Tazminat Nasıl Alınır? Kıdem ve İhbar Tazminatı Hk.

 1. Topo Hukuk
 2. İş Hukuku
 3. Tazminat Nasıl Alınır? Kıdem ve İhbar Tazminatı Hk.
tazminat nasıl alınır
3.3
(3)

Tazminat nasıl alınır? Genel olarak tazminat kavramının tanımı nedir? gibi soruları cevaplayacağımız bu makalede, ayrıca işyerinden ayrılırken alınabilecek tazminatlar kıdem ve ihbar tazminatına dair bilgiler de bulabileceksiniz. İhbar tazminatına ilişkin düzenlemeler 4857 s. yeni İş Kanununda düzenleme alanı bulmuşken kıdem tazminatına ilişkin önceki 1475 s. mülga İş Kanunu hükümleri geçerliliğini korumaktadır.

İşyerinden Tazminat Nasıl Alırım?

Kıdem tazminatı; tazminat alma şartları, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılması durumunda 1475 s. İş Kanunu m.14 hükmü uyarınca işveren tarafından o işyerinde çalıştığı süre için yapılan ödemedir. Kıdem tazminatının hak edilebilmesi için aynı iş yerinde en az bir yıl süreyle çalışılmış olmalıdır. 

İhbar tazminatı iş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından sonlandırılması halinde işçinin işyerindeki çalışma süresine göre ya belirli bir süre öncesinden bildirim yapılması ya da bu süreye ait ücretin karşı tarafa peşin olarak ödenmesidir. İşverenin işçinin işine son vermesi ve ihbar süresini kullandırmaması durumunda ihbar tazminatı ödenebileceği gibi durumun tersi de söz konusu olabilmektedir.

Bu açıklamalar ışığında işyerinden tazminatımı nasıl alırım sorusuna kıdem tazminatını dikkate alarak yanıt vermek doğru olacaktır. Zira ihbar tazminatının hak edilmesi ve kimin kime ödeyeceğinin belirlenmesinde farklı hususlar devreye girmektedir.

Kıdem tazminatını almak için işçinin işyerinden Kanunda belirtilen şartları sağlamış vaziyette çıkış yapmış olması gerekmektedir. Bu şartlardan ilki aynı işyerine bağlı olarak en az 1 yıl kesintisiz olarak çalışmış olmaktadır. Bu şartı sağlayarak Kanunda öngörülen hallerden biri ile işten çıkmış, çıkarılmış veya iş sözleşmesi ölüm sebebiyle sona ermiş işçi kıdem tazminatı alabilecektir. 

Kıdem tazminatı şartları, herkes bir işte istikrarlı olmayı arzular ancak çeşitli sebeplerden bu istek gerçekleşmez ve kişiler çalıştıkları iş yerlerinden ayrılmak zorunda kalabilirler. Böyle durumlarda kanunda belirlenen kıdem tazminatının şartları oluştuysa kişinin işveren tarafından belirli hesaplamalarla ortaya çıkacak tutarlarda tazminat alması mümkündür.

İşe alım esnasında çalışan ile işveren arasında karşılıklı sorumluluklar içeren bir sözleşme imzalanmaktadır. Çalışan bu sözleşmedeki hükümlere aykırı bir davranışta bulunmadan, ahlaki olarak bir kusur işlemeden ve kendi rızası olmadan işten çıkarıldığı takdirde işverenden kıdem tazminatı alma hakkını kazanacaktır. Böylece diğer bir şart kişinin herhangi bir kusuru ve arzusu olmadan işten çıkarılmasıdır. Bu durumdan çalışanın ahlak dışı veya sözleşme dışı bir eylemi olması kaydıyla işten çıkarılması durumunda herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı sonucunu çıkarmak da mümkündür.

Ancak çalışanın işten ayrılma kararı alması durumunda kıdem tazminatı talep edebileceği istisnai durumlar da bulunmaktadır. Buna göre çalışanın askerliği söz konusuysa, tam veya kısmi emeklilik zamanı gelmiş ve bunu kullanmak istiyorsa kendi kararıyla işten ayrılabilir ve aynı zamanda kıdem tazminatı almaya da hak kazanmış olur. Elbette çalışanın bu durumları resmi makamlardan alacağı belgeler ve izinler doğrultusunda gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde işveren resmi bir belge olmadan sadece söz ile bir tazminat verme yükümlülüğünde olmayacaktır. Özetle, kıdem tazminatının şartları çalışanın haksız yere, beklemediği bir anda veya işten çıkması için gerçekten haklı sebebi olduğu durumlarda maddi olarak haklarının iade edilmesi imkanını sunacak durumları ortaya koymaktadır.

İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenmesini Gerektiren Durumlar Nelerdir?

İşyerinden kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlar 1475 sayılı Kanunun 14. maddesinde sayılmıştır. Buna göre;

İş akdinin, işveren tarafından haklı nedenler olarak sayılan nedenler dışındaki nedenlerle feshedilmesi

İş sözleşmesinin işçi tarafından sağlık, iyi niyet, işyerinde işin durması ya da ahlak kurallarına aykırılık benzeri nedenlerle feshedilmesi

İşçinin askerlik görevini yerine getirmek üzere iş sözleşmesini feshetmesi

Emeklilik hakkının elde edilmesi ya da bu hakkı elde etmek için gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeniyle iş sözleşmesinin bitirilmesi

Kadın işçinin evlenmeden itibaren 1 yıl içinde kendi isteği ile işten ayrılması

İşçinin ölümü nedeniyle gerçekleşen fesih durumlarında işçiye kıdem tazminatı, çalışma süresinin gerektirdiği miktarda ödenmektedir. 

İşyerinden Tazminat Almanın Yolları

İşyerinden tazminat almanın yolları yukarıda saymış olduğumuz kıdem tazminatına hak kazandıran hallerden birinin gerçekleşmiş olmasıdır. Bu haller dışında; işyerinden tazminatımı nasıl alırım sorusuna verilebilecek cevaplara kısaca değinelim:

İşçinin işyerinden kendi isteğiyle yani istifa ederek ayrılması durumunda kıdem tazminatı ödemesi yapılmamaktadır. İşçinin sağlık nedenleri, askerlik görevi ya da emeklilik hakkının kazanılması gibi nedenlerle iş akdini sonlandırmak istemesi halinde ise; kıdem tazminatının ödenebilmesi için bu durumların belgeler ile ispatlanması gerekmektedir.

Kadın işçilerin kendilerine tanınan evlilik nedeniyle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı alabilme hakkından yararlanabilmeleri için ise evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde iş akdi sona erdirilmelidir. Kadın işçi işten ayrılırken evliliği gösteren belgeyi işverene sunmalı ve fesih gerekçesinin evlilik olduğunu açıkça ve yazılı olarak bildirilmelidir.

Hamilelik ya da doğum nedeniyle işten ayrılan kadın işçiler tarafından da işyerinden kıdem tazminatımı nasıl alırım şeklindeki sorulara çok sık rastlanmaktadır. Hamilelik ve doğum, hastalık hallerinden sayılmadığından bu nedenlerle işten ayrılan işçi istifa etmiş olarak değerlendirilecek ve kıdem haklarından da vazgeçmiş sayılacaktır.

İşveren tarafından işçinin çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapılmak istenen durumlarda; değişiklik önerisi işveren tarafından işçiye yazılı olarak bildirilmek zorundadır. İşçi tarafından 6 iş günü içinde kabul edilmeyen değişiklikler nedeniyle işverenin iş akdini feshetmesi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanacağı gibi işveren bildirim süreleri gibi yükümlülüklere de bağlı kalacaktır.

Kısmi süreli çalışan işçiler de tam süreli çalışan işçiler gibi Kanunda belirtilen şartları sağladıkları takdirde kıdem tazminatı almaya hak kazanabilir. 

İstifa halinde kıdem tazminatı almak ancak bir tek şekilde mümkün olmaktadır. İşe giriş tarihi esas alınarak 08.09.1999 tarihinden önce sigortalılık süresi başlamış işçiler, 15 yıl ve 3600 prim gün şartını yerine getirmeleri halinde istifa ederek ayrılmaları halinde de kıdem tazminatlarını alabilmektedirler. 15 yıl 3600 gün sayısının ise aynı işyerinde tamamlanmış olması gibi bir şart söz konusu değildir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

İşyerinde kıdemliyseniz, tazminat nasıl alınır? İşyerinde en az 1 yıl süreyle çalışmış ve yukarıda açıklamış olduğumuz şartlardan birini sağlamış olarak işten ayrılan ve çıkartılan işçi işverene başvurarak kıdem tazminatını talep edebilir. Çalışan aynı iş yerine bağlı olarak çalışmaya devam ettiği sürece, iş yerinin el değiştirmesi, işverenin çeşitli sebeplerle işin başından ayrılması, kişinin farklı şube veya departmanlara kaydırılması gibi durumlardan etkilenmeyecektir. Başka bir deyişle çalışan kesintisiz aynı iş yerinde çalışmaya devam ettiği sürece süreyi doldurduğu andan itibaren kıdem tazminatı talep edebilecektir.

İşveren kural olarak kıdem tazminatı ödemesini işçinin iş akdinin sona erdiği tarihte ödemelidir.

Kıdem Tazminatı Süresinde Ödenmemesi

İşveren işçinin kıdem tazminatını zamanında, diğer bir ifadeyle makul sürede ödenmemiş ise işçi bu alacağına ilişkin iş mahkemesinde dava açabilir. Dava 4857 s.İş Kanunu ek madde 3 gereğince 5 yıllık zamanaşımı süresinde açılmış olmalıdır. 

Kıdem tazminatı ödemesinin süresinde yapılmamasından dolayı açılacak davada mülga İş Kanunu m.14/11 uyarınca tazminat alacağına faiz uygulanacaktır. İlgili hükme göre hakim işçinin tazminat alacağına mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine karar verir. Mevduata uygulanan en yüksek faizin belirlenmesi Merkez Bankası ve diğer bankalardan yazılı bilgi alınması suretiyle gerçekleştirilir. Buna göre işçinin kıdem tazminatı alması gereken günde ödenmiş olsaydı işçi bu parayı o günün şartlarında en yüksek faizi veren bankaya yatırmış gibi hesaplama yapılacaktır. 

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatında brüt tutarlar ele alınmaktadır. Brüt olarak ele alınan tutarlar içerisinde çalışanların maaşına ek olarak sigorta primleri ve vergi giderleri de bulunmaktadır. Bunların çıkartılmasıyla net tutar ortaya çıkacaktır. Ortaya çıkan tutardan damga vergisi adı altında oldukça düşük tutarlara tekabül eden bir kesinti yapılmaktadır. Bu kesintinin ardından elde edilecek tutar net kıdem tazminatı olarak adlandırılmaktadır. Elbette hesaplamanın yapılması için kıdem tazminatının şartları arasında olan en az bir yıl çalışma yükümlülüğünün tamamlanmış olması gerekir.

Kıdem tazminatı hesaplaması işçinin işe başladığı tarihten iş sözleşmesinin feshine kadar geçen süre için yapılır. İşveren işçisine bu süreçteki her tam yıl için işçinin 30 günlük ücreti tutarında tazminat ödemesi yapacaktır. İşçinin 30 günlük ücreti İş Kanunu m.32’de “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.” ifadesiyle tanımlanmıştır. Ancak kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken bu ücrete ek olarak işçiye sağlanmış olan para veya parayla ölçülmesi mümkün menfaatler de dikkate alınmaktadır. İşçiye sağlanan ikramiye vb. ödemeler tazminat hesaplamasında göz önünde tutulacaktır.

İşyerinden alınacak kıdem tazminatı hesaplamasına işçinin çıplak ücretinin yanında yemek, gıda, yakacak, eğitim, konut, giyecek, erzak, aile veya çocuk yardımları vb. sosyal yardım niteliğindeki yardımlar da eklenecektir. Ancak işçinin yıllık izin alacakları, bayramlarda ödenen harçlıklar, fazla mesai paraları, sürekli nitelik arz etmeyen primler gibi alacakları tazminat hesaplamalarında dikkate alınmaz. Öte yandan işçiye ödenen ikramiyelerin tazminat hesaplamalarında dikkate alınması için işyerinde gelenek halini almış olması şartı aranır. Yalnız bir defalığına ödenmiş, süreklilik arz etmeyen ikramiyelerin tazminat hesaplamasına eklenmesi mümkün değildir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları işçinin işyerinden ayrılmadan önceki son ücreti üzerinden yapılmaktadır. 

Kıdem tazminatı hesaplamaları uzmanlık gerektiren bir konu olduğundan ödenmeyen tazminat alacaklarına ilişkin dava açarken bir işçi avukatına danışmak gerekecektir. Aksi durum tazminatın eksik hesaplanarak eksik alacak miktarı ile dava açılmasına sebebiyet vereceğinden hak kayıplarına neden olacaktır.

Özel Sektörde Tazminat Nasıl Alınır?

Özel sektörde tazminat alma şartları 2020 yılı için de İş Kanunu düzenlemelerine tabidir. Dolayısıyla yukarıda saymış olduğumuz kıdem tazminatı alma şartları özel sektör çalışanlarına uygulanacaktır. Bu noktada kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağı sorusu ortaya çıkmaktadır. Zira tazminat almaya hak kazandığını iddia eden bir işçinin ilk olarak merak ettiği “Ne kadar kıdem tazminatı alırım?” sorusu olacaktır. 

İhbar Tazminatı Nasıl Alınır?

Peki, ihbar tazminatı nedir ve bu tazminat nasıl alınır? İşçinin Kanunda öngörülen bildirim sürelerine uymaksızın işten ayrılması veya işverenin bildirim sürelerine uymaksızın işçinin iş sözleşmesini feshetmesi halinde ödenecek tazminat ihbar tazminatı olarak adlandırılır. İhbar tazminatı ancak belirsiz süreli iş sözleşmesi söz konusu ise alınabilir. Belirli süreli iş sözleşmeleri sözleşmede belirtilen süre geldiğinde veya belirlenen iş yapıldığında sona ereceğinden bildirim süreleri söz konusu olmamaktadır. 

İhbar tazminatı işçinin çalışma süresi dikkate alınarak hesaplanır. 4857 s. İş Kanunu m.17’ye göre fesihten önce durumun diğer tarafa bildirilmesini ifade eden ihbar süreleri:

 • İşi 6 aydan daha az sürmüş olan işçi için 2 hafta,
 • İşi 6 aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş işçi için 4 hafta,
 • İşi bir buçuk yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için 6 hafta,
 • İşi 3 yıl ve daha fazla sürmüş olan işçi için ise 8 haftadır. 

Kanunda belirtilen bu bildirim süreleri asgari sürelerdir. Sözleşme ile bu sürelerin arttırılması mümkündür ancak daha az olarak kararlaştırılamaz. 

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır ?

İhbar tazminatının hesaplanmasında öncelikle İş Kanunu m.32’de belirtilen işçinin iş karşılığında işverenden almış olduğu ücret dikkate alınacaktır. Bu ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülmesi mümkün olan iş sözleşmesinden yahut Kanundan doğan diğer menfaatler de göz önünde tutulur. Başka bir deyişle kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınmış ödemelerin ihbar tazminatında da söz konusu olacağı söylenebilir. Öte yandan ihbar tazminatından gelir ve damga vergisi kesintileri yapılacaktır. 

İşten Kendim Çıkarsam Tazminat Alabilir miyim ?

İşten kendim çıkarsam tazminat alabilir miyim sorusunu olumlu cevaplandıran tek seçenek işçinin 4857 s. İş Kanunu m.24 kapsamında iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi halidir. İşçi iş sözleşmesini sağlık sebepleri, işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan halleri ile benzerleri ve son olarak zorlayıcı sebeplere dayanarak haklı nedenle feshedebilir. Bu fesih bildirim sürelerine uyulmaksızın gerçekleştirilebilecektir. İş sözleşmesini haklı nedenle fesheden işçiye karşı işveren ihbar tazminatı talebinde bulunamaz. 

İş sözleşmesini haklı nedenle feshetme imkanı doğuran sağlık sebepleri Kanuna göre şunlar olabilir:

 • İş sözleşmesine konu olan işin yerine getirilmesinin işin niteliğinden doğan bir nedenle işçinin sağlığı hakkında veya yaşayışı için tehlikeli olması,
 • İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işverenin veya diğer işçilerden birinin bulaşıcı bir hastalığa ya da işçinin işiyle bağdaşmayan bir hastalığa tutulması.

Kanunda sözü geçen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ise:

 • İşverenin sözleşmenin yapılması sırasında işçiye sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermesi ya da gerçeğe aykırı bilgiler vermesi veya sözler söylemesi ve bu suretle işçiyi yanıltmış olması,
 • İşverenin işçinin veya aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi veya bu tür davranışlarda bulunması,
 • İşverenin işçiye cinsel tacizde bulunması,
 • İşverenin işçiye veya aile üyelerinden birine sataşması ya da gözdağı vermesi, 
 • İşverenin işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirmesi, kışkırtması, sürüklemesi,
 • İşverenin işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlemesi ya da işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunması,
 • İşçinin bir diğer işçi yahut üçüncü bir kişi tarafından cinsel tacize uğraması halinde bu durumu işverenine bildirmesine rağmen işyerinde gerekli önlemlerin alınmaması,
 • İşçinin ücretinin Kanuna veya sözleşmeye uygun olarak hesap edilmemesi veya ödenmemesi,
 • İşçinin ücretinin parça başına veya yaptığı iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırıldığında işverenin işçiye yapabileceği sayı veya tutardan az iş verilmesi; aradaki ücret farkının da zaman esasına göre ödenmesi suretiyle işçinin aldığı eksik ücretin karşılanmaması,

Çalışma şartlarının uygulanmamasıdır.

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan daha uzun süre işin durmasını gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığında işçi m.24’e dayanarak haklı sebeple sözleşmesini feshedebilir. Son olarak işten kendi isteği ile çıkan işçinin ihbar tazminatı talep edemeyeceğini de belirtmek gerekir.  

İşyerinden Tazminat Alma Şartları

İşyerinden tazminat alma şartları işçinin:

 • 4857 sayılı yeni İş Kanununa göre işçi sayılması,
 • Aynı işverene bağlı olarak en az bir yıl süreyle kesintisiz çalışmış olması,
 • İşveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması,
 • 1475 sayılı mülga İş Kanununda belirtilen sebeplere dayalı olarak işten çıkması veya çıkarılması,

Kıdem tazminatı alabilmesi için öngörülen 5 yıllık zamanaşımı süresinin geçmemiş olmasından ibarettir. 

İşçi Alacaklarına İşleyen Faiz Türü

İşverenler, çalışanlarının maaşlarını kanun tarafından belirtilen süre içerisinde yine hukuk çerçevesinde uygun görülen şekillerde ödemekle yükümlüdürler. Ayrıca aksi üzerine anlaşma yapılmadıkça maaşın tamamı belirtilen sürede ödenmek zorundadır. Aksi takdirde çalışanlar tarafından maaşın ödenmesi gerektiği günün geçmesinden itibaren faiz yaptırımı uygulanabilecektir. Kanunlara göre bu yaptırım piyasadaki en yüksek faiz oranı üzerinden değerlendirilmektedir ve her gün işlemektedir. Çalışan hakkı olan maaşı elde edene kadarki geçen sürede işleyen faiz tutarı ile birlikte gerektiğinde mahkemeye başvurarak ödemesini işverenden alabilecektir. Bu süreçte çalışanın hayatındaki ve işindeki değişiklikler kesinlikle önemsenmeyecektir. Dolayısıyla, Kıdem tazminatının şartları olduğu gibi işçi alacaklarına faiz işlenmesi için de maaş süresinin geçmesi şartı aranmaktadır. 

Topo Hukuk alanında uzman iş hukuku ve işçi avukatları ile birlikte İstanbul Şişli’de bulunan bürosunda müvekkillerine hizmet vermektedir. Ödenmeyen işçi alacaklarınız ve kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarınız, “tazminat nasıl alınır?” sorusuna dair ayrıntılı cevaplar için avukatlarımıza iletişim sayfasından ulaşabilir, Avukata Sor sayfasından sorularınızı online olarak yöneltebilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 3.3 / 5. Oy sayısı: 3

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

231 Yorum. Yeni Yorum

 • bana ihbar imzalatmak istediker ben imzalamadim 25 maddededen gondeririz diye uyarı yaptılar 14 aydır aynı işimde çalışıyorum sizce ne yapmalıyım

  Cevapla
 • Merhaba ben 2005 yılından buyana bir. Şirkette calişmaktayım artik kendi işimi yapmak istiyorum fakat yasa gereği tazminatı. alamıyorum ne yapmalıyım top 13 yıl

  Cevapla
 • Merhaba Sigorta başlangıcım 2000 bir iş yerinde 13 senedir çalışıyorum kendi isteğimle işten ayrılsam tazminat alabilirmiyim

  Cevapla
 • Selamun aleykum brnim memur olma ihtimalim var insALLAH. atanirsam isterinden tazminatimi alabilrmiyim

  Cevapla
 • Merhaba Bim de çalışıyorum 11 nisan 2013 de işe girdim hala çalışmaktayım işten çıkmak istiyorum kendi isteğim dışında mağazamı değiştirdiler gideceksin diye zorladı bölge sorumlusu mağaza sorumlu yardımcısıyım tazminatımı da alarak çıkmak istiyorum hevesim kalmadı hevesimi kırdılar ne yapmam gerekiyor tazminat alarak çıkmak için

  Cevapla
 • 8 şubatta işten çıkarıldım tazminatım ödenmedi ihbarda çekilmedi 5 yıl 4 ay çalıştım öderiz dediler bir gelişme yok nasıl bir yol izleyeyim

  Cevapla
 • BEN AYNI İŞYERİNDE 12 YILDIR ÇALIŞIYORUM KENDİM CIKSAM TAZMİNAT LA BİLİRMİYİM

  Cevapla
 • Bn 2 yil calistigim yerden gecen sene ayrildim ama tazminat almadim simdi alabilirmiyim basvurmam gereken yer neresi ve ne gibi evraklar gerekli

  Cevapla
 • Ben bi işyerinde 5senem solmaya 4 ayıp var ssk başlangıcında 2006 ssk pirimimde 3650 işyerinden ayrılmak istiyorum tazminatını nasıl alabilirim tesekur ler

  Cevapla
 • 20/02/2004 girişim var 3600 günü tamamlayıp tazminatımı akamıyormuyum

  Cevapla
 • Selam 16 aydır aynı işyerinde çalışıyorum 2 gün sonra işiniz bitiyor issizlik sigortasını haketmisim basimizdaki sorumlu size bir kagit imzaatacaz diyor sordugumuzda benim burda herhangi bir alacağım kalmadı hepsini elden aldım altına imza istiyorlar sgk istifa diye bildirecek

  Cevapla
 • Merhabalar ben 12 seneden beri aynı şirkette çalışıyorum sigorta başlangıcı 2000 çok borcum olduğu için anlaşmalı olarak tazminat hakkımı talep ettim ve onaylamadılar ne yapmam gerekir

  Cevapla
  • Merhaba Mehmet Bey,

   Kıdem tazminatınızı hak etmeniz için feshinizin haklı olarak gerçekleşmesi gerekir. Dilerseniz konuyla ilgili iş hukuku avukatlarımızdan randevu alırsanız yardımcı oluruz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Mrh istanbulda ozel bir sirkette 4 yildir calisiyordum.isi birakmak zorunda kaldim gerekceleri zarara ugratmammis zarar ucretleri 10 bindi bende karsilayacagimi soyledim taxminatimi mesailerimi ve son ayligimi vermediler her gun msj yaziyorum cvp vermiyorlar 30.04.2018.cikis tarihim hala ucretimi alamadim yuz yuze gelmeden parami ala bilirmiyim kolay gelsin.

  Cevapla
 • merhaba ben 1 buçuk senedir ucuzluk pazarında çalışıyorum işten ayrılmak istiyorum Tanzimatmi nasıl alabilirim

  Cevapla
 • Ben ağustos da askere gidecem işyerinden tazminatı almak için ne yapmam gerekiyor

  Cevapla
 • 13aydr calisiyorum 1haziranda isten cikartildim ama mayis ayinda kagit imzladik ne oldg bilmiyorum tazminat almama engel olur mu

  Cevapla
 • Merhaba iyi akşamlar emekliğimi haket ettiğim halde cikis islemlerimi işyeri saglamiyor. Ne yapmam gerekiyor. Bilgilendirirseniz. Memnun olurum.

  Cevapla
 • Selam aynı işyerinde 16 ay çalıştım firma bizi askeri ücretli olarak gösteriyordu ama aslında 100 lira yüme alıyoruz pazar günleri hep çalıştık ama ayda 4 gün izinli göstermişler sigorta da bizde hiç izin yoktu calistigimiz güne göre alıyorduk çıkış verildi issizlik sigortasına başvurduk iş bitimi yazmışlar almayi hakettik imzaya çağırdılar el yazısıyla bu iş yerinde bazı sebeplerden dolayı istifa ediyorum diye yazmamiz ı istediler yapmadık hocam ne yapmam lazım saygılarımla

  Cevapla
 • Merhaba,
  Ben özel bit hastanede hemşire olarak 5 yoldur çalışmaktayım. Kurumdan bazı yetkililer tarafından mesleğim ve kişiliğim ile ilgili hakarete maruz kaldım. Kişi tarafından hastanede çalıştığım sürede hasta baktırmayalım diye sözler işittim. Bu yaşadığım mobing durumunu yazılı belge oluşturdum. İstifa etmek istiyorum. Bunlar yeterli kanıt olur mu? Tazminatı alabilir miyim?

  Cevapla
 • Merhaba ben bir seneye yakin ozel bir yerde calisiyorum ama isten sene dolmadan ayriliyorum kidem tazminati alabilir miyim

  Cevapla
 • Merhaba benim sigorta girişim 2006 3000 gün primim var 5 yıldır bir fabrikada çalışıyorum istifa edip tazminatımı alabilirmiyim

  Cevapla
 • Merhaba benim sigorta girişim 2006 prim gün sayım 3000 5 yıldır bir fabrikada çalışıyorum istifa edip tazminatımı alabilirmiyim

  Cevapla
 • Sekiz yıldir aynı is yerin çalışıyorum işten ayrılmak istiyorum tazminatimi nasil alabilirim

  Cevapla
 • İyi günler Eylül 2016 ‘den beri aynı iş yerinde çalışıyorum ama işten ayrılmak istiyorum noterden bırakacağıma dair ihtarname çeksem tazminatımı alabilir miyim?

  Cevapla
 • Merhabalar ben çalışmakta olduğum yerde 4 senedir çalışıyorum ama şu şekilde bizim işyeri turizm olduğu için 7 ay çalıştırıp sonra bize istifa yazdırıyor lar daha sonra sezon açılınca tekrar çağırıyorlar yani 7 ay çalış 5 ay boş kaliyoruz.hersene aynı şey yaşanıyor toplam4 senedir aynı şeyle karşı karşıyayım sigortaliyim tazminat hakkım varmidir acaba bi ayrıntı daha hersene de girişim tekrar yapılıyor teşekkür ederim

  Cevapla
 • MERHABA 2000 SİGORTA GİRİŞLİYİM VE 4650 GÜNÜM VAR İŞ YERİNDEN KIDEM TAZMİNATI ALMAK İSTİYORUM NE YAPMAM GEREK

  Cevapla
 • Merhabalar Serdarhan bey ben 5 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum ama tazminatımı alıp işten ayrılmak istiyorum ama anlaşma sağlayamıyoruz. Avukata verip imza atmadan siz tarafından şirkete ihtar gönderip sonrasında mahkemeye verip işe gitmeme durumum olabilir mi teşekkürler.

  Cevapla
 • 11aydır bir isyeeinde çalısiyorum bu ay son işten cikardilar ama gecen ay ihbar mane imzalattilar tazminat hakkım varmı beni kendileri çıkarıyor herhangi bir suxum yok

  Cevapla
 • Ben 11yildirayni sirkette calismaktayim 16/04/2016da bize taseron degisikligi yapildi amcaoglundan amcaogluna gecti bize bunu haklarinizin devam ettigini soylediler ama e devlete girisimde o tarihte cikis giris yazdigini fark ettim bizim haklarimiz devam ediyomu

  Cevapla
 • Ben 3 yıldır çalışıyorum üniversite okumak için ayrılmak istiyorum tazminat alma imkanım varmidir

  Cevapla
 • Merhaba ben 2 seneden beri ucuzluk pazarinda çalışıyorum isimden memnun değilim 2 senelik Tanzimat paramı nasil alabilirim yardımcı olun lütfen

  Cevapla
 • Merhaba ben 5 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum anlaşamadığım için işten ayrıldım ne yapmam gerekir tazminat için

  Cevapla
 • Tanzimat parası taksitle verilir mi

  Cevapla
 • 15.10.2015 de bi markette ise basladim ama sigirta 09.12.2015te basladi yaklasik 3 senedir bu markette calisiyorum bilgim dahilinde bi kac kere nakil gosterilmis aciktan universite okuyorum bu sene son senem isten cikmam lazim ama tazminatimj almadan cikmak istemiyorum ne yapmam gerekiyo

  Cevapla
 • Merhaba ben 4 yıldır bir şirkette çalışıyorum isimden memnun değilim ve bir diz amaliyatı oldum 30 gün rapor aldım tazminat talep etsem alabilirmiyim

  Cevapla
 • Merhaba,
  İş yerim beni ve birkaç arkadaşımı bordroları imzalamadığımız için işten çıkarıyor. 2 yıllık çalışanlarız ve ilk günden beri hiç bir bordro gelmedi önümüze. şimdi getirdikleri bordrolarda düzenbazlık yapıldığından imzalamadık ( bordrolarda bilgimiz dışı mesailer gösterilmiş ve bu mesaileri normal maaş tutarımız içinde göstermişler. ayrıca ilk günkü maaşım ile şuan ki maaşım arasında yarı yarıya fark var yani maaşımı netten düşürmüşler ve mesai kalemleriyle üstünü tamamlayıp bordroda o şekilde göstermişler ) Nasıl bir yol izlemeliyiz. Yardımınızı rica ederiz.

  Cevapla
 • 1 yili askin bi is yerinde calisiyorum is arkadslarimdan biri ustume yuruyerek kufur etti mudurumde bunu gordu kameralar izlendi tutanak tutuldu ustunden 3 hafta gecmesine ragmen bisey olmadi simdi isten cikartildim tazminatimi vermiceklerini solediler naail alabilirim yardimci olun lutfenn

  Cevapla
 • Eşim memur tayini çıktı bende özel sektörde çalışan biriyim iş yerinde mecbur çıkacağım tazminat alma hakkım olur mu

  Cevapla
 • Merhabalar kıdem tazminatini kaç ayda alabiliyoruz bizim fabrika 8 ayda vermek ıstiyor fakat ben 1 kerede almak istiyorum

  Cevapla
 • Merhaba hocam 10 ay çalıştım beni çıkardılar nasıl tazminat alabilirim saygılar

  Cevapla
  • Merhaba Kamil Bey,

   10 aylık çalışmanın normalde kıdem tazminatı hak edişi olmaz. Ancak diğer hak edişlerinizin hesaplanması ve eğer varsa hukuki talepte bulunulması gerekmektedir. Dilerseniz iş ve işçi avukatı olarak bize başvurabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhabalar
  ilk sigorta başlangıcım 24/08/1998 yalnız bu tarihte sadece girişim var ilk pirimim 2003 ylında 40 gün olarak yattı sonrasında askerlik nedeniyle kesildi sonrasında 2005 yılında devam etti şu anda 4700 prim gün sayım var şimdiki iş yerimde 6 senedir çalışıyorum bu iş yerinden kendi isteğim ile ayrılmak istersem eğer tazminat hakkımı elde edebiliyor muyum ?

  Cevapla
 • 7 ay bi işyerinde çalıştım iş yeri el değiştirdi tazminat hakkım varmı dir

  Cevapla
 • Merhaba serdarhan bey ben bir iş yerinde 9,5 yıl çalıştım ama kendi isteğim ile istifa ettim. Nedeni ise yasal olmayan şekilde çalıştırıldık yasal olan aylık 180 saat ama bizi 210 230 saat çalıştırdılar fazla mesai vermediler ve geceleri 15 saat nöbet tutturdular. Bu durumda mahkemeye gitsem tazminatımı alırmıyom şahitlerim de var

  Cevapla
 • Merhaba ben şöför olarak girdiğin yerde 5 yıldır çalışıyorum ancak 2.5 ay beni ofis bölümüne aldılar benim rızam olmadan şimdi ise farklı bir birime alıyorlar bunun la ilgili ne yapmam gerekiyor

  Cevapla
 • Merhaba iyi çalışmalar. 01.08.2016 yılında kurye olarak kurumsal bir firmada işe başladım. Alacağım tüm ücretler yasal bı şekilde hesabıma yatacakti. Fakat bir süre sonra maaşının %20 si kadarını elden ve smart ticket olarak yatırmaya başladılar. Bu konuyla ilgili itiraz ettiğimde ise istifa yaz çok dediler. Fakat 2 senelik bı emeğim var. Tazminatımı almanın bir yolu varmi

  Cevapla
  • Merhaba Okan Bey,

   Maaşınızı elden almanız haklı fesih sebebidir. Ancak istifa dilekçesi yazarsanız hak kaybına uğrayabilirsiniz. Konuyla ilgili iş avukatından destek almanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Avatar
  Canberk K.
  29 Ekim 2018 13:53

  İyi Günler;
  545 gündür aynı iş yerinde çalışıyorum.

  Çalıştığım şirket bursa içerisindeki 4 şubesinden benim çalıştığım şubesini kapatıyor ve beni rotasyonla diğer mağazalarından birinde çalıştırmak istiyor,ancak ben bunu kabul etmiyorum.

  Bu durumda kıdem ve ihbar tazminatı alıp işten ayrılabiliyor muyum ?

  Ya da benim haklarım nelerdir bana yardımcı olabilir misiniz?

  Teşekkürler.

  Cevapla
  • Merhaba Canberk Bey,

   Şirketiniz sizi başka yerde çalışmaya zorlayamaz. Hukuken bu durum çalışma şartlarında esaslı değişikliğe girdiği için yazılı rızanızı almak zorundadır. İş akdinizi haklı olarak feshetmek için belirli prosedürler yürütmenizi tavsiye ederiz. Konuyla ilgili işyerinden tazminatınızı alma yolunu izlerken bir iş hukuku avukatına ulaşmanız daha doğru olacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba 2 buçuk yıldır bir işyerinde çalışıyorum.Rütbe rütbe müdürler var. Ben de müdürüm en alt rütbe benimki.Artık bana kötü davranılmaya başlandı.Sigara içeceğim elemanların yaninda beş dakikan var gibi cevaplar alıyorum.Bir şey söylüyorum şuan ekiple konuşuyorum gibi kaba cevaplar alıyorum.Çöpü değiştir gibi şeyler söylendi nasıl desem rütbem hiçe sayılıyor ve aşağılanmış hissediyorum tazminatımı nasıl alabilirim?

  Cevapla
  • Merhaba Esma Hanım,

   Bahsettiğiniz durum Mobbing ile ilgilidir. Mobbing hem bir suç hem de tazminat gerektiren bir fiildir. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunabilir ve/veya iş akdinizi haklı olarak feshedebilirsiniz. Ancak dikkat etmelisiniz ki; burada delillendirme çok önemlidir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Mrblar ben 3 senelik tazminatimi nasil alirim elden mesai veriliyor surekli baska bolumlerde pozizyon belirleyip calistiriyorlar nolmalde hafta bir liste vardir bu liste de kimin nerde caliscagi belli eder ben b bolunde listeye yaziyorlar c bolumde calistiriyorlar aciklama su c bolumde elaman eksik .deniyor tazminat alma hakkim varmi elden mesai verirken goruntu var. Ayrica ayliik yaptimiz mesai saat liste olarak asilir onun resmi var

  Cevapla
  • Merhaba Mehmet Bey,

   Genellikle mesai ücretlerinizi elden almanız sigortanıza fazla mesai ücretlerinizin yansıtılmadığı anlamına gelir. Eğer çalışma şartlarınızda esaslı değişiklik varsa o zaman da işyerinden tazminatınızı alabilirsiniz. Fesih usulü için bir iş mahkemesi avukatına danışmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba 3 senedir bir sirkette calisiyorum bedelli askerlik yapacagim kidem tazminatimi alabilirmiyim

  Cevapla
 • Merhaba 1 aydır aynı yerde çalişiyoruz ve maaşlarmızı alamyoruz işveren bizi işten çıkartsa tazminat alabilirmiyz

  Cevapla
 • Mrb 24.04.2004 de ise basladim ve halen ayni is yerinde calisiyorum primim 5000 nin uzerinde isi birakarak tazminatımı alabilirmiyim yada nasil alirim

  Cevapla
 • Merhaba ben 9 yıl 2 ay bir şirkete çalıştım ve kıdem tazminatı ve ihbar tazminatımı alamadım 3 ay oldu ne yapmam lazı bazı arkadaşlarımın ödemelerini yaptı

  Cevapla
  • Merhaba Bayram Bey,

   Alacaklarınız için yasal işlem başlatabilirsiniz. Usul ile ilgili işyerinize tazminat davası açmadan önce bir avukata danışmanız iyi olacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • 8 yıldır aynı işyerinde çalışmaktayım fakat işten ayrılanların tazminatı verilmemektedir fakat mahkeme yoluna gidilerek buna benzer haklarını alan kişilerde olmuştur yardımcı olurmusunuz

  Cevapla
 • merhabalar 2001 girisli yim ayni yerde 9.senem ama toplamda 4300 gunum var suanki 9 senelik yerimden nasil tazminat alabilirim

  Cevapla
  • Merhaba Süleyman Bey,

   İş akdinizi haklı olarak feshederseniz tazminatınızı alabilirsiniz. Diğer haklarınız için iş hukuku avukatına ulaşmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba 11 aydır calısıyorum suan baskas ıs bakıyorum yerıme bı eleman bulmuslar cıkarsam tazmınat alabılırmıyım maasımın %20sını elden veriyolar 1 ay daha bekleyıp senem dolunca cıksam dahamı mantıklı sızce

  Cevapla
  • Merhaba Hasan Bey,

   Maaşınızın bir kısmını elden almanız sigortanızın düşük gösterildiği anlamına gelebilmektedir. Bu anlamda işyerinizden primlerinizin tamamlatılması ve kıdem tazminatını hak etmeniz durumunda tazminatınızın ödenmesi talep edilebilir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Bana ve arkadaşlara 22 kodu uygulanmış hâlen davam ediyoruz çalışmaya biz hakkımızı nasıl alabiliriz

  Cevapla
 • Merhaba; Benim sigorta girişim 2000, aynı iş yerinde 10 yılımı doldurdum ve halen çalışmaya devam ediyorum. Tazminat talep edebilir miyim? Teşekkürler.

  Cevapla
 • Merhaba hocam
  Üniversitede 4 yıldır güvenlik olarak calışıyorum adliye sınavını kazandım istifa edersem tazminatımı nasıl alabilirim.

  Cevapla
 • merhaba ben 7 yıl çalısdıgım fabrikadan ayrılmak istiyorum ayrılma sebebim geçinememe memlekete dönecegim ben tazminat alabiirmiyim hocam yardımcı olurmusunuz

  Cevapla
 • Merhaba

  İş yerinde edilen küfür ve hakaretler tazminat almaya hak veriyor fakat bunun için ne gibi bir koşul veya delil isteniyor

  Cevapla
  • Merhaba Fatih Bey,

   İşyeri sınırları içinde ve iş saatleri içerisinde yapılan hakaret ve küfürler iş akdine haklı fesih sebebidir. Ancak durumları kendi içinde değerlendirmek gerekir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • mrb benim ıs hayatım yaklaşık 1.5 yıl 10 gün önce belinden rahatszlandım ve calisamiyorum Dr rapor vermedi ama calisicak durumda deilim ve ısyerım bana tutanak hazırlıyor hak talep etmemem için nasıl bir yol izlemeliyim

  Cevapla
 • Merhaba ben 2 yıl önce çalıştığım iş yerinde yaşadığım sağlık sorunlarını sebep göstererek istifa ettim. Şu an başka bir iş yerinde çalışıyorum ve bu sağlık sorunu beni hala etkiliyor. İşten çıktığım hafta avukata danışarak bir ihtar çektik yalnız geri dönüş alamadım ve farklı sebeplerden dolayı pek üstünde duramadım. Şu an 2 yıl geçmesine rağmen ben hakkımı talep edebilir miyim? Ve bir de çalışırken canımı yakan ve beni zor durumlara düşüren bu sorun için elimde sağlığımı etkileyen bir belge olmasına rağmen doktorun çalışabilir demesi tazminatımı almama engel olur mu?

  Cevapla
  • Merhaba Murat Bey,

   Anladığım kadarıyla sağlık sebebiyle iş akdinizi feshetmişsiniz. Eğer bu fesih haklı ise tazminatı hak edersiniz. Konuyla ilgili iş hukuku avukatına danışmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba 13 yıl 4 aydır aynı işyerinde çalışıyorum bodrumda kiraların yüksek olmasindandir dolayı geçinemiyorum.zam veya kira yardımı istedim onaylanmadı.tazminatımı alarak ayrılmak istedim.(cevap bekliyorum).o da onaylanmassa.yazın izin vermiyorlar kışın tek mesai olarak veriliyor.ve çay saatimiz mesaiden kesiliyor.haftalık 64 saat çalışıyorum. İhtar çekersem tazminatımı almak için geçerli sebeb olurmu bu şaydıklarım

  Cevapla
 • Merhaba babam 10 yılı aşkındır çalıştıgı yerden emeklilik yaşı dolmasına 3 ay kala girdi çıktı yaptılar. Tazminat alabilr miyiz?

  Cevapla
 • 2007 04 04 işe girişliyim ve ayrılmak istiyorum nedeni yaptıgım işin karşılığını alamıyorum Hakkım çok fazla yeniyor mobbıng uygulanıyor hakkımı istedıgım zaman bunun için ne yapabilirim

  Cevapla
 • Merhaba %90 özürlü bakıma muhtaç oğlum var ve benimle yaşıyor 5.5 yıldır çalışıyorum işi bırakıp oğluma bakmam gerekiyor fakat tazminatım yansın istemiyorum ne yapabilirim

  Cevapla
  • Merhaba Gülden Hanım,

   İşten istifa etmeniz tazminatınızı alamamanıza sebebiyet verebilir. Ancak sağlık sebebiyle fesih konusunda iş hukuku avukatından destek almanızı öneririz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba özel bır sektörde 11 yıldır çalışmaktayım ekıbımden bır personel ınsankaybakları tarafından çıkışı verılıyor o gün o personelım bana saldırıyor ve darpa mazruz kalıyorum insankaynakları ertesı gun kavgaya karıştığım ıcın kı zaten ben elimi bile kaldırmadım benım tazmınatsız çıkışımı verdı elımde darp raporumda var alabılırmıyım haklarımı

  Cevapla
 • 9 yıldır özel bir şirkette çalışmaktayin ve kalp rahatsızlığım var ve raporum yok ve işim çok ağır tazminat hakkım dogarmi istifa etsem teşekkür ediyorum

  Cevapla
 • Merhaba ben % 52 engelli raporumla ozel bir sirkette yaklasik 14 aydir calisiorum vergiden indirim sagliyabilmem icin raporumu dusurduler 2 kez itiraz ettimyuzde 39 verdiler son olarak bir dahaitiraz ettim bugun yarin cikar sonuc yuzde %40 olmazsa engelligim iptal olcak yuksel ihtimalle isten cikartacaklar surekli sorup duruorlar raporun ne oldu diye isten cikarsalar ne kadar tazminat alirim kidem tazminati ve.ihbarnamede alabilirmiyim saygilar.

  Cevapla
 • 3 senedir özel şirkette çalışıyodum kendi isteğimle istifa etti m 1 hafta öncesinden sözlü olarak cikacagimi belirttim tazminat alabilirmiyim

  Cevapla
 • merhaba ben 10 yıldır aynı yerde çalışıyorum çalıştığım firma bursa bünyesinde 2 şubeden oluşuyor ama benim çalıştığım yer ayrı yerde ama diğer tarafa bağlıyız bu bölümü kapatıp bizi diğer tarafta çalıştırmak istiyorlar bu sebepten dolayı tazminat ala bilir miyim bu isteği bana yazılı olarak bildirmezse sözlü olarak söylerse fesih işlemleri ve tazminat için nasıl bir yol izlemeliyim teşekkür ederim..

  Cevapla
 • Merhabalar 9 senedir çalıştığım işyerinden çıkarıldım 15 gūn oldu būtūn haklarımı hak ediyom Ama işyeri tazminatımı vermiyo avukata git şuraya git buraya git vermicem diyo .Ne yapmam gerek nasıl alabilirim

  Cevapla
 • Meraba Serdar Bey ben Bim markette çalışıyorum ise giriş tarihim 12.04.2018
  -12.04.2019 da çıkarsam 1 yıl mi olmuş oluyor ve ayrıca
  Işten çıkma sebeblerim 1.5 saat mola hakkımızı kullanamıyoruz çıkış saatimiz geldiğinde halen çıkarmıyorlar iş yerindeki müdür “lan” diye hitap ediyor birde ürünün tarihine 1 gün kala bunu satmak için bizi zorluyorlar bunlar kıdem tazminatı almak için yeterli sebebmidir ?

  Cevapla
 • Merhaba
  5yıl 7 aydır aynı iş yerinde çalışıyorum güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum sürekli bir baskı var psikolojim bozuldu sağlıklı düşünemiyorum sinirlerim alt üst oldu silahlı güvenlik görevlisiyim kendimden korkuyorum tazminatı bırakmak istemiyorum ne yapabilirim yardımcı olabilir misiniz

  Cevapla
 • slm 4.5 yildir bir sirkette calisiyorum isimi yaptigim halde pisikolajik baski ve konus malar yapildindann akil sagligimdan olucamm isten ciksam 4.5 yillik yipranma payimi nasil alabilirim

  Cevapla
 • Merhaba ben özel bir işyerinde 9 aydır çalışıyordum elden maaşımı. Alıyordum ve 12 saat çalışıyordum işyeri bana 1 gün önceden söyleyip işten çıkardı ne gibi haklarim var ne yapabilirm

  Cevapla
  • Merhaba Deniz Bey,

   Maaşınızı elden almanız yüksek ihtimalle sigortanızın düşük miktardan gösterildiği anlamına gelir. İş akdinizi haklı fesih sebebiniz var iken haksız olarak çıkarılmışsınız. İhbar tazminatı ve sigorta haklarınızı talep edebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Ben 2 seneye yakın iş yerimde çalışıyorum fakat çalıştığım bölümü kapatacaklar ve farklı bölüme geçirmek gibi bir fikirleri var ve ben bunu istemiyorum ne yapabilirim tazminatı nasıl alabilirim veya alabilirmiyim

  Cevapla
  • Merhaba Remzi Bey,

   Haklı sebeple fesih yaptığınız sürece işyerinden tazminatınızı alabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
   • Merhaba çalıştığım yerde 3 yıl Çalışıyom ama sigortam 1.5 sene var ve 4 ayımda yaratılmamış fazla mesai var bide ago parası verilmiyor sağlığa zararlı bi yerde çalışıyom işten ayrıldım tazminat alabilrmiymm

    Cevapla
 • Merhabalar aynı işyerinde 2012den itibaren çalışıyorum.ekonomik şartlardan dolayı iş veren tarafından 1aydan beri ücretsiz izne cikartildim ama sigortam tam gün olarak yatmaya devam ediyor.isten ayrılıp tazminat hak talep edebilir miyim.maasimi elden aliyorum

  Cevapla
 • Iş yeri beni istemediğim halde zorla gece vardiyasina geçiriyor Genelde vardiya sistemi yok böyle durumda tazminat hakkımı alabilirmiyim

  Cevapla
 • Merhabalar çalıştığım iş yerimde 4. senemi dolduruyorum memurluğu kazandım istifa etmem gerekiyor fakat iş kanununa göre memurluk sebebiyle işten ayrılmak zaruri sebep olmadığı için normal istifa gibi değerlendiriliyor.bunca senenin emeği tazminatımı almak ve ihabr süresinden etkilenmek istemiyorum çünkü her an iş başı için çağırabilirler.nasıl bir yol izlemeliyim.

  Cevapla
 • Merhabalar 21.02.2018 tarıhınde işe girdım haksız sebepten dolayı tam 1 senemin dolmasına yakın 15 gun önceden bir bahane bulup iş yerıni kapatcam dıyerekten kendıne iş bak dedi dedi ama kotu niyetli ıhbar tazminatı vermemek için boyle yola başvurdu tabi benm boyle bı konudan bilgim yok neyse 06.02.2019 tarihinde ewrakkarımı hazırlayıp sigortadab çıkısımı yaptılar ama hakklarımn yazılı oldugu çıkıs kagıdında 2bın kusr hakkı. ÇIKTI sayet bunu vermek istemedi ve ben imzamı atmadan çıkısımı yaptılar suan işsizim cıkış yapıldıgı tarıhten beri bu boşta gecen gunlerım ve yazılı olan hakkımı nasıl bır yola basvuurupta alabılırım yardımcı olursanız sevinirim

  Cevapla
 • Yaklasik 10 yildir ayni isyerinde calisiyorum 2013 yilinda isyerinde is kazasi gecirdim 2 defa ameliyat oldum ozaman sikayetci olmadim ama zamanla is gucu kaybim oldu ve iki ay once sgk ya basvurdum ve beni hastaneye gonderdiler hastanede muayene oldum ve doktor isgucuvkaybin yuksek ama biz oran vermeyiz biz yazariz orani ankara beliler dedi suan evraklarim ankara da kocatepecyazisi diye beklemede
  o anki kamera giruntuleride var ben simdi evraklari beklemeden istifa etsem hakli sebep olurmu

  Cevapla
  • Merhaba Hasan Bey,

   İş kazası tazminatı olarak tanımlanan tazminat türünde kusur oranı, iş gücü kaybı gibi unsurlar değerlendirilerek bir tazminat tutarı belirlenmektedir. Konuyla ilgili delillerinizi toplayıp iş kazası avukatına başvuru yapmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • 4,5 yıldır çalıştığım işten çıkarıldım ihbar ve kıdem tazminatım hesaplanıp anlaşmalı olarak taksitlere bölündü ama 3. taksitten sonraki taksitler ödenmedi şirketin malları ipotekli ver mahkemeye diyor şirket hesaplarından para çevirmiyor mahkeme çok sürer diyorlar 3 yada 5 sene ne yapacağımı bilemedim. 2 aydır alamıyorum taksitleri şirketten daha önce maaş yazısı almıştım imzalı kaşeli ama askeri ücretten gösteriyordu bizi hala çalışmıyorum bir abimiz emekli oldu tazminatını istedi yok dedi mahkemeye verdi 1 yıldır hala bekliyor ve avukatı 5 yada 6 sene oyalarım onu alamaz sen almak istiyorsan taksitlendirelim deyince kabul ettim bunlar doğrumu zor durumdayım bir çare lütfen

  Cevapla
 • Avatar
  Mehmet....T...
  5 Mart 2019 01:14

  Ögg gorevlisi olarak 14 aydir calismaktayim ama nobet saatleri fazla 15 saat ve surekli gece calisiyorum 1 calis 1izin seklinde. Artik fazlasiyla zor gelmeye basladi surekli gece oldugu icin ve istifa etmek istiyorum.baska islere bakacagim nasil haklarimi alabilirim

  Cevapla
 • Merhaba efendim 2,5 yıldır ayni yerde vardiyali çalışıyorum
  Esimin belinde fıtık var ve hamile
  Benim vardiyali calismam cok sıkıntılı oluyo eşim icinde
  Esime birinin bakmasi yardimci olmasi gerekiyo
  Durumu is yerine anlattim
  Tazminatimi verip beni isten cikarin diye talep ettim kabul etmediler ,
  Bu durumda başka yapabileceğim bir şey var mı

  Cevapla
 • Ben 14 yıldır bir benzin istasyonunda çalışıyorum 2015 yılında tazminat hakkım saklı kalmak üzere diye patronuma ait diğer istasyona geçiş yaptım 5900 gün primim oldu istasyon müdürümüze borçlarımın olduğunu tazminatımın hesaplanıp alabilirmiyim diye patronumla konuşmasını istedim cevap ise tazminat mazminat yok şimdi çıksın gitsin istediği mahkemeye versin 24 saat çalışıyorum yani ayda 360 saat senede bir hafta izin veriyorlardı resmi tatil ulusal bayram tatili diye birşey yoktu avukata gittim arabulucu atandı avukatım biz 60 bin tl hesapladık onlara sunduk şirket şuan ödeme yapmaya müsait değil demişler mahkeme yolu ile başvuracaz dedi avukatım sizce alabilirmiyim tazminatımı birde 60 bin tl doğru bi tespitmi

  Cevapla
 • Calistigim bolumde.vasfimi dusurduler.hic bir aciklama yapmadan.caydirici sebepmidir.tazminat hakkim varmidir

  Cevapla
  • Merhaba Ali Bey,

   Kademenizin sebepsiz düşürülmesi haklı fesih sebebi sayılma ihtimali olan bir durumdur. Yine de iş avukatına danışmanızı tavsiye ederim.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Kolay gelsin hayırlı çalışmalar, iş yerinin anlaşmalı sendika hakları nedeniyle bana daha önce yatırmış olduğu sosyal haklardan evlilik ve doğum yardımı bodromda görüldüğü gibi bu yatırımlarda kesinti görünmektedir, sosyal yardımlar miktarı ne olursa olsun kesinti yapılamaz diye bir madde okudum, bu sebepler iş akdimi fesih anlamına gelir mi, 9 yıldır çalıştığım şirketten bu sebeplerden dolayı tazminat hakkı elde edermiyim

  Cevapla
 • Merhabalar
  Ben bir iş yerinde 7 yıldır çalışıyorum bunun 3 yıl 8 ay 15 gününü girdi çıktı yapıp tazminatımı verdiler geriye kalan 3 yıllık tazminatımı nasıl alabilirim
  Bu işyeri mesaileri elden veriyorlar ve zam uygulamasında adamına göre zam yapıyorlar devamsızlık yapana da çalışmayan adamada fazla zam veriyorlar ben sessiz kaldığım için bana düşük veriyorlar bu yüzden işi bırakmak istiyorum nasıl tazminat alabilirim…?

  Cevapla
 • merhabalar çıkarıldığım iş yerinden tazminatımı alamıyorum 1.5 ay gibi bir süredir oyalanarak işlemim erteleniyor 6 ay gibi bir süredir çalışıyordum ihbar tazminatımı alamıyorum yani ne yapmam gerek

  Cevapla
 • Merhabalar…10.08.2017 tarihinde ise başladım. Evlilik durumu ile işten ayrılmak zorunda kalıyorum. Kıdem tazminatı hak kazanıyor muyum ?

  Cevapla
 • Selam calıstıgım iş yerınde yaklasık 7 ci seneme gırdım patronumuz ortak almıs gecen sene sıgortamda girdi cıktı yapıldı haberım yok ıhbar cektım geriye donusuk sıgorta yatırdılar avukata gıttım aynı ısım altında oldugu ıcın haklarım devam edıyomus suan calısıyorum yıne aynı yerde ne yapıp tazmınatımı talep edebılırımm acaba?

  Cevapla
 • Selam calıstıgım iş yerınde yaklasık 7 ci seneme gırdım patronumuz ortak almıs gecen sene sıgortamda girdi cıktı yapıldı haberım yok ıhbar cektım geriye donusuk sıgorta yatırdılar avukata gıttım aynı ısım altında oldugu ıcın haklarım devam edıyomus suan calısıyorum yıne aynı yerde ne yapıp tazmınatımı talep edebılırımm acaba?

  Cevapla
 • Çağrı merkezinde çalışmaktayım. Çağrı bölümden çözüm birimine geçtim ama herhangi bir bildirim olmadan beni tekrardan çağrıya almaları durumunda bu esaslı değişiklik mi olmaktadır. Tazminat talep edebilir miyim?

  Cevapla
 • Merhaba ,
  Ben yaklaşık olarak 1 sene 3 aydır bir işletmede çalışıyorum . Maaşımın düzensiz yatması sebebiyle işimden ayrılmak durumundayım . En son alınan maaşım Aralık maaşı 2 aydır maaş alamıyorum . Bu durumdan işten ayrılırken , tazminat alabilmem için nasıl bir yol izlemeliyim 🙁 bana yardımcı olursanız çok sevinirim .

  Cevapla
 • Merhabalar,

  Ben 4 yılı geçkin süre içerisinde özel bir şirkette çalışıyorum. Hafta sonları çalışmıyoruz. Benim bugüne kadar iş verenimin izni ile Perşembe Cuma veya sadece Cuma günleri aldığım yıllık izinler oldu. Dün İK departmanı bundan sonra şirkette Cuma günü alınan tüm izinlerin 2 izin gününden düşüneceğini bana sözlü olarak iletti ve buraya kadar sorun yok. Geçmiş yıllarda Cuma günü aldığım tüm izinleri 2x sayıp bakiyemi 2019 güncel izin günümden düşürdüler ve benim hiç yıllık iznim kalmadi. Böyle bir durumda tazminat hakkı kazanır miyim?

  Saygılarımla.

  Cevapla
 • Merhabalar 29.09.1999 ciraklik sigortam basladi 2004 de prim ödemesi 12 yildir ayni isyerinde calisiyorum kendi istegimle ayrilmak istesem tazminat alabiliyormuyum yada ne zaman haketiyorum..

  Cevapla
 • 3 yıldır çalıştığım şirkette hiç bir neden yokken üstüme oynayıp tazminatsız göndermeye çalışıyorlar ne yapabilirim

  Cevapla
 • Merhaba isyerinde 80 desibelden yuksek bir ortamda calisiyorum kulak zarlarimda delik cikti ise girerken aldigim heyet raporunda kulaklarim saglam cikmisti ameliyat oldum doktor 80 desibel ve ustu gurultulu ortamda calisamaz diye rapor verdi beni farkli bir bolumde 1 sene calistirdilar bu bolumde 80 desibelden fazla diyerek masa basi is verdiler elimde yasak olmasina ragmen calistirdiklari bolumde calistigima daor vardiye listeleri videolar var tazminat alabilirmiyim

  Cevapla
 • merhaba 4 yıldır özel sektör de güvenlik görevlisi olarak vardiyalı çalışıyorum bir hafta içinde üç dört kez kısa dönüş yapıyorum haftada iki gün 12 saat çalışıyorum tazminatımı alıp işten cikmak istiyorum mümkün mü

  Cevapla
 • Merhaba
  Ben 5 yıl kurumsal bir bayide satış danışmanlığı yaptım. Hatalı yapılan işlem yüzünden işten cikartildim işlemi bayideki mağaza müdür ve beş arkadaşın daha haberi vardı. Bu işlem yüzünden bayiye ceza kesildi parasını hep birlikte ödedik kapattık olayı. Fakat iş yeri sahibi bir ay sonra sadece beni işten çıkardı iş kurda işsizlik maasimi alamadım çıkarılma sebebi diğer olarak seçilmiş. Ben bunlardan tazminatımi alabilirmiyim .

  Cevapla
 • Merhaba ben 5 yıldır özel sektör çalışanıyım torku da çalışıyorum iş konusunda çok sıkıyorlar 5 yıllık personelim sap logan programı kullanıyorum sorumlulugum yüksek biraz ama içerdeki çalışanlarla vasıfsız olarak aynı parayı alıyorum adamın hiç bi sorumlulugu yok benle aynı parayı alıyor işe yeni girmiş benle aynı parayı alıyor zam yapılmıyor bu yüzden işi bıakmak istiyorum nasıl tazminat alabilit,rim sonuçta 5 yılım var yardımlarınızı bekliyorum.

  Cevapla
 • Selam aleykum ben TARIM KREDİ KOOPERATİFİNDE çalışıyorum bu sene ANKARA MERKEZ BİRLİK herkese zam verdi 21% ama ben ve bir kaç kişi zamı düşük aldik 14.69% zam aldım çoğunluk 30%-20% arası zam aldı. İşden ayrılma sebebim ola bilirmi.Birde biz her yıl fazla çalışmak için bir imza attırıyorlar normalde haftalık en fazla 47 saat olması lazım biz bazen 60-70 saatı buluyor haftalık çalışma saatlerimiz bu sebeplerden dolayı istifa ede bilirmiyim ve tazminatimi alabilirmiyim bu durumda.

  Cevapla
 • Ben askerlik yapmadığım için 11 ay sözleşme ile tepe de güvenlik görevlisi olarak calışmaktayım 1 ay sonra 11 ci ayım doldugu için çıkartılıcam ben herhangi bi tazminat yada ihbar hakediyomuyum

  Cevapla
 • İyi günler hocam ben Mehmet G SGK numaramı 01/10/1997 de aldım Cıraklıktan ama askerden gelenekadar SGK yatmadı 2002/02 işe başladım yatı 2006/02 sözleşmemi fes itim tazminatımı aldım 2006/10 işe girdim2007/07 SGK eksik yatırdığı için işi bıraktım alamadım tazminatımı 2007/08işe başladım 2011/06da şirket değiştirmişler bana tazminat ödemediler bende 2019/02de kendim bıraktım agır çalışma yüzünden ama hastaneye çok gitim fiziktedaviye yatım raporum yok tazminatımı alabilirmiyim pirimim 5553 saygılarımla

  Cevapla
 • Merhaba ben iş yerinde 1 yılımı doldurdum ve bölüm sorusuyla bir tartışma yaşadım bana hakaret ve küfür etti. Ayrıca bizim fabrika dan 2 tane var bir tanesi yeni açıldı ve beni eski fabrikadan alıp yeni fabrikaya gönderdiler ve bunu ben onaylamadım isteyerek gitmedim zaten sormadılar da gitmek ister misin diye bunlar yaşandığı için tasminat alabilir miyim ?

  Cevapla
 • merhaba 15 yıldır çalışıyorum ama 15 yılın içinde askerlik için çıktım ve işe geri girdim askere giderken tazminat almadım… toplam 15 yıl olarak hesaplanır mı ? yoksa askerden sonrası mı sayılır ? iş den ayrılma dilekçemi de askerlik için diye yazarak verdim ?

  Cevapla
 • Su an da 5 yıldır kurumsal bir şirkette çalışıyorum 2016 ocak ayında 2 .çocugum dünyaya geldi ve evraklarını çoçugum doğduk dan ertesi gunu çalısdıgım şirkete 2.çoçugumun olduguna dair belgelerri verdim. Agi için çoçugumun evraklarını teslim etmiş olmama ragmen 9 -10 ay boyunca bana 1 çoçuk için agi yatırılmış bunu tesadufen bordromu incelediğim de farkettim şirkete bildirdim onlar da personelin yanlış yapdıgını soyleyip onun maaşından kesip sana yatırıcaz dediler ve dedikleri farkı yatırdılar ben ayrıca 170 e de şikayet esip bildirmişdim maaşımda tekrar fark yatırıldı ama ben bu yatan farkı da geri istediler istedikleri farkıda şirketin hesabına geri gonderdim. Benim sorum şu internette araştırma yapdıgım da sunu gordum benim yaşadığım o duruma gore fesih hakkımı kullanıp tazminatımı alabılıyormuşum . Yaşadığım bu durum dan dolayı suan da zaman geçmiş olmasına ragmen fesih hakkımı kullanıp tazminat alabilirmiyim yardımcı olabilirseniz çok sevinirim tesekkkurler

  Cevapla
 • MERHABA HOCAM 2 senedir aynı iş yerinde çalışıyorum hafta içi 50 saat + cumartesi 8 saat çalıştırılıyoruz üstelik mesai sayılmıyo cumartesi günleri bi farklı konu işyerimiz taşındı 1 sene önce il dışına ve bize eğer gelip orda mesai yaparsanız size Cumartesi tatil olur denildi 4 ay il dışında çalıştıktan sonra servis sıkıntıları nedeniyle eski fabrikamıza geri gönderildim ve şuan hala Cumartesi’leri çalışıp mesai olduğu halde mesai gösterilmiyor haklarım nelerdir

  Cevapla
 • MERHABA HOCAM 2 senedir aynı iş yerinde çalışıyorum hafta içi 50 saat + cumartesi 8 saat çalıştırılıyoruz üstelik mesai sayılmıyo cumartesi günleri bi farklı konu işyerimiz taşındı 1 sene önce il dışına ve bize eğer gelip orda mesai yaparsanız size Cumartesi tatil olur denildi 4 ay il dışında çalıştıktan sonra servis sıkıntıları nedeniyle eski fabrikamıza geri gönderildim ve şuan hala Cumartesi’leri çalışıp mesai olduğu halde mesai gösterilmiyor haklarım nelerdir ?

  Cevapla
 • Merhaba. Ben 2 yildir calisiyorum. Uzman cavusluk basvurum kabul oldugu icin isten cikmam gerekiyor. Bu tazminat icin gecerli bir sebebmidir.

  Cevapla
 • 1 Kasım 2013 den beri aynı işyerinde çalışıyorum Tazminatımı nasıl alabilirim SSK girişim 2002 4350 günüm var

  Cevapla
 • merhaba okuldan sigorta girişim 01.05.2000. mart 2009 ayından beri aynı iş yerinde çalışıyorum. bebeğim var ve bakacak kimse yok. ayrılmak istediğimde tazminat alabilme hakkım oluyormu ? teşekkürler

  Cevapla
 • Mrb lar ben 9 aydır calıstığım işyerinden çıkartıldım hakkımda bir tutanak tutuldu ve bunu imzalarsan ise devam edebilirsin imzalamassan eline koluna saglık denildi bende imzalamadm ve çıkışm verildi hakkımı nasıl alabilirm

  Cevapla
 • Merhaba öncelikle kolay gelsin.
  Ben bi is yerinde toplamda 5 yıla aşkındır çalışıyorum. Özel sebeblerden dolayı tazminatımı talep ettim kabul etmediler. Sigorta giriş yılım 2005 10 cu ay haklı olarak tazminat alabilmem için kaç gün pirimim olması gerekiyor cevredeki söylemlerden 3600 diye duydum ama bu sigorta giriş tarihine göre değişiyormuş. 2005 girişli olan lac gün olması gerekiyor. Teşekkürler.

  Cevapla
 • Merhaba ben 1 senedir ayni firmada calisiyorum. Kasimda askerligim var ve temmuz ayinda yillik izin kullanip tatile gitmeyi planliyorum. Bana yillik izin vermedikleri taktirde is yerinden ayrilirsam tazminatimi alabilir miyim acaba ?

  Cevapla
 • Selam serdarhan bey 1 senedir işyerinde çalışıyorum yeni bir yasamı geldi işten ayrılırsam veya çıkarılsam tazminat alamam diye aydınlatır mısınız teşekkürler

  Cevapla
 • Merhaba ,

  şu an çalışıyorum 11 yıl olacak ayrıca 40 gün sonra sigorta pirimim doluyor benim öğrenmek istediğim işyeri ben istemediğim halde emeklilik evraklarını verebilirmi ve ben, çıkartabilirmi ?
  8 sene daha çalışmak sorundayım yaş vurduğu için ..

  Cevapla
 • Hocam merhabalar 2006 3. At iş başı yaptım 2013 yılına kadar çalıştım işten çıkarıldim hocam herhangi biz tazminat almadım sonra aynı iş yerinede 1 sene sonra tekrar çalışmaya başladım 2017 yılının sonunda tekrar cikarildim ne tazminat nede işten ciralma hakkımda hiç bir evrak almadım hocam her iki döneminde tazminatını alabilirmiyim teşekkürler

  Cevapla
 • Hocam Bn 07 03 2015 yılından beri Aynı firmada çalışmaktayım İstanbul da ikamet ediyorum ve memlekete dönüş yapıcam nasl bütün haklarımı alabilirim

  Cevapla
 • 2.5 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum , tazminatımı alarak çıkmak istiyorum.
  Ne yapmalıyım , avukat aracılığıyla ihbarname çekip mahkemeye verip çıkabilirmiyim.

  Cevapla
 • merhaba 2 yıldır bi firmada çalışmaktayım. işe başlamada. önce herhangi bi sağlık sorunum yoktu. bi süre çalıştıktan sonra fıtık oluşmaya başladı. tazminatımı hakederek işten ayrılabilir miyim.

  Cevapla
  • Merhaba Mehmet Bey,

   Eğer fıtığın yani sağlık sorununuzun iş sebebiyle oluşması söz konusuysa işyerinden tazminatınızı alarak haklı fesih yapabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba,
  1.5 yıldır aynı yerde çalışıyorum. 23 yaşındayım üniversitemi 2 yıl daha uzatmak istiyorum. bunu için işten çıkmam gerek. alabileceğim bi hak durumu mevcut mudur ?

  Cevapla
  • Merhaba Rümeysa Hanım,

   İş akdinizi haklı olarak feshetmeniz halinde kıdem tazminatı alırsınız. Söz konusu durum haklı fesih sebebi mi ? Bunu neden uzatmak istediğinize göre değerlendirebiliriz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ben 5 yildir bir kurumsal is yerinde calisiyorum ama isten cikmak istiyorum kidem tazminatimi da almak istiyorum ne yapabilirim calistigim is yerin hicbir subesinde anlasamiyorum saatlerimi hesapliyorum diye ve mola saatimi tam aliyorum diye benimle cok ugrasiyorlar . yeri geliyor hakeret ediyorlar dislamaya calisiyorlar ben de onlara hakaret ediyorum kendi altta birakmiyim diye. ne yapabilirim tazminatimi almak icin

  Cevapla
 • Merhaba 300 tl daha fazlaya anlasip maasima 50 tl fazla yattı sonra oda kalktı bu bir tazminat haklı sebepmidir

  Cevapla
 • Merhaba ben birbuçukyıl bir restoranta çalılıştım cenazemde dolayı bir gün işe gitmedim ve adamlar sözlu olarak beni işten çıkarıdılar ve adamlar SSK çıkışında kendisi istifa etmiş gibi göstermişler tazminat hakımı nasıl alırım

  Cevapla
 • Merhabalar çalıştığım işyerinde müdürün yaptığı usulsüzlükler ve hırsızlıkların önüne geçmek icin kendisine yaptığının yanlış olduğunu defalarca söylememe rağmen yaptıklarından vazgeçmedi ve beni surekli başka şubeye gondermekle tehdit etti ve baska subeye gonderdi evime cok uzak oldu. İse gidip gelmem çok zorlaştı. yaptıgı bazı usulsüzlüklerin ve hırsızlıkların kanıtları elimde. Mahkemeye versem tazminatimi alabilirmiyim? Şimdiden tesekkur ediyorum

  Cevapla
  • Merhaba Alptuğ Bey,

   İşyerinden Mobbing sebebiyle iş akdinizi feshedip ayrılabilirsiniz. Tazminat hakkınız için iş hukuku avukatı ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar, mimar olarak 15.01.2018’de başladığım işten, bugün birden işler durgun olduğu için çıkarılacağım söylendi. Ancak daha sonra 01.07.2019’a kadar daha çalışıp iş bulabilmem için zaman ayırdılar. Bu tarihe kadar iş bulamazsam eğer, ve 01.07.2019’da işten çıkarılırsam tazminat hakkım oluyor mu? oluyorsa ne kadar ve nasıl alabileceğim? Bunu bana önceden bildirmiş olmaları bir şeyi değiştirir mi? Maaş olarak 2080 lira net hesaba ayrıca 1220 lira da elden alıyorum sigortam asgariden hesaplandığı için. Teşekkür ederim cevaplarınız için.

  Cevapla
 • kolay gelsin otomotiv sektöründe çalışıyorum 2011 den bu zamana kadar sigorta girişim 2006 dan başlıyor 4540 iş günü hakkım var ayrılsam tazmınat alabilrmiyim

  Cevapla
 • Merhaba ben 3 yildir bir taşaron firma ile calişiyorum maaşımı parça parça. Ödüyor pazar günleri zorla calistiyorlar maaş günümüz geldiğinde fabrika para vermemis diye bizi geçiştiriyorlar aksam saat 6 paydos etmek yerine bazen 9 10 12 buluyor siğortam kesintisiz 3 yil yattiyor sadece bir defalık 10 günlük kesinldi ondada taziyemiz olmustu diye ben kıdem tazminatı alabilirmiyim ?

  Cevapla
  • Merhaba Hakan Bey,

   Maaşınızı geç ve parça parça alıyor olmanız ve mesailerinizin düzensiz olması haklı fesih sebebidir. İş akdinizi usulüne uygun olarak feshedip tazminat ve haklarınızı tahsil edebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar iş yerimden askerlik sebebiyle ayrıldım ve bana hala kıdem tazminatı ödenmedi konuyla ilgili olarak en kısa sürede hukuki yollardan hakkımı nasıl alabilirim

  Cevapla
 • Merhabalar 4 yıldır özel sektörde çalışıyorum paramizi günlük alıyorum haftalık izinilerime çıktığımda param kesiliyor bayramlarda izine çıktığımızda gene param kesiliyor yıllık izin yok aylık 3450 alıyorum sikortam asgari ücretten yatıyor ne yapmam lazım işten ayrilsam belli bir haklarımı varmi

  Cevapla
 • Selamin aleykum 4 yildir aynj sirkette calismaktayim burda iki vardiye var biri gece biri gunduz ve gece vardiyesini kaldirmak istiyolar agda 15 gun calisacagiz ve 15 gun masi alacagiz kesinti yapacaklar tazminatimi alip ayrilmayi istiyorum nasil yapabilirim tsk ederim

  Cevapla
 • Merhabalar,özel eğitim kurumunda dört sene aktif olarak çalışmakta olan eğitimciyim.İlk sene dönemlik olarak dokuz ay sigortalı olmak üzere son uç sene oniki ay sigortam yatmaktadır.
  Sorum şu; kurum haziran sonu kapanacak ve ben aynı şirketin başka bir eğitim kurumunda çalışmam için anlaşmıştık.Fakat benden haziran ortası istifa vermem istendi,diğer kurumlarına geçiş yapabilmem için gerektiği ve iki gün sonra diğer kuruma sigorta girişimin yapılacağı iletildi.Özlük hakkımı kaybedermiyim yardımcı olabilirmisiniz mağdur olmamam için ne yapmam gerekiyor?

  Cevapla
 • Merhaba ben kurumsal bı firmada yaklaşık 3.5 yıldır çalışmaktayım eğitim sebebiyle ayrılmayı düşünmüyorum fakat tazminat alabilir miyim bilmiyorum bı müşterimiz bu konuyla ilgili bı yerde gorevliymis alabilirsiniz bı avukata danışın dedi yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler.

  Cevapla
 • Merhabalar
  1.5 yılı aşkın bir süredir mağazacılıkta çalışıyorum mağaza müdürünün psikolojik sorunları nedeniyle mağazada bir tartışma çıktı müdür sürekli panik atak krizleri geçiriyor son tartışma da özel hayatımı da işin içine katınca mağazayı terk etmek zorunda kaldım mağaza değişikliği istedim vermediler ve işten çıkartılıyorum hukuki olarak neler yapabilirim ben çalıştığım firma ya kadar dava açmayı düşünüyorum haklarım neler öğrene bilir miyim? Cevaplarsanız çok memnun olurum

  Cevapla
 • Merhaba,
  3 yıldır çalıştığım firmadan kendi isteğimle ayrildim maaşlarimiz düzenli yatmiyordu çünkü tazminatımı almak istedim ama vermediler bununla ilgili ne yapmam gerekir teşekkürler.

  Cevapla
 • Merhabalar ben 1.5 senedir bi iş yerinde çalışıyordum uğradığım halsizlik nedeniyle işten bizzat benim kendi rızamla birde çıkmamı istediler ben istemedim. Çok istiyorsanız siz çıkartın dedim onlar beni çıkarttı ne kadar tazminat alabilirim hiç bugüne kadar tazminat almadm yapmam gereken şey ler var mı bu durumda

  Cevapla
 • Merhaba 5yıldr bir şirkette çalişıyorumm hem temizlik bende danışmada çalişıyorum işverenim 2ay sonra çıkışımı vereceğini söyledi bu iki ay boyunca çalişmak istemiyorum tazminatımı nasl almaya hak kazana bilirim

  Cevapla
 • Merhaba 8 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum işten ayrılmak istiyorum sigorta başlangıcım 2002 den. 15 yıl doldurduktan sonra tazminat alınabiliyor diye duydum doğrumudur acaba. Maaşlarda yuksek olmasına rağmen sigortayı asgari ücretten yatırıyorlar geri kalanını elden veriyorlar bu haklı sebep sayılırmı nasıl bir yol izlemem gerekir yardımcı olurmusunuz. saygılarımla.

  Cevapla
 • Merhabalar Hocam ben 2003 yılında sigorta başlangıcım var ir İşyerinde 2005 yılında girdim 2019 yılı itibari ile halen devam etmekteyim tazminat hakkına sahip miyiz Şimdiden teşekkürler

  Cevapla
 • Merhaba iyi calismalar 15.03.2015 basladigim bi firmada halen aktif olarak calismaktayim ama onceden asgeri ucretten 100 tl farkli aliyordum 01.02.2019 dan sonra net asgeri tutar yatirmaya calistilar ve sirkette servis yok artik her ay 250 tl yol parasi vermekten yoruldum 1sene filan olsa cikip gidecem ama 4.5 yil oldu azda olsa bi seyler ala bilirmiyim

  Cevapla
 • İyi çalışmalar. 2012 yılı ile 2018 yılları arasında özel bir şirkette çalıştım, başımızdaki müh. senin tazminatını verdireceğim şirkete diyerek bana belge imzalattı. Şirketten hiç bir tazminat alacağım yoktur falan diye , bunu imzalamazsam bana çıkış veremediklerini söyledi bende kendi isteğimle çıkmak için imzaladım. aradan bir ay geçtikten sonra tlf bakmaz oldular. ben tazminatımı alabilirmiyim.

  Cevapla
 • özel sektör kıdem tazminatı veya tazminat nasıl alınabilir. 99 öncesi giriş olanlar 3600 den kağıt getirerek tazminat alabiliyorlar. 2000 den sonra giriş alanlar 4600 ve 25 yıl hizmet süresi nasıl alabilir.

  Cevapla
 • Hayırlı aksamlar 10 senedır calıstıgım fabrıkadan devlet memurluguna geçmiş yaptım ıs yerım tazmınat verırız deyıp ısden cıkmama sebep oldu sımdı vermıyorlar kendımıde kovduramadım dava acsam alabılrımıyım

  Cevapla
 • Merhaba 99 Mart Ayı sigorta başlangıcım var en son işyerimde 14 yıldır çalışmaktayım tazminata hak kazandığımı biliyorum fakat bunu resmi yollarla nasıl alabilirim. bilgi verebilirseniz sevinirim. Sigortam brütten yani 3700 tl’den gösteriliyor. iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • merhaba işe giriş yılım 2008 bugun ıtıbarıyle 3599 pirim var .özel sektördeyım istifa etsem tazmınatımı alabılırmıyım

  Cevapla
 • Merhaba,
  Çağrı merkezi çalışanıyım 4 yıldır bu sektördeyim çalıştığım yer taşören firma belli başlı projeler var akaryakıt firmasında olduğum projede 3 yıl uzman danışman olarak görev yaptım başörtülü olduğum için beni genel merkeze göndermediler şirket içerisinde olan süreçlerde sürekli elendim en son ki takım liderliği sürecinde senin için hayırlısı değilmiş diye geri bildirim verdi olumsuz çalışma düzenim yokken beni çalıştığım işten nefret eder kıvama getirdiler banka çağrı merkezine geçtim 3 gün eğitim aldım bu sefer kkb sorun diye banka genel merkezi istemedi şuan free elemanım beni destek eleman olarak kullanmaya çalışıyorlar başka proje de 1 saat eğitim ya verip ya vermeyerek hatta alıyorlar kampanya yoğunluğunu rahatlatmak için bana müşteri temsilcisi eğitim vermeye çalışıyor hat yoğun kız iki kelime bile edemiyor bende takım liderinin yanına giderek böyle eğitim verilmez ben bu şekilde hatta giremem dedim benim için olumsuz olacağını cv me yansıyacağını söyledi ben gayet iyi bir çalışan olduğumu verilen eğitim yetersiz olduğunu söyleyerek açıkta kalmaya devam ediyorum, hakkımı alıp bu lanet işten kurtulmak istiyorum lütfen bana tol gösterin

  Cevapla
 • Kamuda sözleşmeli olarak çalışmakta iken soruşturma sonucu Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” sözleşmem tek taraflı fes edildi çalışma sürem 15 yıllık tazminatımı alamadım ne yapa bilirim

  Cevapla
 • Selam
  Bir markette çalışmaktayım 5 senemi doldurdum görevin kasap ama son zamanlarda hem kasap hem.sarkuteri olarak calisiyirim fazla para da vermiyorlar 4 kişi olmamız gerekirken 2 işiyiz ve genelde ben tek kalıyorum ve tek çalışıyorum artık kaldıramıyorum tazminat alıp cikmak istiyorum ne yapmam gerekiyor pskolojik olarak burda çalışmak istemiyorum bir de raporlu gününde beni ise çağırıp çalıştım bu işime yarar mi

  Cevapla
 • Ben askerlik sebebiyle isten ayrildim tazminatimi hesapladilar dediler vercez vermiolar hep oyaliolar nasil alabilirim

  Cevapla
 • 6 yıldır bir işyerinde çalışıyorum evimi şehir dışına taşımak zorunda kalıyorum tazminat alabilirmiyim

  Cevapla
 • Merhaba ben büfe gibi yerde çalışıyorum tam 700 günlük bir sigortam var ve bni işten çıkaracaklar tazminatımı nasıl alırım ve nekadar alırım acaba

  Cevapla
  • Merhaba Ferhat Bey,

   Haklı fesih yaparsanız iş hukukundan kaynaklı tazminatlarınızı alabilirsiniz. Aynı zamanda bu durum işveren sizi çıkarırsa da geçerlidir. Ne kadar alacağınız olduğu ile ilgili dilerseniz hesaplama yaptırabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • *Ben askerlik sebebiyle isten ayrildim tazminatimi hesapladilar dediler vercez vermiolar hep oyaliolar nasil alabilirim *

  Cevapla
 • 2003 girişliyim 5.5 senedir aynı iş yerinde çalışıyorum 4400 iş günüm var tazminatımı alarak cikabilirmiyim

  Cevapla
 • Merhaba 1998 işe ilk girişim 2013 ten beri aynı işyerinde yim 5150 prim günüm var işten ayrılmak istiyorum tazminatımı alabilirmiyim? Tşkler…

  Cevapla
 • 9 yıl oldu tekstil kumaş atölyesinde çalışmaktayım sağlık sorunlarımdan dolayı işyerim bana yazılı açıklama yapmadan yerimi değiştirmek istiyor bende kabul etmedim bana savunma yazdırmak istediler onuda yazmadım haklı nedenle çıkış tazminatımı talep ettim nasıl yol haritası çizmem lazım saygılarımla

  Cevapla
 • Mhb 7 senedir aynı yerde çalışıyorum son 1senedir mahışlarımızı geç alıyoruz mesayilerimizi hiç alamıyoruz ne yapmam lazım tazminatımı alla bilmek için şimdiden teşekkür ederim

  Cevapla
 • merhaba, ben 8 yıldır zincir markette çalışyorum. Mağaza müdürüyüm. sürekli ordan oraya gönderiyorlar. haftalık izin kullandırmıyorlar. kullanma parasını veriyoruz diyorlar. içeride 130 gün yıllık iznim duruyor. onu da kullandırmıyorlar. sürekli zorla fazla mesai yaptırıp parasını vermiyorlar. haftada iki ker günde 14 saat çalıştırıyorlar diğer günler 11 saat. ben ve benim gibi çalışma arkadaşlarımın çoğu rahatsız ve huzursuz. kıdem hakkımız olduğu için işten çıkamıyoruz. bunu bilen patron da çıkamayacağımızı bilip daha çok eziyor.
  Ne yapabiliriz?

  Cevapla
 • Merhaba ben 2yıldır çalışıyorum askere gidicem için çıkmam gerekio ne kadar tazminat alırım vermezlerse kime şikayet etmem gerekiyor

  Cevapla
 • İyi aksamlar 8 sene cay fabrikasında çalıştım çalıştığım fabrika beni çıkardı tazmınatımı hesapladı bende işe iade davası açtım ama kaybettim fabrika tazmınatımı mahkemede odeyecekkerını söyledi ama 3 yıldır ödeme yapmadı ne yapmalıgım

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   15 Temmuz 2019 13:30

   Merhaba Mehmet Bey,

   İşe iade davasını kaybetmeniz işçilik alacaklarınızın ödenmemesi anlamına gelmez. İş hukuku avukatı olarak bize başvurabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhabalar ben ben 1997,01,11 de ssk girişliyim askerlik nedenile isten ayrıldım tekrar 1998 de geri işbası yaptım 2010 yılında şirket devir edilidi tazminat aldım tekrar devam ettim s,mdi işten ayrılsam tazminat alabilirimiyim acaba

  Cevapla
 • Merhaba; şuan ki çalıştığım yer işçi çıkarmaya başladı benim senem’in dolmasına 8 gün kaldı 8 ayın 29’u 2018 de girdim. tazminat hakkı alabilirmiyim?

  Cevapla
 • Sitede kapıcı olarak çalışıyorum 5yıl oldu işe başlayalı işyerinden kendi isteğimle ayrılmak istiyorum tazminatımı işyerinden nasıl alabilirim

  Cevapla
 • Merhaba ben 8 yıldır iplik fabrikasında çalışıyorum bebeğim oldu işi bırakmak istiyorum çünkü bebeğime bakacak kimse yok ama çalıştığım fabrika çıkarsam tazminatımı vermeyeceğini söyledi tazminatımı nasıl alabilirim

  Cevapla
 • Merhabalar 10.12 1999 yilindan 23.08.2019 tarihine kadar bir market zincirinde araliksiz calistim emeklilik şartlarımdan dolayı ayrıldım isyerim bana kidem tazminatımı ödemiyor çalıştığım dönemden içeride alacaklarım var arabuluculuk yöntemine yonlendiriliyorum nasil biryol izlemeliyim mahkeme açma hakkım engellenmeye çalışılıyor kolay gelsin

  Cevapla
 • 5 yıldır çalıştığım iş yerinden 2 aylık maaşımı alamıyorum 1 yaşında da küçük çocuğum var bakacak kimse bulamıyorum işi bırakmak zorundayım kıdem tazminatını nasıl alabilirim

  Cevapla
 • Merhaba ben bir mağazada 8 yıldır araliksiz çalışıyorum calismak istemiyorum aynı iş yerinde tazminatımı nasıl alabilirim iş yeri tazminat vermemek için kıdemli personele tazminat alamazsınız çıkarsanız çıkın diye baskı yapıyor. Sürekli tazminat alamayacağımiza dair hukuk yazıları atıyorlar psikolojimiz bozuldu yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
 • Uluslararası tır şoförü olarak çalıştığım firmaya giriş tarihim 28/12/2006 ve halen şuan için çalışıyor gözüküyorum. Firma kendi almış olduğu bir kararla bana 12 yıl gibi biriken emeğimi bana ibraname olarak imzalama mı ve gerekirse hakkım olan tazminat tan vazgecmemi istiyor.bana bu konuda baskı yapıyor bunun olmayacağını söyledim ve işten ayrılacağımı söyledim. Şimdi bana tazminat hakkım olan (sözde ) resmi olarak çalıştığım yıllarda bana 36 bin gibi bir rakam telaffuz edildi sizce bu dogrumu ve bunun ne kadarını alabilirim.teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Merhaba ben aynı işyerinde 9yıldır çalışıyorum sigorta başlangıcım 31.05.2002 işten ayrılmak ıstiyorum tazminatımı alabilirmiyim

  Cevapla
 • Merhabalar ben 10 senedir is yerime calismaktayim maas Odemem geciktiginden dolayi cikmak istiyorum noterden ihbar cekersem tazminatimi alabilirmiyim

  Cevapla
 • 2.5 senedir bir iş yerinde calısıyorum hamile kaldım ve dogumum gerceklestı ve raporumun bitmesine bir kac gun kaldı iş yerinin kreş açma zorunlulugu var fakat acmıyor tazminatımı alabilir miyim?

  Cevapla
 • 2 seneden beri caliştıgım firmadan tazminatımı alamıyorum ne yapmam lazım mahkemeye suc duyurusumu yapmam lazım bilgi verirmisiniz

  Cevapla
 • Aynıisyerinde 1997 başlangıç tarihin var ve primim5600 gün istifa ettiğim zaman tazminat alabilirmiyim

  Cevapla
 • Merhaba bir isyerinde 1 yildan fazla calismis bulunmaktayim. Uzmanligi kazandim ayrilmak istiyorum tazminat alma hakkim varmi.

  Cevapla
 • Merhaba BenUmit 1bucukyiCalismisimvar AtanayapipOrayabaslatmadikarSSKamidaMasimidaodemediler VeDahasonraBeniDevamsizliktancikardilar Bu durumda TazninatimiAlabilirmiyim

  Cevapla
 • 5 yila yakin belideye istirakinde calisiyorum. Yaklasik 4 ay yemek ucretlerini gec aldik ve magdur olduk. Ve yazlik ve kislik elbiselerimiz halen verilmedi . Surekli bir yer degisikli yapiliyor. 15 gun oldu yerim degiseli. Tazminat ve kidem alabilirmiyim yardimci olurmusunuz. Calistigim yerde suan iki kisiyiz. Ne yemek yeme sansimiz var nede dinlenme alanimiz var. Hafta ici biryerde hafta sonu baska yerlerde calisiyoruz.

  Cevapla
  • Avatar
   Serdar Han Topo
   15 Aralık 2019 11:04

   Merhaba Yusuf Bey,

   İş akdinizi haklı olarak feshedip tazminat talebinde bulunabileceğinizi görmekteyiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Avatar
  Topo Hukuk Bürosu
  26 Aralık 2019 18:01

  Merhaba Yasin Bey,

  İşyerinden tazminatınızı dava yoluyla talep edebilirsiniz. Öncelikle arabulucu yoluna başvurmanız gerekmektedir.

  Saygılarımızla

  Cevapla
 • İşyerinde posta başi ayagıma vurdu ve bende o sınırle onu ittirdim bunu goren mudur benı telefonda vıdeoya almıs ve benı tazmınatsız işten cıkaracaktım yardımcı olursanız sevınırıö

  Cevapla
 • Avatar
  İbrahim M
  14 Ocak 2020 19:45

  Merhaba.ben 19 ay boyunca uluslararası bir firmada tır şoförlüğü yaptım ve istifa ettim..çünkü ne maaş vardı nede prim gibi ücret..sadece gittiğim ülkeye göre hacırah veriliyordu..buna istinaden ben tazminat hak talep edebilirmiyim..

  Cevapla
 • Merhaba ben 10.04.1983doğumluyum 2001 yılında sigortaya baglandım.03.10.2012tarihinden itibaren apartman görevlisi olarak çalışmaktayım.hiç sözleşme yapmadık.kendim işten ayrılırsam haklarımı alabilecekmiyim saygılar.

  Cevapla
 • Trabzon büyükşehir belediyesinde 9 seneden beri çalışıyorum sigorta günüm 3260 gün ve ben artık çalışmak istemiyorum borçlarım var ve onları ödemek için istifa edip tazminatımı almak istiyorum bunun için ne yapmam lazım

  Cevapla
 • Sekiz yılı aşkın süredir aynı yerde çalışmaktayım ama sekiz yıldır ne senelik iznim var nede resmi günlerde tatilim var nede doğum iznim var artık gerçekten sıkıldım işten kendim istifa etsem tazminat hakkım dogarmi bilgi verirmisiniz

  Cevapla
 • Slm ben bi isyerinde 5 yildir calisiyorum tazmiti nasil alabilirim acaba

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   19 Mart 2020 20:36

   Merhaba Mehmet Bey,

   Haklı fesih gerçekleştirirseniz tazminat alabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü