odeme emrine itiraz

Ödeme Emrine İtiraz Nedir, Nasıl Yapılır?

Ödeme emrine itiraz nedir, ödeme emrine itiraz nasıl yapılır sorularına cevap vermeden önce öncelikle ödeme emri nedir sorusunu cevaplandırmak gerekmektedir. Ödeme emri vergi dairesi tarafından vadesinde ödenmemiş kamu alacakları için borçlulara çekilen tebligattır. Ödeme emri ile borçlunun borcunu 15 gün içerisinde ödemesi veya mal bildiriminde bulunması istenir. Ödeme emrinin düzenlemesi ile vergi dairesi cebri tahsilat işlemlerine de başlamış olur.

Kişi ödeme emri ile gelen borcun kendisine ait olmadığını, borcun sona erdiğini, borcun zamanaşımına uğradığını, borcun vadesinin henüz gelmediğini, borcun şarta bağlı bir borç olduğunu veya borcunun ödeme emrinde yazan borçtan farklı bir borç olduğunu düşünüyorsa ödeme emrine itiraz eder. Ödeme emrine itiraz etmek için ödeme emrine itiraz davası açmaya gerek yoktur. İtiraz direkt olarak ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılır. Ödeme emrine itiraz süresi ödeme emrinin borçluya ulaşmasından itibaren 15 gündür.

Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi Durumunda Ne Olur?

Borçlu ödeme emri kendisine ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde borcuna itiraz edebilir. Ödeme emrine itiraz edilmemesi borçlunun davranışı açısından iki farklı sonuç doğurur:

  1. Borçlu ödeme emrine itiraz etmeyip süresi içerisinde borcunu öderse artık borç tahsil edilmiş olur ve ödeme emrine itiraz edilmesine gerek kalmaz.
  2. Borçlu ödeme emrine itiraz etmezse ve mal bildiriminde bulunursa borcunu kabul etmiş olur.
  3. Borçlu ödeme emrine itiraz etmez ancak borcunu da ödemezse veya mal bildiriminde bulunmazsa, gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunursa mal beyanında bulunmamaktan veya yalan beyanda bulunmaktan dolayı ceza alır. Borçlunun gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunmasından veya yalan beyanda bulunmaktan ceza alabilmesi için öncelikle alacaklının şikâyet etmesi gerekir.

Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi

Ödeme emrine itiraz edilmesi için öncelikle bir ödeme emrine itiraz dilekçesi yazılması gerekir. Dilekçe ödeme emrini gönderen icra dairesine gönderilecektir. Ödemeye itiraz etmek için ayrıca bir dava açılmasına gerek yoktur. Süresi içerisinde ödeme emrine itiraz edilirse icra takibi durdurulur. Borçlu borcun sadece bir kısmı için itirazda bulunmuşsa sadece itiraz konusu kısım için takip durdurulacaktır.

Borçlu ödemeye itiraz ederken dilekçesinde şu 6 sebepten birini ileri sürebilir:

  1. Borçlu böyle bir borcunun hiç olmadığını söyleyebilir.
  2. Borçlu borcunu ödediğini ve borcun sona erdiğini ileri sürebilir.
  3. Borçlu borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürebilir.
  4. Borçlu borcunun vadesinin henüz gelmediğini ve dolayısıyla da borcunu ödemesine gerek olmadığını söyleyebilir.
  5. Borçlu söz konusu borcun şarta bağlı bir borç olduğunu ve şart gerçekleşmediği gerekçesiyle borcunu ödemesine gerek olmadığını söyleyebilir.
  6. Borçlu alacaklıya olan borcunun ödeme emri ile kendisine gelen borçtan farklı miktarda bir borç olduğunu söyleyebilir.

Hemen belirtmek gerekir ki borçlu ödeme emrine itiraz ederken bir sebep belirtmek zorunda değildir. Yine de sebep belirtmesi kendi lehine olacaktır. Ancak bir sebep göstermişse artık bu sebeplerle bağlıdır ve dilekçesinde gösterdiği sebeplere sonradan başka bir sebep de ekleyemez.

Ödeme Emrine İtiraz Nereye Yapılır?

Ödeme emrine itirazın yapılacağı yer ödeme emrini gönderen icra dairesidir. Ayrıca bir ödeme emrine itiraz davası açmaya gerek yoktur zira itiraz dava yoluyla kullanılan bir hak değildir. Eğer kişi ödeme emrine itiraz etmek için mahkemeye başvurursa mahkeme davayı reddedecektir. İtiraz süresi içerisinde (15 gün içerisinde) yapılan itirazlarda icra dairesi icra takibini durduracak ve itirazın haklı olup olmadığını belirlemek için inceleme başlatacaktır. İcra dairesi inceleme sonucunda borçlunun borcuna itiraz etmesinde haklı olduğunu tespit ederse artık kişi adına açılan icra takibini kaldırır. Ancak icra dairesi borçlunun itirazında haklı olmadığını anlarsa artık ödeme emrine yapılan itiraz reddedilir ve icra takibi devam eder.

Ödeme Emrine İtirazın İptali Davası

Ödeme emrine itiraz icra takibini durdurur. Alacaklının borcunu tahsil edebilmesi için icra takibinin devam etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla ödeme emrine itiraz edilen borçlarda itirazın iptal edilmesi ve icra takibinin sürmesi için açılan davaya ödeme emrine itirazın iptali davası denir. Ödeme emrine itirazın iptali davası borçlunun ödeme emrine itiraz etmesinden itibaren bir yıl içinde alacaklı tarafından açılabilir. Ödeme emrine itirazın iptali davasında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.

Ödeme Emrine İtiraz Süresi Hesaplama

Ödeme emrine itiraz süresi 7 gün iken 2018 Ocak ayı itibari ile 15 güne çıkarılmıştır. Ödeme emrine itiraz süresi hesaplamada ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiği tarih esas alınır. Borçlu ödeme emrinin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde borcuna itiraz etmezse o borcu kabul etmiş olur ve artık itiraz hakkı kalmaz. İtiraz için öngörülen 15 günlük süre hak düşürücü süredir.

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi

Ödeme emrine itiraz dilekçesi yazarken dilekçenin tarafları ile dilekçenin gönderileceği icra dairesinin doğru bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca dilekçede açıklamalar kısmına ödeme emrine niçin itiraz edildiğinin yazılması borçlunun lehine olacaktır. Ödeme emrine itiraz sebepleri ancak kanunun kabul ettiği sebepler olursa hâkim bunları dikkate alacaktır. Dilekçeye yazılan sebepler değiştirilemeyeceği ve sonradan bunlara bir yenisi de eklenemeyeceği için ödeme emrine itiraz dilekçesi yazarken bir avukattan yardım alınmasında fayda vardır. Zira gerek aldığı hukuki eğitim gerekse de konuyla ilgili tecrübesi dolayısıyla ödeme emrine itiraz dilekçesini en iyi şekilde yazacak olan kişi avukattır. Topo Hukuk Bürosu uzman avukatları ödeme emrine itiraz konusuyla ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yayım tarihi: 13 Nis 2019