Danışmanlık Sözleşmesi Nedir?

Teknolojik gelişmelerin artış gösterdiği günümüz dünyasında ticari yaşamda yenilik ve çeşitlilikler artmış, uzmanlık alanları çoğalmıştır. Bu ise doğru ve güvenilir bilgiye olan ihtiyacı ortaya çıkarmış, bir işin yapılmasında işin uzmanına danışma zorunluluğunu doğurmuştur. Bilmediğimiz konularda o konularda uzmanlaşmış kimselere danışmak, onların karar ve çözüm önerilerine ihtiyaç duymak danışmanlık mesleğini yaratmıştır. Danışmanlık yapan kimselerin danışanları ile yapmış olduğu üstlendikleri yükümlülükleri düzenleyen sözleşmeye ise danışmanlık sözleşmesi denmektedir.

Danışmanlık temel olarak danışmanın uzman olduğu alanda danışana ticari, teknik, yönetsel hususlarda bilgi vermeyi üstlendiği sözleşmelerdir. Ancak sözleşmenin bilgi vermekle sınırlı olarak düzenlenmesi zorunlu değildir. Danışmanlık sözleşmesi ile danışmana bilgi verme asli yükümlülüğünün yanında belirli iş/işlerin görülmesi de yüklenebilir.

Danışmanlık sözleşmesinde danışmanın üstlendiği işin niteliği ile kapsamı ve danışmanlık ücreti belirlenir. Danışmanın hangi alanda danışmanlık vereceği, yükümlülüğünün bilgi/tavsiye vermekten mi ibaret olduğu yoksa eğitim, işlerini yerine getirme, problem çözümü gibi faaliyetlerin de hizmet kapsamına dahil mi olduğu sözleşmede kararlaştırılır.

Neden Hazırlanır?

Danışman Türk Dil Kurumunca herhangi bir konuda bilgisi ve düşüncesi alınman için kendisine danışılan görevli kimse olarak tanımlanmaktadır. Danışmanın vermiş olduğu bu hizmet ise danışmanlık olarak adlandırılır. Danışmanlık sözleşmesi danışan ile danışman arasında anlaşmaya varılan hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesi amacıyla hazırlanır. Danışanın hangi konuda danışmanlık aldığı, danışmanlık hizmetinin kapsamı, verilen hizmetin karşılığı danışan tarafından ödenmesi gereken ücretin belirlenmesi, ücretin ne zaman ödeneceği, cezai şart gibi hususların düzenlendiği sözleşme danışmanlık sözleşmesidir.

Hangi Durumlarda İhtiyaç Duyulur?

Teknolojik gelişmeler ve buna bağlı ticari hayatın hızlanması, faaliyetlerin çeşitlenmesi sürekli bir değişimi beraberinde getirmektedir. Dünyamızın globalleşmesi, her alanda alternatif firmaların varlığı dolayısıyla rekabetin hızlanması rakiplerin önüne geçme gereğini doğurmaktadır. Değişen trendlere, işin yapılış şekillerine ve teknolojiye uyum sağlayabilmek ticari hayatta ayakta kalabilmek için zorunluluk halini almış bulunmaktadır. Bu uyumu sağlamamıza yardımcı olacak uzman kişi ya da kurumların danışmanlığına zaman zaman ihtiyaç duymaktayız. Bir işin yürütümü esnasında karşımıza çıkabilecek uzmanlık gerektiren alanlar hakkında bilmediklerimizi öğretecek, değişen hayata ayak uydurmamıza yardımcı olacak, gerekli altyapımızı oluşturacak danışmanlık hizmeti bu ihtiyacımızı karşılayacaktır.

Danışmanlık hizmeti yol gösterici nitelik taşımalıdır. Gerçekçi hedeflere bağlı yürütmeniz gereken çalışmaları belirlemeli, düzenli aralıklarla rapor ve toplantı usulüyle bilgilendirici olmalıdır. Teknik bilgi birikimi gerektiren alanlarda faaliyetlerinize uygun olarak sizi doğru bilgiye ulaştırmalıdır.

Danışmanlık sözleşmesine yukarıda belirtmiş olduğumuz unsurların düzenleme altına alınması amacıyla ihtiyaç duyulmaktadır. Danışan ile danışmanlık verecek olan uzman kişi ya da kurumun beklenti ve isteklerinin sözleşmede belirtilmesi işin kapsamı ve karşılığı açısından faydalı olur. Sözleşme tarafları arasında yapılan anlaşma hakkında bir uyuşmazlık çıktığı anda çözümün gerçekleştirilmesi için danışmanlık sözleşmesinin hazırlanması şarttır.

Danışmanlık Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Danışmanlık sözleşmesi hazırlamak için sözleşmenin temel unsurlarını belirlemek gerekir. Danışmanlık sözleşmesinin unsurları verilecek danışmanlık hizmeti, taraflar arasındaki anlaşma hükümleri ve hizmet karşılığı ödenecek ücrettir. Verilecek olan danışmanlık hizmetinin niteliği ile kapsamı sözleşmede açık ve net olarak belirtilmelidir. Hangi alanda danışmanlık verilecekse buna göre bir danışmanlık sözleşmesi tipi oluşturulacaktır. Örneğin hukuki danışmanlık sözleşmesi hazırlanmasında danışmanın bilgi sağlama, eğitim düzenleme, tavsiyelerde bulunma, analiz ve teşhislerde bulunma, çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkları öngörme ve bu hususta çözüm önerileri sunma gibi danışmanlık hizmetinin kapsamı ayrıntılı olarak düzenlenmelidir.

Danışman tarafın yükümlülüklerinin yanında danışanın yükümlülüğü olan ücretin sözleşmede belirlenmesi de gereklidir. Burada yapılacak belirleme ücretin miktarı olabileceği gibi yalnızca ücret ödemesi yapılacağına ilişkin de olabilir. Bu durumda taraflar ücretin ne şekilde belirleneceğini de sözleşmede kararlaştırmalıdır. Örneğin çalışmanın yoğunluğu, danışmanlık hizmetinin süresi, danışmanlık hizmetinin maliyeti gibi kriterler ücret belirlenmesinde dikkate alınabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Danışmanlık Sözleşmesi Örneği Mevcut mu?

Danışmanlık sözleşmesi örneği verilecek danışmanlık hizmetinin hangi sektörde ve kapsamda olduğuna göre değişiklik gösterecektir. Temel olarak bir danışmanlık sözleşmesi örneğinde:

 1.       Taraflar: Ad Soyad, TC Kimlik No, Vergi Numarası, Adres ve İletişim Bilgileri
 2.       Verilen danışmanlık hizmetinin konusu
 3.       Tarafların hakları ile yükümlülükleri
 4.       Taraflar arasındaki ilişkinin hukuki niteliği
 5.       Ücret ve ücret ödeme esasları
 6.       Cezai şart
 7.       Ticari sırları saklama yükümlülüğü, gizlilik ve güven ilkeleri, iş yapma yasağı
 8.       Danışmanlık hizmet süresi
 9.       Sözleşmenin feshi
 10.   Uyuşmazlıkların çözüm mercii ile yöntemi
 11.   Sözleşme şartlarında değişiklik yapma esasları düzenlenmiş olmalıdır.

Danışmanlık sözleşmesi hazırlanmasında hukuki destek almak için iletişim sayfasından Topo Hukuk Bürosu avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Danışmanlık Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği Nedir?

Danışmanlık sözleşmelerinin hukuki niteliği Türk Borçlar Kanununda düzenlenmemiştir. Borçlar hukukuna ilişkin sözleşme özgürlüğü prensibi gereğince birçok farklı tipte danışmanlık sözleşmesi hazırlanabilmektedir. Bu sebeple danışmanlık sözleşmesinin hukuki niteliği tespit edilirken sözleşmede taraflar için hangi yükümlülüklerin öngörüldüğü değerlendirilmelidir.

Danışmanlık sözleşmelerinin TBK’da düzenlenen iş görme sözleşmelerinden hizmet ve vekalet sözleşmeleri ile benzerlik gösterdiği söylenebilir.

Danışmanlık sözleşmesinde hizmet sözleşmesinde de olduğu üzere işi yapan kişiliği önem arz etmektedir. Fakat hizmet sözleşmesinde işçinin işverene bağımlılığı söz konusu iken danışmanlık sözleşmesine göre danışman bağımsız çalışmaktadır.

Güven unsurunun öne çıktığı vekalet sözleşmesi ise danışmanlık sözleşmesine en yakın sözleşme tipidir. Vekalet sözleşmesinde vekilin olduğu gibi danışman da bir işin mutlak suretle görüleceğinin değil o işin görülmesi için gerekli dikkat ve özeni göstermeyi taahhüt altına girmektedir. Konusunu bilgi, tavsiye vermek oluşturan danışmanlık sözleşmesinde vekalet hükümlerinin ağır bastığını ifade etmek mümkündür.

Danışmanlık Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Danışmanlık ücretlerinin belirlenmesinde saatlik ücretlendirme veya proje üzerinden ücretlendirme seçeneklerinden birisi tercih edilebilir. İşin niteliğine ve danışmanlık alınan işkoluna ve firmaya göre danışmanlık ücreti değişiklik gösterir. Danışmanlık alacağınız firma ile saat üzerinden bir ücret ödenmesi hususunda anlaşılabilir. Bunun yerine firmanın tecrübeye dayalı olarak üstlenilen işin maliyetinin önceden hesaplayabilmesiyle proje üzerinden belirlenecek değerin ödenmesi yönünde anlaşmak da mümkündür.

Avukatlık ve hukuki danışmanlık sözleşmelerinde ücretin taraflar arasında serbestçe belirlenmesi ilkesine istisna söz konusudur. Hukuki danışmanlık sözleşmelerinde avukatlık asgari ücret tarifesi altında bir değerin vekalet ücreti olarak kararlaştırılması mümkün değildir.

Danışmanlık Sözleşmesi Çeşitleri Nelerdir?

Teknik Danışmanlık Sözleşmesi Örneği

Teknik bir konuda kişi veya kurumlara bilgi verme, ilgili teknik desteği sağlama hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla teknik danışmanlık sözleşmesi düzenlenmektedir. Kişi ya da kurumların başlamış oldukları bir işle ilgili teknik her türlü bilgiye hakim olmaları her zaman beklenemez. Bir firmanın yürütmekte olduğu iş hakkında teknik bilgi birikimi gerektiren bir sorun meydana geldiğinde bu sorunun çözümü için konuyla ilgili uzmanlık geliştirmiş kimselerden teknik destek alınması gerekir. Örneğin yeni bir şube açacak şirketin bilgisayarlarının kurulumunda teknik bilişim hizmetine ihtiyaç duyması doğaldır. İşte bu teknik desteğin sunulması, gerektiğinde ofiste bir teknik danışmanın personel olarak yer alması için teknik danışmanlık sözleşmesi düzenlenir.

Finansal Danışmanlık Sözleşmesi Örneği

Finansal danışmanlık sözleşmesi kişi ya da kurumlara finans alanında danışmanlık hizmeti verilmesi amacıyla hazırlanır. Finansal planlama, portföy yönetimi yapma, bilanço analizi yapma, banka işlemlerinin yönetimini yürütme, yatırım ortamlarını araştırma ve işlemleri gerçekleştirme, finansal geleceğe dair analiz ve raporlamaları yapma hizmetleri için finansal danışmanlık alınmaktadır. Finansal danışmanlar kısaca hizmet verdikleri kişi ya da kurumların tüm maddi işlemleri ile ilgilenmektedir.

Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi Örneği

Hukuki danışmanlık hukuk fakültesi mezunları tarafından hukuki uyuşmazlıkları önleyici ve giderici hizmet sağlanması amacıyla verilir. Hukuki danışmanlık sözleşmesi ancak hukuk fakültesinden mezun olmuş ve yasal avukatlık stajını tamamlamış ya da avukatlık mesleğini icra etmeyen akademisyenler ile imzalanabilir.

Hukuki danışmanlık sözleşmesi hangi kapsamda düzenlenmiş ise danışmanın o konularda hukuki anlamda açıklık getirmesi gerekmektedir. Mevzuata ve konuya hakim hukuki danışmanın meydana gelebilecek sorunları öngörmesi ve önlem alması danışmanlık hizmeti kapsamındadır.

İnsan Kaynakları Danışmanlık Sözleşmesi Örneği

Kariyer danışmanlığı olarak da ifade edebileceğimiz insan kaynakları danışmanlığı personelin işe alım süreci ve devamında işe ve kuruma uyum işlemlerine ilişkin hizmet sağlar. İşe alım stratejilerini, prosedürleri düzenler, mülakatları gerçekleştirir, aday seçiminde uygun yöntemleri belirler. Personel niteliklerinin işe veya kurumun ihtiyaçlarını karşılama analizini gerçekleştirir. Personelin bağlılığını artıracak strateji geliştirir. Personel özlük işlemlerini yürütür. Yönetime ilgili mevzuat hakkında bilgi aktarımı sağlar, gerekli raporları hazırlar ve yönetime sunar.

Avukatlık Danışmanlık Sözleşmesi Örneği

Avukatlık danışmanlık sözleşmesi hukuk fakültesinden mezun olmuş ve bir yıllık yasal stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını almış avukatlar ile yapılabilmektedir. Avukatlık şirketleri ya da bireysel olarak büro açmış avukatlar tarafından verilen avukatlık danışmanlığı müvekkillerine dava, icra, şikayet, itiraz, dilekçelerin hazırlanması vd. hukuki süreçler hakkında bilgi vermek ve gerekli işlemlerin yürütülmesi hizmetlerini kapsamaktadır.

Kişilerin hukuki uyuşmazlıklarının çözümünde etkin rol oynayan avukatlar durum analizi, hukuki sonuçları, alternatif çözüm önerileri ortaya koyar. Uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce yapılacak işlemin olası hukuki sonuçlarını müvekkili ile değerlendirir ve bilgi verir.

Topo Hukuk Bürosu uzman avukat kadrosu ile İstanbul Şişli’de bulunan ofisinde müvekkillerine uzun yıllardır avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Topo Hukuk Bürosu avukatlarına danışmak için Avukata Sor sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. 

Yayım tarihi: 23 Ağu 2020