Tehdit Suçu Cezası (TCK 106) & Cezası ve Dava Süreci Hakkında

 1. Topo Hukuk
 2. Ceza Hukuku
 3. Tehdit Suçu Cezası (TCK 106) & Cezası ve Dava Süreci Hakkında
0
(0)

Tehdit suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında madde 106’da düzenlenmiş bir suç olarak karşımıza çıkmaktadır. TCK 106’ya göre, bir başkasını, kendisinin ya da yakınının hayatına, cinsel dokunulmazlığına veya vücuduna karşı bir saldırı gerçekleşeceğine dair tehditte bulunan kişi cezalandırılacaktır. Tehdit, malvarlığına karşı da gerçekleştirilebileceği gibi sair bir kötülükte bulunulacağına dair de gerçekleştirilebilir.

Tehdit suçu ile korunmak istenen hukuksal yarar, bireyin iç huzuru ve hukuksal güvenlik duygusudur. Çünkü tehdit altında bulunan bir kimsenin iç huzuru ortadan kalkacak ve kendini güvende hissetmesi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla TCK 106 düzenlemesi ile korunması hedeflenen hukuksal yarar öncelikli olarak bireyin iç huzurudur dememiz yerinde bir tespit olacaktır. 

Tehdit suçunun özelliklerine baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz ki bu suç genel ve tamamlayıcı bir suçtur. Bazı suçlarda cebir veya tehdide başvurulması suçun unsurunu ya da nitelikli halini oluştururken bu suçta öyle bir durum söz konusu değildir; tehdit suçun maddi unsurudur. Tehdit suçu, soyut tehlike suçu olması sebebiyle suçun oluşmuş olduğunu söyleyebilmemiz için salt bir kötülüğün karşı tarafa bildirilmiş olması yeterlidir; zarar neticesinin gerçekleşmesi aranmamaktadır. Aynı zamanda tehdit suçu salt hareket suçudur.

Tehdit suçunun faili herkes olabilir. Suçun mağduru da herkes olabileceği gibi mağdurun belirli ya da belirlenebilir bir veya birden fazla kişi olması gerekmektedir. Mağdurun belli ya da belirlenebilir olmadığı durumlarda halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit suçunun ( TCK m.213) hükümlerine başvurulması mümkün olabilmektedir. Tehdit suçu salt hareket suçu olması sebebiyle teşebbüsün mümkün olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Fakat eğer icra hareketleri bölünebilir nitelikteyse bu durumda teşebbüs konusu gündeme gelecektir.

Örneğin, mektupla bir kişiyi tehdit etme olayında olduğu gibi mektubun mağdura ulaşmadan ele geçirilmesi halinde teşebbüsün varlığından söz edebiliriz. Ayrıca tehdit, cinsel saldırı ve yağma gibi bir başka suçun unsuru ya da nitelikli hali olarak öngörülmüşse bu durumda bileşik suçta bahsedilir ve dolayısıyla tehditten dolayı ayrıca ceza verilmez. Tehdit suçunun zincirleme suç biçiminde işlenmesi mümkün olduğundan aynı mağdura karşı birden çok tehdit gerçekleştirilmesi halinde zincirleme suç hükümleri uygulanır. Tehdit suçu iştirak açısından herhangi bir özellik göstermez; suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi TCK tarafından nitelikli hal olarak kabul edilmiştir.

Tehdit Suçunun Cezası

Tehdit suçunun cezası TCK 106’da belirtilmiş olup suçun nitelikli hali temel halinin işlenmesi durumunda verilecek olan ceza miktarları farklılık göstermektedir. TCK m.106/1’de belirtilmiş olan tehdit suçunun temel halinin işlenmesi durumunda faile 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Fakat aynı maddenin ikinci cümlesinde belirtilmiş olan malvarlığına karşı tehditte bulunma ya da sair bir kötülük edeceğine dair tehditte bulunma suçunun işlenmesi durumunda ise fail, 6 aya kadar hapis cezasına veya adli para cezasına çarptırılacaktır.

Tehdit suçunun TCK m.106/2’de dört bent halinde belirtilmiş olan nitelikli hallerinden birinin işlenmesi durumunda ise cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren nitelikli halin varlığından söz etmemiz gerekecektir. Bu durumda fail hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunmaktadır. TCK m.106/3’te ise farklı bir duruma değinilmiştir. Bu fıkraya göre, tehdit maksadıyla kasten öldürme, kasten yaralama ya da malvarlığına zarar verme suçunun işlenmiş olması durumunda tehdit suçunun yanı sıra ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunacaktır. Eğer tehdit suçu, terör amacıyla bir terör örgütü çerçevesinde işlenirse o zaman terör suçu gündeme gelecektir ve cezanın ağırlaştırılması gerekecektir.

Tehdit Suçu Unsurları

Tehdit suçunun manevi unsurunu incelediğimiz zaman şunu belirtmeliyiz ki bu suç, genel kastla işlenebilen bir suçtur. Fakat suçun olası kastla da işlenmesi mümkündür ve böyle bir durumda faile verilecek olan ceza indirilmektedir. Aynı zamanda fail, hakkı olan bir husus yapmakla tehdit ettiğini zannediyorsa bu durumda kusurlu sayılmayacaktır. Tehdit suçunun maddi unsuru ise mağdurun ya da yakınlık duyduğu üçüncü bir kişinin TCK m.106’da sayılmış olan hukuksal değerlerine bir zarar verileceği ya da başka bir kötülük yapılacağının mağdura bildirilmesidir. Yani tehdidin gerçekleşmiş olduğunu söylememiz için failin iradesine bağlı olarak gelecekte bir kötülük yapılacağı mağdura bildirilmiş olmalıdır. Dolayısıyla geçmişe dönük herhangi bir bildirim sonucunda TCK 106 oluşmayacaktır.

Gelecekte uğratılacağı belirtilen zarar eğer gerçekleştirilebilir bir niteliğe sahip değilse böyle bir beyan mağdur üzerinde de korku yaratmaya elverişli olmayacağından dolayı tehdit suçundan bahsedilemez. Batıl inançlara dayanılarak mağdurun bir kötülüğe uğratılacağının beyanı halinde de tehdit suçu oluşmayacaktır. Dolayısıyla tehdide konu olan hukuksal değerlere yönelik saldırılar mutlaka gerçekleştirilebilir olmalıdır. Fakat bu saldırının bizzat fail tarafından gerçekleştirilecek olması suçun oluşumu açısından bir önem arz etmez. Yani söz konusu saldırı bir üçüncü kişi tarafından da gerçekleştirilebilir.

Tehditte mağdurun ya da yakınının uğratılacağı bildirilen zararın belirli olması gerekmektedir. TCK 106’nın oluşması için söz konusu zararın gerçekleşmesi halinde bir suçun meydana geliyor olması gerekmemekte; uğratılacağı bildirilen zararın haksız olması yeterli kabul edilmektedir. Bunların yanı sıra tehditten söz edebilmemiz için kötülüğün gerçekleştirileceğinin karşı tarafa bildirilmiş olması gerekmektedir. Eğer kötülük içeren beyan fail değil de bir başkası tarafından failin iradesi dışında iletilmişse bu durumda tehdit suçu oluşmayacaktır. Örneğin, bir arkadaş grubu içerisinde Ahmet’in Mehmet’i sevmemesinin sonucu olarak “Mehmet’i gördüğüm yerde döveceğim” demesi halinde eğer gruptan Mehmet’i tanıyan bir kişi bunu ona iletirse bu durumda tehdit suçu oluşmayacağından Ahmet’in cezalandırılması da söz konusu olmayacaktır.

Tehdit Suçunun Nitelikli Halleri

Tehdit suçunun nitelikli halleri TCK m.106/2’de belirtilmiş olup belirtilen nitelikli hallerden birinin var olması durumunda faile verilecek olan hapis cezası 2 yıldan 5 yıla kadar olmaktadır. Söz konusu nitelikli hallerden ilki tehdit suçunun silahla işlenmesidir. Diğer bir nitelikli hal ise tehdit suçunun kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle işlenmesidir. Buradan anlaşılması gereken, suçun failinin dış görünüş bakımından kim olduğunun bilinmemesini sağlayacak bir biçime gelmiş olmasıdır. Kar maskesi takılması ya da takma sakal kullanılması bu duruma örnek verilebilir. Eğer tehdit suçu iştirak halinde işleniyorsa tüm suç ortaklarının kendilerinin tanınmayacak hale sokmasına gerek yoktur. Diğer failler tanınıyor olsa bile bir fail kendisini tanınmayacak hale sokmuşsa hepsi bu nitelikli halden dolayı yargılanacaktır.

Tehdit suçunun bir diğer nitelikli hali ise suçun imzasız bir mektupla işlenmesidir. TCK 106/2’ye göre nitelikli halin uygulama alanı bulması için mektubun ve bu mektubun “yazı” ile yazılmış olması şartı arandığından dolayı telefon aracılığıyla tehdit bakımından bu nitelikli halin uygulanması mümkün olmayacaktır. Fakat, bu mektubun içerisinde imza olmamasına rağmen kimin tarafından gönderildiği anlaşılıyorsa nitelikli hali uygulamak söz konusu değildir. Failin, sonradan yapılmış olan araştırmalar sonucundan tespit edilmiş olması nitelikli halin uygulanması açısından bir önem taşımaz. Tehdit suçunun bir diğer nitelikli hali ise suçun özel işaretlerle işlenmiş olmasıdır. Buna örnek olarak mağdurun kapısına ölüm işaretinin çizilmesi ya da mağdurun evinin önüne kafatası bırakılması verilebilmektedir. Tehdit suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi de TCK 106 bakımından nitelikli hal olarak karşımıza çıkmaktadır. Tehdit suçunun son nitelikli hali ise, suçun var olan ya da varsayılan suç örgütlerinin oluşturmuş oldukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halidir. Bu konuyu ayrı bir başlık altında tekrar ele alacağız.

Basit Tehdit Nedir?

Basit tehdit, TCK m.106/1’de belirtilmiştir. Suçun basit halinde mağdurun haksız bir zarara uğratılacağı tehditi gerçekleştirilmiştir, fakat mağdurun uğrayacağı zarar ağır bir zarar değildir. Basit tehdit suçu yaşam hakkına ya da malvarlığı hakkına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Malvarlığı, ekonomik değere sahip olan her türlü menkul ve gayrimenkuller ile işletmeleri kapsamaktadır. Örneğin, mağdura “Senin arabanı yakacağım” diye beyanda bulunmuş olan fail tehdit suçunun basit halini işlemiş olacaktır. Basit tehdit suçunun oluşması durumunda mağdurun şikayeti üzerine faile 6 aya kadar hapis cezası ya da adli para cezası verilmektedir.

Sözlü Tehdidin Cezası Nedir?

TCK 106 ceza türü ve sürelerini tehdit suçunun işleniş biçimleri bakımından farklı düzenlemiştir. Dolayısıyla sözlü tehdidin cezası tehdit konusuna göre değişmektedir. Kişi hayata, vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırıda bulunacağından bahisle tehditte bulunmuş ise altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak bir kimseyi malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit etmiş ise sözlü tehdidin cezası altı aya kadar hapis veya adli para cezası olacaktır. 

Tehdit Suçu ve Kavga Sırasında Söylenen Sözler

TCK 106 failin karşı tarafı korkutması yoluyla işlenmektedir. Bu korkutma, mağdurda korkuya yol açacak bir eylemin ileride gerçekleştirileceğinden bahisle yapılmaktadır. Bu anlamda tehdit suçu işlenmiştir diyebilmemiz için bahse konu eylemin uygunluk, elverişlilik ve yeterlilik koşullarını sağlamış olması gerekmektedir. Tehdidin kasten işlenen suçlardan olması dolayısıyla sayılan koşulların yanında failin eyleminde kast unsuru da aranacaktır. Yani fail tehdit suçu oluşturan eylemi gerçekleştirirken bilerek ve isteyerek hareket etmelidir.

Kavga sırasında söylenen sözler kişinin o anki duygu durumu ile düşünülmeden sarf edilen sözlerdir. Kişi bu anlamda birçok tehdit içerikli ifade kullanmış, küfretmiş olabilir. Ancak tehdit suçu Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere kavga sırasında söylenen sözler çoğunlukla kızgınlıkla söylenmiş olup yapılması mümkün olmayan ifadeler barındırmaktadır. Bu durumda kast unsuru gerçekleşmeyeceği gibi eylemin gerçekleştirilmeye elverişli olduğu da söylenemeyecektir. Fakat söylemlerin tehdit suçunun işlenmesi için anılan şartları sağlaması halinde kavga sırasında söylenmesi kastı ortadan kaldırmayacaktır. Bu durumda kavga sırasında kızgınlıkla söylenen sözler için yalnızca indirim söz konusu olabilecektir.

Nitelikli Tehdit Suçu ve Cezası

Nitelikli tehdit suçu TCK 106. maddesinin 2.fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre tehdidin nitelikli halleri şunlardır:

-Silahla

-Kişinin tanınmayacak bir halde olması halinde, imzası mektup yoluyla veya özel işaretlerle

-Birden fazla kişi tarafından birlikte

-Suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak işlenmesi.

Kanun koyucunun bu düzenlemeyi yapmasındaki amaç tehdit suçunun nitelikli hallerinin mağdurda uyandırdığı korku ile savunmasızlık halidir. Bu hallerde failin korkutma gücünün ciddiliği ve yoğunluğu mağdurda ciddi bir kaygı meydana getirmeye elverişlidir. Dolayısıyla fail için suçun işlenmesi de kolaylaşmaktadır.

Nitelikli tehdit suçu cezası suçun basit haline göre daha ağırlaştırılmıştır. Kanunda nitelikli tehdit cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis olarak belirlenmiştir.

Kendini Tanınmayacak Hale Koyarak Tehdit Suçu

Kendini tanınmayacak hale koyarak tehdit suçu maske takmak, kılık değiştirmek yoluyla işlenebilmektedir. Günümüzde internet üzerinden işlenen tehdit suçları da çoğunlukla bu nitelikli hale göre işlenmektedir. Kişi kendisine ulaşılamayacağı düşüncesi ile anonim olarak adlandırılan bir sahte hesap açarak bu suçu kolaylıkla işleyebilmektedir. Kendini tanınmayacak hale koyarak işlenen suç ile mağdur tarafından hissedilen korkunun derecesi tehdidin kimden geldiğinin bilinmemesi sebebiyle artacaktır. Bu nitelikli hal imzasız mektup veya özel işaretlerle de işlenebilmektedir. Söz gelimi imzasız gelen bir mektupla kişinin hayatına yönelen bir tehdidin dile getirilmesi halinde mağdurda uyanacak korku ve panik bariz olacaktır. Yahut bu eylemin yazı veya söz ile değil de kanlı bir bıçak veya silah fotoğrafı gösterilmesi yoluyla yapılması da mümkündür.

Birden Fazla Kişiyle Birlikte Tehdit Suçu

Birden fazla kişiyle birlikte işlenen tehdit suçu mağdurda uyandırdığı korku ve suçun işlenmesindeki kolaylık sebebiyle nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Mağdur, birden fazla kişi tarafından tehdit edildiğinde tek kişi olmasına göre daha savunmasız bir haldedir. Zira suçun bu nitelikli hali oluşturabilmesi için en az iki veya daha fazla kişinin varlığı aranmaktadır. Böylece tehdide konu eylemin gerçekleştirilmesindeki kolaylık da artacaktır. Dolayısıyla birden fazla kişiyle birlikte tehdit suçu işlendiğinde mağdurda meydana gelen korku çok daha yoğun olacaktır.

Akrabalar Arasında Tehdit Suçu

Akrabalar arasında tehdit suçu TCK 106’da özel bir düzenlemeye konu olmamıştır. Tehdidin işlenmesinde gerekli unsurların varlığı ve Yargıtayca belirlenen uygunluk, elverişlilik, yeterlilik şartlarının gerçekleşmesi halinde suç oluşmuş sayılacaktır. Bu sebeple tehdit suçunun akrabalar arasında işlenmesi sebebiyle faile indirim yapılması veya beraatine karar verilmesinin yasal olarak kabulü mümkün değildir.

Silahla Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit suçunun silahla işlenmesi TCK 106’da cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Söz konusu nitelikli hal, silahın mağdur üzerindeki korkutucu etkiyi arttırmış olmasından dolayı daha ağır cezayı gerektirmektedir. Bu nitelikli halin var olduğu söylenebilmesi için silahın mağdur tarafından görülmesi ya da mağdurun bunu hissedebileceği şekilde teşhir edilmiş olması gerekmektedir. Mağdurun yokluğu sırasında silah kullanılması halinde ise nitelikli halin varlığından söz edebilmemiz için silahın mağdurun eşyaları üzerinde ya da yaşadığı yerde emare bırakmış olması gerekir. Örneğin arabasına kurşun sıkılmış olması halinde silahla tehdit suçunun varlığından söz edebiliriz. 

