Denetimli Serbestlik Nedir? Dilekçesi Nasıl Yazılır?

 1. Topo Hukuk
 2. Ceza Hukuku
 3. Denetimli Serbestlik Nedir? Dilekçesi Nasıl Yazılır?
Denetimli Serbestlik
5
(1)

Denetimli Serbestlik Nedir ?

Denetimli serbestlik en temel haliyle ceza yargılamasının bir parçası olarak karşımıza çıkar. Bu uygulama ile birlikte suç işlemiş olan kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazı mümkün olmaktadır.

Denetimli Serbestlik Yönetmeliği m.4’e göre “Şüpheli, sanık veya hükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı alternatif bir ceza ve infaz sistemini” ifade etmektedir. 

Denetimli serbestlik uygulaması, 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 105/a maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükmü dolayısıyla ilgili Kanun, Denetimli Serbestlik Yasası olarak da bilinmektedir. Bu uygulama ile hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Denetimli serbestlik uygulanmak suretiyle cezanın infazına karar verme yetkisi infaz hakimine aittir. 

Uygulama suretiyle cezasının infazına karar verilmiş olan hükümlünün koşullu salıverilme tarihine kadar kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması, bir konut ya da bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması, belirlenen yerlere gitmemesi ve belirlenen programlara katılması yükümlülüklerinden bir ya da birden fazlasına tabi tutulabilmesi mümkündür. Hükümlünün risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülükleri sonraki tarihlerde değiştirilebilir.

Yeni Denetimli Serbestlik Yasası

“Yeni denetimli serbestlik yasası nedir?” sorusunda kastedilen esasen 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanundur. 5275 sayılı Kanunda Geçici Madde 6 ile 14/04/2020 tarihinde değişikliğe gidilmiştir. Bu değişikliğe göre 30/04/2020 tarihinden önce işlenmiş suçlar bakımından uygulanacak infaz sistemi ve şartları kanunlaştırılmıştır. 

Yeni denetimli serbestlik yasasına göre bu uygulamanın süresi olan “1 yıl ve daha az süre” ibaresi değiştirilerek 3 yıla çıkarılmıştır. 

Süreli hapis cezasına mahkum olmuş olanlar cezalarının ½’sini infaz kurumunda geçirmiş oldukları takdirde koşullu salıverilme hükümlerinden faydalanma imkanına sahip olacaklardır. Belirtilen tarihten sonra işlenen suçlar bakımından yeni düzenleme uygulama alanı bulmayacaktır; 5275 sayılı Kanunun 105/A maddesi uygulanacaktır. 

Burada belirtmemiz gereken en önemli nokta, suçun 30 Nisan 2020 tarihinden önce işlenmesinin söz Geçici Madde 6 düzenlemesinin uygulanması açısından yeterli olacağıdır. Mahkumiyet kararının daha sonraki bir tarihte verilmiş olması hükmün uygulanabilmesi açısından bir engel teşkil etmeyecektir.

Denetimli Serbestlikte Hükümlünün İyi Halli Olması

Denetimli serbestlikten faydalanabilmek için aranan en önemli şartlardan birisi de hükümlünün iyi halli olmasıdır. Hükümlünün iyi halli olup olmadığı cezaevi idaresi tarafından hazırlanacak olan değerlendirme raporunun dikkate alınmasıyla ortaya çıkacaktır ve buna göre bir karar verilecektir. Eğer cezaevi tarafından hazırlanan rapordan hükümlünün iyi halli olmadığı sonucu çıkıyorsa bu durumda hükümlü, bu rapora karşı itiraz edebilme hakkına sahiptir.

Söz konusu rapor, hükümlünün infazının dışarıda devam etmesine olanak sağlayan hayati derecede önemli bir rapordur. Dolayısıyla iyi halli olmasına rağmen tersi şeklinde bir karar içeren rapor hazırlanmışsa, hükümlü itirazda bulunabilir. İtiraz neticesinde hükümlünün haklı olduğu kanaatine varılırsa ve diğer koşullar da mevcutsa kişi bu fırsattan yararlanabilecektir.

Denetimli Serbestlikten Yararlanabilmek İçin Dilekçe Yazımı

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi hükümlü, ancak talep ettiği takdirde denetimli serbestlik uygulamasından faydalanabilir. Yasa, kendiliğinden uygulanabilen bir yasa değildir. Hükümlü cezaevindeyken denetimli serbestlikten faydalanmak istediğini beyan ederek hukuki sürecin başlamasını sağlayabilir. Bunun için hükümlü, söz konusu talebini Denetimli Serbestlikten Yararlanma Dilekçesi ile İnfaz Hakimliğine bildirdiği takdirde İnfaz Hakimliği bu talebe en kısa sürede yanıt verme yükümlülüğüne sahip olacaktır. Dilekçenin değerlendirilmesi neticesine diğer koşullar da mevcutsa hükümlünün talebi kabul edilecektir. Yasa gereğince hükümlü serbest bırakıldıktan sonra toplum içerisindeki hal ve hareketleri gözlem altına alınacaktır. Bu uygulamadan faydalanmak için uyması gereken kuralların dışına çıkmış olan hükümlünün cezaevine geri gönderilmesi mümkündür.

Hükümlünün, hürriyeti ile doğrudan ilgili olan bir tedbir olup dilekçenin yazımında ceza avukatından yardım alınması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi almak ve hukuki destek için Topo Hukuk Bürosu ceza avukatlarına iletişim sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Denetimli Serbestlik Dilekçe Örneği

İNFAZ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO : 20../… Esas

KARAR NO : 20../… Karar

İLAMAT NO : 20../… İlamat

DENETİMLİ SERBESTLİK TALEP EDEN
HÜKÜMLÜ : Ad Soyad, T.C.
  Adres

DİLEKÇE KONUSU : Denetimli serbestlikten yararlanma talebimdir.

AÇIKLAMALAR :

1- Tarafım hakkında … Ceza Mahkemesi tarafından ../.. Esas ve ../.. Karar numarası ile ../../.. tarihinde .. yıl .. ay hapis cezasına karar verilmiştir. 

2- Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından ../../.. tarihinde infaz bürosuna teslim oldum. 

3- Teslim tarihinden itibaren cezaevinde bulunduğum cezamın infazı süresince iyi halli hükümlü olduğum kararı idare ve gözlem kurulu tarafından alınmıştır. 

4- Cezamın infazının tamamlanması için yalnız 2 yıl 3 ay kalmış olup geçtiğimiz 6 aydır açık cezaevinde bulunmaktayım. 

5- Denetimli serbestlik şartlarını sağladığım ve iyi hal durumumun değerlendirilerek hakkımda denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesini talep ediyorum.  

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıklamış olduğum sebeplerle hakkımda denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanması suretiyle tahliyeme karar verilmesini talep ederim. ../../..

AD SOYAD
İMZA

Çocuk Olan Hükümlülerde Denetimli Serbestlik Yasası Nasıl Uygulanır?

Çocuk hükümlünün yasadan faydalanma süreci yetişkin hükümlülere göre farklılık göstermektedir. Çocuk cezaevinde hükümlü olarak çocuk eğitimevine gönderilmiş olanlardan eğitimine devam etmeyenler 18 yaşını doldurduklarında, eğitimine devam edenlerse 21 yaşını bitirdiklerinde suç türüne ve cezaevinde kaldıkları süreye bakılmaksızın açık cezaevine gönderilirler. Açık cezaevine geçmiş olan çocukların 18 yaşını doldurmasından önce işlediği diğer suçların cezaları ne kesinleşirse kesinleşsin açık cezaevinde infaz edilecektir. Çocuk hükümlülerin bu uygulamadan yararlanabilmeleri için toplam cezalarının 1/5’ini çocuk eğitimevinde geçirmiş olması ve koşullu salıverilmesine 1 yıl kalması gerekmektedir. Böylelikle çocuk hükümlüler de uygulamadan faydalanabileceklerdir.

Denetimli Serbestlik ve Adli Para Cezası

Denetimli serbestlik ve adli para cezası arasındaki farkı şöyle açıklayabiliriz; Kanunda bazı suçlar açısından hapis cezasına hükmolunacağı ya da adli para cezasına hükmolunacağı konusunda bir ayrım söz konusu olmaktadır. Bu gibi durumlar karşısında hakim hapis cezasına verebileceği gibi adli para cezası da verebilir. Fakat bu durum her suç tipi açısından uygulama alanı bulmayacaktır.

Bir kişi adli para cezasına çarptırıldığı zaman bu ceza ödenmediği takdirde hükümlü kişi önce kamuda yararlı bir işte çalışmaya davet edilmektedir. Eğer kamuya yararlı bir işte çalışma teklifi kabul edilmezse bu durumda adli para cezası, hapis cezasına çevrilecektir. Adli para cezasının hapis cezasının çevrilmesi nedeniyle hükümlünün mahkum olması halinde hükümleri uygulama alanı bulmayacaktır. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki denetimli serbestlik hükümleri, mahkeme tarafından verilecek olan doğrudan hapis cezaları açısından uygulanmaktadır. Bu nedenle adli para cezaları için bu hükümlerin uygulanması mümkün olmayacaktır.

Denetimli Serbestlik Yasasının İhlali ve Sonuçları

Koşullara sahip olan hükümlü, bu uygulamadan faydalansa dahi gerekli hükümlere uymadığı takdirde ağır yaptırımlarla karşılaşması mümkündür. Denetimli serbestliğin ihlal edildiğinden söz edebilmemiz için bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Hükümlü, bu yasadan faydalanarak tahliye olduktan sonra 3 gün içinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne başvurmamışsa ve hükümlünün müdürlük tarafından belirlenmiş olan programa iki kez uymamışsa (Bu durum programa uymamada ısrar olarak kabul edilecektir.) denetimli serbestliğin ihlal edildiğini söyleyebiliriz. Bunların dışında hükümlü kendi isteğiyle de uygulamadan feragat edebilmektedir ki uygulama bu duruma pek sık rastlanmaz.

Hükümlünün bu yükümlülüklerine uymaması neticesinde:

 • Hükümlü, cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının infaz edilmesi için tekrardan cezaevine alınacaktır.
 • Dışarıda uygulanması kapsamında geçirmiş olduğu süre cezasından indirilecektir.
 • Dolayısıyla hükümlü, imza, programa uyma ve müdürlüğe başvurma yükümlülüklerini mutlaka yerine getirmelidir. Aksi takdirde cezaevine dönmesi kaçınılmaz olacaktır.

Denetimli Serbestlikten Kimler Yararlanamaz?

5275 sayılı Kanun’un 105/A maddesinde yer alan denetimli serbestlik hükümlerinden herkesin faydalanması mümkün değildir. 

Aşağıdaki kasten işlenen suçları işleyen hükümlüler yeni yasa düzenlemelerinden faydalanamayacaktır:

 1. Kasten öldürme suçları (TCK 81, 82, 83)
 2. Üstsoya, altsoya, eşe, kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, 
 3. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (TCK 87/2-d)
 4. İşkence suçu (TCK 94 ve 95)
 5. Eziyet suçu (TCK 96)
 6. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (TCK 102, 103, 104 ve 105) 
 7. Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138)
 8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (TCK 188)
 9. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
 10. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
 11. Milli Savunmaya Karşı Suçlar
 12. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
 13. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.

Yukarıda anılan suçlar haricinde adli para cezasının ödenmemesi sebebiyle cezası hapis cezasına çevrilen hükümlülerin de denetimli serbestlik uygulamasından faydalanması mümkün değildir. 

Bu konu daha fazla bilgi sahibi olmak için ağır ceza avukatımızı arayınız: (0212) 679 32 53

Denetimli Serbestlik Şartları

Hükümlü ancak uygulamanın şartlarını yerine getirmişse bu uygulamadan yararlanabilir. Denetimli serbestlik şartları:

 1. Hükümlü açık cezaevine geçiş hakkını elde etmiş olmalıdır. 
 2. Hükümlü cezaevi idaresince hazırlanan rapor uyarınca iyi halli olarak değerlendirilmelidir. 
 3. Hükümlü uygulamadan yararlanma dilekçesi vermek suretiyle infaz hakimliğine talepte bulunmalıdır. 

Hükümlü yukarıda sayılan şartları yerine getirdiğinde kendisine müdürlük tarafından birtakım yükümlülükler yüklenecektir. Yasanın 105/A maddesine göre hükümlünün koşullu salıverilme tarihine kadar kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılması, denetim gözetim altında tutulması, bazı bölge veya yerlerden yasaklı bulunması, belirlenen programlara katılması yükümlülüklerinden bir veya daha fazlasına karar verilebilir. Hükümlünün kendisine yüklenen bu yükümlülüklere uygun davranmadığı takdirde yeniden cezaevine gönderilmesi söz konusu olabilir. 

Kimler, Nasıl Denetimli Serbestliğe Hak Kazanır?

Her hükümlünün denetimli serbestlik yasasından faydalanması mümkün değildir. Hükümlünün işlediği suçun niteliği, hakkında hükmedilen cezanın miktarı ve türü, hükümlünün kişiliği gibi etkenler denetimli serbestlik yasasından yararlanmada dikkate alınmaktadır. Temel olarak denetimli serbestlik şartlarını sağlayan hükümlülerin yeni denetimli serbestlik yasasından faydalanmaları mümkündür. Yukarıda belirtmiş olduğumuz üç şartın yanında:

 • Koşullu salıverilmesine dört yıl ve daha az süre kalan sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile yetmiş yaşını bitirmiş hükümlüler 
 • Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen altmış beş yaşını bitirmiş hükümlüler de yeni denetimli serbestlik yasasından faydalanabilecektir. 
 • Yeni düzenleme ile iyi halli bulunmaları şartıyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin de denetimli serbestlikten faydalanmaları mümkün kılınmıştır. 

Denetimli Serbestlikten Kaç Kez Yararlanılabilir?

Denetimli serbestlikten bir kez yararlanılabilir. Hükümlü hakkında birden fazla mahkeme kararı ile mahkum edilme veya aynı mahkeme kararı ile birden fazla yaptırım öngörülmüş olması hallerinde dahi denetimli serbestlik yasasından yalnız bir kez yararlanma söz konusu olacaktır. Her ceza için ayrı ayrı denetimli serbestlik hükümleri uygulanamaz. 

Adli Kontrol ve Denetimli Serbestlik Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ceza infazına ilişkin iki farklı hukuki uygulama olan denetimli serbestlik ile adli kontrol kurumları sıklıkla birbirine karıştırılmaktadır. Adli kontrol Denetimli Serbestlik Yönetmeliğinde tanımlandığı üzere; şüpheli veya sanığın tutuklanması yerine verilen yükümlülüğe tabi tutulmak suretiyle toplum içinde denetimini öngören karardır. Adli kontrol bir koruma tedbiridir. Adli kontrol kararı ile birlikte şüpheli veya sanığa yurtdışına çıkış yasağı, silah bulundurma yasağı, konutu terk etmeme, tedavi ve muayene tedbirlerine uymak vb. yükümlülükler yüklenebilir. Tanımdan da anlaşıldığı üzere adli kontrol kararı ancak şüpheli veya sanık hakkında uygulanır. Bu terimler yargılamanın hala devam ettiği, yargılanan hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmünün bulunmadığı süreç için kullanılmaktadır. Denetimli serbestlik ise kesinleşmiş ceza mahkumiyetlerinin infazı aşamasında uygulanan bir tedbir türüdür. 

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 5 / 5. Oy sayısı: 1

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

62 Yorum. Yeni Yorum

 • slm denetim serbestliklik altındayken cuma gecesi 14 12 2018 tarihinde kavga ettim ve savcılık serbest bıraktı ,şikayetçi var, mahkeme olursa ve sonuçlandıktan sonramı denetim serbestliğim bozulur ,yoksa soruşturma başlayıncamı bozulur.
  teşekkürler

  Cevapla
  • Merhaba Umut Bey,

   Denetimli serbestlik ile adli kontrol hükümlerini ayırmak gerektiğini bildirmek isteriz. Mahkeme sonuçlanıp karar kesinleştiğinde denetimli serbestliğiniz eğer şartları varsa etkilenebilecektir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ben 10 ay ruhsatsız silahtan hapis cezası aldım istinafta onandı yakında teslim olacağım. Ancak bu arada yargıtayda 2015 den beri bekleyen hakaretten 2 ay 15 gün ertelenmiş 1 yıl denetim süresi belirlenen cezam var bu onanırsa ne olacak ve bununla birlikte 2005 de işlediğim 2010 da kesinleşen 6 ay hapis cezası aldım hgab uygulandı 5 yıl denetim süresi verildi fakat bu 10 ay cezamın kesinleşme tarihi 2018 aralık ama suç tarihi 2016 bu noktada tekerrür mü oluyor Ben şimdi 10 ay cezam için teslim olduğumda denetimliye ayrılmak istediğimde tekerrürden dolayı denetimliye ayrılamazmıyım kafam çok karıştı yardımınızı rica ediyorum

  Cevapla
 • Merhabalar Umut bey ; 158/f maddesi gereğince 4 yıl hapis cezası ve 6000 tl adli para cezası aldım. Karar kesinleşti ve ben teslim oldugumda dilekçe verebilecek veya adli para cezasını ödeyecek ve bunları takip edecek bir yakınım olmadıgından eşimde rahatsız oldugundan adli para cezasını kendim ödemem ve denetimli serbestliklikle ilgili başvuru vb işlemleri yapmak adına bizzat kendim bu işlemleri yapabilmem adına yapmam gerteken nedir ? Adli para cezasının ödenmesi için infaz bürosuna gitmem gerekiyormuş anvcak o zamanda tutuklanma riskimin oldugunu öğrendim. Bu konuda ne yapmam gerekir ? aldıgım ceza net 4 yıl ve suç tarihi 14 nisan 2016. daha önce bir sabıkam vs yok. bu kapsamda denetimli serbestliklten faydalanabilmem mümkünmüdür ?

  Cevapla
 • Eşim bir dosyadan iki ayrı ceza aldı 1yil 8 ay olmak üzere iki cezası var 5gundur ceza evinde suç tarihi 2016 dan önce şartlı tahliye denetimli serbestlik ten yararlanabilirmi yardımcı olursanız çok sevirinim teşekkürler

  Cevapla
  • Merhaba Gülfidan Hanım,

   Denetimli serbestlik şartları farklı tarihlerde çıkan farklı yasalara göre değerlendirilmektedir. Ancak suç tarihi 1 temmuz 2016 öncesi ve bazı özel suç tipleri söz konusu değilse denetimli serbestlikten faydalanabilir diyebiliriz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • 18 AY CEZA ALDIM CEZA EVİNE GİRMEDEN DENETİMDEN YARARLANABİLİRMİYİM YADA DENETİMDEN YARARLANMAK İÇİN NE KADAR CEZAEVİNDE KALIRIM

  Cevapla
 • 12ay hapis cezası aldım denetimli serbestlik ten nekadar yarlanirım

  Cevapla
  • Merhaba Ahmet Bey,

   Denetimli serbestlik şartları kapsamında değerlendirme yapmak gerekir. Suç tarihi eğer Temmuz 2016 dan önceyse avantajlı bir durum ortaya çıkmaktadır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • 2014 yılında olan bir olaydan dolayı arkadaşım ceza aldı 4 yıl 2 ay 14 02 2019 tarihinde tutuklandı 1 hafta kapalıda kaldı şimdi acık da savcılıkdan mütdetnama aldık soşullu salıverilme tarihi 14 03 2021 tarihi diyor buna göre 9 gün sonra denetimli serbeslige cıkarmı

  Cevapla
  • Merhaba İbrahim Bey,

   Müddetnameniz ile birlikte bir ceza avukatı danışmanlığı almanızı öneririz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
   • Mrh bilgi verirseniz çok dua ederim size ..arkadaşım 2015 byan arkadaş tarafindan sikayet edildi bni kandirdi dedi karar yeni çikti 2 yil 6 ay diye bunn yatari ne olur denetim serbest likten faydalanirmi

    Cevapla
 • merhaba trafik kazası sebebiyle 4 yıl ceza aldım bu ceza 24000 TL para cezasına çevrildi fakat çalışıyorum ama ödeyecek durumum yok acık ceza evinde 3 5 gün yatıp denetimli serbestlikten yararlanabilir miyim birde kamu yararına bir işte çalışmak diye bir uygulama var bu bana uygulanır mı çalışıyorum ama nasıl olacak bilemedim yardımcı olur musunuz

  Cevapla
 • Askeriyede emre itaitsizlikten ceza aldim ama sartli erteleme verildi bu cezam patlarsa askeriye sucu oldugu icin denetimli serbestlik yasasi bu cezaya vururmu suc tarihi 2012 simdiden tesekurler

  Cevapla
 • Askerde emre itaatsizlik ten ve uste fiil den 3 ayri suctan ceza aldim yani demek istediğim askeriye suclari denetimli serbestlikten yararlaniryormu saygilarimla

  Cevapla
 • Merhaba, suç tarihi sadece “2016” yazan bir vergi usul kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ceza alan birisi denetimli serbestlikten yararlanabilir mi yoksa 1 yıl cezaevinde kalması mı gerekir ?

  Cevapla
 • Merhaba avukat bey görevi kötüye kullanmak suçundan 10 ay hapis cezası aldım karardan haberim olmadığı için itiraz süresini kaçırdım. Benim sorum açık cezaevine girdi çıktı yaptıktan sonra denetimli serbestlik te benim sigortalı bir isim yok babam ticari taksi kiraladı ben ve abim bu takside çalışıyoruz. Kendi sigortamo kendim yatiriyorum isteğe bağlı sigortadan infaz hakimi kamu yararına çalışma cezası verirmi acaba geçindirmek zorunda olduğum bir evim işim de var ne olur bana bir bilgi verirseniz kolluga imza atma vermez mi yada bana nasıl bir denetim tedbiri uygular jandarma personeliydim görevi kötüye kullanmaktan ceza aldım.

  Cevapla
 • 26 aralık 2017 tarihinde kaçakçılık suçu dair.suruşturma evresinde gümrük değerini bilmediğim için her hangi bir bildirim veya hatırlatma yapılmadığı için bilmiyordum etkin pişmanlık yasasını kovuşturma evresinde mahkeme diğer celseye kadar gümrük zararının iki katını devlet hazinesine yatırmamı istedi bende yatırdım hagb kararı beklerken daha önce bir hagb kararım olmamasına rağmen gerekçeli kararda soruşturma evresinde yatırmadığım için etkin pişmanlık uygulanamamıştır demiş.Sonuçta 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.İstinaf gidecez bu kararın bozulma şansı varmı hocam.

  Cevapla
 • Iyi gunler denetimli serbestlik alan kisi ara sira alkol ve uyusturucu kullanimina devam ederse denetimli serbestlik uygulamasinda tahlil felan yapilir mi

  Cevapla
 • Merhaba bana denetimli serbestlik verildi kaydımı başka yere alıp orda denetime gidebilir miyim

  Cevapla
 • Suç tarihi 2018 eşimle kavga etmiştim şikayetçi olmadı ama kamudan 18 ay ceza aldım daha önce 3 gün yatmıştım bunun yararı nedir veya denetimli serbestlik ten yararlanabilirmiyim

  Cevapla
 • Suç tarihi 2018 aldığım ceza 18 ay yararı nedir denetimli serbestlik ten yararlanabilirmiyim

  Cevapla
 • Eşim biri 9 ay diğeri 6 ay ceza aldı.Beni dövdüğü için şikayetçi olmuştum ayrı ayrı ayrı ceza almış şu an açık cezaevinde 2 gündür yatarı nedir

  Cevapla
 • Merhaba kaynim 2016 12 ay tarihinde suc isledi 6 ay yatti tahliye oldu sonradan 4.5 sene ceza aldi ve simdi icerde yatari ne kadar olur ve yasi 17diydi sucu islerken

  Cevapla
 • Eşimin üstünde made yakalndı mahkemeye kadar cezaevinde kalacak mahkemede denetimli serbestlik olabilirmi acaba

  Cevapla
  • Merhaba Ayşe Hanım,

   Mahkemede denetimli serbestlik kararı verilmesi mümkün değildir. Terimleri doğru nitelemek gereklidir. Adli kontrol kararıterimini incelemenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba avukat bey
  Başkasına ait kredi kartını kullanma suçundan 2 yıl 13 ay 15 gün cezam var
  dosya 10 nisan da kesinlesti.Avukatim çağrı kadigi geleceğini en fazla 1 hafta açık ceza evinde yutup serbest bırakacak karını yani denetimli serbestlik söyledi .bende günlerce bekledim
  Çağrı kağıdı gelmedi ısrarla avukatının öğrenmeye yolladım
  Bugün de diyor ki ceza 2 yılın üstünde olunca çağrı kağıdı gelmiyormus direk yakalama çıkıyormuş 3 gün kapalı ceza evinde kalacaksın sonra açık ceza evinde dedi
  Merak ettiğim neden
  Benim yatarım yok
  Şu an beni nasıl bir süreç bekliyor bilmiyorum
  Kapalı ceza evinde ne kadar açıkta ne kadar kalıtım ne zaman serbest kalırım bilmiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim

  Cevapla
 • Mrb avukat bey 05 10 2018 dava açıldı 27 12 2018 de duruşma yapıldı 2 yil 6 ay ceza verildi ve bizde dosyayi istinaf mahkemesine başvurduk şuan hala cvp gelmedi cvp gelirse yatarım ne olur ve hala imza atıyorum haftada 2 gün istinaf mahkemesi cezayi onarsa demetimli serbestlikten yararlanirmiyim cvp verirseniz sevinirim tşk ederim

  Cevapla
 • kolay gelsin 2011 yılında yalan tanıklıktan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldım. 5 yıl denetim verdiler başka bir suçtan denetim bozuldu 2015 de temyize gönderdim yargıtay kararı bugün onamış. yatarım 10 ay mı 10 ay sa kaç gün açık ceza infazda yatarım teşekkür ederim

  Cevapla
  • Merhaba Yunus Bey,

   Anladığımız kadarıyla Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş. Denetimli serbestlikten faydalanma hakkınız var. Ancak yatar hesaplama için gerekçeli karar ve adli sicil kaydı gerekmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba Çağdaş Bey,

  Hapis cezası ile adli para cezası ayrı ayrı verildiyse ayrı ayrı infaz edilir.

  Saygılarımızla

  Cevapla
 • Denetimli serbestlilik cezası bittikten sonra sabıka bundan etkilenir mi ?

  Cevapla
 • merhaba 2012 yılında iki kişiyi tehditten 5 + 5 ay ceza aldım HAGB verildi. daha sonrasında 2013de iftiradan 6 bin tl para cezası aldım. yargıtayda onanınca bu hagb bozulacak. adli sicilimde 1.500 tl para cezası bulunuyor 2018de ödedim. merak ettiğim şey bu 5+5 ay hagb açıklandığında girdi çıktımı yaparım yoksa tekerrür felan olurda hepsinimi yatırırlar ?

  Cevapla
 • İyi akşamlar benim 2014 yılında olan cezam Yargıtay dan 4 ay onandı bu olaydan 2010 da aldığım 8 ay ceza 5 yıl denetim vermiş 2014 TEK’i işlediğim suç onuda bozdu toplam 12 ay cezam oldu (basit yaralamadan yargılandım 2 dosyada da ) denetimli serbestlikten yararlana bilirmiyim .yanlız geçen sene 3 ay cezam vardı denetimden yaralandım kapandı o dosyam . Sadece bir hakkım mı vardı yoksa bunlardan da yararlana bilirmiyim şimdiden teşekkürler

  Cevapla
 • İyi günler nişanlım araba kursunlamadan girdi ilk kez giriyo sizce kaç ay yatar

  Cevapla
  • Merhaba Gizem Hanım,

   Mala zarar verme suçu ise sadece ona göre, öldürmeye teşebbüs de varsa ona göre yatar hesaplaması yapmak gerekir. Ceza hukuku konusunda uzman avukat ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ben 2 yıl 6 ay hapis cezası aldım ve karar kesinleşti yargıtay onayladı ve çağrı kağıdı geldi 2 yıl 6 ay yazıyor ve ben sigara kaçakçılığından aldım bu hapisi ve ben bu suçu 1 temmuz 2016 dan önce işledim yatarım ne olur denetim seebestliginden faydanabilirmiyim veya faydalanirsam nereye başvuru yapmam gerekir teşekkür ederim

  Cevapla
  • Merhaba Mehmet Bey,

   Denetimli serbestlik ile ilgili şartlar 1 temmuz 2016’dan önce işlenen suçlara farklı uygulanıyor. O yüzden avantajlı bir yatar süreniz olacaktır. Yatar hesaplama için ofisimizden randevu alabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba 2.mükerrerden toplam 20 ay ceza alan kişi teslim olmayıp firar ediyor daha sonra yakalanıyor 8 ay kapalıda yatıp 1 ay 15 gündür açıkta yatıyor kalan cezası 10 ay şu an hiçbir disiplin cezası yok denetimli serbestlikten yararlanma şansı varmı ?

  Cevapla
 • Nişanlım 30 Mayıs 2019 günü tutuklama kararı çıkmış aynı gün tutuklandı başkasına ait Kredi kartı ni kullanma suçundan 3 yıl bir ay 15 gün kesinleşmiş cezası var şu an kapalı da yatıyor denetimliden faydalanabilirmi ne kadar süre ceza evinde kalacak avukat tutmam gerekirmi

  Cevapla
 • Merhabalar ben bilişim sistemleri kullanmak suretiyle hırsızlık suçundan çanakkale 2.asliye ceza mahkemesi tarafından 05/09/2014 tarihinde 4 sene hapis cezası aldım.Kararı temyize gönderdim.fakat yargıtay bu kararı 17/12/2018 tarihinde onayladı ve sicilime geçti.Bundan öncesi ve sonrasında hiç suçum yok.Denetimli serbestlik ten faydalanırmıyım.

  Cevapla
 • iyi günler Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı 2 yıl 6 ay ceza aldım 36 gün ceza evinde kaldım suan cezam kesinlesti cezamı 6 ay ertledim acaba 2 yıl 6 ayını nekadar yatarım denetimlikten yararlana bilir miyim sabit işletme sahibiyim daha önceden sabıkam hiç yok tesekkürler

  Cevapla
 • eşimin daha önce hiç sabıkası yok bi mülk aldık arkadaşımızdan oda batmış mal kaçırmadan hakkımızda dava açıldı 6ay ile 3 yıl arası 3 yıl ceza alsa bile en üstten yatarı varmı

  Cevapla
 • Denetimli serbestlikte cezaevine girdi-çıktı kaç gün sürüyor ?

  Cevapla
 • sanığa verilen hapis cezasının TCK nın 58/6-7 maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve ayrıca mükerrir sanık hakkında cezasının infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına : 1 yıl cezam var denetımlı serbestlık uygulanabılırmı uygulanırsa ceza evınde ne kadar kalırım teşekkurler

  Cevapla
 • Avatar
  Topo Hukuk Bürosu
  2 Eylül 2019 06:58

  Merhaba Bahadır Bey,

  Denetimli serbestlik mevzuatı gereğinde cezaevine girip iyi hal indiriminden faydalanabileceksiniz. Çıkış için denetimli serbestlik talep dilekçesi yazmanız gereklidir. Yatar hesabını gerekçeli kararı bize göndermeniz neticesinde ceza avukatı ile yaptırmanızı tavsiye ederiz.

  Saygılarımızla

  Cevapla
 • 2013 tarihinde olan iki ayrı dosyam var. Bunların birisinden cezam kesinleşerek geldi. 18 ay. Girdi çıktı yaptım. Şimdi daha hala denetimdeyim, fakat denetimimin bitmek üzere. Denetimim bittikten sonra, öteki dosyadan da ceza gelirse 30 ay daha denetimden faydalanabilir miyim?

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   25 Eylül 2019 16:44

   Merhaba Necati Bey,

   Suç tipi infaz yasasına uygunsa yapabilirsiniz. Ayrıca tekerrür olup olmaması önem arz etmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ,
  Uyuşturucu bulundurmak yüzünden denetimli serbestliğim var hastane işlemlerini tamamladım temiz verdim raporlarımı sonra 1 yıl boyunca samba seminere gitme zorunluluğum var ve ben bu samba semineri yüzünden işimi kaybedicem izin alamıyorum iş yerimden ve beni psikolojik olarak da çok etkiliyor , acaba bunun için savcılığı yazı yazsam veya nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim.

  Cevapla
 • merhaba hocam.Ben toplamı 2yıl 1 ay ceza aldım bu cezayı iki dosyadan içtimai verdiler girdi çıktı yaptım şu an demetindeyim.Ayrıca istinafta 2 yıl 1 ay daha toplam cezası olan dosyam var o dosya şu an gelirse ceza evine girermiyim yatarı olurmu

  Cevapla
 • Merhaba meraya tecavüz suçundan 5 ay hapis cezası almistım hagb verildi 5 yıllık sure içinde basit tehditden 25 gün adli para cezasi aldim ve mera davası yeniden açildi eğer 5 aylik cezam verilirse denetimli serbestlikten yararlanabilirmiyim girdi cikti yaparsam kaç gün sürer

  Cevapla
 • Merhaba benim eşim 6 yıl 8 ay ceza aldı uyuşturucudan 4 yıl 5 ay yatacak şuan 4 aydır içeride koşullu salıverilme tarihi 2024 ocak yazdıklarınızdan anladığım kadarıylada 2023 ocak ayında denetim serbestlik ten çıkacak denetimden 1 yıl faydalanıyor daha fazla yıl yararlanabilirmiyiz denetimden başvuru yapsak

  Cevapla
 • Fuhuşa aracılık suçundan 2 yıl 6 ay 100 TL ceza aldım istinaf gönderdim hiç sabıka yok

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü