Patent Davası Nedir? Nasıl Açılır? Gerekli Belgeler Nelerdir?

 1. Topo Hukuk
 2. Fikri Mülkiyet Hukuku
 3. Patent Davası Nedir? Nasıl Açılır? Gerekli Belgeler Nelerdir?
marka patent avukati 1

Patent Davası Nedir?

Patent davası nedir, patent davaları nelerdir sorularını cevaplandırmadan önce öncelikle patent nedir sorusunu cevaplandırmak gerekmektedir. Patent bilimsel ve teknik bir buluşun kime ait olduğunu gösteren resmi belgedir. Patent belgesi aynı zamanda patent sahibinin birtakım haklara sahip olduğunu da gösterir. Buna göre patent hakkı sahibi patent konusu buluşunu kullanma, üretme, satma, ithal etme haklarına sahiptir.

Patent hakkı ile ilgili açılan davalara genel olarak patent davaları denir. Marka patent davaları ikiye ayrılır: Patent iptali davası ve patent hakkının korunması davaları.

Patent Davası Nasıl Açılır?

Patent davası nasıl açılır sorusunun cevabı açılacak dava türüne göre değişiklik gösterecektir. Dolayısıyla patent davalarının neler olduğunu ve bunların nasıl açılacaklarını ayrı ayrı incelemek gerekir:

Patent İptali Davası

Patent iptali davası esasında bir patentin hükümsüzlüğü davasıdır. Patent hükümsüzlük hallerinden birinin veya birkaçının birlikte bulunması durumunda durumdan zarar gören kişi tarafından patent iptali davası açılabilir. Patent iptali davasında davalı taraf sicil kaydında adı görünen kişidir. Patent davası zamanaşımı süresi 5 yıl olup yetkili ve görevli mahkeme davalının ikamet ettiği yer ihtisas mahkemesidir.

Patent hükümsüzlük halleri 4 tanedir:

 1. Kanunda sayılan patent verilebilirlik şartlarını taşımayan patentler durumun ispatı halinde iptal edilir. Kanunda sayılan patent verilebilirlik şartları patent konusu buluşun bir yenilik doğurması, buluş vasfına sahip olması ve sanayiye uygulanabilir olmasıdır.
 2. Patentin uygulamaya koyulabilmesi için gerekli tanım ve açıklamalar mevcut değilse durumun ispatı halinde patent iptal edilir.
 3. Patent başvuru kapsamı dışına çıkan patentler iptal edilirler. Patent başvuru kapsamının dışına çıkan haller şunlardır: Patent konusu buluşun kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olması, mikrobiyolojik işlemler ve bu işlemler sonucunda elde edilen ürünler hariç olmak üzere bitki ve hayvan üretimine yönelik biyolojik işlemler, teşhis ve tedavi yöntemleri ile cerrahi müdahaleler, insan öğelerinden birinin keşfi, klonlama ve genetik değiştirme işlemleri.
 4. Patent sahibinin patent isteme hakkının olmadığının ispat edilmesi durumunda patent iptal edilir.

Patent Hakkının Korunması Davaları

Patent hakkının korunması davaları patent hakkına yapılan bir saldırı durumunda ortaya çıkar. Buna göre patent hakkının korunması davaları şunlardır: Tecavüzün tespiti davası, tecavüzün durdurulması ve önlenmesi davası, tecavüzün giderilmesi davası, maddi ve manevi tazminat davası.

Patent hakkının korunması davalarını açacak olan kişi patent sicil kaydında adı görünen kişidir. Davalı tarafta ise patent hakkına tecavüzde bulunan kişi veya kişiler yer alır. Durumun gereğine göre hangi patent hakkının korunması davasının açılacağı ve bu davanın nasıl açılacağına patent davaları konusunda uzman bir avukata danışılarak karar verilmelidir. Zira patent avukatı patent hakkının korunması davalarından birkaçının birlikte açılmasını müvekkili açısından daha avantajlı da bulabilir. Topo Hukuk Bürosu uzman avukatları patent iptali davasında ve patent hakkının korunması davalarında yıllardır profesyonel destek vermektedirler.

Marka Patent Dava Örnekleri

Marka patent davaları patent iptali davasından ve patent hakkının korunması davalarından ibarettir. Buna göre marka patent dava örnekleri 5 tanedir:

 1. Patent iptali davası. Patent hükümsüzlük hallerinden birinin veya birkaçının birlikte bulunması durumunda açılacak davaya patent iptali davası denir.
 2. Tecavüzün tespiti davası. Patent hakkına yapılan tecavüzün mahkeme tarafından tespit edilmesi için açılan davaya tecavüzün tespiti davası denir.
 3. Tecavüzün durdurulması ve önlenmesi davası. Patent hakkına yapılan tecavüzün durdurulmasının ve olası bir tecavüzün önlenmesinin hâkimden talep edildiği davaya tecavüzün durdurulması ve önlenmesi davası denir.
 4. Tecavüzün giderilmesi davası. Patent hakkına yapılan tecavüzün sonuçlarının giderilmesi için açılan davaya tecavüzün giderilmesi davası denir.
 5. Maddi ve manevi tazminat davası. Patent hakkının saldırıya uğramasından doğan zararları tazmin etmek için maddi ve manevi tazminat talep edilen davaya maddi ve manevi tazminat davası denir.

Marka Patent Davası Dilekçesi

Marka patent davası her patent davası türü için ayrı ayrı yazılır. Dilekçede davalı ve davacı tarafların gerçeğe uygun belirtilmesi ile yetkili ve görevli mahkemenin doğru yazılması dilekçenin ve dolayısıyla da davanın kabulü için büyük önem arz etmektedir. Dilekçe açıklamaları ve dava sürecindeki iddia ve savunmalar ise davadan istenilen sonucu almak açısından önemlidir. Marka patent davası dilekçesi uzman bir avukat tarafından yazıldığında daha iyi sonuç alınacaktır.

Marka Patent Davası Avukatı

Marka patent davalarında bir marka patent davası avukatı ile birlikte çalışmakta fayda vardır. Zira marka patent davası avukatı gerek aldığı hukuki eğitim gerekse de konuyla ilgili tecrübesinden dolayı marka patent davalarını en iyi şekilde yönetecek olan kişidir. Topo Hukuk Bürosu uzman marka patent avukatı patent iptali davasında ve patent hakkının korunması davalarında müvekkillerine en iyi hizmeti vermek için çalışmaktadırlar. Daha ayrıntılı bilgi için danışma formunu doldurarak iletişime geçebilirsiniz.

Yayım tarihi: 23 Oca 2019