ecrimisil davasi

Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Nedir?

Ecrimisil nedir? Ecrimisil kısaca haksız işgal tazminatı olarak tanımlanabilir. Daha detaylı açıklamak gerekirse; haksız işgal tazminatı (Ecrimisil) bir taşınmazın zilyetliğini izin ve yetkisi olmayarak tasarrufunda bulunduran kimseye karşı açılacak dava neticesinde hükmedilecek tazminattır.

Ecrimisil Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik madde 4’te tanımlanmıştır. Yönetmeliğe göre Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle İdare tarafından talep edilen tazminatı da ifade etmektedir. Ecrimisil talep edilirken işgalcinin kusuru ya da İdarenin bu işgalden bir zararı olup olmadığı önem taşımamaktadır. Yönetmeliğin ilgili maddesinin e bendinde ise işgalci tanımlanmıştır. Buna göre idarenin izni olmaksızın Hazine taşınmazının zilyetliğini;

-Ele geçiren,

-Elinde tutan,

-Söz konusu malı kullanan

-Tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişiler fuzuli şagil yani işgalcidir.

Haksız işgal tazminatı; haksız işgalden doğan zararı, kullanmadan doğan zararı ve mal malikinin yahut zilyetin yoksun kaldığı karı kapsamaktadır. Bu yoksun kalınan kar çoğunlukla kira bedeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte tazminat için izinsiz inşaat yapmak, malı izinsiz kullanmak, idareye ait bir binayı işgal etmek örneklerini vermek de mümkündür.

Ecrimisil Nasıl Alınır?

Ecrimisil davası ile haksız işgal tazminatı, ecrimisil nasıl alınır? Ecrimisil davasında haksız işgali ve işgalin süresini ispat yükü mal sahibi davacıdadır. İspat amacıyla tapu ve vergi kayıtları incelenecektir. Yapılacak keşifler ve gerek olursa bilirkişi incelemesi ile Ecrimisil bedeli tespit edilecektir. Yargılama sırasında belirlenecek olan bedel davalı tarafa ecrimisil ihbarnamesi ile gönderilecektir. Ecrimisil davasına itiraz da mümkündür. Haksız işgal bedeline davacı tarafından süresi içerisinde itiraz edilebilecektir.

Ecrimisil Bedeli Neye Göre Belirlenir?

Ecrimisil bedeli nasıl hesaplanır, neye göre belirlenir? sorularının cevapları ile devam ediyoruz. Haksız işgal tazminatı hesaplanırken taşınmazın işgalden önceki haliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınacaktır. Bununla birlikte taşınmazın imar durumu, yüz ölçümü, niteliği, konumu, verimi, altyapı hizmetlerinden yararlanmış olup olmadığı gibi hususlar ecrimisil bedeline etki edebilecektir. Ecrimisil nasıl hesaplanır dediğimizde bedelin belirlenmesi saydığımız bu durumların birlikte değerlendirilmesiyle gerçekleşecektir. Ecrimisil bedelinin tespitinde aynı yerde bulunan taşınmazların kira bedelleri ya da varsa emsal ecrimisil bedelleri de göz önüne alınacaktır.

Ecrimisil Davasının Şartları Nelerdir?

Ecrimisil davasının şartları nelerdir? Ecrimisil yani haksız işgal tazminatı söz konusu olabilmesi için şunların gerçekleşmesi gereklidir: Bir malın haksız şekilde, kötü niyetli olarak sahibinden izinsiz şekilde kullanılması. Ayrıca dava açılmadan önce durumun bir ihbarname ile işgalciye bildirilmesi gerekmektedir.

Sayılan bu ecrimisil şartlarına göre ecrimisil talep edilebilmesi için davalının davaya konu taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olmaması gerekmektedir. Kötüniyetli olması şartı ise TMK 995.maddede “iyi niyetli olmayan zilyet” olarak belirlenmiştir.

Peki haksız işgal nedir? Ecrimisil şartlarından haksız işgal, sahibinin rızası dışında malın zilyetliğini ele geçirmek, tasarrufunda bulundurmak olarak belirtilebilecektir. Haksız işgali gerçekleştiren her zaman üçüncü kişi olmayabilir. Mirasçılar arasında ecrimisil davası da mümkündür. Mirasçılar arasında ecrimisil miras kapsamındaki taşınmazların bazı mirasçılar tarafından kullanılması ve diğer mirasçıların bundan faydalanamaması suretiyle karşımıza çıkmaktadır. Mirasçılar arasında açılması halinde ecrimisil davasında ihtar şartı aranmamaktadır.

Ecrimisil Davası Nasıl Açılır?

Haksız işgal tazminatı davasının hukuki zeminini TMK 995. madde oluşturmaktadır. İlgili maddede iyiniyetli olmayan zilyetin tazminat yükümlülüğü düzenlenmiştir. Buna göre iyi niyetli olmayan zilyet haksız alıkoymadan dolayı hak sahibine verdiği zararları ve elde ettiği ya da elde etmeyi ihmal ettiği ürünleri tazmin etmelidir. İşte ecrimisil davası bu maddeye dayanılarak açılabilecektir.Ecrimisil dava dilekçesi adı verilen evrak ise ecrimisil davası açılırken gerekli olan belgelerden bir tanesidir. Ecrimisil dava dilekçesi davacının iddiasına dayanak olan açıklamaların yanında dava konusu değeri de içermelidir.

Ecrimisil davası istihkak veya haksız el atmanın önlenmesi davaları ile birlikte açılabilir. Bununla birlikte diğer davalardan bağımsız, tek de açılabilecektir. Ecrimisil davası açılması için öncelikle haksız işgali yapan kişiye ihbarname çekilmesi gerekmektedir. Böylece haksız işgal durumu işgalci gerçek ya da tüzel kişiye bildirilecektir.

Ecrimisil Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Ecrimisil davası görevli mahkeme, dava malvarlığına ilişkin olduğundan, Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Ecrimisil davası yetkili mahkeme ise genel yetki kurallarına tabi olup HMK uyarınca taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Ecrimisil Davasında Zamanaşımı

Ecrimisil davası zamanaşımı süresi 5 yıldır. Yani ecrimisil geriye dönük olarak en fazla 5 yıl için istenebilecektir. Unutulmamalıdır ki davanın süresi içinde açılmaması halinde hak kayıpları meydana gelebilecektir. Ecrimisil davası Yargıtay Kararları da ecrimisil davalarının 5 yılda zamanaşımına uğrayacağı esasını benimsemiştir.

Ecrimisil Davası Harç ve Mahkeme Masrafları

Ecrimisil davası 2018 yılı başvurma harcı 35,90 TL’dir. Ecrimisil davasında celse harcı binde 2,27 olup karar ve ilam harcı ise anlaşmazlık konusu değer üzerinden binde 68,31 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların yanında davacı tebligat, keşif harcı avansı, bilirkişi ücreti ve diğer iş ve işlemler için mahkeme masraflarını da ödeyecektir. Ecrimisil davasında avukat ile anlaşılmış ise avukatlık ücreti ödeyeceğini de unutmamak gerekir. Avukatlık ücreti anlaşılan avukata göre farklılık gösterecektir.

Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) Davasını Kimler Açabilir?

Haksız işgal tazminatı işgalci kimseden talep edilebilecektir. Dolayısıyla ecrimisil davası idare ya da malın asıl sahibi tarafından açılacaktır. Malın asıl sahibi bakımından paylı mülkiyette paydaşların her birinin tek başına dava açabileceğini söylemek de mümkündür.

Ecrimisil Davasında Avukat Gerekli Midir?

Ecrimisil davasında avukat gerekli midir sorusu dava açmak isteyen kimselerin merak ettiği sorulardan bir tanesidir. Ecrimisil davasında avukat tutmak zorunlu olmamakla birlikte davanın detaylı olması ve detayların önemi bakımından faydalı olacaktır. Çünkü haksız işgal itibarıyla tazminat talebi niteliği bakımından oldukça karışık ve hukuki bilgi birikimi gerektirmektedir. Dava süreci bir avukatla yürütülmese dahi ecrimisil dava dilekçe örneği yazımında avukattan yardım alınması talebin doğru iletilmesinde yardımcı olacaktır.  Sonuç olarak ecrimisil davasında alanında uzman bir avukata danışmak hak kayıplarının önlenmesi bakımından yararlıdır.

Topo Hukuk Bürosu olarak uzun yıllardır gayrimenkul ve tazminat hukuku ile ilgili gerek avukatlık gerekse hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Ecrimisil davası ve detayları ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları Topo hukuk bürosu iletişim numaralarımızdan veya e-mail adresimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Yayım tarihi: 3 Kas 2018