Uluslararası İcra Takibi ve Alacak Tahsili Nasıl Yapılır?

  1. Topo Hukuk
  2. İcra Hukuku
  3. Uluslararası İcra Takibi ve Alacak Tahsili Nasıl Yapılır?
uluslar arasi alacak tahsili nasil yapilir

Uluslararası icra takibi ve uluslararası alacak tahsili, genellikle uluslararası şirketlerle ticaret yürüten ithalatçı ya da ihracatçıların karşılaştığı bir sorundur. İthalat ya da ihracat yapan firmalar yabancı firmaya dava açmak konusunda avukata ihtiyaç duymaktadırlar. Her ne kadar yaptıkları ticaretin kendilerine düşen kısmını yerine getirse de yabancı uyruklu şirket çeşitli bahanelerle borcun kendilerine düşen kısmını yerine getirmemektedir. Kanun koyucu bu sıkıntıların yaşanmasına engel olmak adına uluslararası ticaret hükümlerini düzenlemiştir.

Uluslararası icra takibi işlemleri ihracattan doğan alacakların tahsil edilememesi durumunda da önemli hale gelmektedir. İhracat alacaklarının tahsili hukuki destekten yoksun olan ihracatçılar için büyük bir problem haline gelebilecektir. Zira burada sözleşmelerin, belgelerin eksik hazırlanması, yabancı ülkenin hukukunun yeterince bilinmemesi ihracatçı için negatif etki yaratmaktadır.

Uluslararası İcra Takibi ve Alacak Tahsilatı Nasıl Yapılır?

Uluslararası icra takibi ulusal icra takibine benzemekle birlikte çeşitli durumlarda farklı hükümler doğuracaktır. Bu bağlamda yetki konusunu incelemek gerekecektir. HMK m. 17’de belirtildiği üzere tacirler oluşabilecek uyuşmazlıklar konusunda yetkili mahkemeyi belirleyebilirler. Bu yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları ise; sözleşmenin yazılı olarak yapılması, uyuşmazlığın kaynaklandığı hukuki ilişkinin belirli veya belirlenebilir olması ve yetkili kılınan mahkeme ya da mahkemelerin gösterilmesi şartı aranmıştır. Böyle bir sözleşmenin bulunmaması halinde ise MÖHK 24/4’e göre karakteristik edim borçlusunun işyeri eğer işyeri yoksa yerleşim yeri hukukunun yetkili olacağı belirlenmiştir. Yine MÖHK m. 40 Türk hukukunun milletlerarası yetkisini iç hukukun yetki kurallarına göre tayin edileceğini belirlemiştir. HMK 6’ya göre ise genel yetkili mahkeme davalı yerleşim yeri mahkemesi olacaktır. Yani her iki durumda da yetkili mahkeme yabancı mahkeme olacaktır. Bu durumda ise icra takibi yabancı ülkede başlatılacak ve bu andan itibaren icra takibinin başlatılacağı ülkenin kanunları uygulama alanı bulacaktır.    

Yurt Dışı Alacaklarının Tahsil Edilememesi Durumunda Başvurulması Gereken Yollar

Yurt dışı alacaklarının tahsil edilememesi durumunda yurt dışındaki borçluya karşı icra takibi ve haciz işlemi yapılabilir mi? Yurt dışından alacak tahsili gerçekleşmezse hangi yolu izlemeliyim? Yurtdışı alacaklarının tahsil edilememesi halinde icra takibi başlatılabilir. Fakat öncelikle yapılan sözleşmenin uluslararası ticaret hukukuna hâkim bir avukat ile incelenmesi gerekmektedir. Burada sözleşmede düzenlenmiş lehe ve aleyhe hükümler incelenerek izlenebilecek en doğru yol belirlenebilecektir. Her ne kadar bir avukat ile çalışma zorunluluğu bulunmasa da uluslararası alacak tahsili karmaşık bir konu olduğundan, borçlunun bulunduğu ülke hukuku hakkında bilgi sahibi bir avukata danışılması faydalı olacaktır. Bununla birlikte Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan 63/2 Nolu Genelge’yi incelediğimizde haciz işleminin yapılamayacağı görülmektedir. Bu husus Genelge’de “…cebrî icra yetkisinin, egemenlik haklarının kullanılmasının bir sonucu olması nedeniyle, yabancı devletlerde yerine getirilmesi mümkün bulunmayan…” şeklinde ifade edilmektedir.

Yurt Dışındaki Yabancı Şirkete Dava Açılabilir mi?

Uluslararası alacak davası nasıl açabilirim, yurt dışındaki şirkete dava açmak nasıl gerçekleşir?

Yurt dışı alacaklarının tahsil edilememesi halinde yurtdışındaki şirkete Türk mahkemelerinde dava açılabilmesi için tarafların yetki sözleşmesinde Türk mahkemelerini yetkili kılmış olmaları gerekmektedir. Aksi halde yurt dışındaki şirkete Türkiye’de dava açmak mümkün olmayacaktır.

Türk mahkemeleri nezdinde yurt dışındaki şirkete dava açmak ve dava sonucunda alacaklının haklı bulunması halinde borçlunun ülkesinde tanıma ve tenfiz işlemi gerçekleştirilmelidir. Yabancı ülke mahkemelerinin tanıma ve tenfiz usulleri borçlunun bulunduğu ülke kanunlarına göre farklılık arz edecektir.

Yabancı Şirkete İcra Takibi Başlatılabilir mi?

Yapılan sözleşmenin yazılı olması ve bu sözleşmede ifa tarihi, ifa yeri, ifa edilecek edim vb. bilgilerin bulunması ve bunlara aykırı davranılması halinde yukarıda saydığımız yetki unsurlarına uygun olarak icra takibi başlatılabilir. Yetkinin yabancı ülke sınırlarında bulunması halinde ise yabancı ülke kanunlarının öngördüğü şartların gerçekleşmesi ile takip başlatılabilecektir.

Topo Hukuk Bürosu ve Uluslararası İcra Takibi İşlemleri

İcra takibi Türk hukukunda her ne kadar bilinen ve uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir alan olsa da uluslararası hale geldiğinde karışıklık yaşanabilmektedir. Bilindiği üzere her ülkenin kendine ait hukuk kuralları bulunmaktadır. Kişiler Türkiye sınırları içerisinde icra takibi işlemleri hakkında kendileri bilgi edinebilecek dahi olsa bu bilgiler yurt dışında geçerli olmayacaktır. Zira uluslararası borç tahsili yabancı şirkete icra takibi başlatılması gibi işlemlerde ilgili ülkenin hukuku geçerli rol oynayacaktır.

Topo Hukuk Bürosu, yurtdışında yaşanan alacak problemleri ile ilgili uzman avukatları ile müvekkillerine destek vermektedir.Yurt dışından alacak tahsili, uluslararası icra takibi işlemleri, ihracat alacaklarının tahsili vb. konularda hizmet vermektedir. İlgili ülkenin hukukuna hakim, yurt dışından alacak tahsili hususunda bilgili avukatlar ile alacağın takibini sağlayarak, hızlıca sonuç almayı hedeflemektedir.  Topo Hukuk Bürosu İtalya, Almanya, Dubai, Katar, ABD gibi ülkelerdeki partner hukuk büroları vasıtasıyla uluslararası alacak takibi yapmaktadır. Alacaklarınızın takibi için gerekli bilgileri bize danışma formundan iletirseniz en kısa zamanda tarafınıza uluslararası alacak takibi uzmanı avukatlarımız tarafından geri dönüş yapılacaktır.

Uluslararası İcra Takibi Nasıl Yapılır? – Avukat Serdar Han TOPO

Avukat Serdar Han TOPO ile Hukuki Soru-Cevap Serisi – 45. Bölüm’de Av. Serdar Han TOPO Uluslararası İcra Takibinin nasıl yapıldığını değerlendirdi.

Uluslararası icra takibi Türkiye içinde yapılan ic…

Yayım tarihi: 25 Ara 2018