Borca İtiraz Dilekçesi Nedir? Nasıl Hazırlanır?

 1. Topo Hukuk
 2. Hukuki Bilgiler
 3. Borca İtiraz Dilekçesi Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Borca İtiraz Dilekçesi Nedir?

Borca itiraz dilekçesi borçlunun kendisine gönderilen ödeme emri üzerine birtakım gerekçelerle borca itiraz etmek için icra dairesine yönelttiği dilekçedir. Borçlu borca itiraz dilekçesi ile hakkında yapılan icra takibini durdurmayı amaçlamaktadır. Bunun için ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren yedi (7) gün içerisinde icra dairesine beyanını sunmalıdır. Borçlu itirazını ilgili takibin yapıldığı icra dairesine ya da o daireye gönderilmek üzere herhangi bir icra dairesine yapabilir. 

Borçlu borca itirazını sözlü ya da yazılı olarak yetkili icra dairesine sunabilir. Borca itirazın teknik herhangi bir özelliği bulunmamaktadır. Önemli olan borca itiraz edildiği iradesinin açıkça ortaya konulmasıdır. Bu anlamda borçlu beyanını sunarken “Benim borcum yok.” , “İtiraz ediyorum.” , “Ben bu borcu ödedim.” , Borcum şarta bağlı ancak şart henüz gerçekleşmedi.” , “Ben de karşı tarafın alacaklısıyım, takas talep ediyorum.” demekle yetinebilir. Fakat borçlu beyanını yazılı olarak sunacak ise usulüne uygun bir şekilde borca itiraz dilekçesi hazırlamalıdır. 

Borca itiraz usulüne uygun şekilde yapıldığında borçlunun itirazı bertaraf edilene kadar icra takibi durur. 

Hangi Durumlarda Hazırlanır?

Borca itiraz dilekçesi borçlunun takibe konu alacağa ilişkin borcu olmadığı iddiası ile hazırlanır. Takip konusu alacağa çeşitli sebeplerden itiraz yöneltilebilmektedir. Diğer bir ifadeyle dilekçenin hazırlanması için borçlunun ödeme emrine itiraz etme sebeplerinden en az biri gerçekleşmiş olmalıdır. Bu sebepler:

 1. Borcun tümünü reddetme
 2. Borcun bir kısmını kabul etmeme
 3. Borcun ödenmiş olması
 4. Borcun kaynağı olan hukuki ilişkinin geçersizliği itirazı
 5. Alacağın vadesinin gelmemiş olması
 6. Alacağın zamanaşımına uğraması
 7. Takip başlatan alacaklının alacaklı olmadığı yönünde itirazdır. Borçlu ödeme emrine kısmi itirazda bulunuyorsa alacağın ne kadarını kabul veya reddettiğini ayrıca ve açıkça belirtmek zorundadır. Kısmi itirazda borcun tamamına yapılan itirazda olduğu gibi genel bir ifade kullanılması yoluyla itiraz beyanını ortaya koymak yeterli değildir. 

Borca itiraz dilekçesi ayrıca:

 1. Takip yapılan icra dairesinin yetkisine, 
 2. Aynı alacağa dair daha önce açılmış bir icra takibinin mevcut olmasına, 
 3. Alacağın belirli ve net olmamasına, 
 4. Aciz vesikası düzenlenen bir takip sonrasında gerekli süreler geçmeden yapılan takipte borçlunun henüz yeni bir mal edinmediğine ilişkin takip hukukuna dayanan sebeplerle de düzenlenebilir. 

Borca İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Borca itiraz dilekçesi hazırlanırken itiraza konu icra takibinin dosya numarası ile takibin alacaklı tarafı dilekçede belirtilmelidir. Dilekçeyi hazırlayan veya vekili ad ve soyadını da itiraz eden borçlu sıfatıyla belirtmelidir. Borçlu itiraz konusu olarak hangi sebebe dayanıyorsa bunu yazmalı ve açıklamalarda itiraz gerekçelerini açıkça anlatmalıdır. 

Borca itiraz dilekçesi tevdi edileceği icra müdürlüğüne yöneltilerek yazılmalıdır. 

Borca itiraz dilekçesi hazırlanırken alanında uzman bir icra avukatından destek almak gerekir. Takip hukuku uygulaması oldukça karmaşık ve kısa hak düşürücü sürelere sahiptir. Dilekçenin sunulması ve sürecin devamında (itiraz, itirazın bertaraf edilmesi ve menfi tespit davası vd.) icra avukatına danışılarak adım atılmalıdır. Aksi halde tarafların usul hataları sebebiyle hak kayıplarına uğramaları söz konusu olabilecektir.

Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

Borca itiraz dilekçesi örneği ödeme emrine konu borcun miktarına, taraflarına, muaccel olmadığına veya borcun hiç doğmadığına ilişkin olabilir. Aşağıda sunmuş olduğumuz dilekçe yalnızca örnek teşkil etmekte olup borç ilişkisinin koşullarına göre düzenlenmelidir. 

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE,

DOSYA NO : 2020/.. Esas

İTİRAZ EDEN BORÇLU :

ALACAKLI GÖRÜNEN :

KONU : Borca itirazımdır. 

AÇIKLAMALAR :

Müdürlüğünüz tarafından 2020/.. Esas sayılı dosyası ile aleyhimde başlatılan takip hakkında ödeme emrini 29/06/2020 tarihinde tebliğ aldım. 

Takipte alacaklı görünen tarafa belirtilen borcumu 12/12/2019 tarihinde ödedim. Şahsa herhangi bir borcum bulunmamaktadır. Ödeme emrinde belirtilen borca itiraz ediyorum. 

SONUÇ VE İSTEM : Açıklamış olduğum sebeplerle yasal süresi içerisinde borca itiraz ediyor hakkımda başlatılan takibin durdurulmasını talep ediyorum. 01/07/2020

İTİRAZ EDEN BORÇLU

İMZA

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği

Ödeme emrine itiraz dilekçesi örneği borçluya tebliğ edilen ödeme emrine karşı haksız icra takibi başlatılan hallerde düzenlenmektedir. 

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE,

DOSYA NO : 2020/.. Esas

İTİRAZ EDEN BORÇLU :

VEKİLİ :

ALACAKLI GÖRÜNEN :

KONU : Tarafımıza tebliğ edilen ödeme emrindeki borca, faize ve her türlü fer’ilerine ilişkin itirazlarımız ve takibin durdurulması talebimizdir. 

AÇIKLAMALAR :

1- Müdürlüğünüz tarafından başlatılan ilamsız icra takibine ilişkin ödeme emri 01/07/2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Süresi içerisinde itirazlarımızı sunuyoruz. 

2- Müvekkil ile alacaklı görünen arasında 25/11/2019 tarihinde yazılı bir sözleşme yapılmış olup sözleşmede belirlenen ödemeler şarta bağlı kılınmıştır. Sözleşmenin yapıldığı tarihten bu yana belirlenen şart gerçekleşmemiştir. Bununla birlikte her iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşmede alacaklı görünen kendi borcunu henüz yerine getirmemiştir. Açıkça haksız başlatılan takibe itiraz ediyoruz. 

3- Alacaklı görünen muaccel olmayan şarta bağlı borç hakkında başlattığı takipte sözleşmenin yapıldığı günden itibaren faiz işletmiştir. Alacaklı görünene karşı müvekkilimin borcu bulunmadığından fer’i niteliğinde olan faiz de işlememelidir. 

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan sebeplerle ödeme emrine itiraz edip müvekkilime karşı başlatılan icra takibinin durdurulmasını talep ederiz. 01/07/2020

İTİRAZ EDEN BORÇLU VEKİLİ

İMZA

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Örneği

İcra takibine itiraz borca veya imzaya itiraz olarak karşımıza çıkabilir. Borçlu açıkça icra takibine itirazında açıkça imzaya itirazını ileri sürmemişse itiraz borca yapılmış sayılır. Borca itiraz borcun tamamına veya bir kısmına ilişkin yapılabilir. Kısmi icra takibine itiraz dilekçesi örneği hazırlanırken borcun hangi miktarına itiraz edildiği açıkça belirtilmelidir. 

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE,

DOSYA NO : 2020/.. Esas

İTİRAZ EDEN BORÇLU :

VEKİLİ :

ALACAKLI GÖRÜNEN :

VEKİLİ :

KONU : Ödeme emrinde belirtilen borcun … TL’sine ve yetkiye ilişkin itirazlarımızın sunulmasından ibarettir. 

AÇIKLAMALAR :

1- Alacaklı görünen tarafından müvekkile karşı açılan takipte … TL borca itiraz ediyoruz. 

2- Müvekkil ile alacaklı görünen arasındaki hukuki ilişki 30/04/2004 yılında yapılan şarta bağlı sözleşmeye dayanmakta olup taraflar 2008 yılından itibaren herhangi bir şekilde iletişime geçmemiştir. 

3- Alacaklı görünen sözleşmede belirtilen şartın gerçekleşmesinden sonra müvekkil ile iletişime geçmemiş alacağını talep etmemiştir. Bahse konu borç zamanaşımına uğramıştır. 

4- İcra takibi yetkili icra dairesinde açılmamıştır. Müvekkil İstanbul il sınırları içerisinde yaşamakta olup icra takibi alacaklı görünenin yerleşim yeri olan Mersin ilinde açılmıştır. İcra dairesinin yetkisine itiraz ediyoruz. 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

1- Müvekkile tebliğ edilen ödeme emrine yasal süresi içerisinde itirazlarımızı sunuyoruz. Müvekkil aleyhine başlatılan icra takibinin durdurulmasını,  

2- Yetkisiz icra dairesinde açılan takibe karşı yetki itirazında bulunup dosyanın yetkili icra dairesine gönderilmesine karar verilmesini talep ediyoruz. 27/08/2019

İTİRAZ EDEN BORÇLU VEKİLİ 

İMZA

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Örneği

İlamsız icra takibine itiraz dilekçesi örneği ilamsız takip başlatarak borçluya ödeme emrini gönderen icra dairesine yöneltilir. Takip borçlusunun ilamsız icraya konu borca ilişkin itirazlarını genel bir ifade kullanmak yerine tek tek açıklaması lehine olacaktır. 

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE,

DOSYA NO : 2020/.. Esas

İTİRAZ EDEN BORÇLU :

ALACAKLI GÖRÜNEN :

KONU : Borca itiraz dilekçemin sunulması ile icra takibinin durdurulması talebimdir. 

AÇIKLAMALAR

Müdürlüğünüzün başlatmış olduğu 2020/.. esas sayılı icra takibine ilişkin ödeme emrini 14/04/2020 tarihinde tebliğ almış bulunmaktayım. Takip alacaklısı görünen kişi ile herhangi bir hukuki ilişkim bulunmamaktadır. Alacaklı görünenin aile üyelerinden yalnızca babası ile tanış olup kendisiyle borç altına gireceğim bir sözleşme yapmadım. Alacaklı görüneni şahsen tanımamaktayım. Başlatılan icra takibi haksız ve hukuki bir dayanağı yoktur. Borca itiraz ediyorum.

SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığım nedenlerle ödeme emrinde belirtilen borca ve fer’ilerine itiraz ediyorum.  Aleyhimde başlatılan icra takibinin durdurulmasını talep ediyorum. 20/04/2020

İTİRAZ EDEN BORÇLU

İMZA

Topo Hukuk Bürosu icra avukatları ile müvekkillerine takip hukuku sürecinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. İcra hukuku uyuşmazlıklarınız hakkında avukatlarımıza danışmak için iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. 

Yayım tarihi: 1 Ağu 2020