Boşanma Davalarında Geçmişe Dönük Telefon Konuşma Kayıtları İstenir Mi?

  1. Topo Hukuk
  2. Boşanma ve Aile Hukuku
  3. Boşanma Davalarında Geçmişe Dönük Telefon Konuşma Kayıtları İstenir Mi?
boşanma davasında telefon kayıtları

Boşanma davalarında geçmişe dönük telefon konuşma kayıtları istenebilmektedir. Bu kayıtlar çoğunlukla davacı eşin davalının kendisini aldattığını düşündüğü veya aldatmayı kanıtlamak istediği durumlarda talep edilmektedir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus aile mahkemesinden telefonların dinlenmesine yahut konuşmaların içeriğine ilişkin bir talepte bulunamayacağıdır. Zira operatörler de bu kayıtların içeriğini kaydetmemekte; yalnızca tarih, saat, konuşma süresi gibi şekli bilgileri kayıt altına almaktadır. Dolayısıyla boşanma davasında telefon kayıtları, bilhassa arama dolayımında olanlar; konuşma içeriği bulundurmazlar. Eğer cep telefonu operatörleri bu bilgiler dışında bulunan konuşma içeriğini mahkeme kararı olmaksızın kaydederse TCK 132 kapsamında yaptırımla karşı karşıya kalacaktır. Bu anlamda operatör şirketler, mahkemenin ve davanın taraflarının haberleşme özgürlüğü sınırları çerçevesinde delil sunmaya ve ispata özen göstermesi gerekmektedir. Aksi halde haberleşme özgürlüğünün sınırlarına aykırılık teşkil eden deliller hukuka aykırı delil olarak nitelendirilecektir. HMK m.189/2 uyarınca hukuka aykırı delillerin ispat anlamında dikkate alınması mümkün değildir.

Boşanma Davasında Mesaj Dökümleri ve Telefon Kayıtları

Boşanma davasında telefon kayıtları istenir mi, mesaj dökümleri delil olarak sunulabilir mi soruları aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açan eşler tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Çünkü telefon konuşma kayıtları, mesaj dökümleri, Whatsapp yazışmaları gibi belgelerin aldatmayı kolaylıkla kanıtlayabileceği düşünülmektedir. 

Boşanma davasında telefon kayıtları talep edilebilmektedir. Ancak bu kayıtlar telefon görüşmelerinin içeriğini oluşturmayacaktır. Boşanmada telefon kayıtları süre, tarih, saat gibi bilgilerden ibaret olacaktır.

Operatörler 5 yıl süreyle geçmişe dönük telefon kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. Her ne kadar bireysel talepler doğrultusunda telefon kayıtları paylaşılmasa da bunların bir mahkeme kararı ile delil olarak sunulması söz konusu olabilecektir. Ancak operatörler bu kayıtların içeriğini değil ancak dökümlerini paylaşabilir. Bununla birlikte boşanma davası için görevli Aile Mahkemesinin de telefon kayıtlarını ve mesajların içeriğini talep etme yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla boşanma davasında mesaj dökümleri ve telefon kayıtları yalnızca hangi tarihte, ne kadar süre ve sıklıkla konuşulduğunu ortaya çıkaracaktır. 

Boşanma davasında geçmişe dönük telefon konuşma kayıtlarının hem elde edilemeyeceği hem de bir şekilde elde edilmiş dahi olsa mahkemeye delil olarak sunulamayacağını açıkladık. Fakat kişi delil olarak bu konuşmaların yapıldığı sırada hazır bulunan kimselerin tanık olarak dinlenmesini mahkemeden isteme hakkına sahiptir. Mesaj ve telefon konuşmalarının içeriğini bilen bir kimse tanık olarak dinlenebilecektir.

Boşanma Davalarında Whatsapp Kayıtları Kanıt Mıdır?

Boşanma davalarında Whatsapp konuşmalarının kanıt sayılması kural olarak mümkün değildir. Zira bu konuşmalar haberleşmenin gizliliği kapsamında olup ihlal edilmesi hali TCK m.132’de suç olarak düzenlenmiştir. Bu konuşmaların bir başkası, örneğin davacı eş tarafından okunması ve görüntü kaydının alınıp mahkemeye sunulması gibi eylemler haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçunu oluşturacaktır. Dolayısıyla delil elde etmek amacıyla bir kimsenin Whatsapp konuşmalarını kaydeden kimse ilgili madde uyarınca cezalandırılır. Belirtilen sebeplerle Whatsapp konuşmaları kişi tarafından gizlice okunarak ve kaydedilerek mahkemeye sunulamamaktadır. Bununla birlikte mahkeme kararıyla Whatsapp konuşmalarının dökümünün çıkarılması gibi işlemler uygulama tarafından gerçekleştirilmemektedir. Fakat Yargıtay Ceza Genel Kurulunun E:2010/5-187, K:2011-131, 21.06.2011 tarihli verdiği bir kararında kaydedilen Whatsapp konuşmalarının delil olarak sunulmasının ve hukuka uygun sayılmasının önü açılmıştır. Karar kişinin kendisine karşı işlenen bir suçla ilgili daha sonra delil elde etmesinin mümkün olmadığı ani gelişen durumlarda bu konuşmaları kaydetmesinin hukuka uygun sayılacağına ilişkindir. Burada dikkat edilmesi gereken husus kaydın hukuki sayılması için o sırada kişiye karşı bir suç işleniyor olması ve daha sonra delil elde etme imkanının bulunmamasıdır. 

Boşanma Davasında Ses Kaydı Delil Olarak Sunulabilir Mi?

Boşanma davası açma işlemlerinde mahkemeye sunulacak olan delillerin hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olması gerekmektedir. Bu şartın ihlal edildiği durumlarda sunulan delil karara dayanak olamayacak, mahkeme tarafından dikkate alınmayacaktır. Zira hukuka aykırı deliller HMK 189/2 gereğince ispat için kullanılamamaktadır. Ses kaydının hukuka uygun bir delil olarak mahkemeye sunulabilmesi için gerekli şart kaydın, kaydedilen kişinin rızasıyla alınmış olmasıdır. Bu hüküm TCK 133’te hukuki zemine oturtulmuştur. 

TCK m.133’e göre kişiler arasında aleni olmayan konuşmaların, konuşmanın taraflarının rızası alınmaksızın kaydedilmesinin yaptırımı hapis cezasıdır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu vermiş olduğu bir kararda kişinin kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili olarak daha sonra kanıt elde etme olanağı bulunmadığı veya yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı takdirde ani gelişen durumlarla sınırlı olmak üzere kayıt almasının hukuka uygun sayılacağı belirtilmiştir. Fakat ses kaydı alınacak durumlarda gelişen olayın bir suçla ilgili olması gereği unutulmamalıdır. Bu anlamda hakaret gibi suç teşkil eden fiiller için bu karar dikkate alınabilse de aldatmanın bir suç teşkil etmediğini belirtmek gerekecektir.

Mahkeme Kararıyla Mesaj Dökümü İstemi Nasıl Gerçekleşir?

Boşanma davasında mesaj dökümleri mesaj gönderilen numara, mesaj tarihi ve saati bilgilerini içerecektir. Bu bilgilerin operatörden istenebilmesi için kişinin başvurması yeterli değildir. Operatör ancak mahkeme kararıyla mesaj dökümlerini verecektir. Fakat operatör mesaj içeriğinin kaydını tutamayacak ve tutması halinde cezai yaptırımla karşı karşıya kalacaktır. Dolayısıyla boşanma davasında mesaj dökümleri ispata yeterli olmadığında mesajın içeriği hakkında bilgi sahibi olan, mesajı gören kimselerin tanık olarak dinlenmesi yoluna gidilmektedir.

Boşanma davalarında mahkeme kararıyla mesaj dökümü için taraflardan biri boşanma davasının görüldüğü Aile Mahkemesinden talepte bulunmalıdır. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere boşanma davasında delil toplama amacıyla mesaj ve telefon kayıtlarının hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi kişiyi haklıyken haksız ve hatta suçlu bir hale sokabilecektir. Bu anlamda kızgınlıkla hareket edilmemeli ve doğru adımları atmaya özen gösterilmelidir. Mesaj dökümü ve telefon kayıtlarının mahkeme kararıyla istenmesi ile delil olarak sunulmasının mümkündür. Hukuka uygun olan yolun bu olduğu da unutulmamalıdır. Aksi durumda pek çok suç isnadıyla ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğinizi de hatırlatmak gerekir. 

Sıkça Sorulan Sorular

Telefon dökümanında neler çıkar ?

Telefon konuşma dökümü yalnızca hat sahibinin telefon konuşma ve SMS trafik bilgilerini vermekte olup konuşmanın ses kayıtlarına veya SMS içeriklerine ulaşmak mümkün değildir. Telefon görüşmelerinin ve mesaj içeriklerinin kayıt altına alınması TCK’da suç olarak tanımlanmıştır. Buna ilişkin olarak GSM operatörleri ilgili içerikleri kaydetmemektedir. 

Trafik bilgisinden kasıt mesajın gönderildiği tarih, saat, numara, mesaj boyutu; yapılan telefon görüşmesinin hangi numara ile yapıldığı, tarih ve saati, süresidir. Bu gibi şekli bilgiler haricinde içeriklere ulaşmak yasal değildir. 

Whatsapp dökümleri alınabilir mi ?

Whatsapp geçmişe dönük mesajlaşma dökümleri her ne kadar uçtan uca şifreleme ile korunduğu ifade edilmiş de olsa yasal bir belge ile talep edildiğinde elde edilebilmektedir. Ancak kişinin bir başkasının mesaj kayıtlarına ulaşması için mahkeme kararına ihtiyaç duyduğu unutulmamalıdır. Aksi durum kullanıcı verilerinin ihlali kabul edileceğinden Whatsapp vb. uygulamaların konuşma kayıtlarını paylaşması mümkün olmayacaktır. 

Boşanma davasında telefon kayıtları istenir mi ?

Boşanma davalarında davacı taraf aldatıldığını iddia ediyor ve ispat hususunda telefon kayıtlarını öne sürmek istiyorsa hakimden geçmişe dönük telefon dökümlerinin alınmasını isteyebilir. 

Makalemizde telefon kayıtlarının hep aldatma sebebiyle boşanma davalarında talep edildiği hususu üzerinde durduk. Fakat aldatma yalnızca örnek bir boşanma sebebi olup diğer sebeplere dayalı olarak açılan boşanma davalarında da telefon kayıtları talep edilebilecektir. Bu talep yerinde görülürse hakim ilgili operatörden geçmişe dönük telefon kayıtlarının alınmasına karar verir. 

Telefon dökümanında Whatsapp konuşmaları çıkar mı ?

Telefon dökümanı yalnızca telefon konuşmaları ve SMS ve internete giriş bilgilerine ilişkindir. İnternet kullanımında hangi sitelere giriş yapıldığı gibi içeriğe ilişkin bilgiler dahi kullanılmamaktadır. Bu sebeple telefon dökümanında Whatsapp konuşmalarının ilgili operatörden talep edilmesi mümkün olmayacaktır. 

Mahkeme Whatsapp kayıtlarını isteyebilir mi ?

Evet, mahkeme gerekli gördüğü takdirde Whatsapp adlı aplikasyondan davada ilgili kişinin telefon numarasına ilişkin konuşma kayıtlarını talep edebilir. Zaten Whatsapp yasal talep olmadıkça bu konuşmaları paylaşamamaktadır. 

Whatsapp mesaj dökümü nasıl alınır ?

Whatsapp mesaj dökümü Whatsapp mail adresine talebe ilişkin yasal belgenin eklenerek mesaj dökümlerinin istenmesi suretiyle alınabilir. Yasal bir belge olmadan başkasına ait Whatsapp konuşma kayıtları talep edilse dahi tarafınıza gönderilmeyecektir.  

Yayım tarihi: 4 Nis 2019