Konkordato İlanı Nedir, Nasıl Verilir?

Konkordato Nedir?

Konkordato nedir ? İcra ve İflas Kanunu madde 285 ve devamında düzenlenmiştir. Ticari durumu sarsılmış olan şirket ile alacaklılarının alacaklarını belirli bir plan dahilinde almaları konusunda vardıkları anlaşma olarak tanımlanabilir. Kısa bir örnekle açıklamak gerekirse; borçlu borcunun %75’ini ödeyebilecek olup yalnızca bu kadarını taahhüt ediyor. Alacaklıyla vardığı anlaşmayı mahkemece onaylatıp borcun taahhüt ettiği kısmını ödemekle borcun tamamından kurtuluyor. Bu anlamda konkordatoyu yeniden yapılanma olarak görmek mümkündür.Konkordato talebi anlaşan borçlu ve alacaklı tarafından Asliye Ticaret Mahkemesine yapılacaktır.

Konkordato İlan Etmek için Şartlar

Konkordato şartları nelerdir ve hangi şartlarda ilan edilebilir sorularını cevaplandırdık. Borçlunun vadesi gelmiş olan borçlarını ödeyememesi ya da ödeyememe tehlikesi altında bulunması gerekmektedir. Bu şartların varlığı halinde alacaklıyla anlaşılarak görevli mahkemeye konkordato talebi için başvurulabilecektir. Mahkemeye yapılan başvuru ile konkordato talebine eklenecek belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir.

Konkordato Süreci

Konkordato süreci oldukça yorucu ve teknik bilgi gerektiren bir süreçtir. Aşağıda süreci maddeler halinde sizlere açıkladık;

1) Konkordato talebi: Bu aşamada borçlu ile alacaklı mahkemeye konkordato talebi ile başvurmaktadır.

2) Geçici mühlet kararı: Bu aşamada mahkeme gerekli görmesi halinde borçlunun malvarlığına tedbir kararı koyabilir ve geçici olarak konkordato komiseri atar. Komiserin görevi, işletmenin faaliyetlerini sürdürmek, ara rapor hazırlamak ve borçluyu denetlemektir.

3) Kesin mühlet kararı: Olumlu sonuçlanacağı düşünülen konkordato için kesin mühlet verilir. Bu aşamada ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanamayacaktır. Komiser görevine devam edecek ve borçlu rehin tesis etmek, kefil olmak gibi işlemleri onun izni olmadan gerçekleştiremeyecektir. Kesin mühlet aşaması sona ermeden önce borçlunun borcunu ödeyebilecek durumda olması ve durumunun iyileşmesi halinde konkordato süreci sonlandırılabilir.

4) Alacaklıların Toplanması: Bu aşamada yapılacak bir toplantı ile borçlunun borcunu nasıl ödeyeceği kararlaştırılacak olup Konkordato Projesi oluşturulacaktır. Söz konusu toplantı komiser başkanlığında yapılacak olup borçlunun katılımı zorunlu kılınmıştır.

5) Konkordatonun Tasdiki ve İlanı: Mahkemenin borçlunun konkordato talebini değerlendirdiği aşamadır. Eğer bu aşamada mahkeme tarafında konkordatonun reddine karar verilirse, re’sen iflas kararı da verilebilir. Talep kabul edilirse borçlunun borcunu nasıl ödeyeceği ile alacaklıların alacaklarının ne kadar miktarından vazgeçtikleri değerlendirilir. Bu aşamada iki ayda bir mahkemeye rapor vermesi amacıyla kayyım atanacaktır.

6) Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları: Konkordato, mahkemece tasdik edilmesiyle artık bağlayıcı hale gelecektir.

7)  Fesih: Kötüniyetle sakatlanan konkordato, kötüniyetin kanıtlanması halinde tamamen feshedilir. Konkordato projesince kendisine ödeme yapılmayan alacaklının mahkemeye başvurması halinde ise kendisi hakkında yani kısmi olarak konkordatoyu feshettirebilmesi mümkündür.

Konkordato İlanı Nasıl Verilir?

Konkordato ilanı geçici mühlet kararından sonra mahkemece verilecektir. Buna göre geçici mühlet kararı Ticaret Sicili Gazetesinde ve Basın-İlan Kurumu’nun resmi ilan portalında ilan olunacaktır. Ardından derhal şu ilgililere bildirilecektir: tapu müdürlüğü, ticaret sicili müdürlüğü, vergi dairesi, gümrük ve posta idareleri, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, mahalli ticaret odaları, sanayi odaları, taşınır kıymet borsaları, Sermaye Piyasası Kurulu ve lazım gelen diğer yerler. Böylelikle konkordato ilanı verilmiş olacaktır.

Konkordato Süresi Ne Kadardır?

Konkordato süresi ne kadardır ve mühletine itiraz edilebilir mi soruları konkordato üzerine merak edilen sorulardan bazılarıdır. Konkordato süresi 287 ve 289. maddelerde belirlenmiştir. Bu süre öncelikle geçici mühlet, daha sonra kesin mühlet olarak karşımıza çıkar. Geçici mühlet 3 aydır. Fakat 3 aylık süre dolmadan önce borçlu ya da komiser tarafından yapılan başvuru neticesinde mahkeme bu süreyi 2 ay daha uzatabilecektir. Geçici mühlet her halde 5 ayı geçemez.

Geçici mühlet aşamasından sonra kesin mühlet kararı verilecektir. Kanuna göre mahkeme kesin mühlet kararını geçici mühlet süresi içerisinde verecektir. Bu süreçte borçlunun borçlarını ödeyebileceğine kanaat getirilirse borçluya 1 yıllık kesin mühlet verilir. Son olarak kesin mühletin 6 aya kadar uzatılabileceğini de belirtmek gerekecektir. Tüm sürelerin kullanılması halinde süreç 23 aya kadar çıkabilmektedir.

Konkordatoya itiraz, konkordato mühletine itiraz mümkün mü? sorusu ise şu şekilde cevaplandırılabilmektedir: Kanuna göre alacaklılar ilândan itibaren yedi günlük süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebileceklerdir. Fakat kesin mühletin kabulü ile mühletin kaldırılması talebinin reddine ilişkin kararlara itiraz mümkün olmayacaktır.

Konkordatonun Sonuçları

Konkordatonun kabul ve ilan olunmasından sonra kesin mühlet aşamasına geçileceğini belirtmiştik. Peki kesin mühlet aşamasının sonuçları yani konkordato sonuçları nelerdir? Konkordato sonuçlarını alacaklılar bakımından şu şekilde sıralamak mümkündür:

1) Kesin mühlet içerisinde hiçbir takip yapılamaz, başlamış takipler durur. İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz. Zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemez.

2) Konkordato projesinde aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece alacaklara faiz işlemesi durur.

3) Konkordato mühletinden önce alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak da mühletin verilmesinden sonra doğmuş ise devir hükümsüzdür.

4) Konusu para olmayan alacaklar para alacağına çevrilerek komisere bildirilecektir.

5) İİK m. 206 birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar hakkında haciz yoluyla takip yapılabilecektir.

6) Takas İİK m. 200 ve 201’e tabidir.

7) Hacizli mallar hakkında 186. madde hükmü uygulanır.

Konkordatoda Kesin mühletin rehinli alacaklar hakkında sonuçları:

1) Rehinle tesis edilmiş alacaklar hakkında rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilecektir. Başlatılmış olan takiplere devam edilebilecektir. Ancak rehinli malın satışı gerçekleştirilemeyeceği gibi takip nedeniyle muhafaza tedbirleri de alınamayacaktır.

Konkordatoda Kesin mühletin sözleşme bakımından sonuçları:

1) Borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına veya borcu muaccel hâle getireceğine dair hükümler borçlu konkordato yoluna başvurduğu halde uygulanmayacaktır.

2) Borçlu konkordatonun amaca ulaşmasına engel teşkil eden sürekli borç ilişkilerini komiserin görüşü ve mahkemenin onayı ile feshedebilir. Bu bağlamda ödenecek olan tazminat da konkordato projesine dahil edilecektir.

Konkordatoda Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları:

1) Komiserin gözetimi dahilinde borçlu işlerine devam edebilecektir.

2) Borçlu mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen bile devredemeyecek, takyit edemeyecek ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacaktır. Ancak mahkeme bu işlemler hakkında alacaklılar kurulu ile komiserin uygun görüşünü almış ve karar vermiş ise işlemler yapılabilecektir. Aksi halde borçlunun tek başına yaptığı bu işlemler hükümsüzdür.

3) Borçlu bu hükümlere yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranış sergilerse mallar üzerindeki tasarruf yetkisini kaybedecektir.

Konkordato ile İflas Erteleme Arasındaki Farklar

Konkordato iflas ertelemeye alternatif midir? Kaldırılan iflas erteleme kurumunun yerine konkordato mu gelmiştir? İflas ertelemenin 669 sayılı KHK ile kaldırılması sonucunda konkordato uygulaması artış göstermeye başladı. Günümüzde her ne kadar konkordato iflas ertelemeye alternatif, yeni iflas erteleme gibi bilinse de aralarında birtakım farklar bulunmaktadır. Konkordato ile iflas erteleme arasındaki farklar:

  1. İflas erteleme için yalnızca sermaye ve kooperatif şirketleri başvurabilecekken konkordatoya tüm borçlular başvurabilecektir. Konkordato talebini iflas isteyebilecek alacaklılar da yapabilmektedir.
  2. İflas ertelemede iyileştirme projesi, konkordato için ise konkordato projesi gereklidir.
  3. İflas ertelemede borçlunun tasarrufu ortadan kalkarken konkordatoda borçlunun tasarruf ehliyeti devam etmektedir.
  4. İflas ertelemesine mahkeme tarafından karar verilirken alacaklıların rızası aranmamaktadır. Ancak konkordatonun mahkeme tarafından onaylanabilmesi toplantıya belli bir sayının katılmış olmasına bağlıdır.
  5. Konkordato mühletince faiz işlemeyecektir fakat iflas ertelemede faiz işler.
  6. İflas ertelemeye borca batık şirketler başvurur. Konkordatoya ise borcu vadesinde ödemeyen yahut ödeyemeyecek durumda olanlar başvurabilecektir.
  7. İflas erteleme kural olarak 1 yıl olsa dahi 5 yıla kadar çıkabilmektedir. Konkordato daha kısa sürecektir.
  8. İflas erteleme konkordatoya göre daha maliyetlidir.
  9. Konkordatoda borçlu borcundan tamamen kurtulur fakat iflas ertelemede alacağının tamamını alamamış kimse borca batık olanı takip edebilecektir.
  10. Son olarak belirtmek gerekir ki konkordato devam ederken iflas erteleme kurumu tamamen kaldırılmıştır.

Konkordato Alacak Kaydı Nedir?

Konkordato ile borçlarını ödeyemeyecek durumda olan borçlu ve alacaklıları bir anlaşmaya varmaktadır. Buna göre alacaklı alacağının bir kısmından vazgeçmekte borçlu da borcunu ödeme taahhüdü altına girmektedir. Buna göre alacaklının alacağını kaydettirmek amacıyla Konkordato Komiserliği’ne bir dilekçe yazması gerekmektedir. Böylece konkordato mühleti verilen borçlunun bu süreç sonunda ödemesi gereken borçlar yani alacaklıların alacakları kaydedilecektir.

Konkordato Alacak Kaydı Nasıl Yapılır?

Konkordato alacak kayıtları hakkında hükümler İİK 230-236. maddelerde düzenlenmiştir. Buna göre iflas idaresi iddia olunan alacakları değerlendirecektir. Değerlendirme sonucunda alacaklıları ilan yoluyla haberdar edecektir. Konkordato alacak kaydı ise sıra cetvelinin hazırlanmasında tasfiye memurlarına dayanak oluşturacaktır. Konkordato tasfiye memurları, alacaklıların incelemesine hazırlayacağı sıra cetvelinde ticari defterlere ve alacak kayıtlarına dayanacaktır.

Konkordato alacak kaydı dilekçesi örneği:

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NE

BEYANDA BULUNAN :  (Alacaklı)

VEKİLİ :

BORÇLU :

Yukarıda ismi belirtilmiş ve hakkında konkordato mühleti verilmiş olan borçludan müvekkilimin ………………………… tutarında alacağı bulunmaktadır.

Müvekkilimin alacağının kaydedilmesini ve ilgili işlemler için yukarıdaki adresimize bildirim yapılmasını vekaleten saygıyla talep ederim.

…/…/…

Alacaklı Vekili

Konkordato Sonucunda İşçi Alacaklarının Durumu

Konkordato ilan eden şirket hakkında takip yapılamaz ve başlatılan takipler durur. Peki konkordato işçi alacakları bakımından nasıl değerlendirilecektir? Konkordato işçi alacakları bakımından Kanunda istisna öngörülmüştür. İşçi alacakları imtiyazlı alacaklardır. Dolayısıyla konkordato öncesinde doğmuş ücret, kıdem, ihbar tazminatı alacakları için işçiler icra takibi başlatabilecektir. İşçi alacağı için başlatılan takiplere devam olunabilecektir. Konkordato ilan eden şirketten ücret alacağı olan işçinin üç aylık ücreti Ücret Garanti Fonundan ödenecektir. Fakat bunun haricinde alacağı olan işçi konkordato sürecine dahil olmalı ve alacağını belirtmelidir.

Konkordato İlanı ve Sürecinde Avukat Desteği

Konkordato ilanı ve süreci borca batık durumda olan şirketler açısından ciddi bir önem arz etmektedir. Bu süreçte konkordato projesi hazırlanacak ve diğer birçok belge ile birlikte mahkemeye sunulacaktır. Sürecin ve gerekli belgelerin hazırlanması, toparlanması ve  mahkemeye eksiksiz olarak sunulması gerekmektedir. Avukat desteği ile konkordato talebi veya konkordatoya itiraz halinde yapılacaklar hakkında bilgi sahibi olmanız faydalı olacaktır. Sürecin alanında uzman avukatlar ile yürütülmesi şirketler için hayati olabilmektedir.

Konkordato projesi örneği, konkordato ön proje örneği hazırlanması, konkordato talebi ile mahkemeye başvurulması sürecinde uzman avukatlarımızdan hukuki destek almak için iletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz.

Konkordato Nedir, Nasıl İlan Edilir? – Avukat Serdar Han TOPO

Avukat Serdar Han TOPO ile Hukuki Soru-Cevap Serisi – 20. Bölüm’de Av. Serdar Han TOPO konkordatonun ne olduğunu ve nasıl ilan edildiğini değerlendirdi.

Konkordato iflasa tabi şirketlerin borçlarını…

Yayım tarihi: 22 Kas 2018