(0212) 679 32 53

Marka Patent Avukatı

Marka patent avukatı; marka ve patent hukuku ile ilgili tüm konu ve yasalara hakim, ulusal ve uluslararası piyasada markalarla ilgili düzenlemeleri takip ederek, edindiği bilgiyi en güncel şekilde sunabilecek düzeyde olan, markaların tescili veya tescilsiz kullanımı sayesinde kazanılmış olan hukuki hakları koruyan, markaların piyasadaki hukuk dışı kullanımlarını engelleyen, markalar ile ilgili dava çeşitlerinde müvekkillerini temsil eden; “Türk Patent Enstitüsü” (TPE) nezdinde marka başvuruları, işlemleri ve itirazlarını yapmaya yetkili olan kişilerdir. Bu işlemlerin takibini yapabilmek için Hukuk Fakültesi’nden mezun olup avukat unvanını haiz olmak yeterli gelmediğinden, iki senede bir yapılan “Marka Vekilliği Sınavı”na avukatların katılımı yüksek olmaktadır.

 

Kısaca şöyle diyebiliriz ki; markalarla ilgili konularda, ilgili kişileri temsil eden, danışmanlık yapan ve haklarının korunması için gerekli girişimlerde bulunan ve işlemleri yürüten kişiye Marka Patent Avukatı denilmektedir. Marka avukatının başvurabileceği tek bir kaynağının bulunmaması; marka kavramının geniş kapsamlı olması ve marka ile ilgili yapılacak işlemlerin farklı türlerde olmasının bir neticesidir. Bu nedenle marka avukatlarının, marka hukuku konusunda sürekli bilgilerini tazelemesi ve her hukuk dalı ile ilgili mevzuata hakim bir yapıda olması gerekmektedir.

 

Şöyle ki; öncelikli olarak çok iyi bilinmesi gereken mevzuat, “Telif Hakları Kanunu”dur. Bu mevzuat, telif hakları veya fikri hakları olan bir eser üzerinde sahip olunabilecek mali ve manevi hakların tamamıyla ilgilidir. Ülkemizde markaların tabi olduğu ve konumuz avukatlarının sık sık başvurduğu mevzuat, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir. Bu KHK’nin gayesi, markaların korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Ayrıca belirtilmelidir ki Türk Ticaret Kanununun “haksız rekabet” kavramı tanımlanarak, marka konusunda yaşanabilecek olan haksız ihlaller de bunun içine dahil edilmiştir.

 

Böylelikle çıkan sonuç; bir marka avukatının sadece KHK ve telif kakları ile ilgili olan mevzuata değil, ticaret hukuku mevzuatlarına da hakim olması gerekmektedir. Özetleyecek olursak; marka hukukunun başta fikri mülkiyet hukuku olmak üzere, ticaret hukukunun çeşitli alt dallarıyla ilgili olan ve medya, telekomünikasyon, moda, otomotiv, ilaç, elektronik, teknoloji, finans gibi her bir farklı sektör için önem arz ettiği aşikârdır. Bu kadar hayatın içinde karşılaşılan marka kavramının bu konuyla ilgili işlemlerinin, deneyimli bir avukat tarafından yapılması gerektiği fikri kaçınılmazdır.

 

 

Marka Nedir?

Marka; bir işletmenin ürünlerinin ve hizmetlerinin başka bir işletmenin ürün ve hizmetlerinden ayırmaya yarayan -tabela da dahil olmak üzere her türlü iş evrakında kullanılan- ayırt edici işaret, simge, sözcükler, logolar, harfler ve sayılardır. Fikir ve Sınai Hukuk’taki eser kavramının içinde yer alan bir kavram olup, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda tanımlanmıştır. Markadan söz edebilmemiz için tescil işlemi şarttır. Belirlenen ve tescil edilmeye hazır olan marka ile aynı ya da ayırt edilmesi güç oranda benzer olan bir markayı araştırma, sorgulama ve değerlendirme işlemi profesyonellik gerektiren bir husus olup, araştırma sonucunda tescile engel teşkil edecek bir nedenle karşılaşılmaması durumunda marka tescili için başvuruda bulunulması gerekir.

 

 

Marka Tescili

Marka olarak tescil edilemeyecek işaretler:

 

  • Ürünün şeklini içeren işaretler,
  • Ürünlerin; cins, çeşit, nitelik, kalite ve değerini gösteren ibareleri, ürün ya da hizmetlerin coğrafi kaynağını ve zamanını içeren markalar,
  • Kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve yetkili mercilerce yasak konulmuş armalar, amblemler,
  • Ticaret alanında genel olarak herkes tarafından kullanılan, belirli bir meslek, sanat ya da ticaret grubuna bağlı olanları ifade eden adlandırmalar,
  • Aynı ürün ya da hizmetler için daha önce tescil edilmiş ya da tescil için başvurusu yapılmış markalar,
  • Ürün ya da hizmetin kaynağı, niteliği üretim yeri ya da coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltıcı nitelikte olan markalar,
  • Yetkili mercilerden kullanılmak için yasaklanmış olan markalar,
  • Tanınmış markalar,
  • Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
  • Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.

 

Tescil için gerekli belgeler ise; tescil başvuru formu (marka sahibi tarafından doldurulması zorunludur), tescil başvuru ücreti (tescil edilecek markanın sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir),  tescil edilecek marka örneği veya logo.

 

Marka Tescil Avukatı

 

Marka tescili, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini korumaya yönelik bir sistemdir. Kaba bir tabirle, özel yasa ile getirilen korumadan yararlanma amacı güdülmektedir. Başkası tarafından kullanılan tescilsiz bir markanın, hak sahibi olmayan bir kişi tarafından tescil için başvuru yapılması veya tescil ettirilmesi hallerinde, gerçek marka hak sahibinin itiraz etme veya dava açarak tescili iptal ettirme yetkisi vardır.

Marka tescilinin gerçekleşmesi için önemli olan, kullanılması arzulanan markanın başka kimseler tarafından tescil ettirilmemiş veya kullanılan markalardan ayırt edilebilecek şekilde farklı olmasıdır. Bu tescil işlemi ile ürün listesi hazırlanırken, gerçek iş konusuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde ürün listesinde yazılı mallarda markanın kullanılmasının zorunlu olup fakat kullanılmadığı her ürün için, istek üzerine mahkemece iptal edilebileceği de unutulmamalıdır.

 

 

Marka ve Patent Alanında Hizmet Veren Hukuk Büromuzun Hizmetleri

Topo Hukuk Bürosu, fikri ve sınai haklar hukuku kapsamına giren her türlü konuda, hukuki danışmanlık, hazırlık ve çalışmalar yaparak sizlere yardımcı olmaktadır. Sunduğumuz hizmetler arasında; marka, patent ve tasarımlarla ilgili her türlü davalar; başvurusu ve tescil; başvuruya itiraz; yenileme ve devir; markada unvan ve adres değişikliği; marka hakları ihlalinin takip edilmesi ve marka hakları tecavüzünde ihtiyat-i tedbir, baskın ve el koyma; marka, patent ve tasarım rehni, lisansı ve haczi gibi işlemler yer almaktadır.

 

Sunduğumuz bu hizmetler içerisinde hukuk büromuza başvurulan hukuki uyuşmazlıkların başında, piyasada tanınmış ancak marka olarak tescil edilmemiş işaret, kelimeler veya logolar gelmektedir. Bu tür kötü niyetle gerçekleşen durumlarda dava, marka hukuku avukatı tarafından, tescilin hükümsüzlüğü olarak konu edilmektedir. Daha açık bir ifade ile; fikri hakkın ihlali veya kötü niyetli tescil durumunda; tecavüzün sonlandırılması ve bu kötü niyetli tescilin iptali ile TPE nezdindeki başvurulara itiraz edilmesi, yapılan itirazlara cevap verilmesi ve TPE tarafından başvuruların reddi halinde “Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu”na itiraz edilmesi gibi hizmetler, alanlarında öngörülü, uzman ve deneyimli avukatlarımız tarafından sunulmaktadır.

Marka ve Patent Hukukunda Avukat ile Çalışmanın Faydaları

Marka avukatına başvurulması durumunda, marka hukuku ile ilgili uyuşmazlıklar çözülmekte ve markaların tescil edilmesi işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca, koruyucu hukuk ve danışmanlık hizmetleri talep edilmesi halinde, ihtilaf ve hukuki sorunların doğmadan tespitinin yapılması sağlanır. Böylece, uyuşmazlıkların daha sonra büyük hukuki uyuşmazlık olarak karşınıza çıkması önlenir. Sahip olduğumuz yüksek vizyon ve misyon ile müvekkillerimize -TPE nezdinde temsil hizmetinin yanında- bir de genel mahkemelerde görülmesi gereken diğer davalarda da Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku kapsamında avukatlık hizmeti sunmaktayız.

 

Daha ayrıntılı bilgi, danışma ve randevu için iletişim bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.

 

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşın, herkes bilgilensin:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply