İftira Suçu Rehberi: TCK 267, Tazminat ve Dahası

 1. Topo Hukuk
 2. Ceza Hukuku
 3. İftira Suçu Rehberi: TCK 267, Tazminat ve Dahası
İftira Suçu
()

İftira suçu ve cezası, Türk Ceza Kanunu’nun 267. maddesinde “Adliyeye Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiş olan bir suç olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre, hakkında savcılık soruşturması ya da idari yaptırım uygulanmasını sağlamak maksadıyla bir kimseye hukuka aykırı fiil isnat edilmesi halinde iftira suçu oluşmuş olacaktır. İftira suçu ile korunmak istenen hukuksal yarar, toplumun adil yargılanma hakkı olduğu gibi aynı zamanda kişinin onur, şeref ve haysiyetidir. Aynı zamanda bu suç ile adli makamların aldatılmasının da önüne geçilmek istenmiştir.

İftira suçu hakkında öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor ki bu suç herkes tarafından işlenebilmektedir. Aynı zamanda herkes, bu suçun mağduru olabilir. Ancak bir kimsenin bu suçun mağduru olabilmesi için cezai sorumluluğunun bulunması gerekir. Aynı zamanda suç isnat edilen kimsenin belirli ya da belirlenebilir bir gerçek kişi olması gerekmektedir. İftira suçu ani hareketli bir suç olmakla beraber bu suçun oluşması için mağdurun, suçtan zarar görmesi gerekmemektedir. Failin, mağdurun işlemediğini bildiği halde ona hukuka aykırı bir fiil isnat etmesiyle iftira suçunun oluştuğunu söylememiz mümkündür. Ayrıca mağdura isnat edilen hukuka aykırı fiil ile savcılık ya da idarenin harekete geçmesi de suçun oluşumu bakımından şart koşulmamıştır. Yalnızca isnat edilen fiilin bu makamları harekete geçirmeye elverişli olması suçun ortaya çıkması bakımından yeterlidir. Bu suçun tamamlanma anı ise söz konusu hukuka aykırı fiilin yetkili makamlara bildirilmesi anıdır. Dolayısıyla suçun, yetkili makamlar tarafından öğrenilmesiyle suç tamamlanmış olacaktır.

Aynı zamanda bu makamların suça karşı harekete geçmesi gerekmemektedir. İftira suçu, özel kast ile işlenebilen bir suç olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani failin, mağdurun soruşturma ya da kovuşturmaya maruz kalması amacıyla hukuka aykırı fiil isnadında bulunmuş olması gerekmektedir. Tüm bunların yanı sıra suçun üç farklı yol ile işlenebileceği de kanunda öngörülmüştür. İlgili kanun hükmüne göre iftira suçu şikayet yoluyla, ihbar yoluyla ya da basın yayın yoluyla işlenebilmektedir.

Basın ve yayın yolundan kastedilen ise her türlü yazılı, görsel ve işitsel kitle iletişim araçlarıyla yapılan yayınlardır. Dolayısıyla gazete, televizyon ya da internet kullanılmasıyla da iftira suçunun işlenmesi mümkün olabilmektedir. Savcı, resen soruşturması gereken suçlara ilişkin gazete, televizyon vb. platformlarda yapılan haberleri ihbar olarak kabul edebilmektedir. Bu halde basın yayın aracılığıyla bir kimseye hukuka aykırı fiil isnat edildiğinde suç oluşmuş olacaktır.

Eğer suç, basın yayın organları aracılığıyla işlenmişse iftira suçu sebebiyle yargılanan kişinin mahkumiyet kararı iftiranın atılmış olduğu basın ve yayın aracına eşdeğer olan bir araçta yayınlanacaktır. Bunun nedeni ise, iftira suçunun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde söz konusu isnat edilen hukuka aykırı fiili mağdur ve bununla beraber pek çok kişinin öğreniyor olmasıdır. Dolayısıyla bu durumda mağdurun prestiji ve haysiyeti de zedelenecektir. Mağdurun aslında suç işlememiş olduğunu, esasında kendisinin bir suçun mağduru olduğunu basın ve yayın araçlarıyla yayınlamak gerekecektir. Madde metninde açıkça öngörüldüğü üzere yapılacak yeni ilanın masrafı hükümlüden tahsil edilecektir.

İftira suçu düzenlemesinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da kanun koyucunun bir kimseye bir suç isnat etmek değil hukuka aykırı bir fiil isnat etmekten bahsetmiş olmasıdır. Yani suçun konusunu yalnızca suç değil hukuka aykırı bir fiil de oluşturabilecektir. Sözgelimi bir disiplin yaptırımı veya idari yaptırım da bu suça konu olabilir. Önemli olan isnadın yetkili makamlara ya da basın yayın yoluyla yapılmasıdır. İhbar ve şikayetin yapılabildiği savcılık, kolluk gibi makamlarda da işlenebilen bu suç kovuşturma evresinde davanın taraflarından biri tarafından da işlenebilecektir. Bu anlamda suçun tanıklar tarafından da işlenebileceğini söylemek doğru olacaktır.

Suçun basit halinde bir kimseye isnat edilen fiilin hiç işlenmemiş olması mümkün olabileceği gibi isnadın bir kısmının yanlış olması da mümkündür. Buna göre fail mağdurun işlendiğini iddia ettiği fiili; niteliğini değiştirerek, eklemelerde bulunarak ihbar etmiş olabilir. Yahut fiil gerçekten işlenmiştir ancak kendisine isnat edilen kişi tarafından işlenmemiş olabilir. Bu hallerde de suç oluşmuş sayılacak olup fiilin baştan itibaren fail tarafından kurmaca olarak üretilmiş olması aranmamaktadır. Ayrıca fail isnat belli bir kişiye yönelik yapmalıdır. Kendisine hukuka aykırı fiil isnat edilen kişi belli olmasa dahi araştırma neticesinde belirlenebilir olmalıdır.

İftira Suçunun Nitelikli Halleri

İftira suçunun kanunda birtakım nitelikli halleri öngörülmüştür. Bu nitelikli hallerden birinin var olması durumunda fail hakkında hükmolunacak cezada artış gerçekleştirilecektir. Söz konusu ilk nitelikli hal, iftira suçunun maddi eser ve delil uydurularak işlenmesi halidir. Bu durumda fail, iftira suçunun basit halinde olduğu gibi soyut olarak hukuka aykırı bir fiil isnat etmemekte; suç hakkında somut olgularak yaratarak mağdur aleyhine hareket etmektedir.

Fail tarafından isnat edilen fiili işlemediğine dair bir kimse hakkında beraat kararı ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişse, ancak mağdurun aleyhine olarak bu fiil sebebiyle gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa bu durumda fail hakkında hükmolunacak ceza artacaktır. Aynı zamanda mağdurun, isnat edilen suç sebebiyle gözaltına alınması veya tutuklanması halinde iftira suçunu işleyen fail, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun dolaylı faili olarak yargılanacaktır. Tüm bunların yanı sıra iftira sebebiyle mahkemenin, mağdur hakkında verdiği mahkumiyet kararı müebbet hapis cezası ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise bu durumda da iftira suçunun faili hakkında verilecek olan ceza artacaktır. Mağdurun, mahkum edilen hapis cezasının infazına başlanması da failin aleyhine bir durum teşkil edecek ve cezası katlanacaktır.

İftira Suçunun Cezası

İftira suçunun cezası, suçun niteliki hali ve basit halinde farklılık göstermektedir. İlk olarak şunu belirtmeliyiz ki bu suçun basit halinin işlenmesi durumunda fail hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Fakat fail, suçun işlenmesinde somut deliller ve olgular yaratmışsa bu durumda kendisine verilecek olan ceza yarı oranında arttırılacaktır. İftira konusu olan suçu işlemediği ortaya çıkmış olan kimse için tutuklama ve gözaltına alma dışında herhangi bir koruma tedbiri uygulanmışsa az önce belirtmiş olduğumu iki fıkraya göre uygulanacak olan ceza yarı oranında arttırılacaktır. Aynı zamanda iftira nedeniyle mağdur hakkında müebbet hapis ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verilmiş ise bu durumda suçun faili, 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecektir. Eğer bununla beraber mağdurun cezasının infazına başlanmışsa bu halde fail hakkında verilecek olan ceza yarı oranında artış gösterecektir.

İftira Suçunda Etkin Pişmanlık

İftira suçunda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulama alanı bulup bulmadığı açıklamamız gereken konular arasında yer almaktadır. TCK m.269’da bu duruma açıklık getirilmiştir. Etkin pişmanlık, failin işlemiş olduğu suç sebebiyle pişman olması ve ortaya çıkardığı zararlarla gidermesi halinde uygulama alanı bulacak olan bir ceza hukuku kurumudur. Böylelikle fail hakkında verilecek olan cezada indirim yoluna gidilebilecektir. İftira suçunda failin, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması kanunda öngörülmüştür. Buna göre, iftira edenin mağdur hakkında soruşturma başlamasından evvel iftirasından dönmesi halinde kendisi hakkında verilecek olan cezanın 4/5‘i indirilecektir. Mağdur hakkında kovuşturma başlamasından önce iftiradan dönülmesi halinde ise fail hakkında hükmolunacak cezanın ¾’ü indirilecektir. Eğer mağdur hakkında verilecek olan hükümden önce iftiradan dönülürse bu halde fail hakkında hükmolunacak ceza 2/3 oranında inecektir. Mağdurun mahkumiyetinden sonra etkin pişmanlık hükümlerine başvurulursa failin cezası yarı oranında indirilebilecektir.

Belirtmiş olduğumuz hallerde kanun, hakime takdir yetkisi tanımamıştır. Yani her halde belirtilen oranlarda cezanın indirilmesi söz konusudur. Ancak eğer mağdurun cezasının infazına başlanmışsa bu durumda hakim takdir yetkisini kullanabilecektir ve kanuna göre bu halde failin cezası 1/3 oranında indirilebilmektedir. Etkin pişmanlık hükümleri hakkında somut olayın niteliklerine göre daha detaylı bilgi alınabilmesi adına ceza avukatları ile görüşülmesi faydalı olacaktır.

İftira Suçu Şikayete Tabi Midir?

İftira suçu hakkında belirtmemiz gereken son husus da bu suçun şikayete tabi olup olmadığıdır. TCK 267’de iftira suçu şikayete bağlı olarak düzenlenmemiştir. Çünkü suçun mağduru, hem kendisine işlemediği halde hukuka aykırı fiil isnat edilen kişi hem de iftira nedeniyle soruşturma başlatan ya da idari yaptırım uygulayan makamlardır. Bu nedenledir ki suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi tutulmamıştır. Soruşturma makamın suçu öğrendiği andan itibaren kendiliğinden harekete geçmesi gerekmektedir. Dolayısıyla savcılık, söz konusu suçun işlendiğini öğrendiği andan itibaren suça konu fiil hakkında ayrıca suçtan zarar görenin şikayetini beklemeden soruşturmaya başlayacaktır.

İftira suçu için öngörülen dava zamanaşımı TCK 66 gereğince 8 yıldır. Savcılık, suçun işlenmesinden itibaren 8 yıl içerisinde soruşturma başlatmalıdır. Dava zamanaşımı süresi geçmeden önce soruşturma ve kovuşturmanın yani yargılamanın tamamlanması gerekmektedir. Bu hem adil hem de makul sürede yargılanma hakkının temel bir gereğidir. Savcılık, söz konusu suçun işlendiğini öğrendiği andan itibaren re’sen harekete geçecektir. Fakat savcılık, suçun işlenmesinden itibaren 8 yıl içerisinde dava zamanaşımı süresinde soruşturma başlatmalıdır. Bu süre geçtikten sonra iftira suçu hakkında soruşturma başlatılması mümkün olmayacaktır. İftira suçu için öngörülen zamanaşımı mağdurun fiili işlemediğinin sabit olduğu günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Son olarak belirtmemiz gerekir ki iftira suçu kanunda uzlaştırma kapsamında olan suçlardan sayılmamıştır.

İftiraya karşı maddi manevi tazminat davası nasıl açılır ve ispatlanma aşaması için uzman avukatlarımızı arayın (0212) 679 32 53

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy / 5. Oy sayısı:

Henüz oylama yapılmadı

Yararlı bulmadığınız için üzgünüz

Bu makaleyi geribildirimlerinizle daha iyi hale getirmek isteriz

Makalemizde neyi eksik buldunuz?

40 Yorum. Yeni Yorum

 • Birine sosyal medyada PKK yandaşısın demek bunu ima etmek yada bu şahsı bu suçlama ile savcılığa şikayet etmek iftira suçunu oluştururmu? Teşekkürler

  Cevapla
 • İyi günler Facebook sayfalarından birinde bana karşı yalan yanlış haber iftira karalama içerikli paylaşımlar yapılmakta benden habersiz kişisel bilgilerimi paylaşmaktadır bu sayfayı şikayet etmek isterim konuyla ilgili dönüş yapılır ise sevinirim Tanzimat davası açmak isterim

  Cevapla
 • Merhaba.ben ayni is yerinde calistigim arkadasimin yaptigi seyleri bir mektup halinde yazip.genel mudurumuze ilettim.fakat bu yaptigi seylerin hepsini onun yaninda calisandan duydum sadece bir kac seye ben sahit oldum.beni ve o bana anlatani cagirdilar ve evet ben bunlari ozlem hanima anlattim yapti ama artik uapmiyor dedi.onlarda beni bu isi bir alt mudure degil en ust mudure anlaattigim icin isten cikardilar.simdi o adam bana iftira atti die beni mahkemeye vermis.mahkeme karari ne olur 🙁

  Cevapla
 • Merhaba. Ben evli bir bayanım. Evlenmeden önce duygusal bağlantım olan bir genç oldu. Şimdi eşime söylemiş. Ama birlikte olduk diye yalan da söylemiş. Eşimle boşanma evresine geldik. Bu mesele olalı 8 yıl oldu. Şimdi beni birbirimize attığımız mesajları operatorunden çıkarmakla ve gorusmelerimizin içeriğini de operatorunden almakla tehdit ediyor. Bunu ben iftira davası açacağım dediğim icin yapıyor. Olay çok büyüdü. Eşim de dava açmamı istiyor. Çaresiz kaldım. Iftara davasında savcılık geriye dönük görüşme ve mesaj içeriklerini çıkarabilir mi? O zaman kullandığım hat babamın uzerineydi ve 4 yıl kadar önce kapandı. Lütfen yardımcı olun.

  Cevapla
 • merhaba..2 hafta önce evimize narkotik jandarma ekipleri şikayet var diyerek savcı dan aldıkları arama emri ile beraber evimizi aradılar…tabiki benim ve ailemin her hangi bir kanuna aykırı hiç bir faaliyetimiz olmamıştır ve olmayacaktırda..evimiz de yapılan arama sonucunda temiz çıkmıştır..biz mağduruz adımız lekelendi işlerimiz sekteye uğradı ve ben de iş bulamıyorum…nasıl böyle bir ihbar aldılar neye dayanarak arama yaptılar evimizde bilemiyoruz…ne yapacağımızı bilemiyoruz,dava açmak istiyoruz ama nereden nasıl başlıcaz nasıl bir dava açıcaz sonucu ne olur merak ediyorum.yardımcı olurmusunuz?

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   29 Ekim 2018 13:42

   Merhaba Güven Bey,

   Öncelikle evinizde yapılan aramanın hukuka uygun olup olmadığına bakmak gerekir. Ardından şüpheli olarak bulunduğunuz savcılık soruşturmasına dahil olup savunma stratejisini oluşturmak önemlidir. Tüm bunlar için ceza ve savunma avukatından destek almanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba oturduğum sitede komşum namusuma iftira attı ve olmayan tanımadığım bir kişiyle ilişki yaşadığımı söyledi eşime anlattı hakkında nasıl bir dava aça bilirim

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   6 Kasım 2018 09:09

   Merhaba Nurcan Hanım,

   Tarafınıza işlenen haksız fiille ilgili dava hakkınız bulunmaktadır. Detaylarla ilgili uzman bir avukatla görüşmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Okulda hoca bana küfür etti sonra ailem gelince etmedim dedi hocam bana seni savcılaga vericem dedi

  Cevapla
 • Benim 5 yıl hapis cezam vardı bundan dolayı kaçak geziyordum uygulamada kimliğim olmadığı için karakola gittik parmak izine aldılar beni orda gerçek bilgim çıktı yanlız abimin âdını ve tc sini söyledim şimdi abimi polisler arayıp ifadeye çağırmışlar 5 yıllık aldığım cezada bozuldu abimin bilgilerini verdiğim için ceza alırmıyım şimdiden teşekkürler

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   7 Aralık 2018 17:12

   Merhaba,

   Başkasının kimliğini kullanarak suç işlemek aynı zamanda iftira suçu oluşturmaktadır. Konuyla ilgili bir ceza avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar. ..eşim Alzheymer hastasıyım. ..daireleri vardı kiralık. ..yeni kiracı aldık ve eşim hasta olduğu için kira kontraktı ben imzaladım. ..1 yıl önce. ..Eşim vefat etti. ..Eşimin çocukları hastalıkta babalarının ziyarete hiç gelmediler…Morgdan bile komşularım çıkarttı …bana eşimin çocukları dava açtılar kira kontraktın için. ..sahte evrak düzenlenmesi. ..sucu ile. ..Eşimin bana verdiği Vekâletname var. ..imza etkisi var bende. …peki ben onlara iftira davası açabilirmiyim.
  .Teşekkürler. ..

  Cevapla
 • Merabalar çalıştığım is yerinden alleviyim diye işten çıkarldim bende savcılığa suç duyurusunda buldum bunu orenen is veren hiç tanımadığım insanlardan güya ben onları dolandırmisim gibi imza toplamış bi insanları tanımıyorum bir de en gelişmiş maaşı alıyorum kaymakamlığa kaleforlu dairede oturuyorum diye şikayet edip kaymakamliktan maaşımi kestiler böyle birşey olabiliemin saygilarlimla

  Cevapla
 • Merhaba bir bayan benim çalıştığın işyerime gelerek sürekli beni rahatsız edip durdu kendisine bu durumdan rahatsızlık duydugumu ve bir daha buraya gelmemesini söyledigim halde yine geldi ayrıca sosyal medya hesabımdan beni tehdit etti ben ordan yine cevap vererek rahatsızlık duyduğumu dile getirdim ve polis cagirdim gelip aldilar benden sikayetci oldu bende karakola gidip aynı şekilde kendisinden sikayetci oldum sizce sonuc ne olur?

  Cevapla
 • Merhaba ben Sedat aileden birisi eşimin ona sms mesaj yazdığını o mesajları ben görsem intihar edecekmisim derecesindeymis iftirayı atan kişi elinde sms yok kullanmış olduğum oparotoru arayıp mesajlar için fikir aldım savcılık isteğiyle bunları talep edebilirmisiz bu iftira atan kişinin ses kaydida iftirayı atarken elimde mevcut bunun cezası nedir tazminat davası acabilirmiyiz

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   21 Ocak 2019 12:13

   Merhaba Sedat Bey,

   İftira suçunun oluşma şekli ile anlattığınız olayın farkları bulunmaktadır. Konuyla ilgili yanlış bir hukuki işlem yapılmaması adına ceza avukatı ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Eşimle kendisi ilk eşinden boşandıktan 1 hafta sonra tanıştık. O dönemde eski eşi bütün sosyal medya şifrelerini bildiği için eşimle ilk tanıştığımız tarihi dahi biliyordu. 9 yıl oldu hala bize yapmadığı eziyet kalmıyor. Ortak kızlarını bir koz olarak kullanıyor. Çocuğa da eziyet ediyor. Eşimle ilgili her yerde hırsız, namussuz, insan müsveddesi şeklinde konuşuyor. Benimle ilgili de ben hamileyken bu kadın evime gelip kocamla beraber oluyormuş diyor. Geçen gün eşimin telefonundan aradı, ben açtım. Bana hakaret edip, onlar evliyken eşimin onu benimle aldattığını söyledi. Herkese söylediği yalana o kadar inanmış ki, bana benimle ilgili yalan söyledi !!! Bu yıllar içerisinde bizi rahatsız etmek için hakaret davası, nafaka artırım davası, çocukla görüşmelerin kısıtlanması davaları açtı. Bu sefer de ben ona namusuma yaptığı bu iftiradan dolayı dava açmak istiyorum. Yıllardır neredeyse yoldan geçen insanları çevirip benimle ilgili bu ithamda bulunuyor. Telefon konuşmamıza bir arkadaşım da şahit. Böyle bir dava açabilir miyim?

  Cevapla
 • selam iftira suçu ile ilgili bana 1 yıl 3 ay ceza aldım kesinleşti infaz ettim fakat daha sonra karar düzeltme vasfı ile yargıtaydan bozuldu neden olanlar ceza davası açtım ayrıca yatmış oldugum süreye tazminat yapacagım başka birşey varmı karşı tarafa açtiğim ceza davası hukukimi teşekkürler

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   12 Şubat 2019 14:01

   Merhaba İsmail bey,

   İftira suçundan suç duyurusunda bulunabilir ve tazminat davası açabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar, bahçeli bir evde yaşıyorum ve yan komşumla 1 yıl önce bir kavgamız oldu. Yazlık olarak kullandığı kendi evi için kamera taktırdı fakat iki ortak alan olan bahçe giriş kapılarımızdan sürekli izleyip çeşitli şekillerde taciz ediyor. Ve son gelinen nokta da iffetimizle ilgili gerçek dışı iftiralar atmaya başladı. Şikayet etmeyi düşünüyorum yol gösterirseniz sevinirim.

  Cevapla
  • Av. Serdarhan Topo
   12 Şubat 2019 13:59

   Merhaba Meltem Hanım,

   Söz konusu iftira fiillerinden dolayı tazminat davası açabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
   • Merhaba kolay gelsin benim bi sorum olacak ama arkadaşıma psikolojik baskı yapmışlar buda kavga etmemek için sosyal medyada iftira atip numara paylaşmış Ogün karsiki tarafı arayıp ve yüz yüze konuştu pişman olduğunu söyledi şuan pişmanlar 3 yıl ile 6 yıl arasiymis sizce kaç sene alir serdarhan bey acil dönüş yaparmisiniz lütfen

    Cevapla
    • Av. Serdarhan Topo
     2 Mart 2019 17:22

     Merhaba Mustafa Bey,

     Cep telefonu numarası paylaşmak iftira değil, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak paylaşılması suçuna girer. Ceza avukatı desteği öneririz.

     Saygılarımızla

     Cevapla
 • Merhaba bundan on on beş gün önce köyde Bi eve girmişler paraları çalınmış parası çalınan aile direk bize iftira attılar ne şahit vardı ne kanıtları iki gün önce parayı çalan paralarını kapayı atmış
  Şimdi mahkemeye verebilirmiyim o aileyi köyün hepsi şahit bize iftira attıklarında

  Cevapla
 • Merhaba ocak ayında sivil ekibler tarafından gbt girdim kimlik vermedim bunların keyfe keder mesai dışında alkollu olup gbt yaptıklarını sandim ve benim gbtimi yaptıktan sonra aracın plakasini alarak 155 bilgi verdim mesai dışı arkadaşlar alkollü gbt yapti diye ondan sonra karakola gittim onlarda ordaydı mesai içinde oldukları ve alkol olmadığı cıktı ifadem.alindi ben şikayetçi olmadim ama onlar iftiradan dava açmışlar bide dün 5 yıl infaz aldım mahkemeden oda polislerle ilgili bi davadi ceza alırmıyım nasıl olur

  Cevapla
 • Hakkımda hakaret sucundan dava açıldı ancak beraat ettim şahıs kasıtlı olarak ve sırf cezalandırılmam için suç uydurup iftirada bulundu şimdi ben karşı taraf hakkında hangi dava açmalıyım savcılığa mi yoksa mahkemeye mi başvurmalıydı.

  Cevapla
 • Merhaba,

  Çalıştığım firmamın internet sitesi üzerinden tarafıma mesnetsiz iddialar barındıran isimsiz bir şikayet oluşturulmuştur. Şirket içi bilgileri rakip firmalarla paylaştığım iddia edilmektedir. Tüm iddialar ve suçlamalar asılsız olup tarafıma iftira atılmıştır. Şikayette IP adresi dışında herhangi bir iletişim bilgisi bulunmamaktadır. Savcılığa, sadece IP numarası olan şahısı iftira atmak suçundan şikayette bulunabilir miyim?

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   18 Temmuz 2019 14:56

   Merhaba Ömer Bey,

   İnternette hakkınızda atılan iftiraları internetten yorum silme hizmeti sayesinde kolayca sildirebilirsiniz. Ayrıca şahıslarla ilgili yasal işlem de başlatabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar
  Iki yil önce ayrildigim eşime tehdit davasi actim. Savunma yaparken musterek cocugumuzu ondan kacirdigim, kuzenlerine onunla konusmamalarini soyledigim, cocugumuza kendisini kotuledigim seklinde delil sunmadan iftiralarda bulunmus ve hakli cikmaya calismistir. Kendisi adina iftira sucundan dava acabilir miyim? Iftira sucunu gerceklestirmis sayilir mi? Mevcut tehdit davasinda iftiradan da yargulanmasini tdalep edebilir miyim? Davamiz devam etmektedir. Tesekkurler

  Cevapla
 • Merhabalar
  8 ay önce işveren tarafından işime son verildi yasal olarak tazminatımı aldım işveren bu durumu hazmedemeyip hakkımda asılsız iftiralarda bulunuyor mağazamdan ürün çaldı kasamdan para çaldı gibi sizce ne yapmam gerekiyor.

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   4 Temmuz 2019 13:41

   Merhaba Aydın Bey,

   İftira bir haksız fiildir. İspatlanırsa tazminat davası açılabilir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba..
  Alacaklı olan komşum..Borcunu ödemediği gibi birde telefonundan hakaret dolu mesaj atmıştır..
  Bunun için nasıl bir dava açabilirim.Savciliga da bildirebilirmiyim..Alacaklarim çoğunluğu onun için çektiğim krediden kaynaklı bir kısmı belgeli..Ne yapabilirim..Tesekkurler..

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   31 Ağustos 2019 22:08

   Merhaba Ali Bey,

   Alacak davanızdan bağımsız olarak iftira suçundan ziyade hakaret suçundan suç duyurusunda bulunabileceğinizi ve buna bağlı olarak tazminat davası açabileceğinizi düşünmekteyiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba şahsıma yazılı mesaj olarak namus konusunda iftira ve tehdit içerikli mesaj atılmıştır.Maddi manevi tazminat davası açsam karşı taraf ceza alır mı?

  Cevapla
 • Merhaba namusum hakkında kişisi belirli ve belirsiz kişilerden mesaj almaktayim suç duyurusu yapsam ceza alabilirler mi

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   30 Ekim 2019 11:18

   Merhaba Merve Hanım,

   Hakaret suçundan şikayette bulunabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Is yerinden bir bayan sosyal medya üzerinden tehdit edilmiş benim ve başka bir kaç kişi üzerinden savciliga şikayetçi olmuş şüpheli olarak emniyete ifade verdim ve telefonumu el koydular 20 gun sonra aynı kişi şikayetini geri çektiğini beyan etti benim olayla ilgim yoktu zaten benim telefon suan dahil emniyette nasıl bir davranış sergilemem lazım iftira davası acayim mi

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   4 Kasım 2019 07:57

   Merhaba İlhan Bey,

   Suçsuz olduğunuzu bilerek şikayette bulunduysa iftiradan suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar bu sabah yatagimdan polisler uyandirdi. Beni. Evimizi aradilar. 3 cocugumun ve hamile esimin gözleri önunde. Silah sordular ve evimizi. Alt üst ettiler defalarca evimde birsey yok dememe ragmende dinlemediler ve dagittilar sonrasinda. Hic birsey yok ve. Sunu soylediler kaleslikof silah satiyormusum oyuzden. İhbar varmiş bunu nereye sikayet edebilirim. Ben sadece fabrika işcisiyim

  Cevapla
 • Bu sabah. Evime baskin. Yapildi polisler tarafindan.silah Tuccari olarak. Suclandim. Arama yapildi. Evizde hic bir suc unsuru bulunmadi cocuklarimin ve hamile esimin gözü onunde. Nereye sikayetci olabilirim. İftira attilar tüccar diye

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü