İfraz ve Tevhidi Nedir?

İfraz ve Tevhit Nedir?

İfraz ve tevhit ne demek, ifraz ve tevhit nedir ne anlama gelir soruları sıklıkla araştırılmaktadır. İfraz kelime anlamı itibariyle bir araziyi, toprak parçasını parsellere bölmek, ayırmak demektir. Burada tapuda kayıtlı olan bir arazinin parsellere bölünmesi ve her parselin ayrı ayrı tapuya kaydedilmesi işlemi gerçekleşmektedir. İfraz, diğer bir değişle ayrılma, ise bu işleme verilen isimdir.

İfraz ne demek sorusunu böylece cevaplandırdıktan sonra tevhit işlemlerinden bahsetmek gerekecektir. Tevhit kısaca ifraz işlemlerinin zıttıdır. Birleştirme olarak da bilinen tevhit birbirine bitişik şekilde olan birden çok parselin tek bir parsel haline getirilmesi işlemini ifade eder. Burada da tapu kütüğünde ayrı sayfalarda kayıtlı ancak birbirine bitişik olan birden fazla parsel tek bir parsel numarası altında birleştirilmektedir.

İfraz ve Tevhit Şartları

İfraz ve tevhit şartları İmar Kanununda direkt olarak verilmemektedir. Ancak 3 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. maddesinde ifraz ve tevhit konusuna ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Bu hükümlerden yola çıkarak tevhit ve ifraz şartları şunlardır:

-Parselasyon planı bulunan yerlerde, sonrasında plan değişikliği yahut revizyonu yapılmışsa bunlarla belirlenen umumi hizmet alanına denk gelen taşınmazlarla imar istikameti önünde kalmış bulunan donatı alanları için kamu eline geçmeden önce tevhit ve ifraz yapılamayacaktır.

-Bir imar adasında ifraz ve tevhit işlemleri yapılabilmesi için mevzuatına uygun binalar dikkate alınarak ve yeni inşa edilecek binaların şematik konumu çizilerek ada bazında etüt yapılması gerekecektir. Ardından ada içindeki parsel dağılımının yapıların estetiği ve sokak siluetini bozmayacak şekilde olduğu da ortaya konulmalıdır.

-İfraz edilemeyecek bazı alanlar bulunmaktadır. Bunlar: imar planıyla mahreç aldığı yolu kapanan ve imar adası ortasında kalan, yola cephesi bulunmayan parseller; imar planıyla kapanan yollarda kalan, yola cephesi olmayan parsellere imar yoluna cephe sağlayacak şekilde arazi düzenlemesi yapılmadan kapanan yollar; heyelan, taşkın ve kaya düşmesi gibi afet alanlarında bulunan jeolojik ve sıhhi mahzurları olan veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arz ettiğinden dolayı imar planlarına veya ilgili idarelerce hazırlanmış veya onaylanmış raporlara göre yapı yapılması yasaklanan alanlardır. Fakat bu durumun da birtakım istisnaları bulunmaktadır:

a)Sayılan nedenler ile ağaçlandırılacak alan olarak gösterilen alanlardaki parsellerin yasaklamaya tabi olmayan bölümleri,

b)Sadece bir kısmı yapılaşmaya yasaklanan alandaki parsellerin yapılaşmaya uygun bölümleri,

c)İmar planlarında özel mülkiyet içerisinde kalıp tarım yapılacak alanların yasaklamaya tabi olmayan bölümleri ifraz edilebilmektedir. Ancak bunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün görüşü alınarak yapılması gerekmektedir. Bunların haricinde yapı nizamı veya kullanım kararı birbirinden farklı parsel ve yollardan cephe alan ara parseller ile imar planında ifraz hattıyla birbirinden ayrılan parseller de tevhit edilememektedir.

İfraz ve Tevhit İşleminde Maliklerin Rızası

İfraz ve tevhit işlemlerinde maliklerin rızası gerekli midir, belediye resen tevhit işlemlerini gerçekleştirebilir mi konuya ilişkin en çok merak edilen hususlar arasında yer almaktadır. Bu anlamda ilk olarak ülkemiz hukukuna göz atmak yerinde olacaktır.

Türk hukuk sisteminde bireylerin sahip oldukları haklar üzerinde serbestçe hareket edebilecekleri, bu yönde tasarruf yetkilerinin bulunduğu ilkesi geçerlidir. Bununla birlikte bazı hakların kanunla tasarruf yetkisinin kapsamından kısmen de olsa çıkartılması yoluna gidilmiş, bazı hallerde ise yine kanunla bu tasarruf yetkisi belirli şartlar altında başka kişiler veya kurumlar tarafından da kullanılabilir şekilde düzenlenmiştir. İfraz ve tevhit işlemlerinde ise bu durum ilgili yönetmeliğin 7. maddesinin üçüncü fıkrasında kendini belediye resen tevhit ifraz ile göstermektedir. Buna göre mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan parsellere ilişkin olarak bazı durumlarda belediye resen tevhit ve ifraz yoluyla işlem yapmaya yetkili kılınmıştır. Bu işlem ilgili idarenin tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde parsellerin maliklerinin kendi aralarında anlaşamadığı takdirde gerçekleşebilecektir. Buradan da anlaşıldığı üzere malikin rızası asıl olmakla beraber bazı durumlarda idarenin ifraz ve tevhit işlemlerini resen yapabilmektedir.

İfraz ve Tevhit Dosyası Nasıl Hazırlanır?

İfraz ve tevhit dosyası nasıl hazırlanır konuyla ilgili en önemli sorulardan biridir. Bu dosyanın hazırlanması için ilk olarak bazı gerekli belgelerden bahsetmek gerekecektir.

Tevhit ve ifraz işlemleri için hazırlanacak olan dosyaya konulması gereken bazı belgeler vardır. İşlemler birbirinin zıttı oldukları için aranacak belgelerde birtakım farklılıklar olsa dahi ortak belgeler de bulunmaktadır. İfraz ve tevhit dosyası için ortak olan belgeler:

-Taşınmaz mallardan biri konut ise deprem sigortası,

-Taşınmazın bulunduğu yere göre İl İdare Kurulunun veya Belediye Encümeninin olumlu kararı,

-Taşınmaz malikine veya yetkili temsilcilerine ait nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesidir. Farklı belgeler ise şunlardır:

-İfraz işlemleri için istendiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak üzere  taşınmaz malikinin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı (bu fotoğrafın 6×4 büyüklüğünde olması aranmaktadır)

-İfraz işlemleri için değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler (değişiklik beyannamesinin serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol ve tasdik edilmiş ve bir üst yazıya bağlanmış olması aranmaktadır.)

-Tevhit işlemleri için kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası, tescil bildirimi ve kontrol raporu

İfraz ve Tevhidi Kim Yapar?

Tevhit ve ifraz işlemleri söz konusu olduğunda akla ilk gelenlerden birisi de ifraz ve tevhidi kim yapar sorusudur. Bu sorunun cevabı İmar Kanunu m.16’da düzenlenmiştir. Kanunun ilgili maddesine göre, tevhit ve ifraz taleplerinin kanuna ve yönetmeliğe uygunluğu belediye encümenleri veya il idare kurullarınca onaylanacaktır. Belediye encümenine başvuru için ilgili belediyeye ve il idare kurulu için de ilgili valiliğe başvuru yapılması gerekmektedir. Bu noktada yapılacak başvuru için yukarıda belirtilen gerekli belgelerin toparlanması gerekmektedir. Onaylama işlemi, müracaatın belediyelere veya valiliklere ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Sonuçtan itibaren ifraz tevhit işlemlerinin yapılması için 15 gün içinde ilgili tapu dairesine gönderilecektir. Burada ilgili tapu dairesi, tescil yahut terkin işlemlerini bir ay içerisinde sonuçlandırmak zorundadır. İfraz ve tevhid işlemleriyle ilgili uzman olarak ilgilenen hukuk bürosu avukatlarına danışma formundan sorularınızı sorabilirsiniz.

İfraz ve Tevhit İşlemlerinde Avukat

Tevhit ve ifraz işlemi kanunla ve yönetmeliklerle yürütülen kamu hukukuna tabi işlemlerdir. Bu sebeple tevhit işlemleri ve ifraz işlemleri yürütülürken kanunları ve yönetmelikleri iyi takip eden herhangi bir uyuşmazlık halinde izlenmesi gereken adımları öngörebilecek bir avukatla çalışmak gereklilik halini almaktadır. Konuya ve ilgili mevzuata hakim bir avukat hem işlerin uzamasını önleyecek hem de oluşabilecek uyuşmazlıklar dolayısıyla yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçecektir.

Topo Hukuk Bürosu uzman avukatları ile birlikte ifraz tevhit işlemlerinde müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

İfraz ve Tevhit Davası Dilekçe Örneği

İfraz ve tevhit davası dilekçe örneği internet üzerinde bulunabilmekle birlikte uzman imar hukuku avukatlarıyla yazılmasını tavsiye etmekteyiz. Bununla birlikte ifraz ve tevhid işlemleri için ilgili kurumlara verilecek dilekçelerden ifraz ve tevhit birbirine çok benzemektedir. Bu anlamda iki işlem arasındaki fark kendini talep sonucunda göstermektedir. Sonuç olarak konunun anlaşılması ile tevhit ve ifraz işlemleri için başvuracak kimselere örnek oluşturması amacıyla bir ifraz tevhit davası dilekçe örneği biz eklemekteyiz:

T.C.

……… VALİLİĞİNE / BELEDİYESİNE

Ben ……. TC No’lu ………….., maliki bulunduğum ……. İli, …….. ilçesi, ………. Köyü/mahallesi ……… yöresinde bulunan ………. Pafta, ……….. ada, …………. Parsel numaralı ………. m2 yüzölçümlü taşınmazımın heyelan riski bulunması sebebiyle kısmi olarak yapılaşma yasağı bulunmaktadır. Heyelan riski bulunmayan ……. parsellerde yapılaşmaya gidilecek olması ve yalnızca yapılaşmaya gidilecek kısmın satılacak olması sebebiyle ilgili kısmın ifrazı gerekmektedir. Parsellerin ifrazının yapılabilmesi için hazırlattığımız dosya dilekçemiz ekindedir. İfraz dosyamızın …………… Belediyesi Encümenince/İl İdare Kurulunca görüşülerek karara bağlanması hususunu saygılarımla arz ederim.  …./…./2019

AD SOYAD

İMZA

ADRES

TELEFON:

EKLER:

-Tapu senedi,

-Vekil varsa vekaletname fotokopisi

-Yetkili bir harita mühendisi tarafından hazırlanmış, onaylanmış ifraz dosyası ve ekleri

Yayım tarihi: 15 Mar 2019