Örgüt İsmi Kullanarak Tehdit Suçu

Tehdit suçunun işlenmesi sırasında ismi kullanılan örgütün illa gerçekte var olması gerekmemektedir. Gerçekte var olmayan hayali bir örgütün isminin mağduru korkutmak maksadıyla tehdit suçunun işlenmesinde kullanılması halinde de suçun nitelikli hali uygulama alanı bulacaktır. Örgüt ismi kullanılarak tehdit suçunun işlenmesi için failin söz konusu suç örgütüne üye olması gerekmemektedir. Fakat eğer fail aynı zamanda bu suç örgütüne üye ise hem suç örgütüne üye olmasından dolayı hem de tehdidin nitelikli halinden dolayı cezalandırılacaktır. Örgüt ismi kullanılarak tehdit suçunun işlenmesi durumunda fail hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı TCK’da belirtilmiştir.

Silahla Tehdidin Cezası Nedir?

Silahlı tehdit, tehdit suçunun nitelikli halini oluşturmaktadır. Dolayısıyla silahlı tehdidin suçu basit tehdide göre daha fazla olacaktır. 

TCK 106 fıkra 2 uyarınca silahla tehdidin cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. 

Mesajla Tehdidin Cezası Nedir?

Mesajla tehdidin cezası sözlü tehdit cezası ile aynıdır. Tehdidin konusuna göre ceza değişiklik gösterecektir. Ancak kişi mesajla tehdit suçunu kendisini tanınmayacak bir hale koymak suretiyle işlerse ceza TCK 106 fıkra 2 kapsamında belirlenecektir. Bilinmeyen numaradan tehdit buna örnek olarak gösterilebilir. Kendisini tanınmayacak hale sokmak suretiyle tehdidin cezası ise iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. 

Ölümle Tehdidin Cezası Nedir?

Ölümle tehdidin cezası TCK 106 fıkra 1 ilk cümlesi uyarınca altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıdır. Ölümle tehdit bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eylemini ifade etmektedir. Bu eylemin silahla gerçekleştirilmesi halinde verilecek ceza iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Tehdit Suçunun Şikayet Süresi

Tehdit suçunun her hali şikayete tabi olmadığından dolayı yalnızca şikayete tabi olan kısma değineceğiz. Tehdit suçunun TCK’da belirtilmiş olan basit halinin işlenmesi durumunda mağdur ya da mağdurlar 6 ay içerisinde şikayette bulunmalıdır. 6 aylık süre, mağdurun fiili ve faili öğrenmesiyle birlikte başlayacaktır. Bu süre içerisinde şikayette bulunmayan mağdur, şikayet hakkını yitireceğinden failin cezalandırılması yolu da kapanmış olacaktır. Tehdit suçunun yalnızca basit hali şikayeti tabi olduğundan dolayı diğer hallerde şikayet şartı aranmamaktadır. Bu suçlar 8 yıl içerisinde ve dava zamanaşımı süresi dolmamak kaydıyla soruşturulabilmektedir.

Tehdit Suçu Şikayete Tabi Midir?

Tehdit suçunun işlenmesi durumunda şikayet üzerine mi yoksa re’sen mi soruşturma ve kovuşturma yapılacağı açığa kavuşturulması gereken konular arasında yer almaktadır. TCK bakımından suçun nitelikli hali ve basit halinin işlenmesi durumunda farklı bir uygulama söz konusu olacaktır. Tehdit suçunun nitelikli hallerinden birinin işlenmesi durumunda soruşturma ve kovuşturma re’sen yapılacak olduğundan şikayet şartı aranmamaktadır. Aynı zamanda TCK 106/1. fıkrasında belirtilmiş olan suçun temel halinin işlenmesi durumunda da şikayet şartı aranmamaktadır. Fakat TCK 106/1-2. cümlesine göre, malvarlığına ya da sair bir kötülük yapılacağına dair  basit tehditte bulunulduğu zaman soruşturmanın yapılması için mağdurun şikayette bulunması gerekmektedir.

Tehdit Suçu Hakkındaki Yargıtay Kararları

Tehdit üzerine Yargıtay’ın kararlarına baktığımız zaman özellikle şunu belirtmeliyiz ki Yargıtaya göre failin sarf ettiği sözlerin ve davranışların “mağdur üzerinde ciddi bir korku yaratmaya elverişli, yeterli ve uygun olması” gerekmektedir. Dolayısıyla beyan edilen her cümle tehdit suçunu oluşturmayacaktır. Aynı zamanda silahla tehdit suçunun mağdurun yokluğunda işlenmiş olduğundan söz edilebilmesi açısından da Yargıtay’ın kabul ettiği bir görüş mevcuttur. Buna göre “silahın, mağdurun evi, arabası gibi daimi kullanımında olan eşyaları üzerinde hasar, iz, emare gibi belirtileri oluşturacak ve bu suretle tehdidin mağdurun üzerinde meydana getirdiği korkunun etkisini arttıracak tarzda kullanılması” halinde mağdurun yokluğu esnasında silahla tehdit suçu işlenmiş olacaktır. Özel işaretlerle tehdit suçu işlenmesi durumunda da Yargıtay’ın pek çok kararı vardır. Yargıtay, idam edilmiş bir kişi yaparak kan izleriyle birlikte gönderen kişinin özel işaretlerle tehditte bulunma suçunu işlemiş olduğuna karar vermiştir.

Tehdit Suçu Yargıtay Kararları

Sair kötülük yapacağından bahisle tehdit suçu: Katılanın kendisiyle birlikte olmadığı takdirde hakkında iftira atacağı ve başka erkeklerle birlikte olduğu dedikodusunu çıkaracağını söylemek suretiyle tehdit etmesi TCK’nın 106/1-2.cümlesinde düzenlenen sair bir kötülük yapacağından bahisle tehdit suçu kapsamındadır. (Yargıtay 4. CD, E: 2009/10651 K: 2011/12046)

Tehdit eyleminin suçla korunan hukuksal yararları ihlal etmeye objektif olarak elverişli olması gerekir: Sanığın “Daha önce seni bıçaklamıştım ucuz kurtuldun. Bu sefer seni öldüreceğim.” Biçimindeki sözleriyle mağduru tehdit ettiği kabul edildiği halde, öfkenin suç kastını kaldıran bir etkisi bulunmamaktadır, bir tehlike suçu olan tehdidin, suçla korunan hukuki yararı ihlal etmeye objektif olarak elverişli olmasının yeterlidir. Ayrıca mağdurun üzerinde korkutucu etki yaratması şartı aranmaz. Tehdit suçunda olgusal bir sorun olan tehdidin ciddi olup olmadığı, eylemin işlendiği ortama, olaya özgü koşullara, tarafların bedensel ve ruhsal durumlarına göre, tehdit edici sözün gerçekleşme olasılığı ve mağdurun iradesini etkileme derecesi ölçüleri içinde tartışılıp değerlendirilerek sonuca varılması yerine salt kavga sırasında öfkeyle sözlerin ciddilik, korkutuculuk özelliği bulunamayacağı hükmü kurulması bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay 2. CD 2/7/2007, 2007/6485, 2007/9889)

Tehdit suçunun oluşması için tehdide konu hukuksal değerlere yönelik saldırının gerçekleştirilebilir olması gerekir: Sanığın “…dua et meslek mensubumsun ve de üstelik resmisin yoksa bana ayak üstü tehditler savuracak adamı burda döverdim.” Şeklinde kabul edilen sözlerinin ileride gerçekleşmesi muhtemel olan bir saldırı niteliğinde olmadığı gözetilmeden… (Yargıtay 4. CD 7/5/2013, 17253/13806)

Failin kastı, tehdit içeren beyanının mağdura iletileceğini kapsamalıdır: Sanığın müşteki ile görüşmesinden sonra müştekinin gıyabında orada bulunan tanığa müşteki hakkında “ben onun kalemini kırdım, daha onu burada yaşatmayacağım, benim ona borcum yok” demesi şeklindeki eyleminde sanığın bu sözleri müştekiye iletme kastının bulunmadığı, iletme kastı olsaydı bu sözleri müştekinin yüzüne karşı da söyleyebileceği… (Yargıtay 4. CD 28.5.2015 E.2015/7543, K.2015/30018)

Tehdit Suçunun Şikayet Süresi

Tehdit suçunun her hali şikayete tabi olmadığından dolayı yalnızca şikayete tabi olan kısma değineceğiz. Tehdit suçunun TCK’da belirtilmiş olan basit halinin işlenmesi durumunda mağdur ya da mağdurlar 6 ay içerisinde şikayette bulunmalıdır. 6 aylık süre, mağdurun fiili ve faili öğrenmesiyle birlikte başlayacaktır. Bu süre içerisinde şikayette bulunmayan mağdur, şikayet hakkını yitireceğinden failin cezalandırılması yolu da kapanmış olacaktır. Tehdit suçunun yalnızca basit hali şikayeti tabi olduğundan dolayı diğer hallerde şikayet şartı aranmamaktadır. Bu suçlar 8 yıl içerisinde ve dava zamanaşımı süresi dolmamak kaydıyla soruşturulabilmektedir.

Tehdit Suçu Şikayete Tabi Midir?

Tehdit suçunun işlenmesi durumunda şikayet üzerine mi yoksa re’sen mi soruşturma ve kovuşturma yapılacağı açığa kavuşturulması gereken konular arasında yer almaktadır. TCK bakımından suçun nitelikli hali ve basit halinin işlenmesi durumunda farklı bir uygulama söz konusu olacaktır. Tehdit suçunun nitelikli hallerinden birinin işlenmesi durumunda soruşturma ve kovuşturma re’sen yapılacak olduğundan şikayet şartı aranmamaktadır. Aynı zamanda TCK 106/1. fıkrasında belirtilmiş olan suçun temel halinin işlenmesi durumunda da şikayet şartı aranmamaktadır. Fakat TCK 106/1-2. cümlesine göre, malvarlığına ya da sair bir kötülük yapılacağına dair  basit tehditte bulunulduğu zaman soruşturmanın yapılması için mağdurun şikayette bulunması gerekmektedir.

Telefonla Tehdidin İspatı Nasıl Yapılır?

Telefonla tehdidin ispatı için mahkemece sanığın kullanımında olan telefon numarasının HTS kayıt raporu istenir. HTS kayıt raporunda kişinin hangi saatte, hangi süre ve hangi numara ile görüştüğünün bilgileri alınarak mağdur beyanına uygunluğu araştırılacaktır. 

Telefonla tehdit suçunun ispatı hususunda bir diğer önemli delil tanık beyanlarıdır. Tanıkların sanık veya sanıklarla olan yakınlığı da dikkate alınarak tehdidin işlenme anındaki beyanları delil olarak mahkemede dikkate alınacaktır. 

Telefonla tehdidin ispatı için telefon görüşmesinin sanıkların rızası hilafına ya da bilgisi olmadan kaydedilmesi hukuka uygun değildir. Telefon görüşmelerinin izinsiz kaydı suç oluşturmaktadır. Bu sebeple mahkemeye hukuka aykırı delil sunulması mümkün olmayacaktır. Ancak geçmiş yıllarda Yargıtay Ceza Genel Kurulunun vermiş olduğu bir karara göre kişinin kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili olarak daha sonra delil elde etme imkanı bulunmadığı ve o anda yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı ani gelişen durumlarda görüşmeyi kayıt altına almak hukuka uygun kabul edilmiştir (Yargıtay Ceza Genel Kurulunun E:2010/5-187, K:2011-131, 21.06.2011). Fakat bu karar delil elde etmek amacıyla telefon görüşmesi başlatıp tahrik suretiyle kişinin yeniden tehdit etmesini sağlamak vb. eylemlerin hukuka uygun kabul edileceği anlamına gelmemektedir. Mağdur yalnızca suçun işlenmesi anında başka bir yolla delil elde etmesi mümkün olmadığında görüşmeyi kayıt yoluna başvurabilecektir. 

Tehdit Ediliyorum, Ne Yapmalıyım?

Tehdit suçu işlendiğinde mağdurun iç huzuru ortadan kaldırılmaktadır. Kişinin huzuru, hukuksal güvenlik duygusu tehdit eylemiyle sarsılmaktadır. Bireyin huzur içinde özgür iradesiyle karar almasını etkileyecek tehdit eylemi önemli bir suçtur ve cezalandırılması gerekmektedir. Bu sebeple “tehdit ediliyorum, ne yapmalıyım” diye düşünen kişiler için vereceğimiz tavsiye kesinlikle tehdide boyun eğmemeleri olacaktır. Tehdide boyun eğmek kişinin özgüvenini de sarsacak sosyal hayatında sorunlar yaşamasına sebep olacaktır. 

Tehdit edilen kimselerin derhal hukuki süreci başlatmaları, mümkünse tanıkları ve diğer delilleri toparlamaları gerekmektedir. Delillerin kaybolmaması, korunması gerekir. Tehdit ediliyorum diyorsanız vakit kaybetmeden Savcılık veya kolluk makamlarına suç duyurusunda bulunmalısınız. Suçun ispatı anlamında tecrübeli bir ceza hukuku avukatından destek almanız bu süreçte faydalı olacaktır.  

Tehdidin bir suç olduğunu ve tehdide boyun eğmenin çözüm olmadığını, hukuki süreç başlatılmadığı takdirde tekrarlayabileceğini unutmamalısınız. Siz de tehdit ediliyorum, ne yapmalıyım diyorsanız Topo Hukuk Bürosu ceza avukatlarına iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 0 / 5. Oy sayısı: 0

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

85 Yorum. Yeni Yorum

 • merhaba acil yardım edin bana birisi beni tehdit ediyor öldürmekle küfür ediyor eşime çocuğuma aileme çok sıkıştırıyor ve birde polis arkadaşı var şikayetçi oldum şimdi resmi polis beni tehdit ediyor eger şikayetimi geri çekmezsem benim hayatımı karartacağını söylüyor bu durumda ne yapmam lazım eşim dışarı çıkamıyor benimde huzurum bozuldu işime bile konsantrre olamıyorumm şikayetçi oldum bu kişiler ceza alır mı 50 ye yakın ağır hakaret ve tehdit msjları bende duruyor

  Cevapla
 • Kamu görevlisim işimden dolayı hakaret ve tehdide uğradım dava açtım dava sonucunda manevî tazminat davası açabilirmiyim ve ne kadarlık tazminat davası açabilirim

  Cevapla
 • merhaba benim patronum beni telefonla ölümle tehdid eti bunu cezasın nasıl olacak

  Cevapla
  • Merhaba Ahmet Bey,

   Tehdit suçunun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. İspatlandırma yönünden eğer delillerinizi doğru şekilde sunarsanız karşı tarafın cezalandırılmasını sağlayabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba , yakın bir akrabamızın aracına Sayın A…. B… Adını yazarak Kendini kolla yazarak şaka maksatlı kağıt yazıp bıraktık, sonrasına kendisine haber vermeyi unuttuk ve polise ihbar etmiş sonradan bunu kendisinden öğrendik ve bizim yaptigimizi söyledik ancak cok kızmış ve şikayetini geri çekmezse eğer cezasi nedir acaba

  Cevapla
 • Merhaba Sokakta duba ile komşu tarafından işgal edilen yere dubaları kaldırarak aracımı park ettim duba koyan şahıs tarafından tehdit ve hakaretlere uğradım bu esnayı tam anlamıyla kayıt altına aldım ve üzerime saldıran şahsı komşular tuttu kavga yada karşı tepki vermeden
  En yakın polis karakoluna giderek şikayetçi oldum karakol dönüşü şahıs ikamet adresim önünde beni nasıl şikayet edersin diyerek bana saldırdı bende kendimi savundum eşi de bina içerisinden sopalar ile çıkıp saldırdı ve mahalleli biZleri ayırdı polis gelene kadar bekledik ve darp raporu oda bende aldık tekrardan ben yaşadıklarımı ve olay görüntülerini şikayet dosyama ekleyip olduğu gibi polise ilettim
  Ancak tehdit ediliyorum anneme ve eşime hakaret ediliyor sürekli kavga oluşturmYa çalışılıyor ne yapmam gerekli sizlere danışmak istedim ,saygılarımla

  Cevapla
  • Merhaba Mert Bey,

   Tarafınıza karşı işlenmiş olan suçlar için öncelikle üzgün olduğumuzu belirtmeliyiz. Darp raporu adı verilen evrağı sunsanız bile karşı taraf sizin de onu yaraladığınızı iddia edebilecektir. Bu anlamda olayın tanıkları yüksek öneme sahiptir. Tehdit edilmeniz ile ilgili herhangi bir mesaj vs. varsa bunları toplayıp savcılığa ayrı bir başvuru yapmanızı ve bu başvurunuzu önceki soruşturma dosyasına bir dilekçe ile bildirmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
   • Merhaba eniştem ablam boşanma davası açtı çekişmeli boşanıyorlar kocasını buna bağlı oalrka telefonun özelde olduğunu bilmeden aradim ve anlaşın iki çocuğunuz bu surecte yıpranıyor dedim bana sen akilmi veriyon bana ev bark benim dedi Bende adalet hakim var gerekeni yapar dedim gitmiş karako beni tehdit etti hakaret etti ağza seni öldürrum diye şikayet etmiş bundan bisey çıkarmi

    Cevapla
  • Abimin boşanma davası vardı. Mahkeme salonundan dışarı çıktık abimle birlikte sonucu öğrendikten sonra kendi kendime Allah’a şükür bu işten kurtulduk dedim. Dayısı benim üzerime yürüdü gel gel buraya gel dedi. Abim ve kardeşim babam oğlum bırak biz çıkalım muhattap olmayalım dedi. Kapıya çıktık bahçede yine aynı şekilde bu iş bitti şükür dedim hellaşşemek istedim ama babası direk üstümüze yürüdü. Sanki bizi dışarıda bekliyor gibi tavrı vardı. Ailesinin diğer bireyleri duruşma salonunda, bekleme yerinde beklemesine rağmen. Kendisi bizim önümüzü kesti. Kendimizi zor koruduk. Kardeşim, abim babama ve bana yumruk salladı. Benim kafama kardeşimin çenesine vurdu. Ardından dayısı ve teyzesi geldi boğazımdan tuttular sıktılar çekiştirdiler. Dayısı kafama vurdu. Polis Yok mu imdat diyerek bağırdım bahçenin içerisine doğru yöneldim. Polisler ve güvenlikler araya girdi. Bu sırada babam bahçenin dışında kaldı. Onun üstüne de yürüdükler. Gözlüklerini kıracağım dedi Dayısı gelin konuşalım dedi olayın basında ben helleşmek istemiştim fakat bunlar sanki bizi hiç darp ermemiş gibi darptan sonra gelin konuşalım dediler Babama dayısı köye gelmeyin sizi köyün deresinde boğarak öldürecem dedi. Babası arabaya bindi kaçarak giderken arabanın kapısını açtı da köye gelmeyin size göstericem köye bir daha giremeyeceksiniz ayak basamayacaksınız dedi. Ardından arabalarına atlayarak kaçtılar. Hem darpa hem de tehditlere maruz kaldık. Ben ve kardeşim darp raporu aldık. Adliye önünde olduğundan kamera kaydını polisler biz dosyaya ekleriz dediler.
   Lütfen bu iki insan cezasız mı kalacak. Kendimizi bundan sonraki süreçte nasıl koruma altına alırız.

   Cevapla
 • Merhaba eski kayınpederim beni telefonumla arayarak beni tüfek ile vuracagını çeşitli iğrenç küfürler ederek ölümle geliyorum sana ölümle dedi ses kaydı alıp sıkayette bulundum davamız açıldı alacağı cezayı merak ediyorum karar ne yönde çıkar
  şimdiden teşekkür ederim.

  Cevapla
  • Merhaba Kübra Hanım,

   Ölümle tehdit suçunun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Davanızı delillendirme aşamasında biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Telefonla tehdit edildim kaydettim. Ben yokkende 6 kisi dukkanima gelip kardesime beni alacaklarini soyleyerek oldurmekle tehdit etti ama bunun bi kaydi yok. Ne yapmaliyim?

  Cevapla
  • Merhaba Gökhan Bey,

   Tehdit suçu telefonda yapılan ses kaydı ile ispatlanabilecek bir suç değildir. Ancak bazı durumlarda Yargıtay ses kaydını kabul etmiştir. Elinizdeki verilerle bir ceza avukatına danışmanız gerekir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Sayın Serdarhan Bey,
  Kardeşim, bir şahıs tarafından hem kendisi, aranarak hem de nişanlısıni ve abisini de telefonla arayarak ve sosyal medya üzerinden de kendisini öldürmekle tehdit etmiş ( sosyal medya üzerinden tehditleri ekran görüntüsü alınarak belgelenmiştir ve arama kayıtlarından da çıkacaktır) , bunun sonucu kardeşimin psikolojisi bozulmuş ve şahıs tarafından öldürülmekten korkarak intihar etmiştir.
  Kardeşimin tehdit edilerek ölümüne sebep olan bu sahsin cezası ne olur?

  Cevapla
 • Eşim boşanma davası açarsan gelir seni öldürürüm dedi. Elimde telefon görüşmesinin kaydı var. Sonuç ne olur

  Cevapla
  • Merhaba Azra Hanım,

   Elinizdeki ses kaydının niteliği eş olmanızdan dolayı değişebilmektedir. Kendisinden tehdit suçundan şikayette bulunabilirsiniz. Ceza hukuku avukatından destek almanızı öneririm.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar ben silahla tehdit olayına karıştım mahkemede şikayetçi olmadık birbirimizden ama hakim mahkemeyi erteledi ve bir sonraki davaya karşı tarafın kardeşini tanık çağırdı acaba buradan ne sonuç çıkar? (Olay ise şöyle oldu: camdan bakıyordum cama doğru yürüdü karşı taraf aşağı indim belimde bıçak vardı beni itmeye başladılar bıçağı çıkardım o sıra annem elimden aldı o da bana çekiçle saldırmaya kalktı, olayı mahkemeye de böyle anlattım ama polisi ilk kendimin aradığını bıçağı zorluk çıkarmadan teslim ettiğimi falan unuttum söyleyemedim bunları da bir sonraki mahkemeye söylesem etkisi olur mu,meşru müdafada bulundum demedim,ilk kez mahkemeye çıktım heyecanlıydım)

  Cevapla
 • Merhaba,
  Kacak bahis sitesinden bahis oynuyordum birgun fazla borclandim ve odemekte zorluk cektim. Sonra bunlar ustune faiz koydular zaten tefecilikte yapiyorlar. Ben odedikce borc artti artik yoruldum kac kere darp ettiler alikoydular ailemi arayip tehdit edip para aldilar. Hala doymadilar. Hala istoyor ve tehdit ediyorlar. Bunlari nasil sikayet edebilirim sikayet edincede aileme zarar verirler diye korkuyorum. Artik hic huzurum kalmadi bunlara para yetostirmekten evime bakamaz oldum. Sahitlerim var silahlada tehdit edildim darpda edildim dedigim gibi. Ne yapmam gerekli nereye sikayet edebilirim. Ettikten sonra zarar gorurmuyum devlet korurmu bu konuda.
  Acil donus yaparsaniz sevinirim

  Cevapla
 • Merhaba Serdarhan Topo bey

  Eski kız arkadaşim benim hakkımda tehdit suçundan şikayette bulundu dosya 2014 yılında açılmıştı sozlu tehdit hiçbir ispat yok sadece yalancı şahitleri var tarafıma herhangi bir bildirimde gelmedi adliye ye gidiyorum herhangi birşey çıkmıyo durum nedir sizce Serdar bey Saygılar .

  Cevapla
 • Merhaba beni 3 bayan sikayet etti silahla tehtit etti diye ama ben ole bisey yapmadim üstüme iftira attilar ve ben onlarin bahsetti mekanda kemera kayitlarini buldum ama polis gittiginde kemera kayitlari silinmiş baska kamera kaydi da yok ne yapabilirim o gece de polisler beni almaya geldiler ve arabamda duran kurusıkı silahim vardi bise varmi arabada dedi ewet var dedim verdim kurusıkıyı ama ben kesinlikle silahla tehdit etmedim gittim kamera kayitlarini baktim polise dedim orada kamera kayitlari var die ertesi gun polis gittigin de kemara kayitlari silinmis ve suan mahkeme acilmis adima ne yapabilirim bu durumda tek guvencem kamera kayitlari idi oda silinmis

  Cevapla
 • Merhaba, 8 yasındaki oğlum sınıfta bir arkadaşına vurmuş.Olaydan benim haberim Yoktu.Annesi sınıfa gelip, seni öldüreceğim,okuldan kaçırıp ellerini ayaklarını keseceğim,Allah bile elimden alamaz vs şeklinde kolunu sıkarak tehdit etmiş.Öğretmenle görüştüm ben Veli ile görüşürüm siz görüşmeyin cevabı aldım.Bu durumda ne yapabilirim ve sonuç alabilir miyim sizce? Teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Eski sevgilim beni ölüm ile tehdit ediyor beni öldürmeden ölmeyeceğini yazdı mesaj yoluyla ve bana kendi sırt çantasında silah bulunduğunun videosunu çekti gönderdi hepsinin kanıtı var aileme kadar aradı bunun cezası ne olur

  Cevapla
 • Kolay gelsin sipariş için yemek söyleyen ve benim kız arkadaşıma gelen taciz mesajı üzerine gittiğim dükkanın sahibini tanıdığım İçin önce konuştuk elemanı geldi biraz konuştuktan sonra üzerime çay bardağı atıp üzerime yürüdü ve o ara polislerin ordan geçmesi sayesinde karakola gittik ifade verdik bugün aldığım bir tebligat ile güya ben paketçiyi tehdit etmişim onun şikayeti üzerine bizde o gün sadece ifade verdik nedense aklımıza şikayetçi olmak gelmedi durum ne olur sizce?

  Cevapla
 • Merhaba,amcam ve oğlu halalarimla babama haber salmış, tarlalari versin yoksa onu da çocuklarını da silah la öldürecem , demiş,(tarlalari bize sattı şimdi parasız geri zorla istiyor) ne yapmalıyız,ne kadar ceza alırlar

  Cevapla
  • Merhaba Hamza Bey,

   Tehdit suçunun cezası temel hal olarak nitelendirildiğinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Tehdit suçunun ispatı ile ilgili ise uzman ceza avukatı ile görüşmeniz tavsiye edilmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Ben alkollü iken bir akrabama mesaj yoluyla seni yakarım diye mesaj attım şikayetçi oldu ne cezası alırım

  Cevapla
 • Merhaba dağa önceden 3 akrabam tarafından silahlı tehtit ve saldırıya uğradım. Ve aynı hafta darp edildim darp raporu alıp karakola şikayette bulundum internetten hakarete uğradım telefondan hakarete uğradım sesini kaydettim ve kayıt ederken kendisine beyan ettim kaudediyorum diye yaklaşıl 3 ay oldu şikayet edeli fakat hala duruşmaya çıkamadık.

  Cevapla
 • Meerhabalar bundan 3 gün önce bir akrabamla evimde oturuyordum mahallemde kendini fedai zanneden birisi önce beni aradı küfür etti cvp vermedim bu mahalleden tasinacaksin dedi sonra camına taş attı ve akrabam aşagiýa indi onada aynı seyleri söyledin yumruk attı bende ayırmak için aşagiya indim banada yumruk attı darp raporu aldım be karşı şahıs bunları inkar etmeden itiraf etti ama karşö tarafında gözünde darp var sizce davam ne durumda olur tésekkurler

  Cevapla
 • Merhaba, ben işgörüşmesindeyken erkek arkadaşımla kavga ettik ve ondaki açık resimlerimi internette paylaşıcam diye beni tehdit etti ben yapma falan diye ağlayıp yalvarırken o sırada iş görüşmesi yaptığım kişi beni sakinleştirmeye çalışıp telefonumu aldı o sırada telefonumda erkek arkadaşımın mesaj sayfası açıktı ve attığım resimler gözüküyordu zorla benim iznim olmadan ben o resimleri programlarla patlatıcam yok edicem diye kendisine attı bağırdım silmeye çalıştım ama izin vermedi sonrasında sildiğini söyledi ama silmemiş ben işe başlıcam diye hesap açtırdık bana hesap kartının resmini ve kimliğin resmini falan almıştı beni o işe yönlendiren arkadaşımın arkadaşıymış o adam dolandırıcıymış bu şekilde bilgilerle insanların üzerinden dolandırıcılık falan yapıyorlarmış sonradan öğrendim ve adam beni heryerden engelledi ulaşamıyorum ona kendisi bana istediğinde ulaştı telefonda kavga ettik ve resimler yedeklenmiş seni canım çekti falan dedi bende küfürler ettim seni şikayet edeceğim dediğim zaman senin whatsappından yollandı onlar birşey kanıtlayamazsın dedi ve o resimleri gidip işe yönlendiren arkadaşıma göstermiş bizde o arkadaşımla kavga edince aileme herkese yaşadığım şehre onları yayın edeceğini söyledi çeşitli küfürler hakaretler etti o adam bana pozlar verdi kendisi çektirdi demiş öyle birşey yok ben sadece erkek arkadaşıma attım ve telefonu bilgisayara bağlayınca ilk hangi tarihte çekilmiş ne olmuş sonraki atılma tarihi gözüküyor bizim evde olduğu gözüküyor ve adam beni aradığında sil dememe rağmen birtürlü o resimleri silmiyor ne yapabilirim bu konu için herkese gösteriyormuş nasıl sildirebilirim nasıl ispatlayabilirim yedekleme yapmış başka yerlere yapmadığından nasıl emin olucam

  Cevapla
  • Merhaba Ceren Hanım,

   Şahsınıza karşı işlenen tehdit suçunun yanında hakaret ve şantaj suçları ile ilgili de suç duyurusunda bulunmanızı tavsiye ederiz. Ancak bundan önce delil toplama anlamında şüphelilerin işledikleri suçları netleştirip elinizdeki verilerle birlikte hareket etmelisiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Mrb annemle beraber alacağımız olan kişiye gittik evine falan gitmedik sakakta görüştük sahisla ve bizi tehdit ediyorlar diye şikayette bulundu ve bir tanık bularak yalan beyanda bulundu bize dava açtı bu konuda ne yapabiliriz bize ceza bir ceza virirlermi ve o gün kendi telefonum ile kayda almıştım bu dedil olarak sunula bilir mi

  Cevapla
  • Merhaba Harun Bey,

   Alacağınızı talep etmeniz suç oluşturmaz. Ancak görüşmelerinizde tehdit suçu unsuru yoksa yalan tanıklık yapan kişi hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Sizi haksız yere şikayet eden kişiye de iftiradan işlem başlatabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba, 4 ay önce abim telefonda ölüm tehdidi aldı sonrasında bu kişi her gördüğü yerde aileme ve abime küfür ediyordu abim ve ailem kişiden şikayetçi oldu karşı taraf suçunu kabul etti ancak bir daha yapmayacağını söyleyince şikayeti geri aldılar. Sonrasında da bu kişi tehdit ve küfürlere devam etti biz tekrar şikayetçi olduk ama savcılık delil yetersizliğinden dava açmadı itiraz için gideceğiz telefon görüşmesi delil olmuyor mu ve biz dava açılabilmesi için hangi yolları izlemeliyiz ? Bütün ailenin psikolojisi bozuldu yardımcı olursanız sevinirim

  Cevapla
  • Merhaba İbrahim Bey,

   Tanık delili tehdit suçunda etkili verilerden biridir. Telefon kayıtlarını (ses kaydı olmadan) tanık ile birleştirirseniz daha doğru bir yol haritası olabilir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
   • telefon kayıtlarını ses kaydı olmadan nasıl sunacağız ? Kayıt etmedik sadece günü ve saatini biliyoruz.

    Cevapla
 • Merhaba,Birgün akşam saatlerinde babamı şiddetli burun kanamasıyla devlet hastanesi acil bölümüne götürdük.Acil görevlileri kanamayı durduramadıkları gibi doktoru da çok geç aradılar ve iki tane KBB uzmanı bulunan hastanede ne icapçı doktor ne de diğeri gelmedi.Biz de hastamızı ambulansla bir üst basamağa sevketmelerini istedik fakat bunu da yapmadılar.Biz de kendi imkanlarımızla hastamızı 45 km uzaklıktaki il devlet hastanesine götürdük.
  İlk hastaneden ayrılırken ben olayın hararetinden dolayı acildeki doktora “eğer yolda izde hastamın başına bir iş gelirse,hastama birşey olursa sizinle görüşeceğiz hem de farklı şekilde görüşeceğiz” ifadelerini kullanmışım.Mahkemedeki ifademde bunları söyledigimi hatırlamadığımı beyan ettim.En sonki duruşmada Hakim bey, olay günü görevli olan acil polisinin ve güvenlik görevlisinin ifadelerine başvurulması kararını verdi.Ben de bir kamu kuruluşunda memurum.Bu davanın sonucu sizce ne olur.Şimdiden çok teşekkür ederim.

  Cevapla
  • Merhaba Tarık Bey,

   İfadelerinizin bir kişinin can veya mal güvenliğine halel getirebilecek nitelikte olup olmadığı tartışılmalıdır. Tehdit suçu ile ilgili uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar , internet üzerinden tanıştığım birisinin ilk zamanlar olmasa da sonradan gerçek yüzünü öğrendim herkesi taciz ettiğini, ve selamı keserek görüşmeyi bıraktım. Bu kişi beni görmedi ve sesimi dahi duymadı, herhangi bir özel iletişim ilgimde yok kendisinde ama takıntı haline getirdi. Onunla konuşayım diye cama çıkarak intihar edeceğini söyleyerek resim çekip atıyor, kafasına silah dayıyor çekip atıyor, asit içmeye çalışıyor boğazını kesmeye çalışıyor resimleyip atıyor. En son bu intihar senaryolarına inanmadığım için beni bularak öldüreceğini söylüyor. Ömrünü beni bulmaya adayacakmış. Kendimi öldürerek senin adını yazacağım bir kağıda diye psikolojik baskı halinde bunu şikayet etsem bir cezası olur mu.

  Cevapla
  • Merhaba Eda Hanım,

   Şahsın intihar etmesi durumunda haksız bir intihara teşvik suçlamasıyla karşı karşıya kalmamanız için tehdit suçundan şikayetçi olmanız faydalı olabilir. Konuyla ilgili bir avukattan hukuk danışmanlığı almanız gerekmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba iyi günler benim calıştığım eski işyerinde calışırken yeni gelen müdür oradaki personelleri teker teker işten cıkarıp daha önce beraber calıştığı personelleri almaya başladı bende bunu tesadüfen öğrendim beni beni işten cıkarmak için sen uyuştrucu kullanıyorsun diyerek cıkarmak istedi bende direndim patrona söyledi patron geldi herkezin içinde bana bağırdı aşşagıladı sanki ben orada calışan değilde 1lira isteyen dilenci muamelesi gördüm onurumu kırdı verin şunun parasını elden diyip cekip gitti toplam 8 buçuk ay calıştım sigortamı 6buçuk ay yatırdı ihbar tazminatımı estedim git başka zaman gel 4 ay içerinde 3 defa gittim ama olumsuz alamadım bende yazıcı aracıyla- beni işten cıkardınız Allah yanınıza bırakmaz diye not yazdım işi yerinin altından attım polislik olduk karakolde notun içerinde patlamamış vermi koymuşşun ve ingilizce de tükenmez kalemle para yada mermi diye not yazmışşın dedi polis ama benim bunlarla bir alakam yok ben bilgisayar yazıcıyla cıkartıp ama onlar tükenmez ile yazılmış. mahkeme kağıdı geldi. kağıtda söyle yazıyor. Alacağını Tahsil Etmek Amacıyla Tehtid Ateşli Silahlar ve bıçaklar ile yazıyor ne alaka ya lütfen beni aydınlatın bu ay sonu mahkeme var sizce ne olur

  Cevapla
  • Merhaba Mustafa Bey,

   Anlaşılan hakkınızda tehdit suçundan yasal işlem başlatılmış. Konuyla ilgili beyanınızın tehdit suçu oluşturup oluşturmadığı ile ilgili ceza avukatı yardımı almanızı tavsiye ederiz. Ayrıca hakaretten suç duyurusunda bulunmanız doğru olacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Avatar
  Süleyman y.
  26 Şubat 2019 14:13

  Merhaba benim aileme tehdit hakaret eden ve daha önceden benim çalıltığım yerde bana saldırıp olaydan sonra benim evde olmadığım zaman da evimin önünde tehtitler savurup aileme küfürler edip oğlunu öldürücem sizde bu evden çıkamıyacaksınız annemw ve kız kardeşime hakaretler edip daha sonra ailem polisi aradıkta sonra başka bir şahıslar şahsı arabaya bindirip götürdüler biz karakola gidip ifademizi verdik bu şahız ceza alıt mı

  Cevapla
 • Silahli tehdit (elimde ufak bir balta) vardi biriyle tartistim ama sahis arabadan inmedi bende 2 metre mesafeden tartistim. Kufur tehdit vs etmedim ama hakkimda silahli tehditten dava acilmis . Davaci adliyede sikayetini geri aldigina dair dilekce verdi sonuc ne olur. Olayla ilgili kamera kaydi da var.

  Cevapla
 • Merhaba
  Kayincom beni sürekli telefon msj yoluyla tehdit ve hareketler etmektedir.
  Senin kafana sıkacağım diyor.isyerinin önünde seni öldüreceğim küfürler ve hakaretler yazarak msj atmaktadır.
  Bunları delil olarak savcılığa suç duyurusunda bulunabilir miyim

  Cevapla
 • merhaba 3 dur komsumla park yeri yüzünden tartısıyoruz bugun bana ya sen ceza evıne gıdersın ya ben dedı polise giddim dılekce yazarsak sanada onada para cezası gelır dedı dogrumudur bu davamda haklı oldugum halde paramı ödicez anlamadım

  Cevapla
 • Selam,bi konuyla ilgili sorucakdım.Chat sitesi gibi bi ortamda,rumuz kullanan kişi hakaret etmişse ve bu hakaretin ekran görüntüsü alınmışsa,bi de üzerine siteden atılmışsa,bu bilgilerle yurt dışında yaşayan birini bula bilirmiyiz?

  Cevapla
 • Mrblar ben eşimle tartışırken birden silahını aldı we kafamda çewirdi yemin ederim seni öldüreceğim dedi sonra silahı sıkmadan silahın kabzasıyla kaşıma we başıma wurdu. Şikayetçi oldum dawa görüldü ama hakim hiç tehdit suçuna dair ceza wermedi konusunu dahi açmadı bende istinafa gittim bu arada eşim polis silahına savcılık el koydu ben şikayetçi olduğum andan itibaren sizce durum ne olur 🙁 saygılar

  Cevapla
 • Merhaba ablamın eski nişanlısı ayrıldıkları için beni annemi ve babamı öldürmekle tehdit ediyor ablamıda kaçırmakla tehdit ediyor sürekli telefonla ailemizdeki herkesi arayarak ve mesajla tehdit ediyor birde sağda solda namusumuza iftirada bulunuyor çoğu ettiği tehdidi ses kaydı ve attığı mesajlar olarak polise verip şikayetçi olduk ama hala tehditlerine devam ediyor sadece uzaklaştırma kararı çıktı mahkemeye çıktığımızda bunun cezası ne olur

  Cevapla
 • Avatar
  Mağduriyet
  7 Nisan 2019 13:33

  Bir mahalle sakini bayan, çocuklarımı ve beni yolda gördüğü zaman tehditler savurup araba sürüyor üzerimize…ilk davada küçük bir maddi ceza aldı fakat bu ikinci olayda durum henüz arabuluculuk aşamasında…ne gibi kısıtlamalar getirebilir, raporda yer verebiliriz ki karşı taraf bizlere bir daha bulaşmasın. Bununla ilgili bir link tavsiyeniz varmıdır?

  Cevapla
 • Merhaba bir tartisma esnasinda esim ablasi ve yigeni ile karsilikli kufurleserek gel lan kesim seni cikmayin karsima vs diye bagirdi bunun gerceklestirme sansi kesinlikle yok ofke ile soylenmis sozler sikayette bulunmuslar cezasi ne olur basit bir kavgadaki gelisi guzel cumleyi koz olarak kullanmislar

  Cevapla
 • Merhabalar Geçen sene borçlu olduğum kişi beni borçtan fazla rakamla icraya verdi bende gidip itiraz ettim ve dava açıldı bu süreç devam ederken birgün kızgınlıkla telefon açıp hem küfür ettim hemde seni gebertirim diye bir cümle kurdum kendisi gidip beni şikayet etti savcılıkta ifademi verdikten yaklaşık 10 ay sonra dava açıldı kendisinin elindeli delil telefonda yapmış olduğu ses kaydı onun dışında yazılı veya yüz yüze bir tehditte bulunmadım bu durumdan ne kadar ceza alırım alsam bile daha önce herhangi bir yargılamam olmadığı için ceza ertelenirmi ?

  Cevapla
  • Merhaba Cenk Bey,

   Telefonda tehdit suçunun ispatı için sunduğu telefon görüşme ses kayıtları geçersizdir. Delil olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Konuyla ilgili hukuki yardım almanız daha iyi olacaktır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Bena eski sevgilim eniştesi tehdit etti ben savcıya şikayet ettim ve bu dava ne zaman açılicak vergi verabilirmisin lütfen

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   18 Temmuz 2019 09:59

   Merhaba Firdavs Hanım,

   Tehdit suçu ile ilgili soruşturmalar sürebilmektedir. O yüzden soruşturmayı takip etmenizi öneririz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba ben türk hava yollarini aradim bir sorun vardi bende bir anlik sinirle arkadaslarima soylicem havalanini arasinlar hepsi farkli ucuslar soyleyip icinde bomba var desinler sizce bir sorun olur mu pismanim da ya tesekkurler.

  Cevapla
  • Merhaba Ömer Bey,

   Tam olarak beyanınız ne oldu ? Tehdit suçu içeren bir beyanınız oldu mu, bunun tespiti için cümleleriniz önem arz etmektedir. Eğer şikayet olursa soruşturma açılabilmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • 18 senedir kiracısı olduğum dükkan sahibi dükkanı satmak istedi alıcı 3. şahıs şart koştu bende kabul etmedim bunun üzerine dükkan sahibinin oğlu beni öldürmekle dağa kaldırmakla tehdit etti müşterilerimin ve komşularımın içinde ana avrat küfür etti ayrıca kira sözleşmemin bitimine 10 ay var ne yapmam gerekiyor bilgi verirseniz

  Cevapla
  • Sayın kiracı,

   Söz konusu şahıs veya şahıslar hakkında tehdit suçundan ve ayrıca hakaret suçundan suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Kiracının tahliyesi konusu ile ilgili ayrıca bilgi almanızı öneririz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Iyi günler.yurtdışından birisinden telefonla mesaj olarak tehdit alıyorum. Bu tehdit için kanıt olurmu? Ve şikayetim halinde türkiye ye girer girmez tutuklanirmi ?

  Cevapla
  • Merhaba Servet Bey,

   Mesajla tehdit de tehdit suçunun bir görünüş biçimidir. Mesajlar tek başına çoğu zaman delil olmamakla beraber yan bir delil ile desteklendiğinde etkili olduğunu söyleyebiliriz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba küçük bir marketim var bir akşam saat 8 sularında bir erkek üç kadın dükkanıma saldırdı saldırı sırasında dükkanda annem ve babam vardı ikisine darp edip dükkanımı dagıttılar gerekli bütün raporları aldım kamera kaydı da var bu şahısların cezası ne olur şimdiden teşekkürler

  Cevapla
 • Konya’da bir alacağım var alacağımı almaya gittim babasından ısrarla çok zor durumda olduğunu evime de maaşıma haciz geldiğini bankalarla çok büyük sıkıntılar yaşadığımı aile düzenimin bozulduğunu 16 aydır Beni oyaladığını Ve bir hafta öncesine verdiği senedin tarihi geçtiğini söyledim yanında kimse yoktu benim yanımda arkadaşım vardı ağzıma silah dayadı ve senide buraya yatırırım babamın canını sıkma dedi Bu dünyada beklemiyorsan göndereyim öbür dünyada bekle dedi ne yapmalıyım sizce cevap için de teşekkür ederim benim yanımdaki arkadaşım şahit ama mezarlıkta olduğu için olay kamera kaydı yok

  Cevapla
  • Merhaba Yalçın Bey,

   Tarafınıza karşı işlenen tehdit suçuna karşı tanık ciddi bir delildir. Usulüne uygun bir dilekçe ile savcılığa başvurup şikayet etmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhabalar, komşum bana tehdit ve hakarette bulunmuştu( ağır küfürler ve ” seni buraya gömeceğim, bir daha asla buradan geçemeyeceksin…” ). Tanığım da var. Şikayette bulunduk ve davayı kazandım. Şimdi manevi tazminat davası açmak istiyorum. Ne kadar talep edebilirim ya da ne kadar alabilirim?
  Bu arada kendisi hakaretten 1300 tl para cezası, tehditten 3 yıl hapis cezası aldı ama ceza ertelendi ( 5 yıl ).
  Şimdiden teşekkürler

  Cevapla
  • Merhaba Nurcan Hanım,

   Tehditten dolayı manevi tazminat davası açmanız durumunda manevi tazminatın miktarı hakim takdirinde olacaktır. Yargıtay ve üst mahkemelerin bu konudaki kararlarından faydalanarak aşağı yukarı bir rakam çıkarılabilir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • merhaba,
  Eski bir iş yaptığımız insan iş yerimi telefonla arayarak seni ve kardeşini vurdurucam diye bizi tehdit etti.
  Bu konuşmanın ses kaydı ile savcılığa başvurursam , tehdit eden kişinin cezası ne olur.?

  Cevapla
 • Merhaba ben reşit değilim anonim bir hesap sosyal medyadan bana cinsel ilişki sırasındaki videolarını akrabalarına atacağım senin adına hesaplar açtım dedi böyle bir video yok ama ben yüzümün gözükmediği bir videoyu benmişim gibi göstermesinden korkuyorum konuşmanın ekran görüntüleri bende var şantaj ya da tehdit
  sayılır mı ne yapmam gerekir

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   17 Temmuz 2019 11:23

   Merhaba Dilara Hanım,

   Sizin olmayan bir videonun yakınlarınıza gönderileceği konusunda söylem de internet üzerinden tehdit suçu oluşturmaktadır. Suç duyurusu yapabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba tartisirken is yerinde kızgınlıkla kufur ve seni vururum dedim ceza alırmıyım

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   4 Kasım 2019 07:57

   Merhaba Ahmet Bey,

   “Seni vururum” ifadesi tehdit suçu oluşturacaktır. Şikayet halinde ceza alabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba nisanlimin eski esi tarafindan saldiriya ugradim anneme ve bana hakaret etti yanimda 10 yasinda yegenimde vardi bu durum benim icin bir arti olur mu sahis icin savci tarafindan vucut butunlugune zarar tehdit ve hakaret suclari kesinlesmis karar olarak verilmis 2 ay sonra davamiz var nasil bir yol izlemeliyim ve manevi tazminat davasi icin dava sonuclandiktan sonra mi basvuru yapmaliyim?

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   11 Aralık 2019 12:04

   Merhaba Elif Hanım,

   Tehdit suçu tarafınıza karşı işlenmiş bir suç ise davayı siz, yeğeniniz için veli veya vasisi açabilmektedir. Ayrıca tehdit suçu sebebiyle manevi tazminat davasını tehdit suçundan açılmış ceza davası kesinleştiğinde açmanızı öneririz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Şaka yoluyla söylenen tehtid tehdit sayılır mı?

  Cevapla
 • Merhaba eski sevgilim beni ölüm ile tehdit ediyor ne yapmalıyım

  Cevapla
 • Mrb vatandaşda alacagjm vardı elimde senedi vardı icra ya koydum sahısın kendi aracı vardı araca icra takibi yaptırdım İcra ya verdikten sonra tanımadığım kişiler tarafından otudugum adresın önğnde tehtid edildim savcılıga suç duyurusunda bulundum savcılık kamera kaydı veya sahit varmı dedı yok dedim kovuşturma ya yer olmadıgına dair karar çıktı alacagım olan sahısın arkadası bana mesaj attı 4 gün önce bu senet işini konusalım dedi bende tamam dedim benim oturduğum evin oraya geldı ama 3 arabayla gelmişler evin önünde ben evden görüyordum alacaklı oldugum kişi adımı soyadımı söyleyerek aile me bana agıza alınmayacak küfürler ettılwr ondan sonra polisi aradım geldi alaxaklı oldugum kişi kaçtı 2 tane şahısı aldı karakola gitti bende gittim sahıslardan 1 ni tanıdım beni tehdid de gelen şahıs tutanak tutuldu karakoldan çıkıyorum bana borçlu olan sahıs karakolun bahçesınde bıçak çekti polisler yakaladı bu yapılanlardan dolayı ceza alırmı bu şahıslar

  Cevapla
 • Tartışma esnasında terbiyesiz adam diyen birine sadece”Kadın olmasan yapacağımı bilirdim” ifadesi tehdit olarak degerlendirilirmi?

  Cevapla
 • Merhabalar kayın biraferim beni silah la kafama sıkmakla öldürmekle ve erkeklik organımı kesmekle ve karşıma çıkmasın kafasına sıkacam sözleri ile tehdit etmiştir delilli ve şahitlidir.
  K2ndisinin euhsatlı silahı vardır. Bunun hükmü ne olur sizce .
  İlk tehdit kafana sıkacağım watsap yazısı 6 aylıl süreci doldu bunun la ilgili şikayette bulunabilirmiyim hala.
  Hükmü ne olır sizce
  Kendiai askeri personel

  Cevapla
 • Benim oğlumu 2 ay önce okulda öğretmeni tokat atti bende savciliga ve milli eğitime şikayette bulundum bi sonuç çikmadi şait yok diye ondan sonra çocuğuma okulda piskolojik baski yapildi devamlı okuldan atacaklarını soylediler oğluma ve eşimi devamlı aradılar ögretmenler yine bi olaydan sonra bende okula gittiğimde müdürle konuşmaya tartisma çikti öğretmen de bini şikayet etmiş tehdit suçundan iftira atmış yargıya taşınıyo ama ben tehtid etmedim sözde çıkışta görüşürüz demişim ne yapabilirim

  Cevapla
 • Merhabalar

  Yazlığımızın karşısında yerlisi olan komşumuzun evi var geçen sene biz bahçemizde misafirlerimizle gülüyoruz diye kapımıza gelip tarafımıza hakaret etmiştir. Aramızda laf dalaşı olmuştur ama konu bu şekilde kapatılıp konuşup görüşme yapmıyorduk kendileriyle.

  Daha sonra bizde ortam bozulmasın diye daha dikkatli olmaya çalıştık. Ancak bu sene bize hakaret eden komşumuz (Babamın kapımızın önündeki ağaçları sularken hiç bir sebep yokken) Babama küfür edip silahını göstererek tehdit etmiştir( sebebide kapımızın önüne çıkmayacakmışız). Bu durum farklı farklı bi kaç kere daha sözlü olarak tahrik edici sözlerle devam etti.

  Bu konu ile ilgili nasıl bir yol izlemeliyiz.

  Teşekkürler

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü