanına giren davalarda avukatlık ücreti duruşmalı ise 4800 TL, icra ceza veya duruşmasız ise 3000 TL’dir. En az ücret tarifesinde ihalenin feshi davası taşınabilir ve taşınmaz mal ihaleleri olarak ayrıca belirtilmiştir. Taşınabilir mal ihalelerinde 5200 TL‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i taşınmaz mal ihalelerinde ise 9000 TL‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’idir. Bahsedilen bu miktarların en az ücret olarak yayınlandığı ve tavsiye niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. İcra avukatı ücretleri avukatın deneyimine ve bulunduğu şehirden dahi etkilenebilmektedir.

Topo Hukuk Bürosu uzman icra avukatları icra süreci ile ilgili tüm işlemlerde müvekkillerine en iyi hizmeti kabul edilebilir icra avukatı ücretleri ile vermektedir.

İstanbul İflas ve İcra Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

İflas icra avukatı İstanbul barosu kayıtlı yaklaşık 40 bin avukatı ile dünyanın en büyük barosu olma özelliğine sahiptir. İstanbul nüfusunu 15 milyon olarak hesapladığımızda İstanbul’da avukat başına yaklaşık 375 kişi düşmektedir. Avukat yoğunluğundan ötürü kolayca hukuk bürosu bulmak mümkün olabilmektedir. Ancak icra avukatlığı diğer uzmanlık alanlarının yanında yapılan ek bir avukatlık işi değildir. Başlı başına bir uzmanlık ve iş bitiricilik gerektirir.

İcra iflas avukatı İcra İflas Hukuku ile İİK’den doğan davalara ve hukuki uyuşmazlıklara bakan, bu alanda ulusal ve uluslararası mevzuata hakim alanında tecrübeli olan avukattır. Uygulamada sıklıkla icra takiplerinde rol oynamaktadır.

Topo Hukuk Bürosu icra iflas hukuku alanında uzman icra iflas avukatları, alacaklılara alacaklarının tahsili, borçlulara ise borçtan kurtulma hususunda en iyi icra avukatı olma yolunda hizmet vermektedirler. Topo Hukuk Bürosu olarak verdiğimiz icra iflas hizmetlerinden bazıları şunlardır: Alacak davası, istihkak davası, ihtiyati haciz kararı alınması, kiralanan gayrimenkullerin tahliyesi, ipoteğin paraya çevrilmesi, menkul rehninin paraya çevrilmesi, menfi tespit davası, iflas erteleme, konkordato…

İstanbul icra avukatı olarak alacak tahsili ve haksız icra takiplerinde borçtan kurtulma gibi konularda destek almak isterseniz danışma formunu doldurup bize ulaşabilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 0 / 5. Oy sayısı: 0

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

33 Yorum. Yeni Yorum

 • senetle satış yapılan bir avm den telefon aldım ama sonradan baktığımda piyasanın çok üstünde olduğunu gördüm bende iade etmek istedim. avm sahibi almak istemedi bende senetlerini ödemedim bu yüzden icraya vermek istiyor buna önlem almam lazım yardım edermisiniz?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   25 Ocak 2017 23:04

   Merhabalar, gabin hükümlerinden yararlanarak sözleşmedeki orantısızlığı giderebilme ihtimaliniz var. Ama bunun için bir icra avukatından yardım almanız sizin lehinize sonuç doğuracaktır. Saygılarımla

   Cevapla
 • Avatar
  muharrem a.
  16 Ocak 2017 00:29

  geçen yıl dükkanımda alışveriş yapan bir tanıdığım sürekli oyaladı beni ve senetlerini ödemiyor aslında icraya vermek istemiyorum ama hergün borcunu görmezden gelmesi zoruma gidiyor evine icra getirtsem icra malları banamı kalıyor acaba?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   17 Ocak 2017 13:18

   Merhaba,

   Alacağınız için kambiyo senetlerine dayalı ilamsız icra takibi başlatmalısınız. Bunun sonucunda takip kesinleştiğinde mallarına haciz yapabilirsiniz.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • Haciz işleminde, kanuna aykırılık söz konusu ise icra mahkemesine şikâyet davası açabiliyormiyiz avukat bey?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   30 Ocak 2017 18:36

   Merhabalar, haciz işleminin yasaya aykırı olmasından dolayı şikâyetinizi icra mahkemesine yapabilirsiniz. Çoğu durumlarda şikâyet sürelidir. Buna dikkat etmek gerekir. Bir avukattan hukuki destek almanız size fayda sağlayacaktır. Saygılarımla

   Cevapla
 • aldığım çek karşılıksız çıktı, karşı tarafın avukatı mağduriyetimin giderileceğini temin etti ama ticaretimi çok etkiledi yinede dava etmek için ne yapmam gerek?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   9 Şubat 2017 10:49

   Merhabalar, dava açmak için uzman bir avukattan hukuki destek almanız gerekir. Dava sürecinin sağlıklı ve hızlı ilerlemesini sağlayacaktır. Saygılarımızla

   Cevapla
 • kuzenimin bana yüklü miktarda borcu var ama yıllardır ödemiyor. ikimizde ticaret ile uğraşıyoruz beni baya mağdur etti borcununu ödeyememesi, icraya versem mahkeme ne zaman sonuçlanır?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   15 Şubat 2017 11:56

   Merhabalar, borçlu hakkında icra takibi başlatarak alacağınızı faiziyle birlikte geri alabilirsiniz. Bir avukattan hukuki destek alarak sürecin sağlıklı ve hızlı ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • geçen yıl mahkemem vardı ve sonuçlandı, mahkeme kararıyla evime haciz gelecekmiş bunu önleyebilirmiyim?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   21 Şubat 2017 13:29

   Merhabalar, eğer söz konusu borcunuzu öderseniz haczi durdurabilirsiniz. Bir avukattan hukuki destek almanız sizin lehinize olacaktır. Saygılarımızla

   Cevapla
 • 1 hafta önce icra memurları gelip evimde ne var ne yoksa aldı götürdü, borcumu kredi çekip kapattım ama eşyalarımı geri almak istiyorum?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   22 Şubat 2017 15:53

   Merhabalar, borcunuzu ödediğiniz icra müdürlüğünden gerekli detaylı bilgileri alabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • bir borç olayı yüzünden bir aileyi mahkemeye verdim ve icra kararı çıktı, ailenin durumu gerçekten kötüymüş buna inandım ve icrayı iptal edebilirmiyim?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   23 Şubat 2017 13:27

   Merhabalar, icra müdürlüğüne giderek alacağınızdan feragat ettiğinizi belirtmelisiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • 02.12.2016 tarihinde yüklü miktarda satışını yaptığım firmanın çeki karşılıksız çıktı ve beni iflas konumuna getirdi acil tazminat davası açmak istiyorum lütfen geri dönüş yaparmısınız?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 10:38

   Merhabalar, tazminat davası açma hakkınız bulunmaktadır. Bize ulaşmak için internet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numarayı arayabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • 6.459,69 tl olan borcumu 18.318,79 tl olarak maaşımdan kesilerek ödüyorum. İki ay sonra borç bitiyordu. 12.159,87 tl daha faiz geldi. Ne yapabilirim. Lütfen yardım edin.

  Cevapla
 • Iyi gunler kolay gelsin adim kadriye bana cuma gunu sivas3.icra dairesinden bir kagit geldi.2007 yilinda babamin işi icin hat actirmistim.daha sonra babam hatti kapattirdi.ama aradigimda bilgi almak icin karşı tarafi 1tane odenmemis fatur birde kapatma ucretinden dolati 452 tl borç dendi.simdi
  1.bu borcin ustunten 10 sene gecti
  2.452 tl için eve icra yollarlarmi.cunki ayin 13.me kadar odeyin yoksa icra gelicek demislerdi.yardimlariniz icin tesekkurler

  Cevapla
 • iyi günler, bankadan gelen ilamsız icra takibi var. her ay maaştan kesinti yapılıyor bankadan borç 15000 tl olarak çıkmış 3 senede 20000 tl icraya ödeme yapılmış fakat 35000 tl daha borç görünüyor. faiz oranlarına avukat mı karar veriyor? fazla faiz oranı uygulamaktan avukata işlem yapılabılınır mı? nasıl bır yol izlemem gerekir biran önce bu borçtan en uygun şekilde kurtulmak istiyoruz? bilgi alabılır mıyım. teşekkurler

  Cevapla
 • Avatar
  mehnet ali
  24 Ekim 2018 12:11

  merhabalar esim adina kredi cektik odemeleri duzenli olarak yaparken bir rahatsizliktan dolayi odemeler gecikti daha sonra icraya dustu esimin maasindan kesiliyordu fakat is yeri maasi gec ediyordu ve her gun avukatlik burosu arayip icraya vermekle tehtit ediyor du esimin isden ayrildi ve bur kac ay odeme olmadi simdi tekrar arayip ayni sekilde tehtit ediyor yeni is yerine herhangibir odeme emri gelmedigi icin uyap a odeme olmuyor nasil bir yol izlemeliyiz tesekurler

  Cevapla
  • Merhaba Mehmet Ali Bey,

   Öncelikle hukuk bürolarının arayıp tehdit etmesi hukuki değildir. Konuyla ilgili ayrıca yasal yola başvurabilirsiniz. İcra dosyanızın bilgilerini alıp icra dairesine direkt olarak başvurup kapak hesapı yaptırabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Firmanın mail ile verdiği sipariş üzerine ürünleri faturası ile birlikte firmaya gönderdik. Firma ürünleri kullandı ama ödemeyi bugün yarın deyip erteliyor. Artık uğraşmak istemiyorum ve icra yolu ile alacaklarımı almak istiyorum. Bu süreç ne kadar sürer ? Karşı firmanın iflas gibi bir durumu yok A.Ş firması. Ben biraz önce ödemeyi almak istiyorum, tekrar sipariş verip vermemesi de önemli değil.

  Cevapla
 • Avatar
  Gamze Ozer
  10 Ocak 2019 00:46

  merhaba Esimle mal ayriligi sozlesmesi yaptik 2 yil once Yigeni ile mahkemelikti icrada baslatmislar .Benim uzerime olan seyleri de alabilirler mi cunku yigeni ile uzlasamiyorlar . keza mahkemeleride devam ediyor.
  Esimin hic uzerine bir sey yok bu arada

  Cevapla
 • Selamün aleyküm Lütfen bana yardım edin bu konuda ben normalde tıbbi sekreterlik belgesi ne yazıldım 3 taksit yaptık ilk taksit 18 diye anlaştık maddi sıkıntım olduğu için ödeyemedim ve İptal edilmesini istedim Vazgeçtim diyerek onlar da hayır öyle bir şey olma imkanı yok artık dilekçeniz alınmıştır diye söylüyorlar ve ben de ödemeyeceğim söyledim iptal edilmesini istedim Onlar bugün bana mesaj gönderdi ayın 24’ü ne kadar müsaade var dediler ödemezsen icra yoluyla sana gelecek dediler bundan bir şey çıkar mı Sadece her şey telefonda konuştuk onaylama falan hepsi telefon üzerinden yapıldı bana diyorlar ki işte ödemezsen hem avukat parası ile icra yoluyla ödeyeceksin mecbur ama ben şu anda hiçbir şey almadım Ne belgeye ne herhangi bir hiçbir şey almadım

  Cevapla
 • Merhabalar ben kadir ayaz finansbank ait 2 adet yasal takipte olan dosyam var( ek hesap ve kredi karti ayrı ayri) avukatla görüşmem sonucu ek hesap icin 19 bin lira ya anlaşma sağladım ve bu tutarı yatirdim. Daha sonra aradığımda diğer dosya icin ödem e yapmadığınız sürece diğer dosyayı da kapatmayacaklarini söylediler. Fakat bana konu ile ilgili olarak baştan böyle bir konudan bahsetmediler. Bu konu hakkında bana yardımcı olabilirmisiniz acaba. Teşekkürler saygılar

  Cevapla
  • Merhaba Kadir Bey,

   İcra dosyaları ödemeleri her icra dosyaları için farklı değerlendirilir. Direkt icra dosyasına ödeme yapmanız her zaman daha iyi olur. İcra avukatları ile bağlantıya geçmeniz daha iyi olacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • iyi günler
  ben borcumdan dolayı icralık oldum varlık şirketi borcumu devraldığı için borcum şuan varlık şirketinde ben borcumu ödemek tamamen kapatmak istiyorum varlık şirketiyle anlaştım bana indirimde yaptılar ama borcumu ödediğimde borcum icradan düşücek mi ve bir iki gün sonra borç ödendi kağıdı vericeklerini söylediler bunlars güvenebilirmiyim yada kendimi garantiye almak için neler yapabilirim bilgilendirirmisiniz?

  Cevapla
 • Avatar
  Selçuk ö.
  1 Ekim 2019 12:39

  Iyi günler 2009 5.ayda tarafıma açılan davadan icra gönderildi devamında evimdeki eşyalar haczedildi o günden sonra kimse arayıp sormadı şimdi yeniden icra davası açılmış maaş haczi yapicaklarmis bu konuda ne yapabiliriz cevep yazarsanız sevinirim

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   2 Ekim 2019 08:19

   Merhaba Selçuk Bey,

   Açılan icra davasının içeriğine göre yol haritanızın belirlenmesi daha doğru olacaktır. Ayrıca haczedilen mallar menkul olduğu için belirli bir süreden sonra haciz düşmektedir. Bunu dikkate alarak hareket etmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Arkadaşımın kefil olması ile vatandaşın birine tacir ceki karşılığında ve arkadasimin cirolamasi ile aracimi 51.500tl ye güvenerek verdim.Kefil olan arkadasimda cekin sahibinin vekaleti var.Cekin günü geldi ödenmedi bankaya gittigimde bankacı kefil olan arkadaşımın cirosunu iptal etti cek benim adima yazıldığı için ilk ciro benim olması gerekiyormuş.tavsiye üzerine bir avukatla anlaştım.Avukat ceki tahsil edince karsi taraftan kendi tahsilatinida alacagini soyledi.Mahkemeyi kazandım cekin sahibi ceza evine girdi ceki hala ödemiyor.Avukat cekin sahibinin malına ceza evine girdikten sonra yani bir buçuk sene sonra haciz koymuş birde avukata evine icraya git sikistir almaya bak dediğimde biz kapısına gidip kimseye öyle bir işlem yapmıyoruz bizim buromuzda öyle bir durum yok diyor mahkemeyi kazandık is bitti sadece parayı almamız lazım alamiyorum ne yapmam gerekiyor bu durumda birde kefil olan arkadasimda ödeme taraftarı değil iyi niyetliligimizin kurbanı olduk dost kazığı yedik bu arkadasimada yasal olarak birsey yapabilirmiyim hem kefil hem cirosu var hemde cek sahibinin resmi vekaleti var vekaleten kefil olan arkadaşım alıyor aracı benden lutfen acil dönüş yaparsanız çok sevinirim teşekkürler iyi günler.

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü