İş Hukuku Avukatı Nedir? Hangi Hizmetleri Sunmaktadır? Ücreti Ne Kadar?

 1. Topo Hukuk
 2. Avukat
 3. İş Hukuku Avukatı Nedir? Hangi Hizmetleri Sunmaktadır? Ücreti Ne Kadar?
5
(1)

İş hukuku avukatı terimi genellikle iş hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ve dava süreçleriyle ilgilenen avukatlar için kullanılmaktadır. İş hukukunun ne olduğuna, iş avukatlarının hizmetlerine ve iş davalarını açıklamadan önce işçi kavramının ortaya çıkışına değinmemiz gerekmektedir.

Sanayi devrimi ilk olarak İngiltere’de başlayan ve daha sonrasında Kara Avrupası ve Amerika’ya yayılan, ekonomik ve sosyal yapıda köklü değişimlere sebep olan bir süreçtir. Avrupa’da sanayi devrimi sonrasında yeni çalışma ilişkileri ortaya çıkmıştır. Endüstri merkezlerine doğru göçler başlamış ve işçi sınıfı kavramıyla tanışılmıştır. Ne yazık ki yeni çalışma ilişkileri emek istismarına sebep olmuştur. İşçiler düşük ücretler ile hijyenik olmayan işyerlerinde uzun saatler boyunca çalıştırılmış özellikle de çocuk ve kadın işçiler bedensel ve ruhsal gelişimlerine uygun olmayan işler yapmıştır. Bu sebeple zaman içerisinde yasa koyucu çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve emeğin korunması amacıyla birtakım düzenlemeler yapma yoluna gitmiştir.

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku; iş, işçi ve işveren kavramlarını tanımlayan, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen, belirli sınırlamalar getiren ve ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkları düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş Kanunu da işverenler ile bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Öncelikle kimlerin işçi olarak nitelendirileceği ve İş Kanunu hükümlerinden yararlanacağı konusuna değinmek gerekmektedir. Geniş anlamda işçi bir ücret karşılığında işverenine hizmet sözleşmesi ile bağlanmış olan kişidir. Ancak İş Kanunu’nun 4. maddesi bir istisna teşkil etmekte ve kimlerin işçi statüsüne girmeyeceği listelemektedir. Bu maddeye göre:

 • Deniz ve hava taşıma işlerinde
 • 50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde
 • Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işlerinde çalışanlar
 • Bir ailenin üyeleri ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde çalışanlar
 • 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2’nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde çalışanlar
 • Ev hizmetlerinde çalışanlar
 • Çıraklar
 • Sporcular
 • Rehabilite edilenler de iş kanunu uyarınca işçi sayılmazlar.

İş Kanunu’nda yer verilen düzenlemelere rağmen halen daha kötü koşullar altında çalışan, çalışma hayatında zorluklarla karşılaşan ve emeğinin karşılığını alamadığını düşünen binlerce işçi bulunmaktadır. İşyerleri çalışma koşullarını ve çalışma ortamını İş Kanunu hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır. Bununla birlikte İş Kanunu yalnızca işverenlere değil işçilere de uymak zorunda oldukları birtakım yükümlülükler getirmiştir.

İş Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

İş avukatı, iş hukuku yasaları çerçevesinde işçi ve işverenin herhangi bir hak kaybına uğramasını önlemeye çalışan ya da ortada bir hak ihlali var ise bunun tazmini için gerekli hukuki süreci yürüten avukattır. İş hukuku avukatı iş hukuku alanının tüm alanlarında danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir. İş avukatı genel olarak şu işlere bakmaktadır:

 • Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması
 • İş sözleşmesinin sona erme safhasında fesih bildirimi hazırlanması ve yasal mevzuat temelinde bilgilendirme yapılması
 • Sendikal mevzuat temelinde danışmanlık hizmetinin sunulması
 • Şirket iç yönetmelikleri ile disiplin yönetmeliklerinin hazırlanması
 • Kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin dava açılması ve dava sürecinin takip edilmesi
 • Mobbing ve kötü niyet davasının açılması ve dava takibi
 • İşe iade davasının açılması ve takibi
 • İş kazasından kaynaklı tazminat ve ceza davaları
 • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme yapılması
 • İş Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklı tüm uyuşmazlıklarla ilgili dava açılması işlerine bakarlar.
 • İş davası avukatı uyuşmazlık halinde dava açılması, takibi ve neticelendirilmesi safhalarında işçi ya da işveren temsilcisi olarak yer alır.

İş Hukuku Avukatı İşçilere Ve İşverenlere Ne Gibi Hizmetler Sunar?

İş hukuku alanında işçi avukatı ve şirket avukatı olmak üzere iki ayrım olduğundan bahsedebiliriz. İşçi avukatı; iş kanununa hakim, işçinin haklarını savunan ve iş hukuku alanında tecrübe sahibi avukattır. Genel olarak işçiler işten ayrıldıklarında ya da çıkarıldıklarında haklarının neler olduğunu ve ne gibi hukuki imkanlara sahip olduklarını bilmemektedir. Bazı işletmeler de bu bilgisizlikten yararlanarak işçinin mağdur olmasına yol açmaktadır. İş avukatları işçiyi sahip oldukları haklar ve uymak zorunda olduğu yükümlülükler konusunda bilgilendirmektedir. Bu doğrultuda gerektiği takdirde işçiye hukuki destek sağlamaktadır. Benzer şekilde şirket avukatları da işletmelere danışmanlık yapmaktadır. Örneğin; avukat, şirketin hangi çalışma koşullarını sağlaması gerektiği konusunda yönlendirmeler yapmakta ve bu sayede hak ihlallerinin gerçekleşmesini önlemeye çalışmaktadır. Aynı zamanda işverenin taraf olduğu davalar ile ilgilenmektedir.

İş Mahkemelerinde En Çok Açılan Davalar Nelerdir?

İş Mahkemelerinde iş davası avukatının en sık karşılaştığı davalar şunlardır:

 • Kıdem tazminatı davası
 • İhbar tazminatı davası
 • Haksız işten çıkarılma nedeniyle işe iade davaları
 • Fazla mesai davası
 • İş kazası davası

Günümüzde davaların büyük çoğunluğunu iş davaları oluşturmakta ve iş davalarının büyük bölümü de işçi alacaklarına yönelik davalardan oluşmaktadır. İşverenler işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemeksizin işten çıkarmakta ve haksız yere işten çıkarılan işçinin işe iade davası açma ya da kıdem ve ihbar tazminatını talep etme hakkı vardır.

Toplu İş Hukuku Davaları

Toplu iş hukuku; sendikalar hukuku ile toplu iş sözleşmesi hukuku şeklinde iki kısımdan oluşmaktadır. Toplu iş sözleşmesi, işçilerin temsilcisi olarak sendikalar tarafından işverenler veya işveren sendikası ile yapılmaktadır. Toplu iş sözleşmesi ile işçinin çalışma koşullarında ve ücretinde iyileştirmeye gitmek hedeflenir. Toplu iş sözleşmesi yalnızca işçi lehine bir yarar sağlamamakta aynı zamanda işveren için de pek çok olumlu getirisi olmaktadır. Şöyle ki; çalışanlar arasında eşit işe eşit ücret ilkesi uygulanarak eşitlik ve sosyal adalet ilkelerine katkıda bulunulmaktadır. Ancak işverenler açısından en olumlu etki ise sosyal ve ekonomik yükümlülükleri eşit duruma gelen işverenler arasında haksız rekabetin önüne geçilmesinde kendini gösterir. Bir diğer yandan da toplu iş sözleşmesinin çalışma hayatında bir düzen bir istikrar sağladığı söylenebilir. 

Toplu iş sözleşmelerinin ihlali halinde de İş Mahkemeleri görevli kılınmıştır. Toplu iş sözleşmesi ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıktığında işçi İş Mahkemesi’nde dava açabilir.

Bireysel İş Hukuku Davaları

Bireysel iş hukuku hayatın olağan akışında karşılaştığımız toplu iş hukuku alanına girmeyen, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır. İşçinin bireysel olarak akdettiği bir iş sözleşmesi bireysel iş hukukunun en önemli konusunu oluşturur. Bireysel iş hukuku davalarına örnek olarak daha önce de adını geçirdiğimiz ;

 • Kıdem tazminatı davası, 
 • Kötü niyet tazminatı davası, 
 • İhbar tazminatı davası, 
 • İşe iade davası,
 • Çalışma belgesi tazminatı davası, 
 • Hizmet belgesi tazminatı davası gösterilebilir.

İş Mahkemesi Avukatı

İş mahkemesi avukatı aslında iş davalarıyla ilgilenen avukatlardır. İş mahkemesi iş hukuku uyuşmazlıklarından doğan alacak veya tazminat gibi iş davalarına bakmakla görevli hukuk mahkemesidir. İş mahkemesi özel mahkeme niteliğindedir. Genellikle işveren ile işçi arasında iş sözleşmesinden kaynaklanan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun taraf olduğu uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmaktadır.

İşveren ile işçi arasındaki iş akdinden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü için ilk adım olarak arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilmiştir.

İş Hukuku Arabuluculuk Durumu

İş hukuku mevzuatı uyarınca; kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Arabulucuya başvurulmadan dava açılması halinde ilgili dava hakkında dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir. Hangi davaların zorunlu arabuluculuk kapsamına girdiğini birkaç örnek ile açıklayabiliriz:

 • İşe iade davaları
 • Kıdem tazminatı alacağından doğan davalar 
 • İhbar tazminatı alacağından doğan davalar 
 • İşe başlatmama tazminatından doğan davalar
 • Boşta geçen süre tazminatından doğan davalar
 • Fazla mesai ücretinden doğan davalar
 • Yıllık izin ücretinden doğan davalar
 • Kötü niyet tazminatından doğan davalar
 • Sendikal tazminattan doğan davalar
 • Eşit davranmama tazminatından doğan davalar 
 • Prim ve ikramiye ücretinden doğan davalar gibi dava örneklerini sıralayabiliriz.

Belirtmek gerekir ki iş hukuku mevzuatı uyarınca; iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları arabulucuya başvurma zorunluluğunun dışında bırakılmıştır.

İş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda arabulucuya başvuru süresi davaların zamanaşımı süresi ile aynıdır. Yetkili arabuluculuk bürosu ise; karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosu, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüdür.

İş Hukuku Avukatı Ücreti Ne Kadar?

İş avukatıaile avukatı veya ceza avukatı gibi hukukun farklı dallarında uzmanlaşmış avukatlar için kanunda böyle bir ayrım yapılmamıştır. Avukatlık ücreti her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından Resmi Gazetede yayınlanarak belirlenir. Türkiye Barolar Birliği’nin getirdiği avukatlık ücreti asgari miktardır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi genel hükümler bölümünde 21. Madde uyarınca ‘Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.’ Ancak iş avukatı yapılacak işin mahiyeti, hukuki uyuşmazlığın niteliği, dava açılıp açılmayacağı ve davanın ortalama süresi gibi birtakım etkenleri dikkate alarak avukatlık ücretini kararlaştırılabilir. İş hukuku avukatı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde kolayca bulunabilir. 

İşçi avukatı; işçinin işçilik alacaklarına hangi koşullarda hak kazandığı, ispat yükünün hangi tarafta olduğu ve zamanaşımı süreleri gibi önemli pek çok konuda bilgi ve tecrübe sahibi avukatlardır. Belirtmek gerekir ki iş davalarının mahiyeti gereği zor davalar olduğu göz önüne alınarak iş avukatı seçiminde daha dikkatli davranılmalıdır. İşçi avukatı işçinin herhangi bir hak kaybına uğramaması adına davaya hazırlık ve dava sürecini titizlikle yürütmektedir. Bundan dolayı işçinin iş hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar ile süreci takip etmesi tavsiye edilmektedir. 

İş Hukuku Avukatı İstanbul

İstanbul Türkiye’nin ticaret, iş, yatırım ve turizm başkentidir. Dolayısıyla iş davalarıyla da sıklıkla karşılaşılmaktadır. Dava yoğunluğunun bu denli fazla olması nedeniyle yüzlerce iş hukuku avukatı İstanbul ilinde hizmet vermektedir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi önemli olan avukat sayısı değil avukatın niteliğidir. 

Topo Hukuk Bürosu müvekkillerine uzun yıllardır iş sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde gerek danışmanlık desteği sağlamakta gerekse de dava süreçlerini takip etmektedir. Büromuz İstanbul’da bulunmakta ve Topo Hukuk ekibinde tecrübeli iş hukuku avukatları yer almaktadır. İnternet sitesinde yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla ya da danışma formunu doldurarak ekibimizle iletişime geçebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 5 / 5. Oy sayısı: 1

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü