Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (TCK 104)

  1. Topo Hukuk
  2. Ceza Hukuku
  3. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (TCK 104)
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (TCK 104)

TCK 104 reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu düzenlenmiştir. Bu madde ile reşit olmayanla cinsel ilişki bağımsız bir suç halini almıştır. Maddenin birinci fıkrasına baktığımızda “cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişki”nin reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme suçunu oluşturacağını anlıyoruz. Bu bağlamda kanun koyucu on beş yaşını doldurmuş çocuğun cinsel farkındalık dönemine girdiğini kabul etmiştir. Fakat on beş yaşını doldurmuş çocuk cinsel ilişkiye girmenin sonuçlarını yeterince kavrayabilecek olgunlukta görülmemiştir. Böylece kanun koyucunun TCK 104 maddesiyle korumuş olduğu hukuki yararı cinsel ilişki haricindeki cinsel davranışlara dair rızanın geçerli olduğunu yani cinsel özerklik olarak belirtebilmekteyiz.

TCK 104 maddesinin 2 ve 3. fıkralarında ise suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerine rastlamaktayız. Söz konusu 2. fıkraya göre suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi suçun nitelikli halini oluşturacaktır. Maddenin 3. fıkrasında ise suçun evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan tarafından işlenmesi hali düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler ile birlikte çocukla ensest nitelikli fiillerin işlenmesinin cezalandırılması mümkün hale gelmiş bulunmaktadır. Maddenin bu fıkralarına baktığımızda kanun koyucunun çocuğun cinsel sömürüsünü engellemek ile aile düzeninin ve gelecek nesillerin korunmasını da sağlamaya çalıştığını söyleyebiliriz.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun cezası TCK 104. maddede düzenlenmiştir. Maddede reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu işleyen kimse hakkında hapis cezası öngörülmüştür. Ayrıca maddenin 2. ve 3 fıkralarında suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri de belirtilmiştir.

TCK 104/1’e göre cebir, tehdit veya hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. 2. fıkra ise on beş yaşını doldurmuş olan çocukla ensest ilişkiyi düzenlemiş olup suçun cezası artırılmıştır. Buna göre on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Maddenin son fıkrasında yeni nitelikli haller de öngörülüp ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunacağı belirtilmiştir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Fail 

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda fail herhangi bir kişi olabilmektedir. Bu suçu bir kadın bir erkeğe karşı işleyebilecektir. Ayrıca bir erkek de bir kadına veya erkeğe karşı işleyebilir. Burada suçu bir kadının kadına karşı işleyemeyecek olması ayrımı suçun tanımında cinsel ilişkinin öngörülmüş olmasındandır.

TCK 104 suçunu reşit olmayan iki kişinin işlemesi halinde suçun failinin kim olacağı hakkında farklı görüşler mevcuttur. Bununla birlikte bir kişinin aynı suçta hem mağdur hem fail olamayacağı görüşünden bahisle suçun oluşmayacağını söylemek mümkündür.

Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen aralarında evlenme yasağı bulunan kimseleri tanımlamak gerekirse TMK 129.maddeye bakılmalıdır. Buna göre;

-Üstsoy ile altsoy,

-Eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu ve altsoyu,

-Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında evlenme yasaklanmıştır. Söz konusu kimseler tarafından reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme fiilinin işlenmesi halinde suç oluşmuş sayılacaktır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Mağdur

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda mağdur, TCK 104 hükmüne göre 15 yaşını bitirmiş çocuktur. Bu anlamda çocuk 18 yaşını doldurmayan kimse olduğundan mağdurun 16-18 yaş grubu içerisinde yer alan kız veya oğlan çocuk olduğunu söyleyebiliriz. 15 yaşını doldurmamış çocuk açısından baktığımızda söz konusu cinsel ilişki TCK 104’e göre değil, TCK 103. maddeye göre değerlendirilecektir. Bu anlamda reşit olmayanla cinsel ilişki değil çocuğun cinsel istismarı suçu gerçekleşmiş sayılacaktır. Ayrıca fiilinin anlam ve sonuçlarını kavrayamayacak nitelikte çocukların mağdur olması halinde de fiil 15 yaşını doldurmamış kimseye karşı işlenmiş sayılacaktır. Bu noktada TCK 104 fıkra 1’de suçun işlenmesi için “cebir, tehdit veya hile olmaksızın…” tanımlamasına da dikkat çekmek gerekir. Şayet mağdurun iradesi cebir, tehdit veya hile ile sakatlanmış ise fiil yine cinsel istismar kapsamında değerlendirilecektir.

Mağdur reşit olmadan hamile kalma gibi bir problem yaşamış olabilir. Bu şekilde reşit olmadan cinsel ilişkiye girme ve hamile kalma fiillerinin varlığı halinde hareketin hukuki sonuçları merak edilmektedir. Reşit olmadan hamile kalmak, cinsel ilişkiye girmek noktasında sorularınız ve problemlerinizin çözümü amacıyla sorularınızı danışma formundan büromuz ceza avukatlarına sorabilirsiniz.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Uzlaşma Mümkün Müdür?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda uzlaşmanın mümkün olup olmadığı merak edilen konulardan bir tanesidir. Uzlaşma, suçun mağduru ile şüphelinin bir uzlaştırmacı aracılığı ile anlaşmasıyla ceza yargılamasının sona ermesidir. Türk Ceza Muhakemesine göre reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda uzlaşma öngörülmemiştir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Şikayete Bağlı Suçlardan Mıdır?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun temel halinde soruşturma ve kovuşturma şikayete bağldır. TCK 104 şikayet hakkı, söz konusu olan kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan ötürü mağdura aittir. TCK 104 şikayet hakkı suçun öğrenilmesinden itibaren 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.

Maddenin 2 ve 3. fıkralarında düzenlenen suçun nitelikli halleri bakımından TCK 104 şikayet koşulu aranmayacağını belirtmiştir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli hallerinin işlenmesi durumunda suç re’sen soruşturulup kovuşturulmaktadır.

Şikayet bağlı diğer suçlar hakkında bilgi almak için şikayete bağlı suçlar makalemizi okuyabilirsiniz.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Teşebbüs 

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda teşebbüs mümkün müdür? Bu suçun teşebbüs aşamasında kalması mümkündür. Zira suç cinsel ilişkinin gerçekleşmesi ile tamamlanacaktır. Dolayısıyla suçun işlenmesinde uzun ya da kısa süreli olması, doyumun gerçekleşip gerçekleşmemesi bir değer taşımayacaktır. Dikkat edilecek husus suçun işlenmesinden o ana kadarki aşamalarda gerçekleştirilen fiillerin icra hareketi boyutunda olup olmadığıdır. Reşit olmayanla yani çocukla cinsel ilişki suçunda teşebbüs şartlarının oluşup oluşmadığını değerlendirmek için alanında uzman bir ceza avukatı ile konuyu değerlendirmek gerekmektedir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Nitelikli Halleri

TCK 104 suçunun nitelikli halleri maddenin 2. ve 3. fıkralarında düzenlenmiş olup daha ağır cezayı gerektirmiştir. Suçun temel halinde on beş yaşını doldurmuş çocuk ile cinsel ilişki cezalandırma açısından yeterli görülmüştür. Fakat 2. fıkrada sınırlı da olsa ensest suçu söz konusu olup suçun mağdurla aralarında evlenme yasağı bulunan kimse tarafından işlenmesi düzenlenmiştir. Bu halde ceza artırımına gidilmiştir. Mağdur ile aralarında evlenme yasağı bulunan kimseleri suçun faili konusunda belirtmiştik. Tekrar hatırlatmak gerekirse bunlar, TMK 12

9 hükmüne göre evlenmelerinin yasak olduğuna hükmedilmiş kimselerdir. Böylece belirli akrabalar arasındaki cinsel ilişki mağdurun şikayeti aranmaksızın cezalandırılabilecektir.

TCK 104 fıkra 3 hükmü suçun bir başka nitelikli halini oluşturacaktır. Suçun yeni nitelikli haline göre işlenmesi durumunda 2.fıkraya göre cezaya hükmolunacaktır. Ancak maddenin bu fıkrası için iki ayrı hal söz konusu olmuştur. Öncelikle suç evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesinde bakımını üstlenmiş kimse tarafından işlenebilir. Bu da evlat edinme öncesi aşamayı düzenleyerek 2. fıkradan ayrılmış bulunmaktadır. İkinci halde ise suç koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan fail tarafından işlenmektedir. İkinci halde koruyucu aile ilişkisinin suçun işlenmesi sırasında var olması yeterli görülmüş süreklilik aranmamıştır. Yine bu fıkraya göre suçun cezalandırılması için şikayet şartı aranmamıştır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Şikayetten Vazgeçme

TCK 104 şikayetten vazgeçme mağdur tarafından gerçekleştirilebilecektir. Şikayetten vazgeçme soruşturma ya da kovuşturma evrelerinde yapılabilir. Mağdur soruşturma evresinde şikayetinden vazgeçerse kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecektir. Eğer kovuşturma aşamasında şikayetten vazgeçilirse bu, davanın düşmesi sonucunu doğurur. Unutulmamalıdır ki bir kez şikayetten vazgeçme halinde artık tekrar şikayette bulunmak mümkün olmayacaktır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun şartlarının ve sonucunun her duruma göre farklı değerlendirilmesi gerekir. Bu anlamda ceza davaları konusunda uzman olarak çalışan Topo Hukuk Bürosu avukatlarından danışma formunu doldurarak destek alabilirsiniz.

Yayım tarihi: 15 Eki 2018