Ödenmeyen Senetler Nasıl Tahsil Edilir? İcraya Verilebilir mi?

 1. Topo Hukuk
 2. İcra Hukuku
 3. Ödenmeyen Senetler Nasıl Tahsil Edilir? İcraya Verilebilir mi?
Ödenmeyen Senet Nasıl Tahsil Edilir?
4.4
(13)

‘Ödenmeyen senet nasıl tahsil edilir?’ ve ‘senet nasıl icraya verilir’ soruları elinde vadesi gelmiş ancak henüz borçlusu tarafından ödenmemiş bir senet bulunan kimseler tarafından merak edilen konuların başında gelmektedir. Senetler ticari hayatta oldukça büyük öneme sahip bir ödeme aracıdır ve sıklıkla kullanılmaktadır. Ticaret ile ilgilenen kişiler genellikle bir ürün veyahut hizmet karşılığında belirli bir bedeli ödemeyi senet ile taahhüt ederler. Bilindiği üzere senetler adi senet ve kambiyo senedi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kambiyo senetleri de çek, bono ve poliçe olmak üzere üçe ayrılır. Ödenmeyen senetlerin nasıl tahsil edileceği hususu senedin türüne bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Yazımızda kambiyo senetlerinin ödenmemiş olması halinde alacaklının hangi yollara başvurabileceği ele alınacaktır.  

Ödenmeyen Senet Nedir? Nasıl Tahsil Edilir?

Ödenmeyen senet nedir sorusunu yanıtlamadan önce senet kavramına değinmek gerekmektedir. Kısaca senet, borç gösteren bir belgedir. Herhangi bir kişi, bir başka kişiden olan alacağı karşılığında senet imzalatabilir. Senette alacaklı ve borçlu olmak üzere iki taraf bulunmaktadır. Senedin konusunun ne olacağı tarafların özgür iradelerine bırakılmıştır. Senet niteliği itibariyle belirli bir vadeye sahiptir ve vadesi geldiğinde senedin ödenmesi gerekmektedir. Ancak vadesi gelmiş senet ödenmediği hallerde ilgili senet hakkında hukuki işlem başlatılabilir.

Türk Ticaret Kanunu kapsamında kambiyo senedi niteliğini haiz olan üç çeşit senet bulunmaktadır. Bunlar; çek, bono ve poliçedir. Kambiyo senetleri farklı özelliklere sahip olmakla birlikte bazı ortak özelliklere de sahiptir. Senetler kişiler arasında imzalandıklarından dolayı geçerlilikleri açısından herhangi bir noter onayına ihtiyaçları yoktur. Önemli olan senedin niteliği itibariyle sahip olduğu kurallara uygun olarak hazırlanmış olmasıdır.

Bir senedin vadesi gelmiş olmasına rağmen tahsilatı gerçekleşmemişse ödenmeyen senet söz konusu olacaktır. Senetlerin tahsilatı normal şartlarda iki şekilde gerçekleşir. Bunlardan ilki elden tahsildir. Elden tahsil halinde senet üzerinde belirtilen vade gelmiş olduğunda tahsilat gerçekleştirilir. Diğeri ise banka aracılığıyla tahsilattır. Bu yöntemle tahsilat işleminde ise vade tarihinden itibaren 2 iş günü içerisinde tahsilat gerçekleştirilmektedir. İşte bahsi geçen sürelerde tahsilatın gerçekleştirilememesi halinde ödenmeyen senet söz konusu olacaktır. Şayet borçlu mevcut bir senedi ödemiyorsa bu durumda borçlu hakkında hukuki işlem başlatılmakta ve bu şekilde ödenmeyen senetlerin tahsili gerçekleştirilmektedir.

Ödenmeyen Senetlerin Tahsili Yolları

Senet, vadesi gelmiş olduğu halde borçlu tarafından ödenmemiş ise bu durumda alacaklı kişinin başvurabileceği birden fazla yol mevcuttur. Senetlerin tahsili için başvurulabilecek birden çok yolun bulunması ödenmeyen senetlerin tahsilinin gerçekleştirilebilmesi işlemini kolaylaştırmaktadır. Vadesi gelmiş olduğu halde bir senedin ödenmemesi durumu ile karşı karşıya kalmış olan senet alacaklısı herhangi bir hak kaybına uğramamak adına bir icra avukatı ile çalışmalıdır. 

Eğer bir senedin vadesi gelmişse ve karşı taraf bu senedi ödemiyorsa böyle bir durumda senet alacaklısının başvurabileceği üç yol vardır. Ödenmeyen senedin tahsili için alacaklı ilk olarak bankaya başvurabilir. Alacaklının bankaya başvurması üzerine banka, borçluya protesto çekecektir. Alacaklının borçluya protesto çekmesi alacaklının yararına sonuçlar doğurmaktadır. Şöyle ki eğer keşideci ya da olaya dahil olmuş üçüncü kişiler var ise alacaklının bu kişilere hukuken başvurabilme imkanı doğacaktır. Üçüncü kişiler cirantalar veyahut avalistler olabilir. Alacaklı çekilen protesto ile senet üzerinde adı yazılı kişilere senedin tahsili için başvurma imkanına sahip olacaktır. Öte yandan alacaklı, bankaya başvurduktan sonra bankanın borçluya protesto çekmesi halinde borçlu kimseler bankanın kara listesine alınacaktır. Bir bankanın kara listesine alınmak kimsenin özellikle de ticaret ile uğraşan kişilerin istemeyeceği bir durumdur. Bu sebeple alacaklının senedin bir an önce ödenmesi için bankaya başvurması borçluyu harekete geçiren bir yol olarak gösterilebilir. Görüldüğü üzere kara listeye alınma tehlikesi borçlu açısından oldukça caydırıcı bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ödenmeyen bir senedin tahsili için alacaklının başvurabileceği bir diğer yol ise borçluya ihtar çekmektir. Alacaklının borçluya ihtar çekmesi ile karşı tarafa ek süre tanınmış olacaktır. Verilen ek süre içerisinde de senedin ödenmemesi durumu ile karşı karşıya kalındığı takdirde icra yoluna başvurmak gerekecektir. Ancak burada belirtmek gerekir ki alacaklı, borçluya ek bir süre tanımaksızın doğrudan doğruya icra yoluna da başvurabilir. Ödenmeyen senetlerin tahsili için başvurulabilecek üç yol bulunmaktadır. Alacaklı dilediği yola başvurmakta özgür olmakla birlikte uygulamada en sık karşılaşılan icra takibi yolu ile ödenmeyen senetlerin tahsilidir. Alacaklı hangi yolu seçerse seçsin ilgili işlemleri bir avukat eşliğinde yürütmelidir.

Ödenmeyen Senetler Hapis Cezası

Herhangi bir senedin ödenmemesi halinde borçlu kişiye karşı hangi işlemlerin yapılabileceğine daha önce değinmiştik. Belirtmiş olduğumuz hukuki işlemler ile senedin tahsil edilmesi mümkündür. Fakat bunların yanı sıra senedin ödenmemiş olmasından dolayı borçlu kişi hakkında herhangi bir hapis cezasına ya da adli para cezasına hükmedilmesi söz konusu değildir. Fakat söz konusu senedin tahsili için gerçekleştirilmiş olan masraflar senet ile birlikte borçlu olan kimseye ödettirilecektir.

Ödenmeyen senetler için icra takibi başlatmak ilgili senedin tahsilinin gerçekleştirilebilmesi adına yapılabilecek hukuki işlemlerden bir tanesidir. Ancak icra takibi başlatılması halinde de borçlu hakkında ceza verilmesi mümkündür. Eğer icra sırasında borçlu olan kimse kendi rızası ile borcu ödeyeceğine dair taahhütte bulunursa ve söz konusu taahhüdü yerine getirmezse bu durumda taahhüdü ihlal suçu sebebi ile borçlu hakkında açılacak olan davada hakimin cezaya hükmetme hakkı vardır. Belirtmiş olduğumuz bu istisnai durum dışında senet borçlusunun herhangi bir şekilde adli para cezasına ya da hapis cezasına çarptırılması mümkün değildir.

Ödenmeyen Senetler İcraya Nasıl Verilir?

Ödenmeyen senetlerin tahsili için kişilerin uygulamada da sıklıkla başvurdukları yöntemlerden birisi borçlu hakkında icra takibi başlatmaktır. Senet, borçlu tarafından vadesi gelmiş olmasına rağmen ödenmediği takdirde alacaklı, senedin aslı ile birlikte İcra Dairesine başvurma hakkına sahiptir. İcra Dairesi bu durumda alacaklı olan tarafın elinde mevcut olan senetleri inceleyerek icra takibine başlayacaktır.

İcra takibinin başlamasıyla beraber borçlu olan kişinin ikamet etmiş olduğu adrese ödeme emri gönderilmektedir. Bu ödeme emrinin kişiye ulaşmasıyla beraber ödeme yapılması için borçlunun 10 gün daha süresi olmaktadır. 10 günlük ödeme süresi içerisinde icra takibine konu olan senet borcunun ödenmesi halinde tahsilat tamamlanmış olacaktır ve dolayısıyla icra takibine gerek kalmayacaktır. Aynı zamanda şunu da belirtmeliyiz ki kendisine ödeme emri gönderilmiş olan borçlu kimsenin kendisine tebligatın yapılması ile birlikte belirtilmiş olan borca karşı itiraz etme hakkı mevcuttur. Senet borçlusu itiraz hakkını ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde kullanabilmektedir. Fakat itiraz hakkı borçlunun gerçekten haklı olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Yani kişi söz konusu borcun muhattabı değilse borçlu olmadığına dair itirazda bulunur ve borçtan kurtulur. Fakat aksi hallerde sırf itiraz yapmış olmak için bu hakkın kullanılması gereksiz ve sonuçsuz olacaktır; gerçekten borçlu olan kimsenin borcundan kurtulması mümkün olmayacaktır. Eğer borç ödeme emrinde bulunulan kişiye ait ise, 5 günlük itiraz süresinde itiraz edilmemişse ve aynı zamanda verilen 10 günlük süre içerisinde bu borç ödenmemişse bu durumda icra uygulamasına başlanacaktır.

İcra uygulaması esnasında yapılan masraflardan da borçlu kimse sorumlu tutulacaktır. Kısaca ödenmeyen senetlerin tahsilatı için yapılan masraflar da borçla beraber borçluya aittir. Haciz aşamasına geçilmeden önce borçlu kişi taksitler halinde ödeme yapacağını İcra Dairesine bildirirse bu isteği kabul edilecektir. Böylelikle taksitlendirme ve faizlerle ilgili olarak borçluya ödeme kolaylığa sağlanmış olacağı gibi ev ya da iş yerinde haciz işlemlerinin başlamasının önüne geçilmiş olacaktır. 

Senet İcraya Verme Süresi Var mı?

Senet alacaklılarının merak ettiği bir diğer konu ise senet geçerlilik süresidir. Kambiyo senetlerinden bono ve poliçede vade tarihi yer almaktadır. Vadesi gelmiş olan bir senet ödenmediği takdirde senet alacaklısı üç yıl içerisinde icra dairesine başvurarak kambiyo senetlerine özgü takip yoluna başvurabilir. Ancak üç yıllık sürenin geçmesi ile alacaklı artık kambiyo senetlerine özgü takip yoluna başvuramayacak yalnızca ilamsız icra takibi yapabilecektir. 

Senedin Ödenmemesi Halinde Nasıl Bir Süreç İşlemektedir?

Ödenmeyen senet bulunması halinde senet alacaklısının başvurabileceği birkaç tahsil yolu olduğuna değindik. Ödenmeyen kambiyo senetleri bakımından icra yoluna başvurulması halinde yürütülecek takip prosedürünün temel aşamaları sırasıyla aşağıdaki gibidir:

 1. Takip talebi
 2. Ödeme emri
 3. Takibin kesinleşmesi
 4. Haciz
 5. Satış, ödeme ve paraların paylaştırılması (ödeme olmadığında aciz vesikası verilmesi) aşamalarından ibarettir.

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu takip alacaklısının yani senet alacaklısının bir takip talebi ile icra dairesine başvurması ile başlamaktadır. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte genel haciz yolu ile takibe ilişkin şartlara ek olarak alacaklının takip talebinde belirttiği kambiyo senedinin aslını ve borçlu sayısı kadar onaylı örneğini de takip talebine eklemesi zorunludur. Öte yandan bazı hallerde alacaklının borçluya karşı talepte bulunabilmesi için ödememe protestosu çekmesi ve buna ilişkin belgeyi de kambiyo senedi ile beraber takip talebine ekleyerek icra dairesine vermesi gerekmektedir. Senedin ödenmemesi durumu ile karşı karşıya kalan senet alacaklısının mutlaka bir icra avukatına danışması sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına oldukça büyük önem taşımaktadır. 

İcraya Verilen Senet Ödenmezse Ne Olur?

Senet alacaklısı icra dairesine başvurarak senet borçlusuna karşı bir takip başlattıktan sonra icra dairesi takip borçlusuna (senet borçlusuna) bir ödeme emri gönderir. Ödeme emrine süresi içinde itiraz etmeyen ve aynı zamanda süresi içinde borcunu ödemeyen borçluya karşı başlatılan icra takibi kesinleşir. İcraya verilen senet ödenmediğinde diğer bir adım olan haciz işlemleri başlatılır. Takip borçlusunun borcu ödemeye yetecek kadar olan malları haczedilir ve satış işlemleri gerçekleştirilir. Satış işleminin tamamlanmasıyla birlikte takip alacaklısının alacağı ödenir. 

Senet Avukata Verilirse Ne Olur?

Ödenmeyen senet borcunun olduğu durumlarda senet alacaklısı senedi avukata verebilir. İcra avukatı senedin aslının da yer aldığı takip talebi ile icra yoluna başvurur. İcra avukatı ile senet borçlusu icra takibinden önce ödeme konusunda bir anlaşma sağlayabilirler. Borçlu için bir ödeme planı hazırlanabilir veyahut taksitlendirme yapılabilir. Avukat ile senet borçlusunun anlaşamadığı hallerde ise icra takibi başlatılır ve avukat süreci takip eder. 

Senet Bankaya Verilirse Ne Olur?

Senet alacaklısının senedi tahsil edebileceği farklı yollar mevcuttur. Elden ve banka aracılığıyla tahsil sıkça kullanılan yollardandır. Elden tahsil seçeneğinde ödeme zamanı geldiğinde lehtar (alacaklı) muhataba (borçluya) başvurur. Muhatabın senet borcunu ödemesi halinde tahsil gerçekleşmiş olur ve senet muhataba verilir. Diğer seçenek olan banka tahsilinde ise lehtar (alacaklı) ödeme zamanı gelmeden bir bankaya gider ve senedi iskonto ettirerek borcu tahsil eder. Senedin vadesi geldiğinde ise senet borçlusu borcunu ilgili bankaya öder. Senedin iskonto ettirilmesi borçlu açısından herhangi bir kazanç sağlamaz veyahut kayıp durumu yaratmaz. Günü geçmiş senedin bankaya verilmesi mümkün değildir.  

Topo Hukuk Bürosu uzun yıllardır hukukun pek çok farklı alanında uzman avukatları vasıtasıyla müvekkillerine hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sağlamaktadır. İcra hukuku, ekibimizde yer alan avukatların oldukça bilgili ve tecrübeli oldukları hukuk dallarının başında gelmektedir. Ödenmeyen senetlerin nasıl tahsil edileceği hakkında daha detaylı bilgi almak için internet sitesinde yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla uzman avukatlarımızla iletişime geçebilir ve danışma formunu doldurarak sorularınızı iletebilirsiniz.  

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 4.4 / 5. Oy sayısı: 13

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

183 Yorum. Yeni Yorum

 • merhabalar.icranın tebligadı gönderdiği 10 günlük süre içinde öderse senet tutarının üzerine herhangi bir masraf çıkarmı yoksa sadece senet tutarınımı öder.

  Cevapla
 • Avatar
  Ekrem Cengiz K.
  7 Ocak 2018 10:21

  Merhaba. Alacaklı olduğum 18.000tl lik senedin borçlusu 8 yıldır parayı ödemekten kaçıyor. Bu kişinin kendi üzerine kayıtlı hiçbirşey yok. Sigorta yok. Aynı zamanda herşey eşinin üzerine. Gayet varlıklı şuan. Bu alacağı tahsil etmek için avukatlara gittik ama esnaf ve tanındığı için bunu alamazsın dediler bize. Bunu nasıl tahsil edebilirim?

  Cevapla
  • Merhaba Ekrem Bey,

   Bir kişinin tanınıp tanınmaması borcun tahsil kabiliyetini etkilememektedir. Konuyla ilgili gerekli araştırmaları yapıp işlemlere başlamanızı öneririz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
   • Merhabalar Serderhan Bey,
    Yanılmıyorsam eğer ki kişinin üzerine mal varlığı vs yok ise 10 günlük süre sonunda olumlu bir durum olmazsa icra işlemi başlatılıyor. Sonrasında da mal varlığı olmadığı için hapis durumu vs giriyor devreye diye biliyorum. Doğru bilgi mi acaba ?

    Cevapla
  • Kardeşim bu gibi insanlar paranı kesinlikle ödemez. Ben de aynı durumda sayılırım. Yapılacak en iyi şey o kişiyi kalıcı olarak sakat bırakmaktır. (öldürmek değil) Sağlam bir dayağın ardından balta yardımı ile ayağını yada kolunu keserek ödeşmiş olursunuz. Bu cazanın ardından borçlu paranı en kısa sürede ödeyecektir. 7 ay içinde bende paramı alamazsam bu planı uygulayacağım.

   Cevapla
   • Slm iyi gunler benim bir senedim var icraya vermek istiyorum kendim icraya verebilirmiyim ve ya avukat parası kac bin oduyecem

    Cevapla
    • Topo Hukuk Bürosu
     Topo Hukuk Bürosu
     2 Mayıs 2020 17:03

     Merhaba Tekin Bey,

     Senedi icraya vermek için avukat zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak icra müdürlüklerindeki işlemleri gerçekleştirmek açısından avukat ile takip daha rahat olabilecektir.

     Saygılarımızla

     Cevapla
 • Merhaba.ben temmuz 2017 de bir kişiye 20.000 tl borç verdim.bu işlemi banka EFT transferiyle gerçekleştirdim.ödemesi gereken söz verdiği tarihlerde ödeme yapmadı.bende 3 kasım tarihinde 15 ocak 2018 vade tarihiyle kendisinden senet aldım.fakat 14 ocak itibari ile borçlu olan kişi hakkın rahmetine kavuştu.ben şimdi bu senetin vade tarihide geçiyor nasıl bir yol izliyebilirim ? saygılarımla

  Cevapla
 • Merhabalar
  oğlumun dershanesiyle 30.09.2016 günü taksitli toplam 4 .000 tl 10 taksit (400 tl den ) 9 taksit i ödedim kalan son 400 tl lik taksiti odemedim icra dairesinden bugün gelen evrakta 450 tl ödeme yapmam isteniyor icra dairesi hesap no gönderilmiş fakat avukatla görüştüğümüzde toplamda 890 tl kendi iban numarasına yatirmamizi istedi hangi parayi ödemem gerekiyor ??

  Cevapla
 • 9 kasım 2017 vadeli 20bin liralık senet var. herhangi resmi işlem yaptırmadım..sürekli ödeeme yapıcagını soyleyıp oyaladı. resmi işlemler nasıl olur.vadesi gectiği için alacak hakkım var mı. hangı yolu ızlemem gerekli .bilgi alabilirsem cok sevınırım

  Cevapla
 • Merhaba,

  İşyerinden maaşlarım düzenli ödenmediği için ayrıldım. Tazminat hakkım olduğu için tazminatımı senet ile verdiler. Ancak 4 senetten ikisini ödediler. Diğer senetlerin tarihi geçti. Ayrıca 1 maaşta alacağım var.

  Bu alacaklarım için icra takibi başlatabilirmiyim ? Ayrıca ödeme emrini noterdenmi göndermem gerekiyor?

  Teşekkürler

  Cevapla
 • Merhaba 31 Ocak vadeli 165,000 TL alacakli pozisyonundayim.
  Borc sahibinin uzerine evler mevcuttur.
  Hemen tahsilat yaptirabilmem icin nasil bir yol izlemeliyim?
  Tskler

  Cevapla
 • Kolay gelsin tekrar.Bahsettigim Senet degil Çekmis.Bu cekleri odemedigi icinde enismtem 1 ay hapis yatmis.Buna gore degerlendirme yazarsaniz sevinirm.Tesekkur ederim.Kolay gelsin tekrardan

  Cevapla
 • Merhaba. Alacaklı olduğum 75.000tl lik senedin borçlusu 2 yıldır parayı ödemekten kaçıyor. Bu kişi memur. Bunu nasıl tahsil edebilirim?

  Cevapla
 • Merhaba. Bir Araç Alışverişinde Bulunduğum Bir Şahıs Bana Aracın Parası Karşılıgında Bir Senet İmzalattı. Senedin Günü Geldi Ama Bu Şahıs Daha Bana Aracın Devrini Vermedi Vermiyor Senedimide Geri Vermiyor Beni Avukata Verecegini Söylüyor Tek Bir Senedim Var Şuan Onum Elinde 14.000 tl Ne Yapabilirim Yardımcı Olursanız Sevinirim .

  Cevapla
 • Senedin borclusu adina mal varligi olmadigi taktirde tahsilat nasil yapilir? Yardimci olursaniz sevinirim

  Cevapla
 • 50000 tl lik senet var elimde ama 1 sene oldu alamiyorum suan versem icraya alabilirmiyim ptt den emekli

  Cevapla
 • Avatar
  ahmet Unutmaz
  13 Şubat 2018 12:36

  Sn TOPO, Kat karşılığı inşaat yaptırmaktayım. İnşaat süresi içinde teslim edilemediği gibi verilen ek sürelerde de tamamlanamamıştır. O nedenle yükleniciden söz konusu gecikme nedeniyle sözleşmeye dayalı olarak 300.000,00 TL.lik senet almış bulunuyorum. Ancak söz konusu senet vadesinde ödenmemiştir. Yüklenicinin mal varlığı da bu borcu karşılamaya uygun değil. Fakat elimizde sözleşme gereği inşaat bitince yükleniciye devredilecek olan ve kat irtifakının üzerimize yapılmış bulunan bir daire mevcuttur. Söz konusu alacağımız nedeniyle Tapu da o daire üzerinde herhangi bir işlem yapılabilirmi. Bu konuda emsal uygulamalar mevcutmudur. Teşekkürlerimle..

  Cevapla
 • Merhabalar, Yaklaşık 128.000,00 TL lik alacağım bir senet var. İcra takibi için başvurdum. Bu kişinin kendi üzerine arabası mevcut. Arabayı alabiliyormuyum. Birde araba üzerine banka satılamaz şerhi koydurmuş sanırım. Bu konuda ne yapabilirim.

  Cevapla
 • Merhaba 10 bin tl borcum var ve senet babamın üzeri ne kefil de eşim şimdi alacaklı senedi babam dan mi tahsil eder eşimden mi ? Babamın üzeri nde tapu var babam ben ödemiyorum dediği zaman kefil mi öder yoksa babamdan mi alırlar??

  Cevapla
 • Merhaba 10 bin tl borcum var ve senet babamın üzeri ne kefil de eşim şimdi alacaklı senedi babam dan mi tahsil eder eşimden mi ? Babamın üzeri nde tapu var babam ben ödemiyorum dediği zaman kefil mi öder yoksa babamdan mi alırlar??

  Cevapla
 • Babamı yakın zamanda kaybettim belgeleri içerisinde tarihsiz bir senet bulduk ve senet ytl cinsinden tutarla yazılmış bunu tahsil etmem mümkün müdür?

  Cevapla
 • merhaba bana verilen senedin rakamsal doğ ru ama yaziyla vazla yazdi kendisini telefonla arayip bunu yaziyla fazla yazdin dedim kendisi telefonda nasil yazilacağini doğrusuyla söyledi icralik olursa telefon konuşmasi delil olurmu

  Cevapla
 • Merhaba benim şöyle bir sorum olacak ben geçen sene alacaklımoldugumuz birinden senet aldım fakat senedi ben yazdım adam imzaladı alacaklı kişide benim adım yazıyor bende diğer borçlu olduğum şahısa bu senedi verdim ve arkasına adımı yazıp imzaladım fakat senet sahibinin vefat ettiğini öğrendik ,borçlu olduğum senedi alan kişi senedi mahkemeye vereceğini söylüyor burada bana herhangi bir suç veya ceza çıkarmı. Bu konu hakkında Bilgi verirseniz sevinirim..

  Cevapla
 • Merhaba alacaklı olduğumuz bir senet var ve borçlusu şu an kayıp ihbarı ile aranıyor ve şok 8 yıldır ikamet bilgisi dahi olmamakla birlikte üzerine bir iğne dahi olmadığı bilinmekte şifâı söylemleré göre bir çok insandan para alıp yurtdışına kaçtığı yönünde.. Yasal tüm yollar bu durunda kapalı mı olarak anlamaliyim:((

  Cevapla
 • Merhaba. Bir araç alışverişi yaptık yaklaşık 2 ay önce aracın ücretinin birazını peşin aldım geriye kalan 3 bin TL yi 3 aya bölüp senet yaptık ama borçlu araç arızalı çıktı bana ben masraf yaptım param yok 1 ay ek süre ver dedi bu sebepten dolayı biraz tartıştık Avukata ver 100 tl , 100 tl alırsın dedi bunun için ne yapabilirim senetler annesinin üzerine ve annesi emekli nasıl bir yol izleyebilirim.

  Cevapla
 • Aracımı sattım 4bin elden aldım 2bin senet verdi senedin günü geceli 2au oldu ödemiyor ne yapmam gerekiyor

  Cevapla
  • Merhaba Emrah Bey,

   Ödenmeyen senedi günü geçtiği için icraya koyup tahsil edebilirsiniz. Bunun için senedinizi bir icra avukatına gösterip yol almanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
  • Aracimi 13 bin pesin 20 bin senet karsiligi sattim ve senetin gunu bir ay gecti araci alan adam parayi elimde mevcut olan daireler satilirsa odeyecegini soyluyor surekli gecistirme pesinde icraua basvursam bir sonuc elde eder miyim?

   Cevapla
 • Merhaba bankaya bugun ödemem gereken senet vardı yoğunluğumdan dolayı ödeyemedim.
  yarın ödesem herhangi bir problem olur mu ?

  Cevapla
 • İyi günler Serdarhan bey, arkadaşımla ortak iş yaptık ama beceremdik ortalık sona erdi. Bana 10 bin tl senet imzalattı, para tamamen birlikte yaptığımız işlere harcandı. Karşı gelemedim zorla imzaladım senedi başımda bir olay vardı eğer adliyelik olursam sıkıntı olur diye karşı veremedim daha önce mahkemem olmuştu beş yıl içinde gelmeyeceksin diye o yüzden korkudan imzalamak zorunda kaldım. Ozaman senede yanlış imza attım tabi bunu bir değişimi olmaz karalasam bile yetiyor. Şimdi karşı taraf icraya vermiş beni bununla yaptığımız bütün mesenger konuşmaları duruyor. Paranın kendi istediğiyle şunu al bunu al dedikleri yazışmalar duruyor. Acaba ben İtiraz etsem ortak iş yaptık bana zorla senet imzalattılar desem bir sonuç alırmıyım.

  Cevapla
 • 2005 YILINDA BİR SENETTE VEKİL OLARAK İMZAM VARDI. BU SENEDİ KARŞI TARAF 2006 YILINDA İCRAYA VERMİŞ AMA HABERİM YOK. BEN 4 BÜYÜK BANKA İLE ÇALIŞIYORUM. 2018 YILINDA DEVLET BANKASININ BİRİNDE 2 AYRI HESABIM VARDI, BİR TANESİNE TEDBİR KONULMUŞ DEDİLER. BEN DE ARAŞTIRDIM. HAKKIMDA BİR İCRA DOSYASI VEYA TAKİP YOK. TEMİZ KAĞIDINI ALDIM TEDBİRİ KALDIRDIM. AMA BENİM SORUM ŞU; YASAL OLARAK NE YAPILMALIDIR. TEBLİĞ EDİLMEMİŞ, ZAMAN GEÇMİŞ. ZAMAN NE KADARDIR. ACİİLL CEVAP lütfen. e-postama gönderebilirsiniz cevabı

  Cevapla
  • 24 Şubat 2020 de 7.750₺ kredi çekip borç verdiğim şahsiyet Ağuatos ayı oldu, bi türlü ödemiyo en son artık tayini çıkacak diye senet imzalttım 8500₺ krediye faiz bindi nasıl bir yol izlemeliyim bu senedi doğru yoldan tahsil edebilmek için?

   Cevapla
 • Merhaba iyi günler ben dershaneye gidiyordum 400 lira vereceğim kaldı 1700 TL’den fakat ödeyemedim. 3 ay geçmiş beni arayıp avukat 630 lira istiyor yok vermezsen 900 lira olur diye bana tehdit gibi konuşmalar yapıyor. Ve dershane gittiğim yer doğru dürüst ne eğitim nede birşey verdi. Ne yapmam gerekiyor acil cevap verirseniz sevinirim.

  Cevapla
  • Merhaba Mustafa Bey,

   Alacaklı vekili sizden faiz veya masrafları talep ediyor olabilir. Talep edilen kalemleri muhakkak detaylı olarak sorun. İtiraz etme hakkınız mevcuttur.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • bir arkadaşa clıştığı fabrikadan mal alması için rica ile bir senet imzaladım arkasınıda arkadaş ciroladı bu senedin biri ödenmemiş iş yerime protesto makbuzu geldi ..ne yapmalıyım..

  Cevapla
 • Merhaba
  Ben Ev aldım Evin değeri 350 bin tL Bunun 200 tL sini peşin verdim. 150 binde Senet yaptım Bilgisayar üzerinden çıktı aldık senetleri ve imzaladık. Şimdi Söyle ßir durum var Ben bütün senetlerimi almak istiyorum adamdan buna karşılık tapulu bir evim var. anlaştık takasa bunu takas ettiğim zaman senetlerle Herhangi ßir belge veya noterden bir yazı almam gerekirmi

  Cevapla
  • Merhaba Can Bey,

   Tapulu bir taşınmaz üzerinde anlaşma yapabilmenizin bazı şekil şartları mevcuttur. Anlaşmanızı muhakkak bir gayrimenkul avukatı ile çalışarak yapmanızı tavsiye ediyoruz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba, alacagima karsilik sıralı 13 adet senet aldim. Senetlerden 3 tanesini tahsil ettim. 4.nun vadesi geceli
  6 gün oldu. Bir kısmını aldım ama tamamını tahsil edemedim. Tamamını almadığım için de senedi vermedim. Borclunun üzerine kayıtlı sadece bir motorsiklet var. Bu senet odenmedigi icin diğer sıralı senetler de ödenmemiş sayılıp icra işlemi başlatılabilir mi? Vadesi dolduktan sonra resmi işlem yapabilmek için belli bir süre var mıdır? Yani senet bir süre sonra geçerliliğini kaybeder mi? Teşekkürler.

  Cevapla
  • Merhaba Şebnem Hanım,

   Ödenmemiş olan senetlerinizi icraya koyabilmeniz için ödeme günü yani vadesinin dolmuş olması gerekmektedir. Senedin geçerliliğini yani kambiyo vasfını yitirdiği süre ise 3 yıldır. Bu süre zamanaşımı süresidir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Mrb lar Eski calistigim yerde sigortasiz calisiyordum. Son ay alacaklarima karsilik patronumuz senet imzaladi yanliz 2 ay oldu senet in odeme tarihi geceli ne yapmam gerekiyot

  Cevapla
  • Merhaba Soner Bey,

   Ödenmeyen senedinizi işleme koyup patronunuzdan tahsil edebilirsiniz. Ancak senedin geçerliliğini tespit etmek bakımından bir icra avukatı aracılığıyla inceleme yapmanızı öneriyoruz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba,
  Ev alırken 6 ay sonra peşinat ödeme amaçlı senet imzalayan bir bireysel çalışanın, yani borçlunun, vadesi gelen ve ödenemeyen senedi bulunmkatadır.
  Borçlu, Kuzey Irakta kamu görevini ifa ediyorsa ve tabligatı alamamışsa yani imzası yoksa , dahası evden de kimse imza atıp tebligatı teslim almıyorsa 10 günlük ödeme süresi başlar mı?

  Cevapla
  • Merhaba Özlem Hanım,

   Tebligatın yapılıp yapılmaması ve nereye yapıldığı ödenmeyen senetlerin tahsilinde önemlidir. Konuyla ilgili icra avukatına danışmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba alıcaklı olduğum 18.000 tl lik senet 1 aydır ödenecek şeklinde ertelenmektedir.
  İcra’ya başvurmak için geçerli bir süre var mıdır?
  Nasıl bir yol izlemek daha mantıklı olur?

  Cevapla
 • Borca karşılık 4*20 toplamda 80 binlik senet aldım. Senetlerin çift imzası herşeyi var tek sorun doldurulma tarihi ve tahsil edilmesi gereken tarih boş. Bu şekilde icra başlatabilirmiyim yoksa tarih atıp mı icra başlatmalıyım

  Cevapla
 • Merhaba. Müşterek yer satilirken tek tapu olması icin yerimden çıktım ve kullandigim yerlerde hakki olan kisiler yerimin hakkı ustune senet yaptilar. Senedin gunu bugun. Ama vermeyeceklerini belirttiler parayi. Ne yapabilirim senetteki parayi almak icin.

  Cevapla
 • merhaba. senet karşılığı kitap aldım. aylık 100 lira diye anlaşmıştık. senedin kopyasını almak aklıma gelmedi. bana daha sonra aylık 200 lira dedi. ve fotograftan senedi gösterdi. ama senedin öyle düzenlemediğine ben ve müdür şahitti. neyse ben senedi ödedim ve borcumun bittiğine dair makbuz aldım. ama o senet değiştirilmiş ve yeniden düzenlenmiş şekilde bana tekrar gelebilir diye bir korkum var. muhatap olduğum kişinin telefonunu borcu bittiği anda sildiğim için yok ve arayıp senedimi isteyemiyorum. makbuz varsa seneti almamış olmam sorun yaratır mı?

  Cevapla
  • Merhaba Selin Hanım,

   Senet üzerinde değişiklik yapılması evrakta sahtecilik suçu oluşturur. Senedin malen olması makbuzu yetersiz kılabilmektedir. Bu yüzden senedinizi geri almanız daha doğru olacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merabalar ben 15 sene once eniştemden bi senet aldım imzası ve kendi el yazısı ile adını soy adını yazdırdım miktar tarih kısmını boş bıraktım şu alacaklıyum kndısınden tarıhını 2 sene onceye atıp tahsil edebilirm iyim cevaplarınızı bekliyorum

  Cevapla
 • Merhabayın 2012 yılına ait senedi 2013 yılında icraya verdim borçlu ödemedi şu an istese beş kuruş vermeden senetleri icradan alabilir diyorlar senetlerin hükmü yokmu şu anda

  Cevapla
 • Senet icraya verildi fakat gayrimenkul satisi icin vermem gereken masraf tutarini temin edemedigimden bekliyor. 3 senelik zaman asimi bu durumda da sozkonusumu. Senet tarihine gore su anda 2 sene oldu. 1 senedir icrada bekliyor. Ne onerirsiniz. Tesekkurler saygilar

  Cevapla
 • Merhaba,
  Araç satışından aldığım senedin vadesi doldu.ödeme yapılmadı.Hukuki işlemlerin yürütülmesi için senedi avukatimiza verdik.
  “Borçlu kişi ev ve işyeri adresinde bulun(a)madığı için tebligat yapılamıyor” diyor avukatimiz.

  Ne yapmalıyım?
  Saygılar.

  Cevapla
 • Ben bir senede 2008 yılında kefil oldum 2009 yılında taşınmazlarda haciz var 10 yıl geçti zaman aşımı olurmu ben ödeme yapsam asıl borcludan alabilirmiyim saygilar

  Cevapla
 • Aynı kişiden toplamda 75.000 tl alacaklı olduğum 50 adet senet var, bunlardan 6 tanesinin vadesi geçmiş durumda, vadesi gelmemiş diğer senetlerim için de ödeme alamayacağım kesin görünüyor. Bu durumda vadesi gelmeyen senetlerimi de icra yoluyla tahsil edebilir miyim?..

  Cevapla
 • 140000tl verdim daire almak için ama yanlış yeri verdigi için evi almaktan vax gectik ve paramıxı almak istiyorux bixdede 140000 tl senet var paramıxı almak için napa bilirim.

  Cevapla
 • Merhabalar,

  Bir şahısla birlikte şirket açmayı düşünüyoruz. Öbür şahıs sadece yatırımcı olmak istiyor. Bana mantıklı gelen bazı sebeplerden dolayı gizli ortaklık sözleşmesi talep ediyor ve şirket açmak için ortaklık adına şahsıma 30.000 TL’yi senet karşılığında vermeyi kabul ediyor. Ancak noter huzurunda imzalayacağımız sözleşmede kendisini yüzde elli ortak olarak göstereceğim ve şirket açmak için imzalayacağım senet sebebiyle ayrıca borçlu görüneceğim. Bu durumda;

  1 – Ortak olacağım şahsında kabul edeceği bir şekilde imzalayacağımız sözleşmeye geçerli bir madde koyarak senedi belirli bir süre sonra geçersiz kılabilir miyim?
  2 – “Şirketin belirli bir kar’a geçmesi durumunda şirket kar’ından 30.000 TL’nin gizli ortağın hesabına geçmesi durumunda …… seri numaralı ve …… tarihli senet ödenmiş sayılır” gibi bir maddeyle ödeme yapmış gibi gösterebilir miyim?
  3 – Senedi elinde bulunduran şahsın yukarıda 2. maddeye benzer bir tutanak imzalaması durumunda herhangi bir hukuki süreçte delil olarak kullanabilir miyim?
  4 – Senedin vadesi gelmeden benden borcunu isteyebilir mi veya herhangi bir hukuksal yola başvurabilir mi?

  İlginiz ve bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkür ederim.

  Saygılar.

  Cevapla
  • Merhaba Mesut Bey,

   Senet ile sözleşmeyi birleştirebilirsiniz. Vade ve sözleşmeye koyacağınız maddeler konusunda uzman bir icra hukuku avukatı ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba benim 23 bin liralık senedim vardı fakat bunu tahsil edemedim.İcra yoluna gittim fakat alacaklı olduğum kişi üzerinde herhangi bir mal varlığı,sigorta vs. olmadığı için tahsil edilemiyor.Tüm mal varlığı eşinin üzerine galiba. 1 seneye yakın icrada olay ama hiç bir sonuç çıkmıyor.Bu konuda ne yapabilirim ?

  Cevapla
 • Merhaba internette tanıştığım birine tarım ürünü sattım . Her hangi bir evrak yok sattigima dair. Yalnız goturdugum yerin araçtan boşaltılırken bosaltanlarin ve o zamana kadar olan WhatsApp mesaj görüntüleri ve satıştan sonraki bütün görüşmelerin ses kayıtları ile birlikte bir senet mevcut 44.000 TL değerinde senet babasının üzerine babası emekli ve bacakları protezli. Üzerine birşey var mı bilmiyorum. Konu hem oğlu hemde onu içeriyor ne yapmam gerek. Telefonları kapalı senet vadesi 6 ay . Senetin vadesine 2 ay kaldı. Dolandirildigimi düşünüyorum . Son çare başımın belaya gireceginden korkuyorum.internetten baktigima göre bu parayı almam çok zor hatta imkansız kanunlar o yönde. Teşekkür ederim yol gostermenizi bekliyorum

  Cevapla
 • Ben bir şahısa 100.000 TL borç verdim ve bana senet verdi senedin günü 1 yıldır geçmiş durumda ve adamın adında hiç bişey yok ne yapabilirim

  Cevapla
  • Merhaba Enver Bey,

   Senet geçerlilik şartlarını taşıyorsa icra takibi başlatıp mal sorgulaması yaptırabilirsiniz. Eğer daha önce haksız olarak devrettiği bir mal olsa bile işlem yapılabilmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Odenmeyen senet icin icra dairesine basvurduk. Senet 5 bin tl lik masraflari eklememizi soylediler bu masraflarda icra icin yapilacak kisisel bi ucret vermemiz soz konusumu?

  Cevapla
 • Benim bir senedim var avukatta günü gecmis. icra takibi başladı fakat uzerinde kayıtlı mallar satıldı parasini banka aldı sanırım. ben bu aşamada ne yapabilirim

  Cevapla
 • Merhaba
  Benim elimde yuksek bir mevlada bankda senetlerim var.
  Aylim odeme aliyorum
  31.12.2018 tarihdeki senet protesto oldu seni iade aldim.
  Icraya versem borclu ben icraya verdikden 1,2,3 gün icinde ödeme yaparsa işlem süreci nasıl olur.
  Icraya verdigim zaman icra avukat ücretlerini alacaklımı borçlumu öder.
  Bilginiz icin teşekkürler.
  Saygılar.

  Cevapla
 • Merhabalar Sayın Serdarhan bey
  Banka üzerinden protestolu gönderdiğim alacaklı olduğum senet ödenmedi.alacaklı olduğum şahıs memur iken imzaladığı senedi muvafakatname almama rağmen emekli oldum bişey almazsın bekleyeceksin diyor.işyeri var malı ve araçları hanımı ve gelini adına yapmış .imzaladığı senet memur olduğu zaman imzalandı .işyerinide kendisi işletiyor.eşi ve gelini orda çalışmıyor.oğlu ve kendisi iletiyor oğluda kefil olmasına rağmen ödemiyor lar çok mağduroldum.inanın psikolojim bozuldu.nasıl bir çözüm bulunur senette bankada gidip almadım daha.yardımcı olun lütfen

  Cevapla
 • selam aleyküm benim 53.500 tl noter senedim var adam ödemiyor son ödeme tarihi 18.01.2019 ne yapmam gerekiyor protesto etmesem icraya verebilirmiyim veye protesto şartmı.

  Cevapla
 • Merhaba Serdar han bey 19000 tl alacağım karşılığında karşı taraf bana belirtilen tutar karşılığında senet verdi borç ödeme süresi doldu yaklaşık 8 aydır ödeme yapmadı icra yoluyla bu paranın hepsini bir kerede alabilirmiyiyim ayrıca senelerde geçerlilik süresi var midir

  Cevapla
 • Mimari proje işleriyle uğraşmaktadayım çalıştığım bir firmadan 200 bin tl senet aldım öğrendiğime göre firma batmış adam tüm malvarlığını kardeşine oradan da başka birine devir etmiş üzerinde kayıtlı hiçbirşey yok ne yapabilirim kendisi batana kadar öğretmenlik yapıyordu şimdi ne yapıyor belirsiz

  Cevapla
 • Elimdeki senedi işleme koyacağım ancak karşı tarafin maaşının bir kismina banka el koymuş ben senedi icraya verdigimde banka beni sirayamı koyar

  Cevapla
 • Merhaba,
  Bir arkadasimin bana 50 bin lira borcu var buna karsilik senet imzaladik, senedin gunu gecti ve hala beni oyaliyor.ustune kayitli birsey olup olmadigini bilmiyorum.senedi icraya versem ustune kayitli birsey yoksa ne olacak, nasil tahsil edilecek? Kagit gidince bu sefer ustune bir sey yoksa hic odemez diye de icraya da gidemiyorum. Ne yapmaliyim?

  Cevapla
 • Serdarhan bey merhaba

  adıma bir senet var kendi el yazımla yazılmış. ödeme günü kısmı dolu ancak vade kısmı boş. sonradan vade tarihi yazan yere müdahale edilebilir mı? ödeme günü gelmeden bankaya takasa koyabilir mi senedi?

  Cevapla
 • Merhabalar kiracısı olmayan boşta bulunan evimin tadilatı için yapı dekorasyoncuyla 20 bin liraya anlaştım aramızda sözleşme yaptık sözleşmede 5 bin peşinat diğer ödemeler 3 eşit aylık taksitle anlaştık.. yapı sahibi malzeme alacağı için sonraki taksit için 31.12.2018 tarihli senet yapmamızı istedi bende onay verdim o tarih gelmeden de banka havalesiyle senet parasını yatırdım. firma sahibinden senedi istediğimde yanında olmadığını iki gün sonra getireceğini söyledi firma sahibi sonra çeşitli bahanelerle işi de yarıda bırakıp birden kayboldu şimdi öğrendiğim kadarıyla ödemesini yaptığım senedi de başka bir malzemeci ye vermiş hem evde işim yarım kaldı ödediğim kadar iş yapılmadı hemde ellerinde ödemesini yaptığım senet var nasıl bir yol izlemeyelim. elimde banka dekontları whatsaap konuşmaları bırakılan evin fotoğrafları sözleşme mevcut. lütfen yardımcı olur musunuz

  Cevapla
 • merhaba,
  alacağıma karşılık noter seneti düzenledik.rakam 130.bin tl..süresinde ödeme yapmadı.ne yapmam gerekir yardımcı olmanızı rica ederim.
  not; üzerine hiç bir taşınmazı veya vasıtası yok

  Cevapla
 • kardeşim bir arkadaşına senet vermiş ancak senedin üstünü kardeşim kendi doldurmuş arkadaşının ismini kendi ismini imzalamış. ancak arkadasi senedini üstüne kendisi veya başkası doldurmuş arkasını ciro etmiş… ciro ettiği kişi kardeşimi icraya vermiş. burda ilk kişi para aldıysa senedi alan kişi senedin parasını alamadığı senedi hem senedi vereni hemde senedin üzerindeki kişiyi icraya vermek zorunda olur…mu… yoksa sadece senet sahibini mi verir.. yani senet sahibi senedin parasını almıyor. al bu senedi sana ciro ediyorum sen uğraş para almı diyor….

  Cevapla
 • Merhabalar benim bir evim vardı ve bu evi sattım, parayı verdiğim kişiye senet imzalattım, aradan 15-20 yıl geçti ama hala borcumu ödemedi ben bu konuda ne yapabilirim.

  Cevapla
 • merhaba ben ödenmeyen 3 tane senet için yazıyom bende bir tane 10500 bir tane 12000 tl lik son ödeme tarihi 4 şubat olan artı 8000 tl lik son ödeme tarihi 31 mart olan şahsın kendi el yazısı ve imzası olmakla biri vadeli olan bu senetlerin tahsilini devamlı gecikdiriyor bu konuda ne yapabilirim

  Cevapla
 • Merhaba,

  80.000₺ alacağım var ve senet aldım. Günü geçti ve ödemeyi yapmıyor. Kendiside memurdur. İcra takibi başlattığımızda maaşına el konulur mu ?

  Cevapla
 • merhaba
  arkadaşıma 44.000 tl hesaptan 11.000 tl elden olmak üzere 55.000 tl borç verdim ve karşılığında senet aldım 55.000 tl tutarında günü tam 4 ay geçti ne yapmam gerekiyor.nasıl bi yol izlemeliyim tşk.

  Cevapla
  • Merhaba Ramazan Bey,

   Senedin geçerlilik şartlarını değerlendirmemiz için bize gönderebilirsiniz. Ardından gerekli yol haritanızı belirleyebiliriz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
   • serdarhan bey
    bana borcu olan kişinin bir başkasından da alacağı var elinde senet var 31.05.2019 tarihli bı seneti bana vererek ödemek istiyor almalımıyım çünkü benim elimdeki senetin günü yakşalık 6 ay geçti alıp bankaya tahsilata verebilirmiyim ciro edebilirmi bilgi verirseniz sevinirim iyi çalışmalar

    Cevapla
 • Merhabalar, Mobilyacıyım müşterim benden mobilya alıp borcunu ödemedi ve senedi var.
  Senedi nasıl tahsil ederim?
  İhbarname karşı tarafa ne kadar sürede bildirilir?

  teşekkür ederim

  Cevapla
  • Merhaba Mina Hanım,

   Senet geçerlilik şartlarını taşıyorsa ödenmeyen senetten dolayı icra takibi işlemi başlatılabilir. 5 gün ödeme süresi mevcuttur.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba on bin usd alacağıma karşılık aldığım senedi 2014 yılında avukata verip icra yoluyla tahsil edilmesini istedim ve 2014 yılında dosya açıldı ve şuana kadar yani 2019 nisan ayında tam 5 yıl olacak ve maalesef borçlu kişiden alacağımı alamadım.Dosya ile ilgili 2 avukat değişikliği yaptım neden derseniz 2014 yılından beri sadece 1 defa hacize gidildi ve birdaha gidilmedi avukata sorduğum zaman ise borçlu kişinin yaptığı şikayet üzerine dosyanın adalet bakanlığına gönderildiğini söyledi.Bu senedi nasıl tahsil edebilirim nasıl paramı alabilirim?

  Cevapla
 • ödeme sözü imzalayan borçlu icra müd ve av yanlış hasaptan dolayı yargıtay 19 daire 3 ay tazik hapisi iptal istemiş ne yapmalıyım

  Cevapla
 • Merhaba avukat bey
  15.000tl Senet karşılığında Babam cambaza Büyük baş hayvan satmış.
  Senetin günü üç ay geçti Şahıslar,Bugün ödeyecek,Yarın diye bizi ekliyorlar bir miktarda para verip Senetin Arkasına yazmışlar.
  Senet geçerli mi diye icra ya gittim,senet geçerli ama arkadaki yazı için sonradan itiraz açablirler dedi.
  Ne yapmalıyım o yazının hükmü varmıdır 10.000tl alacak kalmış ve şahıslar kaçıyor ulaşılmıyor evleri belli çiftliklerinde hayvanları var.

  Cevapla
 • İyi gunler. Elimde toplam 24 bin tl lik senetler mevcut ve odeme tarihleri gecti. Borclunun uzerine ev veya araba yok fakat kendisi memur, icra davasi acip borcumu maasindan taksitler seklinde tahsil edebilir miyim.

  Cevapla
 • Dolandırıcıya neden hapis cezası verilmez 650millet vekili bu dolandiriciyi neden içeri girmesi için hakkı uygulamaz

  Cevapla
 • Merhaba,ben 8yil once 20binlik borcum icin tehditle 40 binlik senet imzaladim,icraya verdiler maasimdan kesiliyordu ,evlendim yurtdisina yerlestim ve taksitlerle 20binlik borcu gonderdim odendi ancak bu sahis son 2bin lirayi almadi amaci senedi vermemekmis sonradan ogrendik,sahitler var odendigine dair.ancak bu sahis 40binlik seneti icraya vermis faiziyle110bin tl istiyor, benim uzerime mal olmadigi icin ailemi taciz ediyor onlara haciz kagidi gondertiyor bu sekilde.Benim hukuki yoldan yapabilecegim birsey varmi,eger gercekten kazanabilecegim bir yol varsa lutfen bilgi verebilirmisiniz.

  Cevapla
 • Alacaklı olduğumuz kişi borcuna karşılık kendinin alacaklı olduğu şirketten aldığı senedi ciro ederek verdi. borcun 1. dereceden sorumlusu kim oluyor? Banka verdiğimizde kimin adına ve gönderecek? İyi çalışmalar.

  Cevapla
 • Merhaba ben işyerimde çalışmakta olan mesai arkadaşıma 35.000 tl borç verdim elden senet karşılığında ve bu arkadaş 2 ay geçmesine rağmen ödeme yapmayıp sallıyor hep ama üstünde taşınmaz yok sigortası yok kardeşinin adına bankadan kredili alınan bir aracı var nasıl bir işlem yapılabilir?

  Cevapla
 • Kuzenime 20000 tl hatır çeki verdim ama bu çeki ödemedi elimde onun doldurduğu ama tarih ve miktarı yazılı olmayan senet var çek tarihi ile vede rakamı ile aynı miktarda yazıp tahsil yoluna gidebilirmiyim.

  Cevapla
 • benim beyaz eşya almiş oldugum yere senet imzaladım firma sahibi adına ve bu senedi hep banka üstünden firma sahibinin hesabına gönderdim açıklamada da beyaz eşya ödemesi firma adını ve şahsın adını bildirdim senet için ödeme demedim borcum bitti ama senedi bir türlü gidip almamıştım onlarda icraya vermiş elimde banka dekontlarım var suan ne yapabilirim teşekürler

  Cevapla
 • Slm Faal durumdaki pastanemizi aylık ödemelerle toplam 90000 TL’ye devrettik peşinat vereceğini söylemesine rağmen ödemesi senetlere göre aylık 4000 tl vermesi gerekirken hep eksik ödeme yaptı 4 ayın sonumda peşinatla beraber 20000 tl vermesi gerekirken şu an toplamda 8000 tl ödeme yaptı senetleri bankaya versem paramı alabilirmiyim Teşekkür ederim

  Cevapla
 • Merhaba Serdar Bey,
  2011-2012 yıllarında çalıştığım şirketten bir miktar para aldım.Aramızda senet yaptık.Ayrılırken şirket müdürü senetleri atacağım diye iletmişti.Bende iyi niyetle bir daha sormadım.Bugün eve icra göndermiş.Ne yapabilirim.Acil desteğiniz ricası ile

  Cevapla
 • merhabalar borçlunun 2018 şubatta ödeyeceğine dair bir senedim var fakat borçlu ortada yok ve ailesi de borçluyu saklıyor nasıl bir yol izlemeliyim

  Cevapla
 • Merhabalar; 2014 yılında çalıştığım şirketten 13.500 tl avan aldım ve 13.500 tl lik senet imzaladım. Bu ödemeyi 10 taksitle ödemem istendi. İlk 6 ay boyunca elden 1350 tl ödedim. Sonra işten çıkarıldım ve son 4 taksidini banka yoluyla yolladım. Son yolladığım taksitte internetten yapmış olduğum havalede “senedin son taksididir ve toplam 13.500 tl ödenmiştir” notunu yazdım. Dekontta bu yazı mevcut . Senedimi ödememe rağmen senedimi istedim vermediler son taksit ödemesinden 15 gün sonra ihtar çektim. İhtara cevaben banka yoluyla göndermiş olduğum taksitleri kabul edip elden yapmış olduğum ödemeyi kabul etmemiş ve 8100 tl yani elden verdiğim 6 taksidin ödemesi yapılmamıştır diye ihtara cevap vermişler. Şimdi 4 yıl sonra 01.04.2019 tarihinde icra geldi ödeme yapılmıştır diye . Sizden ricam nasıl bir yol izlemeliyim.

  Cevapla
 • 11 ay once bi arac aldim
  Parami verdim ama devrini alamadim.adamlara biri 8 digeri 10 bin liralik senet imzalatmistim.icra ya verdim ama adam almamis kagidi….parami almam mumkunmudur ne olursa olsun…tesekkurler

  Cevapla
 • Merhabalar 60 bin lik senet var elimde alacaklıyım fakat Alacağım kişinin maaşıda var arsalarıda arsalara tedbir koyabiliyor muyum,
  bide seneti ben doldurdum kendisi imza attı

  Cevapla
 • Merhabalar ben senetli araba aldim senetlerimi gununde yatiriyordum 2 ay yatiramadim sonrasinda 3 ayda ise 2 senet borcumu yatirdim ve gunu gelmeyen bir senet te onceden yatirdim aldigim sahis beni avukata vercekmis suan hic vadesi g3cmis senetim yok bir sorun cikarmi bi isten simdiden tesekkurler

  Cevapla
 • Soğan sattim market sahibi adamini gonderdi biraz pesin kalanina senet verdi imzayi market sahibi atmadi baskasi atti kaseyi vurdu .bu durumda ne yapabilirim

  Cevapla
 • merhablar;
  elimde eşimin ablasına borç verdim ve karşılığında senet aldım. günü geçmesine rağmen borcunu ödemedi.kendisi çalışmakta maaşına el koydurabilirmiyim. kredi ödemem var bitsin öyle vereyim dedi bu durumda kredisini ödemezse bana ödeme yaparsa banka çektiği kredi içn kefilinden kesinti yaparmı. yoksa benim paramı ödedikten sonra bankda icra takibi başlatırmı.teşekkürler.

  Cevapla
 • Merhaba. Bizim dükkan sahibinde kira senedimiz bulunmakta. Kira günümüz dolunca dükkan sahibinin rızası ile dukkani başkasına devrettik ve onlarla kira sözleşmesi imzaladı. Bizim herhangi bir yükümlülüğümuz kalmadigi halde adımıza olan senedi vermiyor. Bu durumda hukuki hakkım nedir yardımcı olursanız çok sevinirim

  Cevapla
 • merhaba birşey danışmak ısterım bir yere borcum var ama senet ımzalamadım senedınız var dıyorlar avukata senedı yollayın yanı en azından resmını dedıgımde yollayamayız dıyor bana gelecek olan ihbarnamede senedın fotokopısının olması gerekmıyor mu?

  Cevapla
 • Merhaba ben birine elden borc verdim bana 300 tl 400 tl ayda bir havale etti suan hiçbir ödeme yapmiyor senetini icraya vermeyi düşünüyorum fakat senete yazilan adresle suanda oturdugu adresi farkli icra kagidi borclunun eline ulaşmazsa genede tahsilat yapilirmi

  Cevapla
 • Merhaba hocam ben birine 70.000 kadar para borç olarak verdim cok samimi biri olduğu için senet yapmadık fakat aylardır ödeme alamıyorum şimdi senet yapsak ve odemezse nasıl tahsil edebilirim.üzerine işlettiği internet cafe vergi levhası var.cevaplarsaniz sevinirim.

  Cevapla
 • Ben sözleşmeyle ev aldım tapuda başkasının adına çıktı bunun üzerine mutehite senet imzalattik nisanın sonunda süresi bitiyor ödenmezse cezası varmı üzerinde herhangi bir tapu yok

  Cevapla
 • Slm ben bir arkadasimdan alacagima karşılık 100 bin tl lik senet aldik ama annesinden annesi ödemeyi kabul etti senet ödenmedi icraya koyduk üzerlerinde miras malina haciz işlemi yaptik bu arada senet ödesinler diye ihtar da cektik bu senetin günü geçeli 3 sene oldu kadin hasta diye öderler diye hep bekledik efendim şimdi bu senet zaman aşimina ugrar mı ugrar sa ne kadar sürede

  Cevapla
 • Merhaba,
  Bana bir senet imzalatıldı ve bu senet karşılığı yazılan miktar bana verilmedi.Kefil olarak gözüken kişi bu parayı seneti imzaladığım kişiden almış ve kefil olarak gözüken kişi dükkan kaşesini vurup bu senedi kendide imzalamış.Bana para alınamadığı ve senedin iptal olduğu iletildi ama tam 1 yıl sonra karşıma alacaklı çıktı.Bana verilmiş bir para yok hesabıma gönderilen bir para yokben bunu ödemezsem bu borç kefilemi düşer.Bu durumdan nasıl haklı olarak çıkabilirim.

  Cevapla
 • merhaba iş yerimi sattım bir miktar peşin geri kalanını sıralı senet yaptırdım 10×6000 senetler ödenmedi kişinin üzerine birşey yok ama ikinci bir şahsin banka emekli maaş var nasıl bir yol çizebilirim saygılar

  Cevapla
 • Bir arkadaşa 20.000 TL borç verdim karşılığında senet aldım ancak bu arkadaş şuan ki durumunda ödeme yapamayacağını tespit ettik. Bu alacağı vadesinden önce tahsil etme şansımız var mı? bunun dışında nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Teşekkürler.

  Cevapla
 • Merhabalar, bir prefabrikci ile sözleşme imzaladik. Paranin yarısını verdik. İş ilerlemeyince şahıstan senet aldık. prefabrik şirketi nişanlısı adina ama şirket sahibi adına gönderdiğimiz paralarin dekontlari mevcut (Senet şahsın kendi adına şirket sahibi adına değil) senedin günü 2gun geçti ve bu şahıs Ankara da 6 kişiyi dolandırdığını biliyoruz. Kişilerle görüştüm. izleyebileceğimiz yol nedir?

  Cevapla
 • Avatar
  Muhammet ö.
  7 Mayıs 2019 18:13

  İyi günler 52000 tl lik senet alacağı var bankaya vermedim vadesi geçeli neredeyse 2 yıl oldu borçlunun üzerinde hiçbirşeyde yok nasıl bir yol izleyebilirim

  Cevapla
 • Merhabalar bir kişiden 15.000 TL alacağım var bu kişi sigortalı olarak gayet iyi bir maaş karşılığında çalışmakta ama icra dolayısıyla hali hazırda maaşının dörtte biri kesilmelte ve bu kesinti 4 ay sonra biteceğini söylemekte öğrenmek istediğim kişiye senet yaparak direk maaşına icra uygulayabilirm iyim çünkü üzerine maaşı dışında hiç bir şey bulunmamakta iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • ağustos 2010 yılından 5000 tl lik ödenmemiş bir senedim var avukata da verdim ancak üzerinde kayıtlı birşey olmadığından tahsil edemedim.şu anda senedin geçerliliği devam eder mi ve nasıl tahsil yoluna gidebilirim?

  Cevapla
 • Merhaba benim sorum şirket adına imza yetkisi olan şahıs senet imzalarsa ortağı olduğu şirket hissedarları da borçlu sayılır mı

  Cevapla
 • Merhaba, 2017 yilinda bir ic giyim magazasi isletiyordum. Mart ayinda mal
  Alacagim firmadan sezon urunleri sectim ve karsiliginda sirali senetler verdim. Mal tarafima teslim edilmedi ve senetleri verdigim firma faktoring sirketine vererek senetleri kirdirmis. Faktoring sirketi benden bu senetleri tahsil etmeye calisti bu donemde 1 tane senedi zorlukla odedim ve is yerimi kapatmak
  Zorunda kaldim. Sonrasinda faktoring firmasi ile irtibatta kaldim ve sirketin avukati diger senetlerin karsi taraf tarafindan odendigini ve borcum kalmadigini temmuz 2018 de bildirdi. O gunden bu yana hicbir konu olmadi. Dun farkli bir kisi arayip senetlerimin tekrar tahsilini talep ettiklerini soyledi. Ayni faktoring firmasinin farkli bir subesi. Benimle oncesen gorusen ofis bir sorun nedeniyle kapanmis ve dosyalar beni arayan ofise devir olmus. Bende durumu izah ettim. Ancak evraklarin ellerinde oldugunu ve onlari diger konularin ilgilendirmedigini benim odeme yapmam gerektigini iletiyorlar. Bu arada senetlerden bazilarinda keside yeri kendileri tarafindan doldurularak senetler tahrip edilmis. Ben bu konularin tamamini 02.11.2017 tarihinde savciliga dilekce vererek bildirdim. Bana ne yapmam gerektigi konusunda bilgi verirseniz cok sevinirim. Bu senetler benim borcum degil ve kesinlikle odeme yapmak istemiyorum. Simdiden cevabiniza tesekkur ederim.

  Cevapla
 • İyi günler
  Verdiğim para karşılığı 110000 tl lik senet aldımvadesi bu gün doldu üzerine 1 adet arsa var icraya versem bu işlemler ne kadar sürer ve bana eksi yönde maliyeti olurmu

  Cevapla
 • Merhabalar 45bin tl lik bir çekimiz vardı iki ay geçti firma ödeme yapmadı ve patladı üstüne mal varlığı kalmadı bütün mal varlığı haczedilmiş yani şirket boş gözüküyor bu parayı tahsil etme imkanımız var mı bilgilendirirseniz çok makbule geçer

  Cevapla
 • MRB IYI ÇALIŞMALAR…6 BIN TUTARINDA SENET ALACAKLI OLDUGUM ŞAHIS BUGUN ÖDEME XAPMADI AWUKATA WER DIYOR. SIZCE NE YAPMALIYIM?

  Cevapla
 • merhabalar,

  emlakçı aracılığıyla daire sattım emlakçı parayı bana verirken 5 binlira eksik kaldı ve senet imzaladık 3 ay geçti ödemedi icraya verdim 5 ay geçti hala ödeme yapılmadı süreç hakkında bilgi rica edebilirmiyim iş yeri adresine ödeme emri ile icra açtım evinin adersini bulup orayada giderler mi dosyayı yenilemem gerekirmi

  Cevapla
 • Merhaba beraber çalıştığımız iş arkaşıma elden para verdim verdiğim para karşılığında taksitle ödeyebileceğini söylediği için 12 ayrı senet yaptık senetlerinin ödeme günü geldi işsiz kaldığı için ödeyemedi son senedin tarihi 12 aralık 2013 bu durumda bende icra yoluna gidebilirmiyim zaman aşımına mı uğramış oluyor

  Cevapla
 • Ödenmeyen sepette maksimum ne kadar faiz talep edilebilir ? Daha fazla isteniyorsa ne yapmak gerekir ?

  Cevapla
 • Merhaba emlakci ya komisyon veremedim 1 senedir bir suru sey oldu ve ben kendimi maddi olarak toparlayamiyorum 2 ay once emlakci ev sahibimiz ile bana senet imzalatti senet in ne odugunu bile bilmiyorum bunu imzalayacan yada cikarip 2400 lira yi verecen dediler .bankalarla icralik oldum bir suru borç ödüyorum ve halen bunun icin maddi imkanim yok. Ben parayi toparliyinca geritip veririm senet i mi geri alirim dedim Adam gidip banka ya koymus dun banka aradi senet Var tahsil edin diye..banka dan bir kac gun sure istedim banka bizlik bi durum deil alacak ile görüşün senet i geri ceksin aranizda halledin dedi aradim anlattim durumum yok senet i geri al toparlaninca elden veriyim dedim hayir kusura bakma verecek olsan 1 senedir verirdin simdi nerden bulirsan bul protesto olacak simdi cezasi ile birlikte öde dedi telefon u kapatti ..inanin şuan hic musait deilim icralik dostlarim zaten bankasi da kayitli..simdi süreç nasil işleyecek..

  (Not) bu elmakci bu evle imgilenmiyordu bile birini aradi o başka birini aradi tamam sana ev buldum deyip 2400 u at cebe elini kolunu sallamadan temiz para .bende istiyorum kimseye borcum olmasin temiz titiz olayim ama durumum musait deil. Ve çalişmiyorum işim yok maaşim yok 2 ev Var birinin kirasini bu eve veriyorum birini de 3 cocuk la ihtiyacimizi faturalarimi karsiliyorum ve üzerime bir mal varligim bile yok. Bir yol gösrerirseniz sevinirim.

  Cevapla
 • 20000 tl lik senetli alıcağım var ve senetleri tahsili için protestosuz bir şekilde ziraat bankasına verdim ve ödeme tarihine 45 gün var senet aldığım kişinin durumlarının bozulduğunu duydum bu sebeple bankaya gitsem bunu protestoluya çevirebilirmiyim çevrilmiyorsa ödenmediği taktirdi ne yapmam gerek

  Cevapla
 • Merhaba iş yerimden çıkarken tazminat tutarım bana senet olarak verildi fakat iş yeri battığı için senedi ödeyemiyor ve senedin günü de 1 ay geçmiş durumda. Benim durumumda olan onlarca kişi aynı iş yerinin maduru. Bu durumda ne yapabilirim. İcra yoluna başvurduğumda icrada bir sürü dosyaları var ama kimse parasını alamamış o yüzden hiç gidip uğraşmadım. Başka türlü nasıl tahsil ederim bu parayı. Senedin yazıları imzası herseyi normal

  Cevapla
 • 2000 yılından kalan bir borcum var diye 2019 yılında hukuki işlem başlatmışlar ben de bunun icin itirazda bulundum sonucu ne olur aradan 19 yıl gecmiş

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   17 Temmuz 2019 12:03

   Merhaba Sebahattin Bey,

   Zamanaşımı süresinin geçmiş olmasından dolayı borcun tahsil edilmemesi gerekir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merabalar ben tefeciden 5000 tl para aldım ve senet verdim yarısını ödedim sonra işlerim kötü gitti ödeyemedim oda fiyatını 20000 yazarak icraya vermi edevletden gördüm bukişiyi dava edebilirmiyim.yardımcı olursanız teşekkürler…

  Cevapla
 • Benim sorunum arabam başkasının adınayken başkasına sattım. Ve 6 yıl oldu paramı alamadım. Senetler bende ne yapmam gerekiyor. Teşekkürler.

  Cevapla
 • Merhaba babamın iş yerindeki adam 350 binimizi çaldı 150 bini yemiş 200 binide babama senet imzalatarak verdi adam parayı kendi hesabından çektiği için babam parayı ona eft yaptığı için paramızı çaldı desek kimse bize inanmaz ne yapacağız ?

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   17 Temmuz 2019 11:22

   Merhaba Hülya Hanım,

   Kişi hakkında bilişim sistemleri yoluyla hırsızlık suçundan şikayette bulunabilirsiniz. Ayrıca senedi de icraya koyabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Mrb topraktan bir mutahitten ev almak icin sozlesme yaptik ve verdigimiz ucrete karsilik bi senet aldik fakat mutahit su tarihte tapuyu verecem diyince seneti devreye koymadik ve uzerinden 8 ay gecti tapuyudu almadik ve senedin gunu gecti. Odedigimiz parayi alabilirmiyiz acaba

  Cevapla
 • Merhaba is yerime mal aldım senetler yazdım bazıları ödeyemedim. Protestolarımın karşılında senet yazdım yalnızca tek bir tane senedim bulunmadı üzerinden 1.5 yıl geçti.mal aldığım yer gelmiş benden ortada olmayan senedin karşılında senet istiyor .bende diyorumki senedini getir parasını vereyim 1.5 yıl geçmiş üzerinden.o diyorki o kişinin senedi verdiği adam toptancı batmış ama senet yok ortada..Yok faizi işliyor yok şöyle.bana bir ibraz kağıdı gelememiş haciz belgesi gelmemiş avukattan bir yazı gelmemiş.senet yok ortada benden para istiyor

  Cevapla
 • Merhaba bende 8 yıllık ödenmemiş senet var ilk günü geldiğinde ödenmediğinden dokayı avukat tutum işlem başlattım yanlız emekli olduğu için bişi yapamadı avukat eskiden e devlette dava gözüküyordu şimdi gözükmüyor bile senetin geçerlilik süresi ne acaba bir daha dava açabilirmiyim kendi imkanımla avukat tutmadan

  Cevapla
 • Mrb bir senedin ömrü kaç yıl elimde 8 yıllık senedim var ve hala ödenmemiş icra başlatabilirmiyim

  Cevapla
 • Merhaba ben mobilya aldım ama kendime değil arkadaşa aldım kefilde arkadaşım oldu mobilyalar teslimi arkadaşıma yapıldı ve mobilyacı beni arıyor benimle ilgisi olmadığı söylüyorum benim ne yapmam lazım

  Cevapla
 • Merhaba
  Ben bir arkadaşa çek verdim malzemeci de kullansın oraya vereceği nakiti bana vermesi için. Karşılığında 3 tane 10.000 TL bir tane 27.000 TL tutarında 4 adet senet aldım.Ancak kendi üzerinde mal olmadığını biliyorum annesinin hesabını kullanıyor.Bu senetleri tahsil etme şansımız var mıdır yardımcı olursanız çok sevinirim.
  İyi çalışmalar.

  Cevapla
 • Merhaba bende 8 yıllık ödenmemiş senet var ilk günü geldiğinde ödenmediğinden dokayı avukat tutum işlem başlattım yanlız emekli olduğu için bişi yapamadı avukat eskiden e devlette dava gözüküyordu şimdi gözükmüyor bile senetin geçerlilik süresi ne acaba bir daha dava açabilirmiyim kendi imkanımla avukat tutmadan

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   15 Temmuz 2019 13:27

   Merhaba Ömer Bey,

   Senetlerin zamanaşımı süresi 3 yıldır. Eğer vade tarihinden itibaren 3 yıl içinde icraya koymamışsanız zamanaşımına uğrayacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba. Ortağımdan 20bin TL para karşılığı senet aldım, kardesinin de imzası var senette. Paramı alamadığım için avukat tuttum icraya verdim. 3 ay gibi taksitle ödeme oldu sonra kardeşi işten çıkınca ödeme kesildi.

  Cevapla
 • merhabalar arkadaşıma kefil oldum telefon aldı fakat borcu bitmeden 2. telefonu aldı aldığı yer benim tanıdığım bir yer ve benim bilgim olmadan yeni senet yapmayıp kendini garantiye almak için mevcut borcun üzerine devam etmiş bunun ile ilgili ne yapabilirim borçlu kişinin olayı bu şekilde anlattığına dair yazılı mesajlar elimde mevcut

  Cevapla
 • Merhabalar 2750 TL alacağım var. Senedin tarihi geçti. Borçlunun üzerinde hiç mal varlığı yok, borçlunun sigortası da yok. İcraya versem bir sonuç alabilir miyim? Teşekkürler.

  Cevapla
 • Merhabalar bir tanıdığıma 25 bin lira para verdim. 3 yıl sonra ödeme konusunda anlaştık ancak güvenceye almak istiyorum farklı şehirlerdeyiz ne yapabilirim?

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   7 Ekim 2019 10:28

   Merhaba Nalan Hanım,

   Kişiyle olan borç ilişkinizi yasal olarak taahhüt altına almak isterseniz senet düzenleyebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba 55 binliralik senet var 10 bin tl günü geçti hala ödemedi ustunede birsey haczedemiyorum .nasıl bir yol izleyin tesekkurler

  Cevapla
 • Merhaba. Bir tanıdığıma nakden 9-10 bin TL borç verdim. Uzun zaman oldu ödemedi. Şuan senet yaptık. Senet 24 ay, her ay 350 TL. Ben bu senetleri bir faktoring şirkerine devredebilir miyim?

  Cevapla
 • merhaba benimde 500 tl lik 12 adet senet alacagım var fakat 1 sene geçti karşı taraf ödemiyor ne yapabilirim

  Cevapla
 • Kolay gelsin benim yapılandırılmış borcu vardı avukata 9 taksidin 2 sini ödeyemedim birde elinde 2000 tl lik senedim vardı vadesi geçmiş.sözleşme ihlal davasından senedimle ilgili ihtarname çekmeden bütün ücreti aldı.bu konuda beni bilgilendirirmisiniz.yasl hakkı varmı teşekkür ederim

  Cevapla
 • İyi günler boşanma sebebi ile bir senet yapmıştık fakat tekrar birarsys geldiğimiz için ödeme yapılmamıştı fakat tekrar ayrılık gerçekleşti ve senedi ödemedi ödeme tarihi temmuz ayı idi şuan ne yapılabilir teşekkür edrim

  Cevapla
 • Merhabalar şirkette devri sonrası eski müdür geçmişe dönük senet imzalayarak şirketi icra yoluna başvurdu. Nasıl yol izlemek gerekir

  Cevapla
 • Merhabalar, benim 24000 tl’lik 3 senedim var icraya koyduk. Avukat araciligiyla banka hesaplarindaki paralari donduruldu ancak soyle bir durum var 2 aydir banka odeme yapmiyor boyle bir sey olabilir mi? Yani bankadaki paranin dosyaya gelmesi bu kadar uzun surer mi?

  Cevapla
 • Kolay gelsin alacağıma karşılık elimde senet var alacağımı alamıyorum ne yapmam gerekiyor

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   30 Ekim 2019 11:03

   Merhaba Serdar Bey,

   Ödenmemiş senetlerinizi icra takibine koyarak tahsil edebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Borcunu ödemek istemeyen kişi için senet fasa fiso. Hele birde adam iş yapıyor senet veriyor üzerinde malı yoksa mallar eşi ve çocukları veya yakınları üzerineyse o senet alacağını unut artık. Devlet alış verişte para yerine geçsin diye kıymetli evrak koyuyor ama hiç bir müeyidesi yok. Mağdur mağduriyetiyle kalıyor.Çarpan kişininde çarptığı mal yada hizmette yanına kar kalıyor.

  Cevapla
 • Elimde 10500 tl lik senetim var 5000 tl sini aldim 5500 tlsi alamadım hala beni oyaliyor senedin tarihinin gecele 5 ay oldu nasil bir yol izlemeliyim.

  Cevapla
 • Merhaba 2018 6. Ay 20 bin 9. Ay 32 bin toplam 52 bin tl aramizda senet yaptik kisi borcunu odemiyor onun yüzünden 2 yıldır bankaya kredi ödüyorum 52 binlik senedi 30 bine bozdurabilecegim yada devredebilecegim bir yol varmi herhangi bir hukuki islem yapmadik bugum yarin bugun yarin bu gune geldik

  Cevapla
 • Mrblar arkadaşla otele gittik o ödemeyi yapaccakti o da ödemeyi yapmadığı için beni aradılar bende gittim otel müdüründen süre istedim mudurde dediki ya kimliğini bırakırsın yada senet imzaların bana senet imzalattılar bende ertesi gün hemen senedimi aldım benim arkamdan senet yapabilirler mi senede sadece ismim TC kimlik numaram adresim bide imzam vardı üstünde boş bıraktılar yapma ihtimalleri varmı yardımcı olurmusunuz

  Cevapla
 • 2009 da senet yaptık senet sahibi bugun odeyecegim yarın odeyecegim diye oyaladı bu parayı ala bilirmiyim

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü