Ticaret ve Şirket Avukatı ve Danışmanlığı Nedir? Görevleri Nelerdir?

  1. Topo Hukuk
  2. Şirketler ve Ticaret Hukuku
  3. Ticaret ve Şirket Avukatı ve Danışmanlığı Nedir? Görevleri Nelerdir?
ticaret sirket avukati

Ticaret ve Şirket Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?

Ticaret hukuku avukatı nedir, ticaret ve şirket avukatı ne iş yapar sorularını cevaplamadan önce şirketler ve ticaret hukukundan bahsetmek gerekir. Şirketler ve Ticaret hukuku kısaca; üretim, değişim ve tüketim hareketlerine yönelik ticari faaliyetleri düzenleyen hukukun alt dallarından biridir. Yani ticaret hukukunun ticari faaliyetler ile hukuk arasındaki ilişkiyi düzenlediğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Günümüzde ticari faaliyetler oldukça gelişmiş ve büyümüş durumdadır. Bu durum gelişimin olumlu yanlarıyla birlikte ticaret hukuku alanında uyuşmazlıkların artmasına da sebep olmuştur. Henüz ortaya çıkmayan ihtilafların erkenden öngörülmesi ve buna uygun olarak tedbir alınması ihtiyacı doğmuştur. Bununla birlikte mevcut hukuki problemlerin çözülmesi, hukuki işlemlerin denetlenmesi ve düzenlenmesi aşamalarında da şirketler ve ticaret ile uğraşan bireyler avukata başvurma ihtiyacı duymaktadır. Ticaret avukatı ve şirket avukatı tam da bu noktada önem kazanmıştır.

TTK (Türk Ticaret Kanunu) kapsamında düzenlenmiş dört adet şirket tipi bulunmaktadır. Kanuna göre ticaret şirketlerini anonim, limited, kollektif ve komandit şirketler olarak ayırmak mümkündür. Yapılan ayrım neticesinde her bir şirketin kurulması, işleyişi, koyulacak sermaye miktarı vb. işlemleri farklılık arz etmektedir. Bununla birlikte ticaret ile şirket kavramlarının uygulamada birbirinden ayrılamaz hale gelmeleri ticari avukat ve şirket avukatını ortaya çıkarmıştır. Ticari faaliyetlerin genellikle şirketler bünyesinde gerçekleştiriliyor olması TTK’ya hakim şirketler ve ticarete dair teknik bilgiye sahip avukatların gelişmesinde etkili olmuştur.

Ticari avukat nedir sorusunu cevaplandırdıktan sonra sorulması gereken bir diğer soru da ticari avukat ne iş yapar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ticaret avukatı ticaret davalarına yönelik hizmet verip müvekkillerine hukuk danışmanlığı yapmaktadır. Buna göre şirketlerin kurulması, bölünmesi, birleşmesi, sona ermesi, iflası; şirket esas sözleşmesinin hazırlanması, değiştirilmesi, tescili; ticaret adı ve işletme ünvanı ile ilgili hukuki işlemler, kurul toplantıları ile kararlarına ilişkin işlemler, şirket ortaklarının avukatlığını yürütme, ticari sözleşmelerin hazırlanması işlemleri ticaret hukuku avukatları tarafından gerçekleştirilecektir. Şirketler tarafından ihtiyaç duyulan bu tür hizmetlerin sağlanmasında ticaret avukatı ile sürecin devam ettirilmesi büyük avantajlar sağlayabilecektir.

Ticari İşletme Hukuku ve Ticaret Avukatı

Ticaret avukatının çalışma alanlarından biri ticari işletme hukukudur. TTK m.3 çerçevesinde ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiillerin ticari sayılacağı belirtilmiştir. Ticari hükümler ise TTK’da belirlenen hükümler ile bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda belirlenen yazılı özel hükümlerdir. Buradan ticari işletme hukukunun yalnızca TTK çerçevesinde düzenlenmediğini, bazı özel kanunlar ile farklı hükümlerin varlığını çıkarmak mümkündür.

En iyi ticari avukatlar ticari işletme hukuku mevzuatına, ilgili hükümlere hakim; ticari işletme hakkında bilgi sahibi, bu alanca tecrübe edinmiş avukatlardır. Ticaret avukatları ticari işletmeniz ile ilgili gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesinde teknik ve hukuki bilgisi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

Ticaret Hukuku Avukatı Bulundurmanın Gerekliliği ve Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku ticaret hukuku bünyesinde yer alan; şirketlerin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, sona ermesi, iflası, iflas erteleme, şirket birleşmeleri, şirket satın almaları, devretmeleri ve tasfiyesi vb. konuları ile ilgilenen hukuk dalıdır.

Ticaretin maddi anlamda taşıdığı risk göz önüne alındığında şirketlerin kurulmalarından sona ermelerine kadarki süreçte hukuki analize tabi tutulmaları, hukuk bilgisine haiz bir kimse tarafından incelenmeleri ve taşıdıkları risklerin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu yalnızca şirketin kendi işlemlerinde değil diğer şirketlerle yaptıkları hukuki işlemlerde de geçerli olmaktadır. Hukuki danışmanlık alınmadan imzalanan sözleşmeler, yeterince incelenmeme, sonradan ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların öngörülememesi gibi riskler taşımaktadır. Bu anlamda şirketlerin mevzuata hakim, ticaret ve ticari ilişkiler hakkında bilgi sahibi, tecrübeli en iyi ticaret avukatı ile çalışması bir gereklilik halini almıştır.

Anonim Şirketlerde Ticaret Avukatı Bulundurma Zorunluluğu

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu Avukatlık Kanunu madde 35 ile hükme bağlanmıştır. Bu maddede belirtilen eski TTK 272. maddesi yeni TTK’nin 332. maddesini karşılamaktadır. 332. madde ile öngörülen esas sermaye miktarı 50.000 TL’dir. Buna göre esas sermaye miktarı 250.000 TL’yi aşan anonim şirketlerde sözleşmeli bir avukat bulundurma zorunluluğu mevcuttur. Zira Avukatlık Kanunu 35 esas sermaye miktarının 5 katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğunu düzenlemektedir.

Sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketlere uygulanacak birtakım yaptırımlar bulunmaktadır. 35.madde gereğince bu şirketlere Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilecektir. Yetkili Cumhuriyet Savcısı anonim şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Savcısıdır.

Ticaret ve Şirket Avukatı Dava Vekilliği Hizmetlerimiz

Uzman ticaret ve şirket avukatı ile Topo Hukuk başta ticari şirketlerinin alım satımı, uluslararası ticaretten doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar, e-ticaretten doğan davalar, gümrük-ithalat-ihracattan doğan davalar, haksız rekabet davaları olmak üzere ticaret ve şirketler hukuku alanına giren her türlü davada müvekkillerine vekil olarak hizmet vermektedir. Ortakların kişisel alacakları ile şirket alacaklarının icra takibi işlemlerini yürüterek alacağın tahsilini sağlamaktadır. Topo Hukuk bu işlemlerin yanı sıra ortakların cezai sorumluluklarının söz konusu olduğu durumlarda ceza davalarında da müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmektedir.

Şirket ve Ticaret Avukatı Danışmanlık Hizmetlerimiz

Ticaret ve şirket avukatları, davalarda müvekkillerini temsil etmenin yanında birçok konuda danışmanlık hizmeti de vermektedir. Ticari faaliyet gösteren kimseler ile şirketler özellikle şirket ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanmasında alanında uzman bir avukata ihtiyaç duymaktadır. Yurt dışı ve yurt içi alacak takibi, yatırım danışmanlığı, hisse senetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, sermaye artırım veya azaltım işlemlerinde de ticaret avukatı danışmanlığı sağlanmaktadır. İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmelerinin hazırlanması, şirketin tescili, yönetim ve toplantı sürecinin prosedüre uygun yürütülmesi, şirketlerin yapısal değişikliklerine ilişkin iş ve işlemlerde de şirket ve ticaret avukatı danışmanlık yapmaktadır.

Topo Hukuk şirketin kuruluş aşamalarında, şirket yönetiminde, şirketin sona ermesi ve tasfiyesi sürecinde ulusal ve uluslararası mevzuata hakim uzman ekibi ile profesyonel hizmet sunmaktadır.

Ticaret Hukukunda Ortaklar Arası Anlaşmazlıkların Ticaret Avukatı ile Çözümü

Ticaret hukukunda ortaklar arası anlaşmazlıklar nasıl çözüme kavuşturulacaktır? En iyi ticaret hukuku avukatı ile çalışmak ortaklar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde faydalı olacak mıdır? Aslında ticaret hukukunda ortaklar arası anlaşmazlıkların yaşanmaması adına sonradan ortaya çıkabilecek ihtilafları öngörebilecek ticaret avukatına ortaklık kurulmadan önce başvurmak faydalı olacaktır. Böylece ortaklık sözleşmesinin düzenlenmesinde ve ortaklık için belirlenen şartların hukuki analizini yapmada ticaret avukatı şirketleri bilgilendirecek ve hukuki danışmanlık verecektir. Ancak ortaklık kuruldu ve sonrasında anlaşmazlık çıktı ise ticaret avukatının rolü nedir sorusu bundan biraz daha karmaşık olmaktadır.

Çoğunlukla aile şirketlerinde veya dostların profesyonel bir çalışma gerçekleşmeden kurdukları ortaklıklarda ortaklar arası anlaşmazlık veya hiyerarşik pürüzler meydana gelmektedir. En iyi ticaret avukatları ortaya çıkan bu uyuşmazlıkları yönetim şekilleri ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirecek ve analiz edecektir. Şirketin yararına olacak çözümü bulmada tarafsız ve titiz bir çalışma gerçekleştirerek izlenmesi gereken yol haritasının çizilmesinde büyük rol oynacaktır.

Ticaret Hukuku Avukatları için İstanbul Gibi Şehirlerin Avantajı

Ticaret avukatı İstanbul ilinin Türkiye’nin en büyük ili olması sebebiyle daha çok iş imkanına sahip olacaktır. Büyük şehirlerin iş potansiyeli küçük şehirlere oranla daha fazladır. Ticari hayat da bir metropol şehir olan İstanbul’da oldukça canlıdır. İstanbul için ülkenin ticaret merkezi demek yanlış olmayacaktır. Hal böyle olunca ticaret hukuku avukatları İstanbul ilinde faaliyet göstermeyi tercih etmektedir.

İstanbul’da ticari yaşamın aktif ve yoğun olduğu düşünüldüğünde ticaret hukukuna ilişkin anlaşmazlıkların da sıklıkla ortaya çıkması anlaşılır bir durumdur. Ticaret hukuku avukatları İstanbul ilinde bu sebeple kendilerini geliştirme ve tecrübe edinme imkanı edinmektedir. Ticaret hukuku avukatları bulma anlamında da İstanbul gibi metropol şehirlerin avantajı öne çıkmaktadır.

İstanbul Ticaret ve Şirket Avukatı Olarak Uluslararası Ticaret Hukuku Hizmetlerimiz

Topo Hukuk Bürosu en iyi ticaret hukuku avukatı ile gerçek ve tüzel kişi ticari işletmelerine, şirketlere ticaret hukuku kapsamında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Ticaret hukuku, şirketler hukuku ve uluslararası ticaret hukuku alanlarına uzmanlaşmış tecrübeli ticaret avukatı İstanbul ilinde faaliyet göstermektedir. Ticaret hukukunu ilgilendiren davaların takibinde, yaşanılan ihtilafların çözümünde başvurulacak yol haritasının belirlenmesinde veya yargı yoluna başvurmada ticaret ve şirket avukatı ile çalışabilirsiniz. Profesyonel ekibi ile bir ticari şirketin işletmenin kurulma anından tasfiyesine kadar ihtiyacı olan danışmanlık hizmetini alabilirsiniz. Uluslararası ticaret davalarının yürütülmesinde yetkili ve görevli mahkemenin belirlenmesi gibi tespiti zor konularda bilgi alabilir işlemlerinizin hukuki prosedüre uygun yürütülmesini sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte sermaye artırma, azaltma gibi işlemlerin yürütülmesinde yardım alabilirsiniz.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz ticaret avukatı iş alanına giren her konuda müvekkillerine yardımcı olan Topo Hukuk Bürosu şirket aleyhine açılan davaların takibini sağlamaktadır.Topo Hukuk Bürosu ticaret hukuku avukatı İstanbul Şişli’de hizmet vermektedir. Topo Hukuk ticaret avukatlarına danışmak için ofisimizi arayabilir, danışma formundan sorularınızı sorabilir veya randevu alarak büromuzda danışmanlık alabilirsiniz.

Ticari İşletme Hukuku Nedir? – Avukat Serdar Han TOPO

Avukat Serdar Han TOPO ile Hukuki Soru-Cevap Serisi – 37. Bölüm’de Av. Serdar Han TOPO ticari işletme hukukunu değerlendirdi.

Ticari işletme hukuku ticari faaliyetler çerçevesinde ortaya çıkan ve öz…

Yayım tarihi: 20 Şub 2017