Vasiyetnamenin Açılması
1
(1)

Yazımızda vasiyetnamenin açılması davası, dilekçe örneği,  vasiyetnamenin açılmasına itiraz ve süresi, vasiyetname nasıl açılır ve vasiyetname açıldıktan sonra ne yapılır gibi sorularınıza cevap verecek bir içerik hazırlamayı ve sizlere bu  konular hakkında bilgilendirmeyi amaçladık. Topo Hukuk Bürosu miras hukukuna dair çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca sizlere yardımcı olması açısından bir de vasiyetname açılması davası dilekçe örneği eklemiş bulunduk.  

Vasiyetname, en başta tek taraflı irade beyanıyla oluşturulan ölüme bağlı bir hukuki tasarruftur. Vasiyetnamenin geçerliliği için birtakım şartların varlığı gerekmektedir. Konumuza geçmeden önce miras hukukunun konusunu oluşturan vasiyetnamenin yazılması ve açılması sırasında da miras hukuku avukatı ile çalışılmasını tavsiye ederiz. Miras, hayatımızı etkileyen önemli konulardan bir tanesidir. Miras hukuku avukatı gerekli prosedürler hakkında bilgi sahibi olacak ve gerekli işlemleri hızla ve hukuka uygun şekilde başlatacaktır. Aşağıda siz değerli müvekkillerimize vasiyetname ve vasiyetnamenin açılması nasıl olur, bunlardan bahsettik. İşte merak ettikleriniz: 

Vasiyetnamenin Açılması Davası Nedir?

Vasiyetnamenin açılması davası hakkında yazdığımız bu makaleye vasiyetname nedir sorusundan başlıyoruz. Vasiyetnaeme; bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge vasiyetname olarak tanımlanır. Vasiyetname ölüme bağlı bir tasarruftur. Tek taraflı irade beyanı gerektirir. Mirasçıların vasiyetnameden haberdar olması gerekmemektedir. Vasiyetname ölüm ile beraber hüküm ve sonuç doğuracaktır. Kişi ölümünden sonra yapılmasını istediği arzularını dile getirecek varsa mirasını paylaştırabilecektir. Bu istek ve arzular ve paylaşım belli bir kişiye yöneltilmeyebilir. Kanunen hazırlanmış vasiyetnamenin birtakım geçerlilik koşulları bulunmaktadır. Kişi ayırt etme gücüne sahip olmalı ve en az 15 yaşını doldurmuş olmalıdır. İrade beyanı geçerli olmalıdır. Vasiyetnamenin hukuka aykırı olmaması gerekir. Ayrıca kanunen belirtilmiş şekil şartlarına da aykırılık bulunmamalıdır.

Vasiyetname hakim veya noter gibi resmi memur önünde yapılabilir. Şartlar sağlanmışsa kişi kendi de yazılı ya da sözlü beyanda bulunarak vasiyetname yapabilecektir. Vasiyetnamenin açılması davası öncesinde vasiyetnameden bahsettik. Vasiyetnamenin açılması konusu Medeni Kanun (MK)’un alanına girmektedir. MK madde 595, mirasbırakanın ölümünden sonra ele geçirilen vasiyetnamenin derhal sulh hakimine teslim edilmesi gerektiğini öngörmüştür. Kanuna göre sulh hakimi “teslim edilen vasiyetnameyi derhâl inceler, gerekli koruma önlemlerini alır; olanak varsa ilgilileri dinleyerek terekenin yasal mirasçılara geçici olarak teslimine veya resmen yönetilmesine karar verir. Görevli hakim mirasbırakanın yerleşim yerindeki sulh hakimidir. İlgililer vasiyetnamenin açılması sırasında dilerlerse hazır bulunmak üzere çağrılacaktır. Buraya kadar vasiyetnameden ve vasiyetnamenin açılmasından bahsettik. İşte vasiyetnamenin açılması için açılacak davaya vasiyetnamenin açılması davası denmektedir.  Vasiyetname işlemleriniz için profesyonel anlamda destek alacağınız Topo hukuk bürosu miras avukatı ile iletişime geçiniz.

Vasiyetname Nasıl Açılır? 

Vasiyetname nasıl açılır? Vasiyetnamenin açılması için sulh hakimine ulaştırılması gerekir. Mirasbırakanın ölümünden sonra onu saklayan kişi hakime ulaştırmakla yükümlüdür. Vasiyetname mirasbırakanın ölümünden sonra bulunduğunda derhal sulh hakimine ulaştırılmalıdır. Vasiyetname eğer noterde düzenlendiyse hakime ulaştırma görevi notere aittir. Ulaştırmadığı takdirde doğacak zararlardan sorumluluk vasiyetnameyi bulana ya da düzenleyen görevliye ait olacaktır. Vasiyetnamenin açılması için Sulh Hukuk Mahkemesine vasiyetnamenin açılması için dilekçe verilmesi gerekmektedir. Hakim vasiyetnameyi açıp, okumak ve içeriğini incelemek zorundadır. Hakim bu işlemleri bir ay içerisinde yapmalı ve ilgililere bu süre içerisinde vasiyetnamenin içeriğini aktarmalıdır. Vasiyetnamenin ilgililere aktarılması için hakim ilgili herkesi çağıracaktır. İlgili kişiler dilerlerse vasiyetname açıklanırken orada hazır bulunma hakkına sahiptir ancak bu bir zorunluluk değildir.

Vasiyetname açıklanırken hazır bulunmayan ilgililer kendileriyle ilişkili konuların taraflarına tebliğ edilmesini isteyebilir. Belirtmemiz gerekir ki vasiyetnamenin açılması sırasında ilgililerden hiçbiri hazır bulunmasa dahi vasiyetname açılacaktır. Peki vasiyetnamenin açılmasından sonra ne olur? Vasiyetname açıldıktan sonra veraset ilamı verilecek, eğer geçerlilik şartlarında bir problem çıkmamış ise vasiyetin tenfizi aşamasına geçilecektir.  

Vasiyetnamenin Açılması Usulü 

Vasiyetnamenin açılması usülüne uygun vasiyetnamenin geçerli olup olmadıklarına bakılmaksızın tesliminden bir ay içerisinde açılmalıdır. Vasiyetnamenin açılmasında görevli, mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hakimidir. Görevli mahkeme ise mirasbırakanın ölümden önce son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesidir. Sulh hakimi vasiyetnameyi açacak, inceleyecek ve ilgililere okunmak üzere çağıracaktır. Vasiyetnamenin okunması mirasçıların ya da ilgililerin gelmesine bağlı değildir. Vasiyetname ile tapuda işlem yapılabilmesi için sulh hakimince incelenmesi zorunludur. Hiçkimse gelmese dahi vasiyetname açılacaktır. Açıldıktan sonra mirasçı ya da vasiyet alacaklılarına ilgili kısmın örneği tebliğ edilmelidir. Yasal mirasçılar veraset ilamı talebinde bulunabilirler. Veraset ilamı mirasçılık belgesidir. Yani mirasın kime hangi pay ile bırakıldığını belgeler. Medeni Kanun madde 598’e göre mirasçılar ve vasiyet alacaklıları vasiyetnameye 1 ay içinde itiraz edebileceklerdir. Eğer bu süre zarfında itiraz yapılmazsa mirasçılara veraset ilamı verilecektir. Kanunun ilgili maddesinin devamında mirasçılık belgesinin geçersizliğinin ileri sürülebileceği belirtilmiştir. Ayrıca ölüme bağlı bir tasarruf olan vasiyetnamenin iptaline ilişkin dava hakkının saklı tutulduğu da öngörülmüştür. 

Vasiyetnamenin Açılması Davası Dilekçe Örneği 

Vasiyetnamenin açılması davası dilekçe örneği olarak aşağıda belirtilmiştir;

……………….SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : 

KONU : Vasiyetnamenin açılması talebi 

AÇIKLAMALAR :

1- Davacı müvekkilin annesi 03/08/2018 tarihinde vefat etmiştir. Vefatından sonra işyerinde kendi el yazısı ile düzenlenmiş, imzalanmış vasiyetnamesi bulunmuştur.
2- Söz konusu vasiyetname bulunduğu tarihten itibaren derhal mahkemenize sunulmuştur. Mahkemenizin sunulduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde vasiyetnameyi açması, mahkemeye çağırılacak mirasçi ve ilgililer huzurunda okunmasını talep ederiz.
 

HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu, HUMK ve diğer yasal nedenler.

DELİLLER: Her türlü delil 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle mahkemenize sunulan vasiyetnamenin açılması, okunması ve yerine getirmesini davacı vekili olarak arz ve talep ederim.
 

Davacı Vekili
Av. …

Vasiyetnamenin İptali

Medeni Kanun madde 598, mirasçıların ve vasiyet alacaklılarının mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa, kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilebileceğini öngörmüştür. Bu itiraz, vasiyetnamenin iptali için gerekli şartların varlığını beyan eder. İtiraz beyanı ile vasiyetname iptal edilmeyecektir. Ancak veraset ilamının miras alacaklısına verilmesini önlemek sonucunu doğuracaktır. Ayrıca ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.  

Vasiyetname açıldıktan sonra ne yapılır, vasiyetnamenin tenfiz edilmesi gerekmektedir. Tenfiz, açıklanan irade beyanının uygulanması anlamına gelir. Ancak bazen bazı durumlarda vasiyetnamenin uygulanması mümkün olmayabilir. Bu durumlarda vasiyetnamenin iptal edilmesi gerekecektir. Vasiyetnamenin yukarıda belirtmiş olduğumuz şartlara uygun yapılmaması iptali gerektirmektedir. Yani vasiyetnamenin 15 yaşından küçük veya ayırt etme gücü bulunmayan kimse tarafından yapılması, kanunda belirtilen şekil şartlarına uyulmaması, vasiyetnamenin içeriğinin kanuna ve hukuka aykırı şartlar taşıması, vasiyetnameyi hazırlayan kimsenin tasarruf ehliyetine sahip olmadığı konular üzerine düzenlemeler yapmış olması vasiyetnamenin iptaline sebep olabilecektir. Vasiyetnamenin aldatma korkutma yanılma halleri altında hazırlanmış olması da bir iptal sebebi olarak karşımıza çıkacaktır. Mirasçılar ya da vasiyet alacaklıları geçerlilik şartlarına uygun bir vasiyetnamenin iptalin talep edemezler. Aksi halde belirtilen bu şartların bir ya da birkaçına uygun hazırlanmamış bir vasiyetnamenin iptali için mirasçılarla beraber vasiyet alacaklıları da talepte bulunabilecektir. 

Vasiyetnamenin iptali, vasiyetnameye itiraz, vasiyetnamenin tenfizi gibi konular ile ilgili bir miras avukatından danışmanlık almanızı tavsiye ederiz. Konu ile ilgili uzman bir avukat, sürecin daha hızlı ve rahat ilerlemesi noktasında kendisini gösterecektir. Bu konularda hukuki bir sorununuz varsa Topo Hukuk Bürosu’na iletişim sayfasından ulaşabilirsiniz. Tecrübeli miras hukuku avukatlarımızla hukuki problemlerinizi çözmek adına hizmet vermekteyiz. Bunların yanında vasiyetname düzenlemek için de büromuzdan destek alabilirsiniz.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi almanız için aşağıda bulunan makale linklerini bıraktık, tıklayarak yazılarımıza ulaşabilirsiniz;

Vasiyetnamenin iptali

Vasiyetnamenin tenfizi

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 1 / 5. Oy sayısı: 1

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

4 Yorum. Yeni Yorum

 • Avatar
  Nusrettin D.
  2 Eylül 2019 00:06

  Kolay anlasılır bir acıklama tesekkür ederim

  Cevapla
 • Babam 15 kasım 2002 tarihinde vefat etti, 26.kasım 2019 tarihinde vasiyetin açılması için sulh hukuk hakimliğinde mahkeme var, babama ait bilinen hiç bir malvarlığı yok, ayrıca vasiyetinin olduğuna dair bir bilgimizde yok,noter ihbarı ile vasiyetin açılması davası açılmış, nasıl bir hukuki süreç bizi beklemekte bilgi verirseniz memnun olurum. teşekkürler.

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü