Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir? Suçun İspatı Nasıl Yapılır?

  1. Topo Hukuk
  2. Ceza Hukuku
  3. Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir? Suçun İspatı Nasıl Yapılır?
cinsel taciz sucu

Cinsel taciz suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinde “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiş olan bir suç tipidir. İlgili maddenin ilk fıkrasına göre bir kişiyi cinsel amaçlı olan taciz eden kişinin cezalandırılacağı öngörülmüştür. Maddenin ikinci fıkrasında ise suçun nitelikli hallerine yer verilmiştir. Cinsel taciz suçu ile korunmak istenen hukuksal yarar ise; cinsel yönden kişiyi rahatsız eden davranışların cezalandırılması ve cinsel özgürlüğün geniş çerçevede korunmasıdır.

Cinsel taciz suçu, faili bakımından özellik arz etmez. Ancak bazı kimselerin bu suçu işlemesi durumunda suçun nitelikli halleri devreye girecek ve fail buna göre cezalandırılacaktır. Cinsel taciz suçunun faili kadın veya erkek herkes olabilir. Suçun mağduru da kadın veya erkek herkes olabilir. söz konusu suç, aynı cinsteki ya da karşı cinsteki bir kimseye karşı işlenebilir. Suçun hukuka aykırılığını ortadan kaldıran unsur ise yalnızca mağdurun rızasıdır. Yani mağdurun rızası olduğu takdirde cinsel taciz suçunun işlendiğinden söz etmemiz mümkün olmayacaktır. Cinsel taciz suçu salt hakaret suçu olduğundan dolayı eğer icra hareketleri bölünebilir nitelikteyse bu durumda suça teşebbüsün var olduğundan söz etmemiz gerekecektir. Teşebbüs durumunda failin cezalandırılması ise o ana kadar gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin suçun konusu üzerinde meydana getirdiği tehlikenin ağırlığına göre belirlenecektir. Aynı zamanda şunu da belirtmeliyiz ki cinsel taciz suçu, birden fazla kişi tarafından işlenebilmesi mümkün olan bir suç olduğundan dolayı buna iştirak mümkündür. Hatta bu durum cinsel taciz suçunun nitelikli halini oluşturmaktadır. ayrıca bu suça azmettiren veya yardım eden olarak katılmak da mümkündür.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Cinsel taciz suçunun cezasının ne olduğunu açıklarken burada ikili bir ayrıma gitmemiz faydalı olacaktır. Çünkü TCK’ya göre suçun birtakım nitelikli halleri de mevcuttur. Bu nedenle suçun basit halininin işlenmesi ile nitelikli halinin işlenmesi durumunda ceza oranında değişiklik olacaktır.

TCK m.105/1’e göre, bir kişiyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına ya da adli para cezasına mahkumiyet söz konusu olacaktır. Fakat eğer fiil, bir çocuğa karşı işlenmişse bu durumda fail hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Suçun, belirtmiş olduğumuz ilk halinin işlenmesi durumunda mağdurun şikayeti aranırken, suçun çocuğa karşı işlenmesi durumunda şikayet şartı aranmamaktadır.

TCK m.105/2’de ise cinsel taciz suçunun nitelikli halleri sayılmıştır. Bu hallerin neler olduğuna suçun unsurlarını açıklarken değineceğimizden dolayı şimdi yalnızca verilecek olan ceza üzerinde duracağız. Cinsel taciz suçunun nitelikli hallerinin işlenmesi durumunda birinci fıkrada yer alan hükme göre verilecek olan cezanın yarı oranında arttırılacağı TCK m.105/2’de belirtmiştir. Aynı zamanda ikinci fıkrada yer alan bir diğer hükme göre ise fail tarafından işlenen fiil sebebiyle mağdur, işini, okulunu bırakmışsa ya da ailesinden ayrılmışsa verilecek olan ceza 1 yıldan az olmayacaktır. Bu durum aslında netice yüzünden cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren bir hal olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu nitelikli halin uygulama alanı bulabilmesi için cinsel taciz kapsamında gerçekleştirilen davranışların sürekli olması aranmamıştır; belirtilen neticelerden birisinin zorunlu olarak gerçeklemiş olması, hükmün uygulanabilirliği açısından yeterli görülmüştür.

Cinsel Taciz Suçunun Unsurları

Cinsel taciz suçunun maddi unsurunu, bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz etmek oluşturmaktadır. Bir davranışın taciz sayılabilmesi için ise bunun mağdur bakımından rahatsız edici boyutta olması gerekmektedir. Suç, serbest hareketli bir suç olması nedeniyle farklı şekillerde işlenebilir. Örneğin, bir kimsenin cinsel organını göstermesi, cinsel içerikli mesaj gönderilmesi, araçtan inen kadının eteğinin kaldırılması gibi hareketler cinsel taciz suçunu oluşturabilecektir.

Cinsel taciz suçunun manevi unsurunu ise genel kast oluşturmaktadır. Yani suç, kasten işlenebilen bir suçtur. Fakat TCK’da yer alan hükme göre failin hareketinin cinsel amaç da taşıması gerektiğinden dolayı aynı zamanda özel kastın da varlığı aranmaktadır. Eğer mağdurun taciz edilmesinde cinsel bir amaç yoksa, yani sırf rahatsızlık vermek maksadıyla birtakım hareketler gerçekleştiriliyorsa bu durumda huzur ve sükunu bozma suçu veya hakaret suçu gibi bir suç işlenmiş olabilir. Bunun tespiti için somut olayın özelliklerine bakmak gereklidir.

TCK m.105/2’de suçun nitelikli hallerinin yer aldığını belirtmiştik. Cinsel taciz suçunun nitelikli halleri şunlardır: Suçun, kamu görevi ya da hizmet ilişkisinin veya aile içi ilişkinin sağlamış olduğu kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi; suçun eğitici, öğretici, vasi, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi; suçun aynı işyerinde çalışıyor olmanın sağlamış olduğu kolaylıktan dolayı işlenmesi; suçun teşhir suretiyle işlenmesi; suçun posta ya da elektronik haberleşme araçlarının sağlamış olduğu kolaylıktan dolayı işlenmesi. Bu nitelikli hallerden birinin varlığı durumunda ikinci fıkra hükmü uygulama alanı bulacak olup fail bu çerçevede cezalandırılacaktır.

İnternet Yoluyla Cinsel Taciz Suçu

internet yoluyla cinsel taciz sucu

Cinsel taciz suçunun internet üzerinden işlenmesi günümüzde sıkça karşılaşılan durumlardan birisidir. Özellikle sosyal medyanın hemen herkes tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor olması, cinsel taciz suçunun işlenme oranını da arttırmıştır.  Kişiler, fake hesaplar açarak veya bizzat kendi isimlerini kullanarak bu suçun faili durumunda olmaktadırlar. İnternet yoluyla cinsel taciz suçunun işlenmesi durumunda aslında TCK m.105/2’de yer alan nitelikli hal konusu gündeme gelecektir. İlgili fıkrada yer alan nitelikli hallerden birisi; suçun posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağlamış olduğu kolaylıktan faydalanılarak işlenmesidir. Dolayısıyla internet üzerinden cinsel taciz suçunun işlenmesi tam da bu nitelikli halin örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.

İster Whatsapp gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden isterse sosyal medya veya e-posta üzerinden suç işlenmesi bu suç işlenmiş olsun her halde failin cezalandırılması yoluna gidilecek ve bu nitelikli hal uygulama alanı bulacaktır. Çünkü fail, internet ortamının sağladığı kolaylıktan faydalanarak karşı tarafı cinsel amaçlı olarak taciz etmektedir. Ancak bu durum onun cezalandırılmasına engel değildir. Yaşanan teknolojik gelişmeler ile yapılacak bir inceleme ve araştırma üzerine failin gerçek kimliğinin tespit edilmesi ve bundan sonra cezalandırılması mümkündür.

Cinsel Tacizin İspatı

Cinsel tacizin ispatı çoğu zaman kolay olmamaktadır. Ancak yazılı veya fotoğraf ile cinsel taciz suçu işlendiği takdirde suçun ispatı kolaylaşmaktadır. Eğer bu şekilde deliller söz konusuysa bunlar mutlaka muhafaza edilmeli ve mahkemeye aynen sunulmalıdır. Bu durum özellikle internet üzerinden işlenen cinsel taciz suçunun ispatında karşımıza çıkmaktadır. Diğer hallerde ise çevrede bulunan görgü şahitlerinin ifadeleri önem taşıyacaktır. Ancak unutulmaması gereken nokta şudur ki rızai olarak sürdürülen bir iletişim sırasında cinsel taciz suçu hükümleri uygulama alanı bulmayacaktır ki bu durum internet üzerinden veya mesajlaşma yoluyla işlendiği iddia edilen suç bakımından karşımıza çıkar. Cinsel tacizin ispatının nasıl gerçekleştirilebileceği, delillerin nasıl toplanacağı gibi konularda detaylı bilgi almak ve hukuki işlem başlatmak için ceza hukuku alanında uzman avukatla görüşülmesi faydalı olacaktır.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir ? – Avukat Serdar Han TOPO

Avukat Serdar Han TOPO ile Hukuki Soru-Cevap Serisi – 55. Bölüm’de Av. Serdar Han TOPO cinsel taciz suçunun cezası konusunu değerlendirdi. Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, ...
Yayım tarihi: 13 Eki 2017