Vergi Avukatı Nedir? Görevleri Nelerdir?

 1. Topo Hukuk
 2. Avukat
 3. Vergi Avukatı Nedir? Görevleri Nelerdir?
vergi avukati

Vergi Avukatı Nedir?

Vergi avukatı nedir sorusuna cevap vermeden önce vergi nedir ve vergi suçları nelerdir sorularını cevaplandırmak gerekmektedir. Vergi, devletin kamu hizmetlerinde harcanmak üzere vatandaşlardan karşılıksız olarak para toplamasıdır. Devlet vergiyi bir gelir veya servet üzerinden doğrudan alabileceği gibi bir mal veya hizmetin üstüne ekstra bir bedel koyarak dolaylı olarak da alabilir. Vergi vermek bir vatandaşlık görevidir. Kişi vergisini vermekten kaçınıyorsa devlet cebri icra organlarını kullanarak vergiyi kişiden zorla alabilir.

Vergiyi zamanında ödememek, eksik ödemek veya hiç ödememek vergi suçunu oluşturur. Vergi suçları idari vergi suçları ve adli vergi suçları olmak üzere ikiye ayrılır. İdari vergi suçu verginin zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi demektir. İdari vergi suçunun cezası hapis cezası değil vergi idaresince verilecek para cezasıdır. Adli vergi suçuysa vergiyi hiç ödememektir ve vergi kaçakçılığı suçudur. Adli vergi suçunda artık hürriyeti bağlayıcı cezalar gündeme gelir ve cezayı verecek olan da vergi idareleri değil mahkemelerdir.

Vergi hukukuyla ilgili her türlü dava, işlem ve hukuki uyuşmazlıkla ilgilenen avukatlara vergi avukatı denir. Vergi avukatlarına vergi suçlarıyla ilgili davalara baktıkları için aynı zamanda vergi ceza avukatları da denmektedir.

Vergi Avukatı Ne İş Yapar?

Vergi avukatı vergi suçları ve vergi hukukuyla ilgili her türlü dava, işlem ve hukuki uyuşmazlığa bakar. Peki vergi hukukunda neler dava konusu edilebilir? Vergi Usul Kanununa ve Gümrük Kanununa tabi vergi, resim ve harçlar ile bunların faiz ve cezaları dava konusu edilebilirler. Anayasa’da vergi benzeri mali yükümlülük olarak belirtilen yükümlülükler ve cezalar ile ilgili davalar da vergi davalarıdır. Vergi davaları sadece bir vergiye itirazı değil tahsilat aşamasındaki ihtilafları da kapsar. Bunların dışında verginin tarh edilmesi, ihtiyati haciz, ödeme emri, haciz gibi idari işlemler de vergi davasına konu oluşturabilirler.

Vergi Avukatı Nasıl Olunur?

Vergi avukatı olabilmek için Türkiye’deki bir hukuk fakültesinden veya Yüksek Öğretim Kurumu’nca denklik verilmiş yabancı bir ülkenin hukuk fakültesinden mezun olmak gerekmektedir. Mezun olan kişi 6 ay adliyede sonraki 6 ay ise bağımsız çalışan en az beş yıllık bir avukatın yanında çalışarak yasal stajını yapar. Yasal stajını yaptıktan sonra kendisine avukatlık yapma ruhsatı verilir ve bağlı bulunduğu baro levhasına avukat olarak kaydedilir. Teknik olarak avukatlık ruhsatını aldıktan sonra mesleğini vergi hukuku alanında sürdüren avukatlara vergi avukatı denilebilir. Ancak bu kişilere vergi konusunda uzman avukatlar gözüyle bakılmaz. Vergi konusunda uzman avukatlardan olmak için vergi hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak, çeşitli dava ve uyuşmazlıklara katılmak ve tecrübe edinmek gerekmektedir.

Vergi Konusunda Uzman Avukatlar ve Çalıştıkları Dava Türleri

Vergi konusunda uzman avukatlar vergi hukuku alanında çalışmalar yapmış ve vergi hukukuyla ilgili çeşitli dava ve uyuşmazlıklara katılarak tecrübe kazanmış avukatlardır. Vergi avukatlarının çalıştıkları dava türleri genel itibariyle şunlardır:

 1. Vergi Usul Kanunu, Gümrük Kanunu vb. vergi hukuku mevzuatı davaları.
 2. Vergi suçlarıyla ilgili davalar.
 3. İdarece tesis edilen işlem ve uygulanan idari mali yaptırımlar ile ilgili davalar.
 4. Vergi İptal ve itiraz davaları.

Vergi Avukatı ile Vergi Cezasının İptali İşlemleri

Kişi vergisini zamanında ödemediğinde, eksik ödediğinde veya hiç ödemediğinde vergi cezasına çarptırılır. Vergi cezaları 7 halde ortadan kalkar:

 1. Ödeme. Kişi vergi cezasını ödeyerek borcundan kurtulabilir.
 2. Uzlaşma. Kişi vergilendirilmesi ile ilgili idareden kaynaklı bir hata olduğunu düşünüyorsa vergi idaresi ile durumu görüşerek uzlaşma yoluna gidebilir.
 3. İtiraz ve iptal (dava). Kişi dava açarak vergi cezasına itirazda bulunabilir.
 4. Zamanaşımı. Vergi borcu doğumundan itibaren 5 yıl içerisinde borçluya tebliğ edilmemişse zamanaşımına uğrar ve kişi zamanaşımı defini kullanarak borcunu ödemekten kaçınabilir.
 5. Silme (terkin). Varlıklarının en az 1/3’ünü kaybeden mükelleflerin bu varlıklarının gelirinden doğan vergi borçları ve cezaları ile arazisinin 1/3’ü telef olan mükellefin arazi vergi borçları ve cezaları silinir. Silme (terkin) işlemi için olay vukuu bulduktan itibaren 6 ay içerisinde ilgili amme idaresine yazılı başvuruda bulunmak gerekir.
 6. Tahakkuktan veya takipten vazgeçme. Borcun tahakkuku veya takibi için yapılacak masraflar borç tutarını aşıyorsa idare tahakkuktan veya takipten vazgeçer.
 7. Ölüm. Ölüm halinde kişinin vergi borçları ve cezaları kendiliğinden silinir.

Vergi avukatı mükellefin cezasının kendiliğinden ortadan kalkması için mevcut bir sebep varsa önce bunu tespit eder. Cezayı kendiliğinden ortadan kaldıracak bir sebebin bulunamaması durumunda ise uzlaşma ve dava yollarına gider. Kişinin bu aşamada bir vergi avukatı ile birlikte çalışması oldukça önemlidir. Zira kişi cezayı kendiliğinden ortadan kaldıracak mevcut sebebi kendisi tespit edemeyip dava yoluna giderse boş yere zaman ve para kaybına uğrayacaktır. Ayrıca iptal ve itiraz davalarının da gerek hukuki bilgisi gerekse de tecrübesi ve uzmanlığı açısından bir vergi avukatı aracılığıyla yürütülmesi önerilmektedir.

Vergi Avukatı İstanbul

Vergi avukatı İstanbul Barosu yaklaşık 40 bin kayıtlı avukatıyla dünyanın en büyük barosudur. İstanbul nüfusunu 15 milyon olarak hesapladığımızda avukat başına yaklaşık 375 kişi düşmektedir. Bu korkutucu sayı hem İstanbul’da avukat pazarının ne kadar büyük olduğunu hem de bu kadar avukat içerisinden yetkin avukat bulmanın ne kadar zor olduğunu göstermektedir. Vergi avukatı İstanbul’da bu kadar zor bulunurken en iyi vergi avukatı bulmak ciddi çaba gerektirmektedir. Topo Hukuk Bürosu uzman vergi avukatları vergi hukukuyla ilgili tüm dava, işlem ve uyuşmazlıklarda yıllardan beri en iyi avukatı olarak hizmet vermektedir.

Topo Hukuk Bürosu Vergi Avukatları Ekibinin Verdiği Hizmetler

Topo Hukuk Bürosu vergi avukatı Istanbul’da vergi hukukuyla ilgili dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Vergi suçları, idarenin işlem ve yaptırımları, iptal ve itiraz davaları vb. ile konularıyla ilgili hizmet vermektedirler. Daha ayrıntılı bilgi için danışma formundan veya telefon numaralarından iletişime geçilebilir.

Vergi Avukatı Ne Demektir, Ne İş Yapar? – Avukat Serdar Han TOPO

Avukat Serdar Han TOPO ile Hukuki Soru-Cevap Serisi – 27. Bölüm’de Av. Serdar Han TOPO vergi avukatının ne demek olduğunu ve vergi avukatının ne iş yaptığını değerlendirdi.

Vergi mevzuatı gibi yükse…

Yayım tarihi: 31 Ara 2018