Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma davaları vekalet ücreti ve dava masrafları,kamulaştırma bedelinin tespiti ve iptali davası, kamulaştırma bilirkişiliği, kamulaştırma davalarında uzman avukat konular hakkında bilgilendirmeler yapacağız.

Kamulaştırma davaları, idarenin bir taşınmazı kamulaştırması işlemine karşı açılan davalar olarak tanımlanabilir. Kamulaştırma ise devletin, bir kişiye ait taşınmazı kamu hizmetinde kullanmak üzere satın almasıdır. İdare, gerekli gördüğü hallerde ve kamu yararını gözeterek kamulaştırma işlemini gerçekleştirebilmektedir. Fakat elbette idarenin kamulaştırma işlemi karşısında taşınmazların maliklerinin de birtakım hakları mevcuttur. Yani vatandaş , kamulaştırmaya karşı korunmasız ve savunmasız bırakılmamıştır. Anayasamızda yer alan hükme göre devlet ve kamu tüzel kişiler, kamu yararını hedef almak kaydıyla özel mülkiyete tabi bulunan bir taşınmazın tamamını ya da bir kısmını kamulaştırma yetkisine haizdir. Kamulaştırma işlemi kamu kurumları veyahut bunlara bağlı olarak çalışan tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Kamulaştırma yetkisine sahip tüzel kişilerden bazıları; belediyeler ve bakanlıklardır. Kamulaştırma, farklı şekillerde gerçekleştirilebilir.

Kamulaştırma Nasıl Yapılır ve Çeşitleri Nelerdir ?

  • Acele kamulaştırma,
  • Kısmi kamulaştırma
  • Trampa yoluyla kamulaştırmadır.

Acele kamulaştırmada isminden de anlaşılacağı üzere acil bir kamu yararı söz konusudur. Dolayısıyla kamu yararının sağlanması ve gecikmeye uğramaması için bu yola başvurulabilmektedir. İdare tarafından acele olarak taşınmaza el konulduktan sonra kamulaştırmayı gerçekleştirecek olan kurum, satın alma usulünü deneyecektir. Eğer bundan bir sonuç alınamazsa kamulaştırma davalarından olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılacaktır. Dava açılmaz ise gerçekleştirilen en koyma, kamulaştırmasız el atma olacaktır ve bu durumda maliğin bu işleme karşı dava açma hakkı doğacaktır.

Kısmi kamulaştırmada ise taşınmazın bir bölümü kamulaştırılmaktadır. Taşınmazın bu şekilde kamulaştırılmasından ötürü kalan kısımda değer azalması söz konusu olursa yaşanan bu kayıp kamulaştırma bedeline eklenecek ve bu şekilde taşınmaz malikine ödeme yapılacaktır. Fakat eğer değer artışı söz konusu olursa bu halde kamulaştırma bedelinden indirim yapılacaktır. Bir üçüncü ihtimalde ise kalan kısım kullanıma elverişsiz hale gelirse, taşınmaz maliki bu kısmın da kamulaştırılmasını talep edebilir. Bunun için malikin 30 gün içerisinde kamulaştırmayı yapan kuruma başvuruda bulunması gerekecektir. Eğer başvuru neticesinde herhangi bir işlem yapılmazsa malik, kamulaştırma davası açma hakkına sahip olacaktır.

Trampa yoluyla kamulaştırmada ise taşınmaz maliklerinin rızası aranacaktır. Bu halde kamulaştırılan taşınmaz ile kuruma ait olan taşınmaz takas edilecektir. Neticede şunu belirtmeliyiz ki kamulaştırmanın türüne bağlı olarak taşınmaz malikinin başvuracağı kamulaştırma davaları da farklılık gösterecektir.

Kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi davası hakkında gerekli bilgileri sizler için yazdık okumak için tıklayınız; elatmanın önlenmesi

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davası

Kamulaştırma bedelinin tespiti davası uygulamada sıkça karşılaşılan kamulaştırma davalarından birisi; kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasıdır. Kamulaştırılmak istenen taşınmazı satın alma usulü ile elde edemeyen idare, bu davayı açarak taşınmaz malikine uygun bir kamulaştırma bedelinin ödenmesini sağlamaktadır. Davanın amacı, kamulaştırma bedelinin tespitidir. Yoksa kamulaştırmanın hukuka uygun olup olmadığını denetlemeye yardımcı olmaz. Fakat eğer taşınmazın maliki, kamulaştırma işleminin hukuken sakat bir işlem olduğu kanaatindeyse bu halde kamulaştırma işleminin iptali davasını açması mümkündür.

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası sonucunda kamulaştırma bedeli tespit edilecek ve taşınmaz, idare adına tescil edilecektir. Somut olaya göre taşınmazın tescili yerine terkinine karar verilmesi de mümkündür.

Kamulaştırma İşlemi İptali Davası Nasıl Açılır? 

Kamulaştırma işlemi adli ve idari aşamadan oluşmaktadır. İdari aşamanın son aşaması olan satın alma usulü denendiğinde mal maliki kamulaştırma işleminin haksız ve hukuka aykırı olduğuna kanaat getirirse idari yargıda iptal davası açabilmektedir. Belirtildiği gibi kamulaştırma işleminin iptali davası idarenin haksız ve hukuka aykırı kamulaştırma işlemlerine karşı açılmaktadır. İdari işlemlerin unsurlarında sakatlık varsa bu işlem iptal edilebilirdir. Adli aşamaya geçmek için satın alma usulünün denenmesi zorunludur.

Eğer kamulaştırmanın malike tebliğ edilmesinden 15 gün içerisinde anlaşma sağlanamaz ise idare, taşınmazın kendi adına tescil edilmesi için idare asliye hukuk mahkemesine başvuracaktır. İdarenin başvurusu üzerine mahkeme, maliki meşruhatlı davetiye ile duruşmaya davet edecektir. Kamulaştırma Kanunu’na göre malın maliki meşruhatlı davetiyenin kendisine ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açabilecektir. Değinmemiz gereken bir başka nokta da iştirak ya da müşterek mülkiyete ilişkindir. İşbu halde paydaşların tek başına da dava açma hakkı bulunmaktadır. Böylece kamulaştırma işlemi hakkında iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verilir. Malik bu kararı asliye hukuk mahkemesine bildirmelidir.  

Kamulaştırma Maddi Düzeltim Davası

Kamulaştırma davalarından bir diğeri de maddi hataların düzeltilmesi için açılan davadır. Bu dava ancak kamulaştırılan taşınmazın maliki tarafından açılabilmektedir. Taşınmaz maliki, kamulaştırma bedelinin az olduğunu iddia ettiği hallerde bu davayı açabilir. Bu halde taşınmazın gerçek değeri mahkeme tarafından belirlenecektir. Davanın, 30 gün içerisinde açılması gerekir.

Netice olarak şunu söylemeliyiz ki özel mülkiyetin korunması temel bir hak olmakla beraber bazen devlet müdahalesi mümkün hale gelebilmektedir. Fakat vatandaşların bu durumda haksızlığa uğramaması ve idarenin düzgün, kanuna uygun bir şekilde işlem gerçekleştirebilmesi adına kamulaştırma davaları açılabilmektedir. Kamulaştırmayla ilgili sorunlar karşısında ilk olarak uzlaşma yoluna varılması daha faydalı olacaktır. Uzlaşmanın mümkün olmadığı durumlarda ise dava yoluna gidilmesi tek çare olacaktır.

Kamulaştırma Davalarında Uzman Avukat Gerekli Midir? 

Kamulaştırma davalarında uzman avukat, kamulaştırma işleminin gerçekleşmesi için birtakım şartların varlığı gerekmektedir. Öncelikle kamulaştırma işlemi yapılabilmesi için kamu yararının bulunması gereklidir. Kamulaştırmanın konusunu gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar oluşturur. Bu bağlamda kamu mallarının ve taşınır malların kamulaştırma işlemine konu olmayacağı barizdir. Kamulaştırma işleminde açılabilecek olan davalar; kamulaştırma bedelinin tespit ve tescili davası, kamulaştırma işleminin iptali davası, kamulaştırma maddi düzeltim davasıdır. Kamulaştırma işleminin iptali ve kamulaştırma maddi düzeltim davası malın maliki tarafından açılacaktır. Ayrıca kamulaştırılan malın bedel tespitinden 5 yıl içinde kamulaştırma amacına uygun olarak kullanımının sağlanmaması halinde malike geri alım hakkı doğacaktır. Ancak bu hak doğmasından itibaren 1 yıl içinde kullanılmalıdır. Bu bir yıllık süre hak düşürücü süredir.  

Kamulaştırmanın haksız ve hukuka aykırı olarak yapılmaya çalışılması mülkiyet hakkını ihlal eden bir sürece sebep olabilmektedir. Kamulaştırma işlemi idari ve adli olmak üzere iki aşama ile gerçekleşir. İdari aşamada satın alma yöntemi denenmektedir. Bu aşamada satın almanın sağlanamaması halinde kamulaştırmanın adli aşaması başlayacaktır. Adli aşamada izlenmesi gereken yöntem uzlaşmaya çalışmaktır. Ancak bu mülkiyet hakkını ihlal eden bir olayın varlığı halinde dava açılmamalı anlamına gelmez. Kamulaştırma işlemi hukuki bilgi birikimi gerektirmektedir. İzlenmesi gereken yol ve yordam, idareye karşı idari yargıda ve adli yargıda dava açmak gibi konularda teknik bilgiye de sahip olmak gerekir. Bu anlamda kamulaştırma davalarında uzman avukat ile çalışılması ya da uzman avukata danışılarak bir yol çizilmesi elbette gereklilik olarak görünmektedir. Kamulaştırma avukatı maddi düzeltim ya da kamulaştırmanın iptali amacıyla açmak istediğiniz davada müvekkilini doğru şekilde temsil edecek, ulaşmak istediğiniz sonuca daha hızlı varmanızı sağlayacaktır.   

Kamulaştırma Davaları Vekalet Ücreti Ve Dava Masrafları 

Kamulaştırma davalarında vekalet ücreti vekalet verilen avukata ve somut olayda yapılması gereken işlemlere ve hatta bulunulan şehre göre bile değişiklik gösterebilecektir. Avukat, velaket ücretini tecrübesine, iş yüküne ve verdiği hizmete dayanarak belirleyecektir. Ancak belirtmekte fayda görüyoruz ki; İstanbul Barosu’nun 2018 yılı için yayınlamış olduğu Tavsiye Niteliğindeki En Az Ücret Çizelgesi’nde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası ücreti 6200 TL olarak belirlenmiştir. Bunun yanında dava masrafları da olacaktır. Ödenmesi gereken dava masrafları; başvuru harcını, tebligat giderlerini, dosya ve sair evrak giderlerini, kamulaştırma bilirkişiliği için ihtiyaç duyulacaksa bilirkişi giderlerini ve yargılama sırasında yapılan diğer giderleri kapsamaktadır.  

Kamulaştırma davalarında uzman avukat arayışı içindeyseniz sizde Topo hukuk bürosu alanında uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz. Hemen aramak için iletişim bölümünden bize ulaşın.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy / 5. Oy sayısı:

Yararlı bulmadığınız için üzgünüz

Bu makaleyi geribildirimlerinizle daha iyi hale getirmek isteriz

, , , , , , , , , , , ,

1 Yorum. Yeni Yorum

  • Merhaba iyi akşamlar. Size birsey danışmak istiyorum bizim menderes gorece gocmen konutlarında 3667 m2 arsamiz var bu arsa tapuda tarla olarak görünüyor fakat alınan vergiler arsa vergisi. En önemlisi menderes belediyesi arsamiz in tamamını yeşil alan olarak gösteriyor. 2007 yılından beri bu bölge ile ilgili hiç bir icraat yapılmadı tam 11 senedir maduruz. Burayla ilgili ne tür bir dava açılır? Açılan dava da kamulaştırma istenirse muhtemel bedel nasıl belirlenir?

    Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü