Denetimli Serbestlik
()

Denetimli serbestlik, son zamanlarda gündemde olan hukuki konular arasında yer almaktadır. Özellikle OHAL ilan edilmesiyle birlikte denetimli serbestlik konusunda da bir Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmış olup bu alanda yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Söz konusu yeniliğin ne olduğuna konumuzun ilerleyen bölümlerinde detaylı bir şekilde değineceğiz.

Denetimli serbestlik uygulaması, ceza yargılamasının bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Denetimli serbestlik uygulaması ile birlikte suç işlemiş olan kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazı mümkün olmaktadır. Denetimli serbestlik uygulaması, 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 105/a maddesinde düzenlenmiştir. Bu uygulama, Denetimli Serbestlik Yasası olarak da bilinmektedir. Denetimli serbestlik uygulaması ile hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Denetimli serbestlik uygulanmak suretiyle cezanın infazına, infaz hakimi karar verecektir.

Denetimli serbestlik uygulanması suretiyle cezasının infazına karar verilmiş olan hükümlünün koşullu salıverilme tarihine kadar kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması, bir konut ya da bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması, belirlenen yerlere gitmemesi ve belirlenen programlara katılması yükümlülüklerinden bir ya da birden fazlasına tabi tutulabilmesi mümkündür. bunun kararını denetimli serbestlik müdürlüğü vermektedir. ayrıca hükümlünün risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülüklerinin değiştirilmesi de mümkündür.

Denetimli Serbestlik ve Şartları Nedir?

Denetimli serbestlik yasası, cezaevinde bulunan her hükümlünün doğrudan doğruya yararlanabileceği bir yasa değildir. Denetimli serbestliğin uygulanma koşulları suçun niteliğine, cezanın miktarına ve hükümlünün kişiliğine göre farklılık göstermektedir. Hükümlünün mahkum olduğu ceza kararı sayısı eğer birden fazlaysa bu durumda karmaşık bir infaz uygulaması söz konusu olabilir. Dolayısıyla böyle bir olay söz konusuysa mutlaka bir ceza avukatına danışılmalıdır.

Denetimli serbestlikten faydalanmak için hükümlünün bazı şartlara sahip olması gerekir. Bunlardan ilki hükümlünün son 6 ayını açık cezaevinde geçirmiş olması koşuludur. Söz konusu şart, 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Ceza İnfaz Kanunu’nun geçici 4.maddesi gereğince 31.12.2020 tarihine kadar uygulama alanı bulmayacaktır. Fakat bu tarihten sonra denetimli serbestlikten yararlanmak isteyen hükümlüler açısında bu koşulun varlığı aranacaktır. Ancak 31.12.202 tarihine kadar uygulanacak olan denetimli serbestlik yasasına göre, denetimli serbestlikten faydalanabilmek için hükümlünün açık cezaevine geçiş hakkı elde etmiş olması yeterlidir; 6 ayını burada geçirmiş olması şartı aranmamaktadır. Hükümlünün iyi halli olması da denetimli serbestlikten faydalanabilmek için aranan koşullar arasında yer almaktadır.

Aynı zamanda bu uygulamadan faydalanmak isteyen hükümlünün, İnfaz Hakimliğine Denetimli Serbestlikten Yararlanma Dilekçesi de vermiş olması gerekir. Dolayısıyla bu dilekçe ile tedbirin ancak hükümlünün talebi halinde uygulanacağını söylememiz yerinde olacaktır. Denetimli serbestlik, cezaevinde bulunan ve koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalan hükümlülere uygulanır. Fakat yürürlüğe konan KHK ile bu konuda da yeni bir düzenleme yapılmıştır ki bu durumu bir sonraki konumuzda ele alacağız. Ağır hastalık veya yaşlılık sebebiyle hayatını tek başına sürdürmekte güçlük çekenler açısından ise koşullu salıverilmelerine 3 yıl kala denetimli serbestlik hükümleri uygulanabilmektedir. Belirtmiş olduğumuz koşulların varlığı halinde hükümlünün denetimli serbestlikten faydalanması mümkündür. Fakat salıverilmenin ardından hükümlüye düşen bazı yükümlülükler vardır. Bunların ihlal edilmesi halinde kişinin tekrar cezaevine gönderilmesi mümkündür.

Yeni Denetimli Serbestlik Yasası

Yeni Denetimli Serbestlik Yasası

Yeni denetimli serbestlik yasası nedir?” diyerek bu bağlamda  söyleyebiliriz ki; 671 sayılı KHK ile 01.07.2016 tarihinden önce işlenmiş olan suçlar açısından ayrı bir denetimli serbestlik ve infaz sisteminin uygulanacağı kanunlaştırılmıştır. Buna göre, denetimli serbestlik süresi 2 yıl olacaktır.

Süreli hapis cezasına mahkum olmuş olanlar cezalarının ½’sini infaz kurumunda geçirmiş oldukları takdirde koşullu salıverilme hükümlerinden faydalanma imkanına sahip olacaklardır. Belirtilen tarihten sonra işlenen suçlar bakımından KHK uygulama alanı bulmayacaktır; 5275 sayılı kanunun 105/A maddesi uygulanacaktır. Burada belirtmemiz gereken en önemli nokta, suçun belirtmiş olduğumuz tarihten önce işlenmesinin söz konusu KHK’nın uygulanması açısından yeterli olacağıdır. Mahkumiyet kararının daha sonraki bir tarihte verilmiş olması KHK hükümlerinin uygulanabilmesi açısından bir engel teşkil etmeyecektir.

671 sayılı KHK her suç açısından uygulama alanı bulmamaktadır. Kasten adam öldürme suçu, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, taahhüdü ihlal suçu işleyenler, örgütlü tüm suçlar, TMK kapsamındaki suçlar, özel hayata karşı suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçları bu kapsam dışında tutulmuştur. Yani belirtilen suçlardan birisinin işlenmesi halinde KHK’dan faydalanmak mümkün olmayacaktır.

Denetimli Serbestlikte Hükümlünün İyi Halli Olması

Denetimli serbestlikten faydalanabilmek için aranan en önemli şartlardan birisi de hükümlünün iyi halli olmasıdır. Hükümlünün iyi halli olup olmadığı cezaevi tarafından hazırlanacak olan değerlendirme raporunun dikkate alınmasıyla ortaya çıkacaktır ve buna göre bir karar verilecektir. Eğer cezaevi tarafından hazırlanan rapordan hükümlünün iyi halli olmadığı sonucu çıkıyorsa bu durumda hükümlü, bu rapora karşı itiraz edebilme hakkına sahiptir.

Söz konusu rapor, onun infazının dışarıda devam etmesine olanak sağlayan hayati derecede önemli bir rapordur. Dolayısıyla iyi halli olmasına rağmen tersi şeklinde bir karar içeren rapor hazırlanmışsa, hükümlü itirazda bulunabilir. İtiraz neticesinde hükümlünün haklı olduğu kanaatine varılırsa ve diğer koşullar da mevcutsa kişi denetimli serbestlikten yararlanabilecektir.

Denetimli Serbestlikten Yararlanılabilmek İçin Dilekçe Yazımı

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi hükümlü, ancak talep ettiği takdirde denetimli serbestlik uygulamasından faydalanabilir. Denetimli serbestlik yasası kendiliğinden uygulanabilen bir yasa değildir. Hükümlü cezaevindeyken denetimli serbestlikten faydalanmak istediğini beyan ederek hukuki sürecin başlamasını sağlayabilir. Bunun için hükümlü, söz konusu talebini Denetimli Serbestlikten Yararlanma Dilekçesi ile İnfaz Hakimliğine bildirdiği takdirde İnfaz Hakimliği bu talebe en kısa sürede yanıt verme yükümlülüğüne sahip olacaktır. Dilekçenin değerlendirilmesi neticesine diğer koşullar da mevcutsa hükümlünün talebi kabul edilecektir. Denetimli serbestlik yasası gereğince hükümlü serbest bırakıldıktan sonra toplum içerisindeki hal ve hareketleri gözlem altına alınacaktır. Bu uygulamadan faydalanmak için uyması gereken kuralların dışına çıkmış olan hükümlünün cezaevine geri gönderilmesi mümkündür.

Çocuk Olan Hükümlülerde Denetimli Serbestlik Yasası Nasıl Uygulanır?

Çocuk cezaevinde hükümlü olarak çocuk eğitimevine gönderilmiş olanlardan eğitimine devam etmeyenler 18 yaşını doldurduklarında, eğitimine devam edenlerse 21 yaşını bitirdiklerinde suç türüne ve cezaevinde kaldıkları süreye bakılmaksızın açık cezaevine gönderilirler. Açık cezaevine geçmiş olan çocukların 18 yaşını doldurmasından önce işlediği diğer suçların cezaları ne kesinleşirse kesinleşsin açık cezaevinde infaz edilecektir. Çocuk hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlanabilmeleri için toplam cezalarının 1/5’ini çocuk eğitimevinde geçirmiş olması ve koşullu salıverilmesine 1 yıl kalması gerekmektedir. Böylelikle çocuk hükümlüler de denetimli serbestlikten faydalanabileceklerdir.

Denetimli Serbestlik ve Adli Para Cezası

Denetimli serbestlik ve adli para cezası arasındaki farkı şöyle açıklayabiliriz; Kanunda bazı suçlar açısından hapis cezasına hükmolunacağı ya da adli para cezasına hükmolunacağı konusunda bir ayrım söz konusu olmaktadır. Bu gibi durumlar karşısında hakim, hapis cezasına verebileceği gibi adli para cezası da verebilir. Fakat bu durum her suç tipi açısından uygulama alanı bulmayacaktır.

Bir kişi adli para cezasına çarptırıldığı zaman bu ceza ödenmediği takdirde hükümlü kişi önce kamuda yararlı bir işte çalışmaya davet edilmektedir. Eğer kamuya yararlı bir işte çalışma teklifi kabul edilmezse bu durumda adli para cezası, hapis cezasına çevrilecektir. Adli para cezasının hapis cezasının çevrilmesi nedeniyle hükümlünün mahkum olması halinde denetimli serbestlik hükümleri uygulama alanı bulmayacaktır. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki denetimli serbestlik hükümleri, mahkeme tarafından verilecek olan doğrudan hapis cezaları açısından uygulanmaktadır. Bu nedenle adli para cezaları için bu hükümlerin uygulanması mümkün olmayacaktır.

Denetimli Serbestlik Yasasının İhlali ve Sonuçları

Denetimli serbestlik koşullarına sahip olan hükümlü, bu uygulamadan faydalansa dahi gerekli hükümlere uymadığı takdirde ağır yaptırımlarla karşılaşması mümkündür. denetimli serbestliğin ihlal edildiğinden söz edebilmemiz için bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Hükümlü, bu yasadan faydalanarak tahliye olduktan sonra 3 gün içinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne başvurmamışsa ve hükümlünün müdürlük tarafından belirlenmiş olan programa iki kez uymamışsa (Bu durum programa uymamada ısrar olarak kabul edilecektir.) denetimli serbestliğin ihlal edildiğini söyleyebiliriz. Bunların dışında hükümlü kendi isteğiyle de denetimli serbestlikten feragat edebilmektedir ki uygulama bu duruma pek sık rastlanmaz.

Hükümlünün bu yükümlülüklerine uymaması neticesinde:

 • Hükümlü, cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının infaz edilmesi için tekrardan cezaevine alınacaktır.
 • Dışarıda denetimli serbestlik uygulaması kapsamında geçirmiş olduğu süre cezasından indirilecektir.
 • Dolayısıyla hükümlü, imza, programa uyma ve müdürlüğe başvurma yükümlülüklerini mutlaka yerine getirmelidir. Aksi takdirde cezaevine dönmesi kaçınılmaz olacaktır.

Denetimli Serbestlikten Yararlanamayacak Olanlar

5275 sayılı Kanun’un 105/A maddesinde yer alan denetimli serbestlik hükümlerinden herkesin faydalanması mümkün değildir. Ancak bazı suç tipleri açısından bu hükümler uygulama alanı bulacaktır. Ama biz söz konusu hükümlerin uygulama alanı bulmayacağı durumları şu şekilde sıralayabiliriz: Ağırlaştırılmış hapis cezası almış olan hükümlüler, cezanın infazı esnasında başka bir suç sebebiyle tutuklananlar, ikinci kez tekerrür hükümleri uygulanan mahkumlar, örgütlü suçlar sebebiyle mahkum edilenler, siyasi suçlar sebebiyle mahkum olanlar denetimli serbestlikten faydalanamayacaklardır. Üç ya da daha fazla hücre cezası almış olanlar ise son hücre cezasının üzerinden 3 yıl geçtikten sonra denetimli serbestlikten faydalanma imkanı bulacaklardır.

Denetimli serbestlik hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için ağır ceza avukatımızı arayınız. (0212) 679 32 53

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy / 5. Oy sayısı:

Henüz oylama yapılmadı

Yararlı bulmadığınız için üzgünüz

Bu makaleyi geribildirimlerinizle daha iyi hale getirmek isteriz

Makalemizde neyi eksik buldunuz?

62 Yorum. Yeni Yorum

 • slm denetim serbestliklik altındayken cuma gecesi 14 12 2018 tarihinde kavga ettim ve savcılık serbest bıraktı ,şikayetçi var, mahkeme olursa ve sonuçlandıktan sonramı denetim serbestliğim bozulur ,yoksa soruşturma başlayıncamı bozulur.
  teşekkürler

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   21 Aralık 2018 11:20

   Merhaba Umut Bey,

   Denetimli serbestlik ile adli kontrol hükümlerini ayırmak gerektiğini bildirmek isteriz. Mahkeme sonuçlanıp karar kesinleştiğinde denetimli serbestliğiniz eğer şartları varsa etkilenebilecektir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ben 10 ay ruhsatsız silahtan hapis cezası aldım istinafta onandı yakında teslim olacağım. Ancak bu arada yargıtayda 2015 den beri bekleyen hakaretten 2 ay 15 gün ertelenmiş 1 yıl denetim süresi belirlenen cezam var bu onanırsa ne olacak ve bununla birlikte 2005 de işlediğim 2010 da kesinleşen 6 ay hapis cezası aldım hgab uygulandı 5 yıl denetim süresi verildi fakat bu 10 ay cezamın kesinleşme tarihi 2018 aralık ama suç tarihi 2016 bu noktada tekerrür mü oluyor Ben şimdi 10 ay cezam için teslim olduğumda denetimliye ayrılmak istediğimde tekerrürden dolayı denetimliye ayrılamazmıyım kafam çok karıştı yardımınızı rica ediyorum

  Cevapla
 • Merhabalar ; 158/f maddesi gereğince 4 yıl hapis cezası ve 6000 tl adli para cezası aldım. Karar kesinleşti ve ben teslim oldugumda dilekçe verebilecek veya adli para cezasını ödeyecek ve bunları takip edecek bir yakınım olmadıgından eşimde rahatsız oldugundan adli para cezasını kendim ödemem ve denetimli serbestliklikle ilgili başvuru vb işlemleri yapmak adına bizzat kendim bu işlemleri yapabilmem adına yapmam gerteken nedir? Adli para cezasının ödenmesi için infaz bürosuna gitmem gerekiyormuş anvcak o zamanda tutuklanma riskimin oldugunu öğrendim. Bu konuda ne yapmam gerekir? aldıgım ceza net 4 yıl ve suç tarihi 14 nisan 2016. daha önce bir sabıkam vs yok. bu kapsamda denetimli serbestliklten faydalanabilmem mümkünmüdür?

  Cevapla
 • Eşim bir dosyadan iki ayrı ceza aldı 1yil 8 ay olmak üzere iki cezası var 5gundur ceza evinde suç tarihi 2016 dan önce şartlı tahliye denetimli serbestlik ten yararlanabilirmi yardımcı olursanız çok sevirinim teşekkürler

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   12 Şubat 2019 12:59

   Merhaba Gülfidan Hanım,

   Denetimli serbestlik şartları farklı tarihlerde çıkan farklı yasalara göre değerlendirilmektedir. Ancak suç tarihi 1 temmuz 2016 öncesi ve bazı özel suç tipleri söz konusu değilse denetimli serbestlikten faydalanabilir diyebiliriz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • 18 AY CEZA ALDIM CEZA EVİNE GİRMEDEN DENETİMDEN YARARLANABİLİRMİYİM YADA DENETİMDEN YARARLANMAK İÇİN NE KADAR CEZAEVİNDE KALIRIM

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   18 Şubat 2019 22:23

   Merhaba Osman Bey,

   Denetimli serbestlik şartlarını değerlendirebilmek için hangi suçtan ceza aldığınız ve suç tarihi gibi bilgileri edinmek gereklidir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • 12ay hapis cezası aldım denetimli serbestlik ten nekadar yarlanirım

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   2 Mart 2019 11:42

   Merhaba Ahmet Bey,

   Denetimli serbestlik şartları kapsamında değerlendirme yapmak gerekir. Suç tarihi eğer Temmuz 2016 dan önceyse avantajlı bir durum ortaya çıkmaktadır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • 2014 yılında olan bir olaydan dolayı arkadaşım ceza aldı 4 yıl 2 ay 14 02 2019 tarihinde tutuklandı 1 hafta kapalıda kaldı şimdi acık da savcılıkdan mütdetnama aldık soşullu salıverilme tarihi 14 03 2021 tarihi diyor buna göre 9 gün sonra denetimli serbeslige cıkarmı

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   8 Mart 2019 12:28

   Merhaba İbrahim Bey,

   Müddetnameniz ile birlikte bir ceza avukatı danışmanlığı almanızı öneririz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
   • Mrh bilgi verirseniz çok dua ederim size ..arkadaşım 2015 byan arkadaş tarafindan sikayet edildi bni kandirdi dedi karar yeni çikti 2 yil 6 ay diye bunn yatari ne olur denetim serbest likten faydalanirmi

    Cevapla
    • Av. Serdarhan Topo
     5 Nisan 2019 14:31

     Merhaba Mehmet Bey,

     Suç tipi ve suç tarihine göre denetimli serbestlik şartlarının değerlendirilmesi gerekir.

     Saygılarımızla

     Cevapla
 • merhaba trafik kazası sebebiyle 4 yıl ceza aldım bu ceza 24000 TL para cezasına çevrildi fakat çalışıyorum ama ödeyecek durumum yok acık ceza evinde 3 5 gün yatıp denetimli serbestlikten yararlanabilir miyim birde kamu yararına bir işte çalışmak diye bir uygulama var bu bana uygulanır mı çalışıyorum ama nasıl olacak bilemedim yardımcı olur musunuz

  Cevapla
 • Askeriyede emre itaitsizlikten ceza aldim ama sartli erteleme verildi bu cezam patlarsa askeriye sucu oldugu icin denetimli serbestlik yasasi bu cezaya vururmu suc tarihi 2012 simdiden tesekurler

  Cevapla
 • Askerde emre itaatsizlik ten ve uste fiil den 3 ayri suctan ceza aldim yani demek istediğim askeriye suclari denetimli serbestlikten yararlaniryormu saygilarimla

  Cevapla
 • Merhaba, suç tarihi sadece “2016” yazan bir vergi usul kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ceza alan birisi denetimli serbestlikten yararlanabilir mi yoksa 1 yıl cezaevinde kalması mı gerekir?

  Cevapla
 • Merhaba avukat bey görevi kötüye kullanmak suçundan 10 ay hapis cezası aldım karardan haberim olmadığı için itiraz süresini kaçırdım. Benim sorum açık cezaevine girdi çıktı yaptıktan sonra denetimli serbestlik te benim sigortalı bir isim yok babam ticari taksi kiraladı ben ve abim bu takside çalışıyoruz. Kendi sigortamo kendim yatiriyorum isteğe bağlı sigortadan infaz hakimi kamu yararına çalışma cezası verirmi acaba geçindirmek zorunda olduğum bir evim işim de var ne olur bana bir bilgi verirseniz kolluga imza atma vermez mi yada bana nasıl bir denetim tedbiri uygular jandarma personeliydim görevi kötüye kullanmaktan ceza aldım.

  Cevapla
 • 26 aralık 2017 tarihinde kaçakçılık suçu dair.suruşturma evresinde gümrük değerini bilmediğim için her hangi bir bildirim veya hatırlatma yapılmadığı için bilmiyordum etkin pişmanlık yasasını kovuşturma evresinde mahkeme diğer celseye kadar gümrük zararının iki katını devlet hazinesine yatırmamı istedi bende yatırdım hagb kararı beklerken daha önce bir hagb kararım olmamasına rağmen gerekçeli kararda soruşturma evresinde yatırmadığım için etkin pişmanlık uygulanamamıştır demiş.Sonuçta 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.İstinaf gidecez bu kararın bozulma şansı varmı hocam.

  Cevapla
 • Iyi gunler denetimli serbestlik alan kisi ara sira alkol ve uyusturucu kullanimina devam ederse denetimli serbestlik uygulamasinda tahlil felan yapilir mi

  Cevapla
 • Merhaba bana denetimli serbestlik verildi kaydımı başka yere alıp orda denetime gidebilir miyim

  Cevapla
 • Suç tarihi 2018 eşimle kavga etmiştim şikayetçi olmadı ama kamudan 18 ay ceza aldım daha önce 3 gün yatmıştım bunun yararı nedir veya denetimli serbestlik ten yararlanabilirmiyim

  Cevapla
 • Suç tarihi 2018 aldığım ceza 18 ay yararı nedir denetimli serbestlik ten yararlanabilirmiyim

  Cevapla
 • Eşim biri 9 ay diğeri 6 ay ceza aldı.Beni dövdüğü için şikayetçi olmuştum ayrı ayrı ayrı ceza almış şu an açık cezaevinde 2 gündür yatarı nedir

  Cevapla
 • Merhaba kaynim 2016 12 ay tarihinde suc isledi 6 ay yatti tahliye oldu sonradan 4.5 sene ceza aldi ve simdi icerde yatari ne kadar olur ve yasi 17diydi sucu islerken

  Cevapla
 • Eşimin üstünde made yakalndı mahkemeye kadar cezaevinde kalacak mahkemede denetimli serbestlik olabilirmi acaba

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   1 Mayıs 2019 17:00

   Merhaba Ayşe Hanım,

   Mahkemede denetimli serbestlik kararı verilmesi mümkün değildir. Terimleri doğru nitelemek gereklidir. Adli kontrol kararıterimini incelemenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba avukat bey
  Başkasına ait kredi kartını kullanma suçundan 2 yıl 13 ay 15 gün cezam var
  dosya 10 nisan da kesinlesti.Avukatim çağrı kadigi geleceğini en fazla 1 hafta açık ceza evinde yutup serbest bırakacak karını yani denetimli serbestlik söyledi .bende günlerce bekledim
  Çağrı kağıdı gelmedi ısrarla avukatının öğrenmeye yolladım
  Bugün de diyor ki ceza 2 yılın üstünde olunca çağrı kağıdı gelmiyormus direk yakalama çıkıyormuş 3 gün kapalı ceza evinde kalacaksın sonra açık ceza evinde dedi
  Merak ettiğim neden
  Benim yatarım yok
  Şu an beni nasıl bir süreç bekliyor bilmiyorum
  Kapalı ceza evinde ne kadar açıkta ne kadar kalıtım ne zaman serbest kalırım bilmiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   1 Mayıs 2019 16:15

   Merhaba Derya Hanım,

   Denetimli serbestlikten faydalanıyorsunuz. Ancak suç tarihini bize iletirseniz daha doğru bir yatar hesaplaması yapabiliriz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Mrb avukat bey 05 10 2018 dava açıldı 27 12 2018 de duruşma yapıldı 2 yil 6 ay ceza verildi ve bizde dosyayi istinaf mahkemesine başvurduk şuan hala cvp gelmedi cvp gelirse yatarım ne olur ve hala imza atıyorum haftada 2 gün istinaf mahkemesi cezayi onarsa demetimli serbestlikten yararlanirmiyim cvp verirseniz sevinirim tşk ederim

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   3 Mayıs 2019 14:12

   Merhaba Hasan Bey,

   Suç tarihi ve gerekçeli karar ile bize ulaşırsanız yatar hesabınız yapılacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • kolay gelsin 2011 yılında yalan tanıklıktan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldım. 5 yıl denetim verdiler başka bir suçtan denetim bozuldu 2015 de temyize gönderdim yargıtay kararı bugün onamış. yatarım 10 ay mı 10 ay sa kaç gün açık ceza infazda yatarım teşekkür ederim

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   5 Mayıs 2019 19:59

   Merhaba Yunus Bey,

   Anladığımız kadarıyla Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş. Denetimli serbestlikten faydalanma hakkınız var. Ancak yatar hesaplama için gerekçeli karar ve adli sicil kaydı gerekmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Topo Hukuk Bürosu
  10 Mayıs 2019 16:46

  Merhaba Çağdaş Bey,

  Hapis cezası ile adli para cezası ayrı ayrı verildiyse ayrı ayrı infaz edilir.

  Saygılarımızla

  Cevapla
 • Denetimli serbestlilik cezası bittikten sonra sabıka bundan etkilenir mi?

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   13 Mayıs 2019 13:05

   Merhaba Merve Hanım,

   Cezanın miktarına göre değişkenlik göstermektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba 2012 yılında iki kişiyi tehditten 5 + 5 ay ceza aldım HAGB verildi. daha sonrasında 2013de iftiradan 6 bin tl para cezası aldım. yargıtayda onanınca bu hagb bozulacak. adli sicilimde 1.500 tl para cezası bulunuyor 2018de ödedim. merak ettiğim şey bu 5+5 ay hagb açıklandığında girdi çıktımı yaparım yoksa tekerrür felan olurda hepsinimi yatırırlar?

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   14 Mayıs 2019 12:27

   Merhaba Ali Bey,

   Her karar ayrı olarak değerlendirilir. Yatar hesabınızın yapılması en doğrusu olacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • İyi akşamlar benim 2014 yılında olan cezam Yargıtay dan 4 ay onandı bu olaydan 2010 da aldığım 8 ay ceza 5 yıl denetim vermiş 2014 TEK’i işlediğim suç onuda bozdu toplam 12 ay cezam oldu (basit yaralamadan yargılandım 2 dosyada da ) denetimli serbestlikten yararlana bilirmiyim .yanlız geçen sene 3 ay cezam vardı denetimden yaralandım kapandı o dosyam . Sadece bir hakkım mı vardı yoksa bunlardan da yararlana bilirmiyim şimdiden teşekkürler

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   14 Mayıs 2019 12:33

   Merhaba Servet Bey,

   Tekerrür hükümleri ile ilgili yatar hesabı yapmak gerekir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • İyi günler nişanlım araba kursunlamadan girdi ilk kez giriyo sizce kaç ay yatar

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   20 Mayıs 2019 13:04

   Merhaba Gizem Hanım,

   Mala zarar verme suçu ise sadece ona göre, öldürmeye teşebbüs de varsa ona göre yatar hesaplaması yapmak gerekir. Ceza hukuku konusunda uzman avukat ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ben 2 yıl 6 ay hapis cezası aldım ve karar kesinleşti yargıtay onayladı ve çağrı kağıdı geldi 2 yıl 6 ay yazıyor ve ben sigara kaçakçılığından aldım bu hapisi ve ben bu suçu 1 temmuz 2016 dan önce işledim yatarım ne olur denetim seebestliginden faydanabilirmiyim veya faydalanirsam nereye başvuru yapmam gerekir teşekkür ederim

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   22 Mayıs 2019 16:49

   Merhaba Mehmet Bey,

   Denetimli serbestlik ile ilgili şartlar 1 temmuz 2016’dan önce işlenen suçlara farklı uygulanıyor. O yüzden avantajlı bir yatar süreniz olacaktır. Yatar hesaplama için ofisimizden randevu alabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba 2.mükerrerden toplam 20 ay ceza alan kişi teslim olmayıp firar ediyor daha sonra yakalanıyor 8 ay kapalıda yatıp 1 ay 15 gündür açıkta yatıyor kalan cezası 10 ay şu an hiçbir disiplin cezası yok denetimli serbestlikten yararlanma şansı varmı?

  Cevapla
 • Nişanlım 30 Mayıs 2019 günü tutuklama kararı çıkmış aynı gün tutuklandı başkasına ait Kredi kartı ni kullanma suçundan 3 yıl bir ay 15 gün kesinleşmiş cezası var şu an kapalı da yatıyor denetimliden faydalanabilirmi ne kadar süre ceza evinde kalacak avukat tutmam gerekirmi

  Cevapla
 • Merhabalar ben bilişim sistemleri kullanmak suretiyle hırsızlık suçundan çanakkale 2.asliye ceza mahkemesi tarafından 05/09/2014 tarihinde 4 sene hapis cezası aldım.Kararı temyize gönderdim.fakat yargıtay bu kararı 17/12/2018 tarihinde onayladı ve sicilime geçti.Bundan öncesi ve sonrasında hiç suçum yok.Denetimli serbestlik ten faydalanırmıyım.

  Cevapla
 • iyi günler Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı 2 yıl 6 ay ceza aldım 36 gün ceza evinde kaldım suan cezam kesinlesti cezamı 6 ay ertledim acaba 2 yıl 6 ayını nekadar yatarım denetimlikten yararlana bilir miyim sabit işletme sahibiyim daha önceden sabıkam hiç yok tesekkürler

  Cevapla
 • eşimin daha önce hiç sabıkası yok bi mülk aldık arkadaşımızdan oda batmış mal kaçırmadan hakkımızda dava açıldı 6ay ile 3 yıl arası 3 yıl ceza alsa bile en üstten yatarı varmı

  Cevapla
 • Denetimli serbestlikte cezaevine girdi-çıktı kaç gün sürüyor?

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   30 Haziran 2019 13:39

   Merhaba Doğan Bey,

   Daha önce 1 2 gün sürebilirken şimdi yoğunluktan 1 haftayı geçebiliyor. Ceza hukuku avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • sanığa verilen hapis cezasının TCK nın 58/6-7 maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve ayrıca mükerrir sanık hakkında cezasının infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına : 1 yıl cezam var denetımlı serbestlık uygulanabılırmı uygulanırsa ceza evınde ne kadar kalırım teşekkurler

  Cevapla
 • Topo Hukuk Bürosu
  2 Eylül 2019 06:58

  Merhaba Bahadır Bey,

  Denetimli serbestlik mevzuatı gereğinde cezaevine girip iyi hal indiriminden faydalanabileceksiniz. Çıkış için denetimli serbestlik talep dilekçesi yazmanız gereklidir. Yatar hesabını gerekçeli kararı bize göndermeniz neticesinde ceza avukatı ile yaptırmanızı tavsiye ederiz.

  Saygılarımızla

  Cevapla
 • 2013 tarihinde olan iki ayrı dosyam var. Bunların birisinden cezam kesinleşerek geldi. 18 ay. Girdi çıktı yaptım. Şimdi daha hala denetimdeyim, fakat denetimimin bitmek üzere. Denetimim bittikten sonra, öteki dosyadan da ceza gelirse 30 ay daha denetimden faydalanabilir miyim?

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   25 Eylül 2019 16:44

   Merhaba Necati Bey,

   Suç tipi infaz yasasına uygunsa yapabilirsiniz. Ayrıca tekerrür olup olmaması önem arz etmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ,
  Uyuşturucu bulundurmak yüzünden denetimli serbestliğim var hastane işlemlerini tamamladım temiz verdim raporlarımı sonra 1 yıl boyunca samba seminere gitme zorunluluğum var ve ben bu samba semineri yüzünden işimi kaybedicem izin alamıyorum iş yerimden ve beni psikolojik olarak da çok etkiliyor , acaba bunun için savcılığı yazı yazsam veya nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim.

  Cevapla
 • merhaba hocam.Ben toplamı 2yıl 1 ay ceza aldım bu cezayı iki dosyadan içtimai verdiler girdi çıktı yaptım şu an demetindeyim.Ayrıca istinafta 2 yıl 1 ay daha toplam cezası olan dosyam var o dosya şu an gelirse ceza evine girermiyim yatarı olurmu

  Cevapla
 • Merhaba meraya tecavüz suçundan 5 ay hapis cezası almistım hagb verildi 5 yıllık sure içinde basit tehditden 25 gün adli para cezasi aldim ve mera davası yeniden açildi eğer 5 aylik cezam verilirse denetimli serbestlikten yararlanabilirmiyim girdi cikti yaparsam kaç gün sürer

  Cevapla
 • Merhaba benim eşim 6 yıl 8 ay ceza aldı uyuşturucudan 4 yıl 5 ay yatacak şuan 4 aydır içeride koşullu salıverilme tarihi 2024 ocak yazdıklarınızdan anladığım kadarıylada 2023 ocak ayında denetim serbestlik ten çıkacak denetimden 1 yıl faydalanıyor daha fazla yıl yararlanabilirmiyiz denetimden başvuru yapsak

  Cevapla
 • Fuhuşa aracılık suçundan 2 yıl 6 ay 100 TL ceza aldım istinaf gönderdim hiç sabıka yok

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   16 Şubat 2020 15:50

   Merhaba Semih Bey,

   Denetimli serbestlik şartını değerlendirmek için suç tarihini ve dosyanızın gerekçeli kararını görmemiz gerekir.

   Saygılarımızla

   Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü