İş Kazası Avukatı Nedir? Görevleri Nelerdir?

 1. Topo Hukuk
 2. İş Hukuku
 3. İş Kazası Avukatı Nedir? Görevleri Nelerdir?
İş Kazası Avukatı
5
(1)

İş kazası avukatı maalesef özellikle Türkiye’de gelişen teknolojiyle birlikte her geçen gün azalması gerekirken, tam tersi ölçüde olabildiğince artmaya devam ediyor. Hem kanunlarda yer aldığı düşünülen açıklar, hem işverenlerin bu duruma olabildiğince kayıtsız kalması, hem de yazılı ve görsel basının sadece iş kazaları olduğu durumlarda böyle bir olgunun olduğunu hatırlamaları ne yazık ki iş kazalarının halen gündemin üst sıralarında bulunmasına yol açıyor. Bunun yanında uzun yıllar boyunca hukukçu olarak gözlemlediğimiz üzere bireylerin bu konu hakkında sahip olduğu haklardan olabildiğince habersiz olması, dikkate almaması, küçük ya da büyük herhangi bir iş kazasında kime ve ne şekilde başvuru yapacağını bilmemesi de dikkat çeken hususlar olarak göze çarpıyor. İşte tüm bu durumlarda iş kazası avukatı oldukça önem kazanıyor.

İş Kazası Avukatları Davalarda Ne Katkı Sağlar?

İş kazası avukatlarına günümüzde sıkça yaşanan iş kazaları neticesinde geçice ve kalıcı yaralanmalar, hatta bazen ölümler gerçekleşmekte olup bu durumlar karşısında iş kazası avukatı daha bir önem kazanmıştır. Söz konusu iş kazaları sebebiyle işverenlerin idari ve cezai sorumluluklarına gidilmesi mümkündür. Somut olayın özelliklerine göre durumun bir iş kazası olup olmadığının doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve bu yönde tespit yapılması gerekmektedir. İşte gerek bu noktada gerekse yaşanılan zararların tazmini hususunda iş kazası avukatı büyük rol oynayacaktır.

İş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre bir olayın iş kazası olarak tanımlanabilmesi için bazı şartların varlığı aranmaktadır. Öncelikle kazanın, sigortalı olarak çalışan işçinin işyerinde bulunduğu sırada gerçekleşmiş olması gerekir. İşveren tarafından verilen bir işin ya da görevin ifası sebebiyle işçinin işyeri dışında bulunduğu durumlarda kaza geçirmesi halinde de iş kazasından bahsetmek mümkündür. Aynı zamanda emziren kadın işçinin çocuğuna süt vermek için ayrılan zaman dilimlerinde de iş kazası yaşaması kanunda mümkün görülmüştür.

İşveren tarafından işçinin işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi sebebiyle asıl işini yapmaksızın geçen zaman diliminde veya işveren tarafından taşıma amacıyla tahsis edilmiş olan işyeri servislerinde işe geliş ya da gidiş zamanlarında meydana gelen ve işçiyi bedenen ya da ruhen zarara sokan kazalar iş kazası tazminatı olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla şunu belirtmeliyiz ki iş kazası nedeni ile işverenin sorumluluğuna gidilebilmesi için iki temel koşul aranmaktadır. Birincisi, kazanın meydana geldiği esnada işçinin işverenin sorumluluğu altında bulunmasıdır. İkincisi ise işçinin işi mahiyeti icabı tehlike arz etmesi ya da işverenin işçiyi koruma ve gerekli önlemleri alma borcuna riayet etmemiş olmasıdır. Bu durumda iş kazasının gerçekleşmiş olduğu kabul edilir.

İş kazasının doğru tespit edilmesi ve bu durumda işçinin haklarının tam anlamıyla savunulabilmesi için alanında uzman bir iş kazası avukatına danışılması büyük önem taşımaktadır. Aksi halde iş kazası sonucunda uğranılan bedensel ya da ruhsal zararın tazmin edilmesi mümkün olmayacak ve hak kayıpları yaşanılması kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenledir ki iş kazası avukatının önemi yadsınamayacak derecede fazladır.

İş kazası meydana geldikten sonra eğer haber verebilecek durumdaysa işçi; değilse iş arkadaşları, görgü tanıkları ya da işveren kolluk birimine durumu bildirmelidir. Kolluk birimine yapılacak olan bildirim olay yerindeki delillerin toplanabilmesi adına büyük önem arz etmektedir. İşveren hakkında açılacak olan ceza soruşturması bakımından da delillerin ilk anla toplanması daha iyi olacaktır. İş kazası avukatına kazanın gerçekleşmesinden hemen sonra başvurulması sürecin doğru ilerleyebilmesi ve işçinin haklarının korunabilmesi adına önem taşır. Dolayısıyla kazadan sonra hemen bir iş kazası avukatı istanbul ile iletişime geçilmelidir.

İş kazası meydana geldikten sonra kolluk birimin yanı sıra durumun SGK’ya da bildirilmesi gerekmektedir. Kuruma yapılacak olan bildirimle birlikte kurum tarafından görevlendirilmiş olan müfettiş kazaya ilişkin soruşturmayı başlatacaktır. Yetkili müfettişler inceleme neticesinde iş kazasının meydana geldiğine kanaat getirirlerse bu durumda işçiye geçici iş göremezlik ödeneğinin sağlanması gerekecektir. Bu yerler dışında en yakın Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne de iş kazasının bildirilmesi gerekmektedir. Müdürlük tarafından görevlendirilen müfettişler de gerekli inceleme ve araştırmaları gerçekleştirecek ve işverenin kusurlu olup olmadığını, varsa kusurunun derecesini belirleyecektir.

Söz konusu inceleme ve araştırmaların görevli kişiler tarafından yapılması sonucunda işveren hakkında idari ve cezai soruşturma başlatılacaktır. Yapılan soruşturma sonucunda mevzuatta belirtilen kriterlere uyulmamış olduğu tespit edilirse idari para cezasına ya da işyerinin kapatılmasına karar verilmesi mümkündür. Ceza soruşturması sonucunda ise ceza davasının açılıp açılmayacağına ve işveren ya da işveren vekillerinin yargılanıp yargılanmayacağına karar verilecektir. Tüm bu konular hukuki bilgi ve deneyimi gerektirdiğinden dolayı iş kazası avukatına danışılması ve kendisinden somut olayın özelliklerine göre daha detaylı bilgi alınmalıdır.

İş Kazası Avukatı ile Maddi ve Manevi Tazminat Davası

İş Kazası Avukatı ile Maddi ve Manevi Tazminat Davası

İş kazalarından doğan davalarda görevli mahkeme İş Mahkemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yetkili mahkeme ise işverenin ikametgahı ya da iş kazasının gerçekleştiği yer mahkemesidir. Davayı, yaşıyor olduğu takdirde kazayı geçiren işçi açacaktır. İş kazası sonucunda bedensel ya da ruhsal zarara uğrayan işçi yaşadığı elem, acı, keder ve korkudan dolayı işverene karşı manevi tazminat davası açabilmektedir. Bunun yanı sıra işçi, maddi tazminat davası açma hakkına da sahiptir. Her iki davanın açılmasında ve sürdürülmesinde alanında uzman bir iş kazası avukatından hukuki destek alınması faydalı olacaktır.

İş Kazası Avukatı Arıyorum

İş kazası nedeniyle açılacak olan maddi tazminat davasında tedavi giderleri talep edilebileceği gibi çalışamamaktan doğan zararların tazmini de mümkündür. Ancak SGK tarafından karşılanan masrafların bu davada karşı taraftan talep edilmesi mümkün olmayacaktır. Zira bunları talep etmek dürüstlük kuralına da aykırı bir hareket oluşturacaktır. SGK gerekli hastane masraflarını ödemekle beraber geçici iş göremezlik ödeneğini de sağlayacaktır. Ancak kurumun işverene rücu hakkı saklıdır. İş kazası neticesinde alınacak olan tazminatın hesaplanmasında işverenin kusur oranı önem taşıdığı gibi SGK tarafından yapılan yardımların indirilmesi de önem taşıyacaktır. Bu konular geniş bir hukuki bilgi birikimini gerektirdiğinden dolayı hem davanın açılmasında hem de yürütülmesinde alanında uzman bir iş kazası avukatına danışmak olası kayıpların önlenmesi bakımından faydalıdır.

İş Davalarında İstinaf ve Temyiz Yolu

İş davalarında istinaf ve temyiz yolu açıktır. Fakat ilgili düzenlemeye göre direkt olarak temyiz başvurusu yapılamayacak, taraflar ilk olarak istinaf kanun yoluna başvuracaktır.

İş davalarında istinaf mahkemelerine başvuru süresi ilk derece mahkemesi kararının taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 hafta olarak belirlenmiştir. Ancak bu kanun yolu her karar için geçerli değildir. HMK m.341 uyarınca miktar veya değeri her yıl belirlenen parasal istinaf sınırını aşmayan davalarda istinaf kanun yoluna başvuru yapılamayacaktır. Bu durumda temyize de gidilemeyeceği açıktır. Fakat bu sınırı aşan diğer davalarda İş Mahkemeleri Kanunu m.8 haricinde her karar için istinaftan sonra temyiz yoluna başvurulabilir. Bunun için de yine HMK m.362’de belirlenen parasal temyiz sınırının aşılmış olması gerekmektedir.

İş davalarında temyize başvuru yolları anılan Kanun ve ilgili maddede bazı istisnalar sayılarak kapanmıştır. Buna göre temyiz edilemeyen kararları şu şekilde saymak mümkündür:

 1. İşveren tarafından toplu iş sözleşmesi ya da işyeri düzenlemeleri uyarınca disiplin cezalarının iptali istemiyle işçinin açtığı davalarda verilen kararlar
 2. Bir toplu iş sözleşmesinin yorumundan doğan davalarda verilen kararlar
 3. İş sözleşmelerinin feshedilmesinin geçerli olup olmadığının tespitine ilişkin, işe iade davalarında verilen kararlar
 4. İşyeri sendika temsilcisinin sözleşmesinin feshedilmesi neticesinde açılan feshin geçersizliğine ilişkin davalarda verilen kararlar
 5. Yasadışı grev veya lokavtın tespiti için açılan davalarda verilen kararlar
 6. Toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinin işletme niteliğini haiz olup olmadığının tespiti için açılan davalarda verilen kararlar.

İş Davalarında Vekaletname

İş davalarında vekaletname diğer davalarda olduğu gibi yalnızca bir Baroya kayıtlı avukata verilebilecektir. Bu vekaletname kişinin kendisini mahkemede temsil etmesi, dava sürecinin takip edilmesi ile gerekli iş ve işlemlerin yapılması için verilmektedir. İş davalarında vekaletname yalnız bir avukata verilebileceği gibi birden fazla avukat ile temsil de mümkündür.

İş davalarında vekaletname her ne kadar zorunlu olmasa da dava açılmadan önce yapılan hazırlık, dilekçeler aşaması, davanın takip edilmesi ve hukuka aykırı delillere itiraz edilmesi, tanıkların ve delillerin tespiti ile mahkemeye sunulması, bu delillerin değerlendirilmesi vb. işlemlerin hukuki mevzuata hakim bir iş hukuku avukatı tarafından takip edilmesi süreci hızlandırmaktadır. Sürecin hızlı ilerlemesinin yanında doğru ilerlemesi ve mahkemeden beklenilen sonucun alınması anlamında da iş davalarında avukata vekaletname verilmesi faydalı olmaktadır.

İş davalarında vekaletname ücreti temel olarak Avukatlık Ücret Tarifesi’ne göre belirlenmekle beraber temsil eden avukatın bilgi birikimine, tecrübesine, bulunduğu şehir veya yaptığı iş ve işlemlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu anlamda kesin bir ücret belirtmek mümkün değildir. Ancak örnek olması bağlamında İstanbul Barosunun her yıl belirlediği Vekil En Az Ücret Tarifesinde 2019 yılı için İş Mahkemelerinde görülen:

-Değeri parayla ölçülebilen davalarda 4900 TL’den az olmamak şartıyla dava değerinin %15’i

-Değeri parayla ölçülemeyen davalarda ise 4900 TL vekalet ücreti olarak belirtilmiştir.

İş Kazası Davalarında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin desteğinden yoksun kalan kimselerin başvurabileceği bir yoldur. Bu nedenle iş kazası neticesinde bir ölüm gerçekleşmişse ölenin yakınları söz konusu tazminatı alabilmek adına dava açabileceklerdir. Ancak bunun için ölen kişi ile tazminat talebinde bulunan kişi arasında bir destek ilişkisi var olmalıdır. Destek olan kişinin ölmesi sonucunda destekten yoksun kalan kişi ya da kişilerin zarara uğramış olmaları da bu tazminat davasını açabilmek için aranan şartlar arasında yer almaktadır. Ancak manevi zararların destekten yoksun kalma tazminatı çerçevesinde talep edilebilmesi mümkün değildir. Aynı zamanda işçinin ölümünde buna sebebiyet verilmiş olması gerekmektedir. Kusur olmaksızın ölüm gerçekleştiği takdirde sorumluluk söz konusu olmayacağından dolayı destekten yoksun kalma tazminatının da talep edilmesi mümkün olmayacaktır.

Destekten yoksun kalma tazminatı kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olmadığından dolayı bunun üçüncü kişilere devredilmesi mümkündür. Aynı zamanda bu tazminatın talep edilebilmesi için destek olan kişi ile destek gören kişi arasındaki ilişkinin karşılıksız olması gerekmektedir. Aksi takdirde bu ilişki bir sözleşmesel ilişki haline dönüşecektir. Ayrıca destek olma, süreklilik ve devamlılık arz etmelidir. Destek, destek görenin yaşam standartlarını yükseltmekten ziyade onun temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmalıdır. Tüm bu şartların varlığı halinde sorumlu kişilere karşı destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunulabilecektir. Bu konuda bir iş kazası avukatına danışılması her bakımdan faydalı olacaktır.

İş Kazası Bildirimi Nedir?

İş kazası bildirimleri bu tarz can sıkıcı durumlar için üzerinde ilk durulması gereken husus olarak göze çarpıyor. Tanım olarak, meydana gelen bir olayın iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için, çalışan kişinin sigortalı olması ve vuku bulan olayın işveren tarafından faaliyet gösteren iş yerlerinin birinde olmuş olması gerekmektedir. Tabi bunların yanında işveren tarafından yürütülmekte olan bir iş sırasında meydana gelmesi de gerekiyor. Yani örneğin çalışan bireyin öğle yemeği sırasında başka bir mekanda geçirdiği kaza iş kazası olarak sayılmıyor. İş kazası avukatı olarak iş kazası bildirim sürelerinden bahsetmemiz gerekirse;

 1. Bu konuda 5510 numaralı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu 4/a bendine göre, yazılı hizmet akdiyle bir veya birden daha fazla işveren tarafından ücretli çalıştırılan sigortalıların (işçilerin) iş kazası geçirmeleri durumunda; işverenleri tarafından derhal işyerinin tescilli bulunduğu sosyal güvenlik kurumuna kazadan sonraki üç iş günü içerisinde;
 2. Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması imzalamamış ülkelerde iş yapan işverenler tarafından yurt dışına götürülen işçilerle alakalı herhangi bir iş kazası oluşması durumunda aynı şekilde işveren tarafından gerekli kuruma kazadan sonraki üç iş günü içerisinde haber verilmesi;
 • 5510 numaralı maddenin (b) bendi kapsamında kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmakta olan sigortalıların (örneğin eski bağ-kurlular) iş kazası geçirmeleri durumunda, durumu bildirecek duruma geldikleri günden sonraki üç iş günü içerisinde;
 1. Yukarıda bahsedilen haller dışındaki durumlarda ayrıca 4857 numaralı kanun çerçevesinde iş yerlerinde meydana gelmiş olan iş kazası ya da meslek hastalığı tespiti, olayın meydana geldiği günden itibaren iki iş günü içerisinde şirketin tescil edildiği çalışma ve sosyal güvenlik bakanlıklarına bağlı bölge müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar.
 2. Son olarak meydana gelen iş kazalarının işverenler tarafından derhal kazanın olduğu yerdeki kolluk kuvvetlerine de bildirilmesi gerekmektedir. Tüm bunlardan sonra iş kazası avukatı devreye girebilir.

İş Kazasında Yapılması Gerekenler

İlk yapılması gereken husus olay yerine sağlık personelinin çağrılması ve diğer çalışanlar için de çalışma ortamının güvenliğinin sağlanmasıdır. Eğer çalışılan iş yerinde sağlık personeli ve hekim varsa öncelikli olarak bu kişilerin olay yerine intikalleri sağlanmalıdır. Hemen ardından olayın resmi bir boyut kazanabilmesi ve kayıt altına alınabilmesi için de kolluk kuvvetlerine haber verilmelidir. Eğer ortamda yangın ihtimali varsa derhal itfaiyenin de olay yerine çağrılması sağlanmalıdır. Ayrıca ortamdaki güvenlik önlemlerinin alınması da hemen sonraki adım olarak göze çarpmaktadır. Tüm bu durumlardan sonra hukuki olarak çalışanın tüm haklarının iş kazası avukatı tarafından korunacağı unutulmamalıdır. Topo Hukuk Bürosu iş kazalarında, çalışanın ve iş verenlerin tüm yasal haklarını korumada ve kullanmada başvuracakları çok önemli bir adres durumundadır.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 5 / 5. Oy sayısı: 1

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

29 Yorum. Yeni Yorum

 • Merhabalar ben 29 yaşındayım çalıştığım inşaat firmasında yüksek kattan düştüm %72 omur ilik felç raporum var. firmaya karşı tazminat davası açabilir miyiz ?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   10 Ocak 2017 15:19

   Merhaba,

   Maddi ve manevi tazminat davanızı hızlı şekilde açmanızı öneririm. Dava süresince bilirkişi raporlarında oranlar belirlenecektir. Alanında uzman iş kazası avukatından destek alabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • İşyerinde bir parmağımı kaybettim ama işveren senin hatan diyip işin içinden sıyrılmak istiyor. senin hatan diyip sıyrılabilirmi bu işten?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   25 Ocak 2017 23:28

   Merhabalar, iş kazası geçirmişsiniz, geçmiş olsun öncelikle. İşveren senin hatan deyip bu durumdan kesinlikle sıyrılamaz. İşverene karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. İşverenin kusuruna ve sağlık durumunuza göre yüksek bir tazminat alabilirsiniz. Davanızın sağlıklı bir şekilde ilerlemesini istiyorsanız konu ile ilgili uzman bir iş kazası avukatından yardım alabilirsiniz. Saygılarımla

   Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   1 Şubat 2017 22:01

   Merhaba,

   İş kazasından kaynaklanan tazminat davalarında kamera kaydı da dahil olmak üzere tüm deliller esas alınmaktadır. Açılan davaya cevap verirken delillerinizi doğru sunmalısınız. Bir iş kazası avukatına ulaşmanızı tavsiye ederim.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • dün iş yerimde çalışırken dalgın bir arkadaş kolumu zedeledi. bir iş kazası olarak görmeyen iş yeri raporuma saygı bile duymuyor bunları mahkemeye verebilirmiyim?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   17 Ocak 2017 15:45

   Merhabalar,

   Kolunuz size günlük hayatınızda engel oluyor ve %1 dahi iş göremezlik durumunuz ortaya çıkıyorsa maddi ve manevi tazminat hakedişiniz mevcuttur. Bu konuda iş kazası avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımla

   Cevapla
 • özel bir hastanede hemşirelik yapıyorum dün sedyeyle hasta cekerlerken ayagimin üstün den gecirdiler parmağım kirildi iş kazası raporuyla dava açabilirmiyim?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   15 Şubat 2017 12:34

   Merhabalar, eğer bedenen veya ruhen zarara uğramış iseniz maddi tazminat davası açabilirsiniz. Bu tür davalarda kusur oranı önemlidir. İşçinin kusur oranının artması durumunda tazminat daha düşük hesaplanır. Saygılarımızla

   Cevapla
 • 17 yaşındayım sigortasız bir lokantada motorla servis yapıyodum dün araba çarptı ama sigortamda yok iş kazası nasıl sayabilirim?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   21 Şubat 2017 11:51

   Merhabalar, sigortasız olmanız bunun iş kazası olduğu gerçeğini değiştirmez. SGK ya başvuru yaparak gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayın. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Avatar
  Gültekin L.
  22 Şubat 2017 08:34

  inşaatta çalışıyorum belim çok ağrıdığı için izin isteyip hastaneye gittim ve fıtık olduğum çıktı. fıtık iş kazasına girermi abi?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   22 Şubat 2017 14:33

   Merhabalar, meslek hastalığı olabilmesi için tamamen meslekten dolayı bel fıtığı olduğunuz ispatlanmalıdır. Bu da doktorun vereceği rapora bağlı. Çünkü inşaat işinde hiç çalışmayanlar bile bel fıtığı olabiliyor. Saygılarımızla

   Cevapla
 • boya fabrikasında 15 senelik işçiyim, artık ciğerlerim ağrıyor çalışamıyorum hastaneden rapor aldım bu raporlarla dava açıp iş yerini mahkemeye vermek istiyorum çünkü önlemleri çok az. detayları konuşmak istiyorum iletişime geçebilirmisiniz?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 10:30

   Merhabalar, alacağınız raporlara bağlı olarak meslek hastalığına dayanarak dava açabilirsiniz. İnternet sayfamızın iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • asitli kimyasallar üreten bir firmayız, firmamızda çalışan bir personel o kadar uyarımıza rağmen gözlük vs. koruyucu aletleri takmadığı için gözünü kaybetti ve mahkemeye veriyor bizi savunabilirmisiniz?

  Cevapla
  • Avatar
   Av. Serdarhan Topo
   27 Şubat 2017 11:58

   Merhabalar, iş kazası davasında davalı işveren olarak bulunacaksınız. Avukat aracılığıyla savunma yapmak istiyorsunuz. İnternet sayfamızdaki iletişim bölümünde yer alan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla

   Cevapla
 • Mrb kolay gelsin bugun merdiven cikarken baska firmanin koydugu malzemeye takilip dustum kaza gecirdigim yer aydinlatilmasi gerekirken aydinlatma takilmamisti kirik cikik yok sadece biraz agri var 1 gunluk rapor yazildi revirde . Is kazasi raporu tutuldu davaci olabilirmiyim ne yapmaliyim simdiden tesekurler

  Cevapla
 • 2012 senesinde iş kazasi sonucunda sol işaret parmağım ilk bogumdan koptu yüzde beş raporun var bu durumda tazminat davası ne kadar zamanda sonuca ulaşır ne kadar tazminat alabilirim

  Cevapla
 • İyi günler is kazası sonucu sağ el tetik parmağı ilk boğum dan koptu %8 oran verdiler %80 is yeri hatalı %20 ben ne kadar tazminat alırım beni bu konuda bilgilendirir deniz sevinirim.

  Cevapla
 • yurt dısinda 2016 yilinda iş kazasi geçirdim.belimde sorunlar oluşmus 2 ay felc olarak Etiyopyada iş yeri revirinde yattim.Türkiyeme gelince vok aradim sirketi yardimci olmadilar.gecen hafta yine aradim iş istedim emar sonucunu yolla dediler.yollayincada mumkün degil seni calistiramayız dediler.kadikoy ssk heyet raporumu istedi yuzde 17 verdi araştirma hastahanesi.avukat arıyorum.2262 dolar maaş aliyordum.1 yilda 1 ikramiye bir bucuk yil calistim.tazminat davasi acsam nekadar zamanda sonuçlanir ne kadar alirim.madi ve manevi dava açarsam.çunku cok magdur oldum.her yeni iste 1 ay calısamadim maaş alamadim 1 yaşinda oğlum ve eşm rezil durumdayız.bez alamayacak kadar kötü durumdayım.ne kadar surer bu dava.heyet raporu ve bilir kişi raporum var.sahitlerlede konustu müfettiş.ama cok yavaş ilerliyo

  Cevapla
 • 31 ocak 2018 tarihinde babamızı iş kazasında kaybettik kendisi kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti sgkdaki müfettişin raporlarına göre iş kazası diye geçti kayıtlara ne gibi haklarımız var neler yapmamız gerekiyor 3 kardeşiz ve birde annemiz var mağduruz buradan doğacak haklarımız mevcutmudur

  Cevapla
 • Merabalar ben havalimaninda temizlik personel olark clsyrm temizlik yaparken bawul arbalarndm btnsi bana carpt ve on dislermden iki tanesi kirildi ve dustu dis etlerm zarar gordu wucutta ezilmeler war dislerni ypcz dedler masrflrn karslcz dediler ama soledklrni ypmadilar tazminat davasi acabilirmyim yada napa blirm cektgim aciylami klcm yrdmci olurmusunz

  Cevapla
 • Merhaba
  Ben geçen sene Rusya’da iş kazası geçirdim kolumu elektrik çarptı ve ciddi bir görüntü ve güç kaybı oluştu.tedavinin bir kısmını karşıladılar gerisini karşılamadıkları için tedaviye devam edemiyorum Rusya’da iş kazası olarak geçirmediler halen mahkemeye verebilirmiyim ve kazanmama gibi bir durumum olurmu davaya etki edebilecek mail ve. Mesajlar Hale’n elimde duruyor.
  Şimdiden vereceğiniz bilgi için teşekkürler.
  İyi çalışmalar.

  Cevapla
  • Merhaba Mecit Bey,

   Geçirdiğiniz iş kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat hakkınız saklıdır. Konuyla ilgili bildirimin yapılmaması tazminat davası açmaya engel değildir. Tüm delillerinizi toplayarak iş kazasından kaynaklı tazminat davanızı açabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Slm geçen yine yazmıştım size fazla bilgi almak istiyorum sizden benim iş kazası sonucu parmağımın yarısı yok oldu şimdi tedavi görüyorum elimde iş kazası tespit tutanağı hastane raporları mevcut şu anda çalışıyorum aynı işverene tek elimle yapıyorum işimi kaza 1 ay geçti üzerinden 5 ay sonra veya işten çıkarıldığım da dava hakkım her türlü olurmu

  Cevapla
  • Merhaba Seçim Bey,

   İş kazası geçirdiğiniz için bir iş gücü kaybınız oldu. Bu kalıcı iş gücü kaybınızı bir devlet hastanesinden alacağınız raporla ispatlamalısınız. Bunun ardından iş kazasından kaynaklanan tazminat davası açmalısınız. Çıkarıldığınız için ayrıca bir hak edişiniz olabilir. Şartlarını incelemek gerekir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhabalar ben samsundan yazıyorum eşim 2010 yılı eylül ayında bir iş kazası geçirdi bu kazada beyin kanaması sol köprücük kemiği kırıldı ve sol göz sinirleri ve yüz felç oldu sol göz hareketini kayıp etti ve S kayıp raporumuz var. Kazanın olduğu süreden bu zamana kadar işyerinde kalmak için herhangi bir şikayette bulunmadık her sabah ve akşam göz ilaçlarımız var ayrıca her gece sol göz kapatılıyor ömür boyu tedaVİSİ OLMAYAN bir durum
  olduğunu doktorlar tarafından teyit edilmiştir. Bu zamana kadar işyeri ilaç ve doktor ödemelerinin sgk tarafından olarak karşılamıştır.Biz kullandığımız günlük ilaçlara istinaden fatura fiş alıp firmaya veriyoruz onlarda ödemeyi bir ay sonra hesaba atıyorlar taki bu sene ye kadar bunun haricinde işyerinden herhangi bir gelir almadık bu sene bu ilaçların kullanımı ve alımı ile ilgili sorun çıkartıyorlar ben dava açmak istiyorum benim eşimin gözünü ve psikolojik durumunu geri verebileceklermi lütfenn yardımcı olmanızı rica ediyorum kendi ihtiyaçlarının hepsini ben yapıyorum işe gidiyor uygun pozisyonda çalışıyor ve çocuklarım küçük yardımcı olursanız çok memnun olurum tşkkkkk

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü