4
(2)

İcra takibi, bir alacağın tahsil edilebilmesi için icra müdürlüklerinde işlem başlatarak ve bu işlemleri resmi bir şekilde devam ettirerek alacağı tahsil etmeye çalışmaktır. İcra takibini bir avukat yürütebileceği gibi bizzat alacaklının kendisi de bu işlemi yürütebilir.

İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir nedenle ifa etmemesi durumunda alacaklının söz konusu borcu devlet gücü ile icra müdürlükleri vasıtasıyla başlatmış olduğu takiptir. İcra; ilamlı icra, ilamsız icra ve kambiyo senedine dayanan icra olmak üzere üçe ayrılmaktadır. İlamlı icra takibi başlatmak için bir mahkeme kararının varlığı aranmaktadır. Yani bir mahkeme kararına dayanılarak ilamlı icra takibinin başlatılması mümkündür. İlamsız icra takibinde ise bir mahkeme kararına ihtiyaç duyulmaksızın para ve teminat alacaklarının tahsil edilebilmesi için başlatılacak olan icra takibidir. Aynı zamanda kiralanan bir taşınmazın tahliyesi de icra müdürlüğünden ilamsız icra yoluyla istenebilmektedir.

İlamlı icra takiplerinin konusu paranın yanı sıra aynı zamanda eda yükümlülükleri iken ilamsız icra takiplerinin konusunu para ve teminatlar oluşturmaktadır. Kambiyo senetlerine dayanılarak icra takibinde bulunulması genel takip yollarından ayrı tutulmuştur. Kambiyo senetleri kıymetli evraklardandır ve bunlar kanunda sınırlı sayıda belirtilmiştir. Kambiyo senetleri; poliçe, bono ve çektir. Takip konusu olan alacağın dayanağı eğer belirtmiş olduğumuz bu üç kıymetli evraktan birisi değil ise kambiyo senedine özgü olan icra takibinin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. 

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra takibi başlatmak ancak çeşitli hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi ile mümkündür. İcra takibinin nasıl başlatılacağı hususunda öncelikle hangi tür takibin yapılacağına dair karar verilmelidir. Verilen karar doğrultusunda takibin niteliğine göre gerekli belgeler hazırlanarak ilgili mercilere başvurulması sonucunda icra takibi başlatmak mümkün olacaktır. 

İcra takibi başlatmak alacaklının kendisi ya da avukatı aracılığıyla yapabileceği bir işlemdir. Tarafların haklarının korunması ve sürecin hızlı ilerlemesi bakımından alanında uzman bir icra avukatına danışmak yararlı olacaktır. 

İcra Takibi Nerede Açılır?

İcra takibi başlatmak isteyen kimse İcra Müdürlüğüne alacak miktarını içeren dosya ile başvurarak icra takibini başlatabilir. İlamlı icra takiplerinde alacaklının elinde bir mahkeme kararı olması gerekmektedir. İlamlı icra bu özelliğiyle ilamsız icradan ayrılmaktadır. 

İcra takibi nerede açılır dediğimizde ilk olarak alacaklının hangi cebri icra türüne başvurduğuna bakmak gerekir. İlamlı takiplerde yetki problemi söz konusu değildir. İlamlı icra takipleri kanunda belirtildiği üzere Türkiye’nin her yerinde açılabilen takiplerdir. Bu sebeple borçlu kimse yetkisizlikten dolayı itirazda bulunmayacaktır. Herhangi bir icra dairesinde takip başlatılması mümkündür. 

İlamlı icrada takip talebinde bulunabilmek için icra takip zamanaşımı süresi 10 yıldır. 

İlamsız icra takipleri ise yalnızca yetkili icra dairelerinde açılabilmektedir. Kural olarak bu icra takibindeki yetkili merci borçlunun yerleşim yerinde bulunan icra dairesidir. Fakat sözleşmeden kaynaklı para ya da teminat alacağı söz konusu ise sözleşmenin ifa yerindeki icra dairesi yetkili merci olacaktır. Eğer taraflar yetkili icra dairesini önceden kararlaştırılmışsa bu duruma uymak zorunlu olacaktır.

Yapılacak olan icra takibinin niteliğine göre belgelerin hazırlanması ve gerekirse mahkeme kararının alınmasıyla birlikte icra takibinde bir basamak geçilmiş olacaktır. Sayılan işlemlerin sonrasında yatırılması gereken harç, alacaklı tarafından yatırılır ve ilgili İcra Müdürlüğüne gidilerek icra takibi başlatmak mümkün hale gelir. Bu süreçleri alacaklının kendisi gerçekleştirebileceği gibi bir avukatın kendisini temsil etmesiyle de gerçekleştirilmesi mümkündür.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra takibi nasıl yapılır sorusunun üç farklı cevabı bulunmaktadır. Bunlardan ilki ilamlı icra takibi, ikincisi ilamsız icra takibi ve üçüncüsü de kambiyo senedine dayanan icra takibi olarak karşımıza çıkmaktadır. İcra takibinin türüne göre gerekli belgeler hazırlandıktan sonra borçlunun yerleşim yerindeki İcra Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Tek başına söz konusu belgeler yeterli olmayacağından dolayı icra takibi başlatmak için ödeme emri ve takip talebi de hazırlanmış olmalıdır. Bunun ardından İcra Tevzi Bürosuna gidilmeli ve takibe konu olan alacağın miktarına göre belirlenecek olan harç tutarı icra takibini başlatmak isteyen kişi tarafından ödenmelidir. Bu işlemin ardından Tevzi Bürosu ilgiliyi bir İcra Müdürlüğüne yönlendirecektir. 

İcra Müdürlüğüne hazırlanmış tüm belgelerin bırakılması ile öncelikli olarak karşı tarafa ödeme emri gönderilecektir. Gönderilen ödeme emrine borçlu kişi itiraz etmezse ya da verilmiş olan süre içerisinde takibe konu olan borcunu ödemez ise icra takibi kesinleşmiş olacaktır.

İcra avukatı ile icra takibi başlatmak isteyen kişi takibi kendisi yürütebilir. Fakat icra ve iflas hukuku ayrıntıların kritik öneme sahip olduğu bir hukuk alanıdır. Bu nedenle söz konusu alanda uzman olan avukatların takibi hızlı ve hatasız bir şekilde yürütmesi mümkün olacağından dolayı icra takibi başlatmak isteyenlerin bir icra hukuku avukatından hukuki destek alması kendisi adına oldukça faydalı olacaktır. Yalnızca kişiler açısından değil şirketler açısından da durum farklı olmayacaktır. 

Bazı şirketlerin birden çok alacağı mevcuttur. Bunların takibinin yapılması ve yürütülmesi kolay bir iş olmadığından icra ve iflas hukuku alanında uzman bir avukattan destek alınması ve icra avukatına vekalet verilerek işlerin yürütülmesi daha yararlı olacaktır.

İcra Takip Formu Nedir?

İcra takip formu nedir sorusu ile merak edilen icra takip talebinin gönderileceği formdur. Borçlu kural olarak borcunu kendiliğinden, alacaklı ile olan anlaşmasına sadık kalarak ödemelidir. Ancak borçlu bu borcunu rızası ile yerine getirmediğinde alacaklı devlet kuvvetini araya sokarak alacağını temin edebilir. Alacaklı icra takip talebini yetkili icra dairesine sözlü ya da yazılı olarak başvurmak suretiyle veya elektronik ortamda yapabilir. 

İcra takip talebi alacaklının, borçlunun borcunu ödememesi sebebiyle başvurduğu takip işlemidir. Takip talebi borçluya ödeme emri gönderilmesi sonucunu doğurur. 

İcra Takibine İtiraz Süresi

İcra takibi başlatmak isteyen kimsenin bilmesi gereken konulardan birisi de icra takibine itirazın mümkün olduğudur. İlamsız icra takibine itiraz etmek isteyen borçlu bunu yazılı olarak yapabileceği gibi sözlü olarak da gerçekleştirebilir. İtirazın sözlü olarak yapılması halinde bu durum tutanağa geçirilecektir. İlamsız icra takibinde itiraz 7 gün içerisinde yapılmalıdır. Belirtilen 7 günlük süre ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesinden itibaren başlayacaktır. Borçlu, icra takibine itiraz ettiği zaman bu takip durmuş olacaktır. Bunun üzerine alacaklı itirazı kaldırabilmek adına dava açma hakkına sahip olacaktır ve söz konusu davayı açma süresi 6 aydır. Davanın açılması halinde ispat yükü alacaklıya ait olmaktadır. Borçlu olan kişi ilamsız icra takibine itirazda bulunduğu zamanda borcun tamamı için itiraz edebileceği gibi bir kısmı için de itiraz edebilme hakkına sahiptir.

İcra takibi başlatmak isteyen kişi eğer ilamlı icra takibi yoluna başvurmuşsa bu durumda borçlu kişi borcun varlığına karşı itirazda bulunamayacaktır. Fakat öte yandan borçlunun diğer itirazları ile ilgili İcra Mahkemesinde dava açma hakkı vardır. Borçlu, İcra ve İflas Kanunu’nun 33. maddesine göre icra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde bir dilekçe ile İcra Mahkemesine başvurarak itirazda bulunabilmektedir.

İcra Takibine İtiraz Süresinin Kaçırılması

İlamsız icra takibinde verilmiş olan 7 günlük süre içerisinde itiraz gerçekleşmediği takdirde ödeme emri ve icra takibi kesinleşmiş olacaktır. Süresinden sonra yapılmış olan ilamsız icra takibine itiraz kural olarak hiçbir sonuç doğurmayacaktır. Fakat bu durumun tek istisnası gecikmiş itirazdır. Buna göre, bir kusur olmaksızın herhangi bir engel nedeniyle takibe itiraz edilememesi halinde sonradan ilamsız icra takibine itiraz edilmesi mümkün olacaktır. İcra müdürü, itirazın süresi içerisinde gerçekleşip gerçekleşmediğini kendiliğinden araştırmaktadır. Çünkü belirtmiş olduğumuz 7 günlük süre hak düşürücü süredir. İlamlı icrada ise borçluya icra emri yapıldıktan sonra 7 gün içerisinde itirazın yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde cebri icra yoluna başvurulacağı ilgili mevzuatta yer almaktadır.

İcra Takip Dosyası Nasıl Hazırlanır?

İcra takip dosyası hazırlamadan önce takip hazırlıkları tamamlanmalıdır. Takip hazırlık işlemleri borçlu alacaklının bilgilerinin, alacak miktarının ve ödeme vadesi bilgilerinin girilmesidir. Bu işlemler çoğunlukla kendilerine özgü icra takip programları ile tamamlanmaktadır. 

Hazırlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından icra takip dosyası hazırlanırken dosyaya eklenecek olan belgelerin sıralamasına dikkat edilmelidir. Dosyaya eklenecek belgeler ise icra takip türüne göre değişiklik göstermektedir. İlamlı ve ilamsız icra takiplerinde ortak olarak dosyaya eklenecek ilk belge vekaletnamedir. Vekaletnameye baro pulu eklenmiş olmalıdır.

İlamlı icra takiplerinde vekaletnamenin üstüne ilgili mahkeme emrinin aslı ya da ‘aslı gibidir’ onaylı sureti eklenir. Ardından icra emri ve takip talebi ile belgeler tamamlanır. İlamsız icra takiplerinde ise vekaletnamenin üstüne alacaklının alacağına dayanak oluşturan belgeleri eklenmelidir. Ardından ödeme emri ve takip talebi eklenerek tamamlanmalıdır. 

İcra takip işlemleriniz hakkında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetimiz için Topo Hukuk Bürosu icra avukatları iletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz. 

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 4 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

122 Yorum. Yeni Yorum

 • merhaba ben iş yerimden alacagımı tahsil etmek istiyorum ama maalesef çalışmadığım için avukat tutma şansım yok.nasıl yapılacağını pek aniamadım.

  Cevapla
 • adıma icra dosyası açmışlar yanlız hiçbir senet sözleşme vs yok sadece elinde blok not kağıdına yzılmış kapor olarak verilmiştir yazan not var bu komuda yardımcı olabilirmisiniz

  Cevapla
 • Merhaba serdarhan bey ben taşeron bir firma da çalıştım 1 ay ücretimi alamadım arabulucuya verdim. Orada anlaştık Şubat 20sine de kadar yatacak dedi ve yatmadı arayıp sorduğum zaman biz 21inde yatırıcaz diyor. Benim evime elektrik kesme kağıdı geldi diyorum. Banane diyor şahıs. Ne yapabilirim?

  Cevapla
 • Hukuk mahkemesinde davayı kazandım karar kesinleşti ve icraya başlanacak karardan sonra içra nezaman başlar süre nasıl işlemekte saygılar

  Cevapla
 • Adıma 27.02 de icra dosyası açılmış elime ulaşan herhangi bir bildiri gelmedi e devletten gördüm ve avuka ulaştım bana söylenen çarşamba yani 7 martta evime haciz memurlarının geleceğine sorum şu herhangi bir tebligat gelmeden direk 7 gün sonra haciz memurlarını gönderirler mi

  Cevapla
 • merhaba bu cıftlıkbank yatırımcılarındanım 100 bın tl alacagım var sırketten mehmet aydın adlı sahıs paralarla kayıplara karısdı 7 tane tesıs var ıcınde hayvanlar var ıcraya vermek ıstıyorum nasıl yaparız hıc bır bılgım yok ıcrayla ılgılı

  Cevapla
 • ÇİFTLİK BANK YATIRIMCISIYIM 11 350 TL YATIRDIM ANCAK VE ANCAK 3500 GERİ ALDIM. GERİ KALAN ÖDEMELER DURUYOR VE ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ. CEO SU İSE ŞİRKETİN TÜM HESAPLARINI BOŞALTIP YURT DIŞINA ÇIKTI. NE YAPMAM VE SIRASIYLA NERELERE GİDİP NASIL BİR YOL İSZLEMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİR MİSİNİZ?
  YATIRMIŞ OLDUĞUM PARALARIN DEKONTLARI ELİMDE

  Cevapla
 • Ben, MediaMarktdan 1,5 sene önce Toshiba marka bilgisayar satın almıştım, 3 kez garantiye gitti, en sonunda Tüketici Hakem Heyetine gittim onlarda ayıpsız misliyle değişim kararı verdi.

  MediaMarkt bu süre içinde taşınmış ben Tüketici Hakem Heyetine fatura üzerinde yazan adresi verdim ama onlar taşındığı için heyetin kararı “adreste bulunamadılar” diye geri dönmüş, ben de Tüketici Hakem Heyetine Bimer üzerenden başvurup kararı yeni adreslerine göndermelerini istedim onlar da bana şu yazıyı gönderdi;

  “Başbakanlık İletişim Merkezine yapmış olduğunuz müracaatınız incelenmiş olup, PTT’ nin 5301494683133 barkot numarasıyla karşı tarafa gönderilmiştir. Ancak adresten ayrılmış ibaresiyle 02.01.2018 tarihinde iade edilmiştir.
  Böyle durumlarda kanunen tebligat yapılmış sayılır ve bağlayıcıdır. Tarafların Tüketici hakem heyeti kararlarına tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz hakkı bulunmaktadır.
  Bu nedenle karar gereği yerine getirilmediğinde alacaklı tarafından icra mahkemelerine dava açılması gerekmektedir.
  Bilgilerinizi rica ederim.”

  Şimdi MediaMarkt karar ellerine ulaşmadığı için kararın gereğini yerine getirmiyor, Tüketici Hakem Heyeti de icraya başvur diyor.

  İcraya versem karara itiraz hakları var mı?

  Cevapla
 • mrb ben alaçaklı olduğum şirkete ilamsız içra takibi açmak istiyorum fakat borçlu şirket kayseri de ben edirne de yaşıyorum. ilamsız içra takibini yaşadığım şehirden açabilir miyim ..

  Cevapla
 • Malzeme sattım faturali olarak ödenmedi .icra etsem süreç nasıl işler elimde e malzeme verdigime dahil açık kesilmiş faturalar var

  Cevapla
 • Merhaba;
  Tüketici hakem heyetine yaptığım başvuru lehime sonuçlandı. Tebligatın tarafıma ulaşmasının üzerinden 20 gün geçti. Fakat bana hiçbir şekilde ulaşılmadı. Bu noktadan sonra söz konusu bedelin iadesini almam için sanırım icra müdürlüğüne başvurmam gerekiyor. Başvuruyu nasıl yapmalıyım ve nasıl hareket etmeliyim? Kısaca nasıl bir süreç işlemektedir?
  İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Merhabalar 15 temmuz olaylarında izni iptal edilen babam otele ödediği parayı geri almak için dava açtı ve kazandı. Karşı taraf mahkemenin öde emrini yerine getirmiyor.icra takibi başlatın diyor. İlamlı icra takibini avukatsız olarak halletmek istesek hangi adımları uygulamalıyız
  Şimdiden çook teşekkürler

  Cevapla
 • Merhaba, Ben **** teknolojiden bir ürün aldım. Ödemesini internet üzerinden yaptım. Ürünü uzun süre göndermediler bende iptal ettim. Ödeme iadesini alamadım.Aradığımda ise yasal yolları kullanın iflas durumundayız kayyum atandı derler. Tüketici hakem heyetine başvurdum haklı bulundum. 15 gün geçti firmadan bi itiraz veya arama olmadı. İcra için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Desteğinizi rica ederim.

  Cevapla
 • icra takibi için adliye teminat talebi ister mi , isterse fiyat neye göre belirlenir?

  Cevapla
 • Çalışmış olduğum şirket yaklaşık 6 aylık maaşımı ödemedi ve işten çıkışım yapıldı. Avukat masraflarını karşılayamayacağım için kendi başıma icra takibi başlatacağım. Bununla ilgili ne gibi evraklar hazırlamam gerekir. Yardımcı olursanız sevinirim.

  Cevapla
 • merhaba,
  çocuk görüşlerinde beni icra ya zorlayan kadına karşı ,icrada yaptığım masrafları konu ederek icra takibi açmak istiyorum.

  çocuk görüşü ilamlı takip ile yapıldığına göre , masrafları talep etmem için ilamlı takip açabilecek miyim? o halde tüm mahkemeler yetkili olacak.
  ilamsız açarsam sadece borçlu yerinde mi oluyor?

  ödeme emri olarak kaç numaralı örneği kullanabileceğim. icralar 2010 senesinde başladı. ilk günden itibaren hepsini isteyebilir miyim?

  Cevapla
 • adıma türk telekom tarafından icra davası açılmış kapattığım bir hattan kalan ücret 140₺ bana gelen dosya ücreti 330₺ nasıl bir hakkım var bana tebligat gelmedi 12.08.18 de icra işlemleri başlatılmış 14.08.18 de bana mesaj geldi eğer itiraz hakkım varsa itiraz süresi nedir ve ödeyip kurtulmammı yoksa itiraz edip uğraşmammı daha mantıklı

  Cevapla
 • Kiracim kontrat dolmadan 9 ay öncesi tek tarafli evi boşalltı .Kendi istegiyle ayrildigina dair yazi istedim vermedi.Yerine kiraci bul dedim onuda yapmadi .iki aydir daire boş tu yeni kiraya verdik.icraya baş vursam boş kalan aylarin parasini ala bilirmiyim .Birde avukat tutsam üçretini karşi taraf mi ödiycek yoksa ben mi.Teşekkürler

  Cevapla
 • Isveren Kidem tazminatım icin senet verdi ve vadesi dolmasina ragmen hala odemeyi yapmadi.Zor durumda olduklarini soyledi ve beklememi istedi.Sirket uzerine olan makina ve diger esyalari da satis gostererek baskasina devretmis.Senet sirket borclu olarak duzenlenmisti.Ayni zamanda senedin arkasina sirket ortaklari imza atarak kefil olduklarını yazdilar.
  Sorum şu,
  1) vadesi 1 yil gecen senet icin icra takibi yapilabilir mi?
  2) Şirkette haczedilecek birsey kalmadigina göre senede kefil olan ortaklar icraya verilebilir mi?
  3) ortaklarin ikametgahi şuan oturduklari yer degil ve eger icra takibi yapilabilecekse mevcut adreslerini icra dairesine belirtmek mi gerekir? Yoksa yasal görünen ikametgah adresleri mi dikkate alınır?

  Cevapla
 • Merhaba bir konuda bilginizi almak istiyorum ben eşimden 2 ay önce boşandım boşanmadan önce kasım 2017 de bayan kuaför dükkanı açtık açmak için kredi kullandım ve dükkanın beyaz eşyalarını bir avm den taksitli bir şekilde ben aldım kredi ve ürünleri alırken eski eşim kendisinin ödeyeceğini söyledi ama ödemedi haziran 2018 de anlaşmalı olarak boşandık ve boşandıktan sonra çektiğim kredi ve avm den aldığım beyaz eşyaların ödemesini yapmayacağını almasaydın diye borcu benim üzerime yıktı şimdi boşanma davasında anlaşmalı olduğu için taraflar birbirinden maddi birşey talep etmeyeceğimizi beyan ettik lakin boşanana kadar borcu ödeyeceğini söyleyen boşanma mahkeme kararından sonra 360 derece döndü ve hiçbir şekilde ödemeyeceğini beyan ediyor avm den kasım 2017 de sözleşme ile taksitle aldım bu ay son taksitini ödedim ve faturasını kestirdim fatura boşanmadan sonra olduğu için icra yolu ile bu aldığım eşyaların parasını alabilirmiyim

  Cevapla
 • eskiiş yerine açmış olduğum tazminat davasını kazandım.fakat şirket aktif değil dolayısı ile avukat dosyayı iade etti istersen icra takibi başlat dedi..bu konu hakkında ne yapabilirim..

  Cevapla
 • Merhaba
  İş veren tarafından iş sözleşmem tek taraflı fes edildi ben ve arkadaşlarım işten çıkarıldık. Tarafımıza işveren tarafından kıdem, ihbar tazminatı ödenmedi. İş veren bize şöyle bir açıklama yaptı, işlerin kötü gittiğini biliyorsunuz banka teminat mektubumuzu onaylamadığı için hiç bir ticari faaliyetimizi gerçekleştiremiyoruz. Açıkçası iflas ettik dedi. Fakat biz çıkarıldıktan sonra resmi olarak iflas açıklamadı. Daha sonra adliyeye gidip dava açmadan önce ara bulucu ile görüşmemiz gerekiyormuş. Ara bulucu vasıtasıyla iş verenle görüştüm bana alacak hakkımın yarısını teklif etti bende kabul ettim. Onu da peşin ödeme şansının olmadığını her ayın sonunda bin tl bin tl ödeyebileceğini söyledi. Ve ara bulucu bu şekilde tutanak tuttu imzaladık oradan ayrıldık. Şimdi ödeme vakti geldi hatta 3 taksit ödemesi gerekiyordu hiçbirini ödemedi arayıp sorduğumda şuan ödeme gücüm yok dedi. Benim sorum şu; Ben ara bulucunun bana vermiş olduğu tutanakla bir işlem yapa bilir miyim tekrar dava açmak mı gerekir nasıl bir yok izlenmeli ?

  Cevapla
 • Mrb. Benim elimde tuketici hakem heyetinin vermiş olduğu bi para iadesi kararı olmasına rağmen karşı taraf parami vermiyor icra nasıl başlatabilirim ilamli İcraya mi girer karşı taraf İcraya rağmen odemeyebilir mi çünkü ödemesi gereken az bi tutar 660 TL

  Cevapla
 • Merhabalar. Senetimizin odeme zamanı geldiği halde alacagimizi tahsil edemedik. Yalnız senette yanlış doldurulan yerler olmuş farketmemisiz. Bu durum senetimizi geçersiz mi kılar. Yardımcı olurmusunuz

  Cevapla
 • Eşim 1 yıl çalıştığı işyerinden parasını alamadığı arabulucu yoluyla 4 taksit şeklinde ödenmesi gereken tutarın iki taksitini ödedi diğerleri ni ödemeye yanaşmıyor icra yolu ile alabilir miyim icraya başvurduğumuz da devlet avukat tahsis ediyor mu iyi çalışmalar teşekkür ederim

  Cevapla
 • iyi günler bireysel birisinin bana borcu var ve senetleri elimden mevcut fakat üstünde herhangi birşey yok herseyi hanımının üstünde şirketleri çalıstıran bunlar ama mal mülk hanımları üstüne bunun için önerebileceğiniz hangi yollar var ? Rica etsem ;

  Cevapla
 • Ben emlakçıyım.bir müşterime yer gösterme belgesi imzalatıp daireyi gösterdim.daireyi beğendi.mal sahibi olan müteahhit ile görüştürdüm pazarlık yapıldı.alıcı parasını ayarlamak için birkaç gün istedi.sonra alıcı başka bir emlakçıya gidip benim gösterdiğim daireyi o emlakçı vasıtası ile satın alıyor.evi ilk gösteren benim.dolayısı ile bu daireyle ilgili ilk hizmeti benden aldı.şimdi ben hakkım olan komisyon bedelini almak için elimdeki yer gösterme belgesiyle icra takibi başlatsam kazanır mıyım?

  Cevapla
 • İlamsız icra takibi başlatmak için borçlunun adresini ve ismini bilmek yeterli mi

  Cevapla
 • Merhaba Serdarhan bey;
  arçelikten almış ürün tüketiçi hakem heyeti tarafınca değişimi onaylandı ama teblikatı gec aldım cenazeden dolayı şimdide arçelik bayı bana degişim olmaz neredeydın dıyor bende tüketici şikayet hattını aradım sizin tebligatı aldıgınız tarih den itibaren diyor iki arada bir derede kaldım ne yapmam lazım konuylan alakalı yardımcı olmanızı rica edıyıorum
  Şimdiden teşekkür ediyorum yardımızdan dolayı

  Cevapla
 • Merhabalar. Bir telefon bayisini tüketici hakem heyetine verdim ve malı iade edip ücretini geri almak için tüketici hakları lehime karar verdi. Herhangi bir itiraz olmadı. Şimdi icra takibi başlatacağım bunun için ilamlı icra takibi başlatsam icra mahkemesinin uzaması mümkün mü

  Cevapla
 • Avatar
  MUSTAFA KEMAL Ö.
  19 Kasım 2018 11:46

  MERHABE BEN 17.01.2018 TARİHİNDE ALDIGIM CIHAZI 18.01.2018 TARİHİNDE BASKASINA SATTIM VE FATURASINI KESTİM 15 AY GİBİ Bİ ZAMAN KULLANDIKTAN SONRA CIHAZDA ARIZA MELDANA GELMİS ODA CIHAZI YETKİLİ SERVİSİNE GÖNDERMIS ONLARDA YETKİSİZ MUDAHAYE GELEKCESİ İLE İADE EDMİS ODA TÜKETİCE HAKEM HEYETİNE BASVURMUS BENİM CIHAZ BEDELİNİ YADA CIHAZIN SIFIRI İYE DEGİSTİRMEN YÖNUNDE KARAR VERİNMİS BEN BUNA NE YAPMAM GELEKİYOR SONUCTA CIHAZIN GARANTİ SERVİSİNİ BEN VERMİYOR URETICI FIRMA TARAFINDAN GARANTİLİ Bİ ÜRÜN SİMDİDEN TESEKKÜRLER

  Cevapla
  • Merhaba Mustafa Kemal Bey,

   15 ay kullanılan cihazda çıkan sorun olsa olsa gizli ayıp kapsamında değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili tüketici hakem heyetine sorumlu olmadığınıza dair itiraz süreçlerini başlatmanız gerekmektedir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Serdarhan bey merhaba;
  bir asansöf firması asansör yapımı ile ilgili sözleşme yaptık, elimde resmi imzalı ve kaşeli sözleşme mevcut.
  50.000 tl sözleşmeli asansör tutarının 40.000 tl’sini sözleşmeden yer alan kurallar ve tarihlerde banka hesabı ile asansör firmasına ödedim.
  banka dekontları elimde mevcut. normal şartlarda asansörün mayıs ayında takılması gerekiyordu ancak firma (sözde) büyük kriz yaşadığı için asansörü takamadı, sözleşmenin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen her konuşmamda takacaklarını, takamayacaklar ise ödediğim parayı geri iade edeceklerini söylüyorlar, ancak herhangi adım yok, şu anda aynı asansör 75.000 tl. bu konu ile ilgili olarak hukuksal yollara baş vurup enflasyondan kaynaklı kaybımın da giderilmesini istiyorum mümkün müdür ne öneriyorsunuz.

  Cevapla
 • merhabalar
  kiracım bir senedir borcunu düzenli yatırmıyor alacaklarım var
  ve evden de çıkmıyor borcuda ödemiyor kontrat bitti dava dosyası açtım noterden ihtar çektirdim ama hala bir sonuç yok ne yapabilirim yardımcı olur musunuz?

  Cevapla
 • Avatar
  İ*******A İ**********L GIDA TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ
  27 Kasım 2018 20:38

  Merhaba ,şirketimiz adına icra takibi olup olmadığını nreden ve nasıl öğrenebiliriz

  Cevapla
 • Erkek arkadaşım kredi kartlarımı ödedi sonrasinda biz ayrıldık benden hic bir sekilde bisey talep etmedi istemiyorum dedi para yak çöpe at dedi ama ben ısrarla elim duzelince ödeyeceğim dedim taksit taksit simdi hepsini istiyor ama ben veremem 5000 tl bir anda icraya vericem seni dedi fakat elinde hic bir delil yok whatsap msjlari dışında ne yapabilirim ? Bir de atm fisi var diyor ama elinde yok biliyorum.

  Cevapla
  • Merhaba Elif Hanım,

   Tarafınıza karşı başlatılacak icra takibine eğer borcunuz olmadığını düşünüyorsanız itiraz edebilirsiniz. Whatsapp mesajları tek başına delil olma özelliği taşımamaktadır.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba ev sahibim kira kontratında yazan tutardan fazla zam yapınca evi boşaltmak zorunda kaldık fakat söz verdiği halde depozitomu ödemiyor. İcra takibi başlatıp sonrada dava açmak istiyorum ancak yaşlıyım bankaya cıkamıyorum demiş kiraları elden ödememi istemişti bende kabul etmiştim. Bu durum beni haksız duruma düşürür mü ne yapmalıym.

  Cevapla
 • Merhaba serdarhan bey ben icra takibi nasil baslata bilirim ve gereken seyler ne dir ve ben hallede bilirmiyim

  Cevapla
 • İyi günler,
  Bir arkadaşıma 2014 te bir miktar para ve kredi kartımla fatura vs ödeme şeklinde harcama yaptırdım. 1000 tl civarındaki kalanı ödemedi. Hangi tür icrayı önerirsiniz?

  Cevapla
 • Merhaba,

  Lazer epilasyon merkezi ile sorun yaşadım tüketici hakem heyetine başvurdum benim lehime karar çıktı ama ücretimi geri vermediler.
  İcraya vermem gerekliymiş ne yapmam gerekiyor.Kartal Adliye sarayına gitmem uygun mu yoksa nasıl bir yol izleyeyim teşekkürler

  Cevapla
  • Merhaba Ali Bey,

   Tüketici hakem heyetinin kararları ilam niteliğindedir. İlamlı icra takibi başlatıp alacağınızı tahsil edebilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
   • Merhaba serdar bey ikiyuzelilira olan ttnet borcum suan ibinsekuzliraya yukseltilmis avukat bu paranin tumunu istemisti taksitlendirme istemistim kiredi kartinla anca olur demisti ben odeyemedim bugun ise bir bolumunu getir dedi bir kacgun istedim dosyami icraya verdi bugun ne yapmaliyim

    Cevapla
 • Bir arkadaşımın cep telefonuna, atm ile 200₺ gönderdim. 1 hafta sonra gere ödeyecekti ama 2 ay geçmesine rağmen ödemedi. İletişime geçmeye çalıştığım zamanda beni sosyal medyadan engellemiş ve telefonlarıma cevap vermiyor. Nasıl bir yol izlemeliyim. WhatsApp, SMS konuşmaları mevcut. Para gönderdiğime dair dekontum da var. Teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Merhaba Serdar bey ilamsız icra’da 21/2 talep göndericez sonrasında nasıl bir yol izlenir, yani kişi zaten mernis adresinde yaşamıyor, polis tarafından araması mı çıkıyor?
  Saygılarımla

  Cevapla
 • Merhaba
  Birine icra takibi başlatmak için isim soyisim gibi hangi bilgiler gereklidir.

  Cevapla
 • Merhaba Serdarhan bey, benim bir arkadaştan alacağım var elimde bütün konuşmaları içeren mesajlar var borcunu inkâr etmiyor ama borcu da düzenli ödemiyor acaba bu yazışmalar delil olarak gösterilip ilamlı icra takibi başlatabilir miyim?

  Cevapla
 • Serdarhan Bey merhaba ,

  Arkadaşıma eft aracılığıyla borç para göndermiştim.Uzun zaman geçmesine rağmen gönderdiğim parayı geri alamadım.
  Eft açıklama kısmına; “İsim soyad hesabına geri ödenmek üzere 1000 TL ödünç para yatırılmıştır.” şeklinde not eklemiştim.
  Bu açıklamayı kanıt olarak ele aldığımızda gönderdiğim miktarı nasıl tahsil edebilirim ?
  (Borçlunun üzerine kayıtlı bir şey çıkmıyorsa nasıl bir yol izlenir ?)

  Şimdiden ilginize teşekkür ederim

  İyi çalışmalar

  Cevapla
 • selamlar , arkadaşıma bir miktar borç verdim.Parayı banka aracılığıyla isme gönderdim ancak açıklama kısmına herhangi birşey yazmadım.Ödeme günü geldiğinde kişi ödemedi.Sorum şu ki : gönderdiğim dekont icra işlemi başlatabilmek için yeter mi?

  Cevapla
 • Icra takibi baslattim e devletten bakinca gozukuyodu ama son 3 gundur herhangibi dosyaniz yoktur diyo nedeni ne olabilir.

  Cevapla
 • Merhaba Serdar’dan Bey
  2017 yılında elden iki bin lira borç verdim arkadaşıma , sürekli ödeyeceğim diyor fakat geçiştiriyor. Elimde borç verdiğime dair bi kanıt yok fakat mesajlaşmalarımız duruyor borcu olduğunu kabul ediyor. Sadece İş adresini biliyorum ev adresini bilmiyorum. İlamsız İcra takibi başlatabilir miyim? Başlatmam için benden ortalama ne kadar ücret alınıyor? Whatsap ve instagram mesajlaşmaları kanıt olarak kullanılabilir mi?
  Şimdiden çok teşekkür ediyorum.

  Cevapla
 • Maaşlarımın geç ödenmesi nedeniyle işyerime ihtar çekip haklı fesih yaptım.
  Daha sonra alacaklarım için patronumla (eski) üzerinde alacaklar,ödeme tarihleri ve ödeme tutarları olan bir ibraname hazırladık.
  Aramazda anlaşırken alacaklarımın %15 lik kısmından vazgeçtim.
  Ödeme tarihi geçmesine rağmen tarafıma bir ödeme yapılmadı.
  Şimdi ne yapmalıyım.

  Cevapla
 • Cekismeli bosanma sonucu gerekceli kararda 30.000 tl tazminat alma hakki kazandim ilamli icra acabilirmiyim harc nekadar olur davali kibrista yasamakta bosanma karari istanbulda gerceklesti

  Cevapla
 • Merhaba
  5 yıl önce Benim üzerime tapulu dairemi kardeşim kontrat yaparak kiraya verdi.malik bendim o kiraya verdi.2018 yılında kiracı 8 ay kira ödemedi 5 yıllık süre boyunca hep elden Ödemişti ne bir makbuz ne bir dekont var.ben kendi adıma yeni bir kontrat yaptım 2018 11 ayda.
  1önceki borçlar için ben icra takibi başlatabilir miyim yoksa abimin mi başlatması lazım.
  2 şu an da kirasını geciktiriyor noterden ihtar çektiğimde önceki borçlar için de çekmelimiyim bir ay için mi çekmeliyim
  3 bir ay için çekersem önceki borçları alacaklı olduğumuza itiraz edebilir mi.
  Teşekkürler

  Cevapla
 • Merhaba
  Bir kişeye Senet Karşılığı 2017 senesinde 10.000 tl verdim , Ödemedi üzerine kayıtlı hiç bir şey yok , Sigortalı olarak bir işyerinde çalıştığını tespit ettim , Maaşına Nasıl Haciz koydurabilirim . Teşekkür ederim

  Cevapla
 • Geçen sene mart ayında kilim mobilyadan genç odası almıştım. 2 yerinde kırık ve kusur vardı değiştirmelerini istedim. Defalarca aramama rağmen değiştirmediler.bende mayıs ayında tüketici haklarına şikayette bulundum. Kasım ayında yani 6 ay sonra karar benim haklı olduğumu içeren belge ile sonuçlandı. Yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen hiç bir geri dönüş olmadı paramı geri vermediler. Şimdi icra takibi mi başlatmam gerekiyor. Nasıl bir yol izlemeliyim. Şimdiden teşekkürler.

  Cevapla
 • Bir firmadan ürün aldım son aylarda ödemelerim geçilmeli oldu hep. Son ödemem Şubat ayı geriye kalan borçu icraya vermişler ne yapabilirim bunun için ödemiyor değilin sonuçta taksitli borç en son bir ay önce Ödemiş’im geçirmedeki taksiti

  Cevapla
 • Merhaba bir derneğe ait kirada dükkanı var.ancak 15bin e yakın kira borcu var.
  kira sözleşmesi olarakta dernek karar defterinde kiraya verildiğine dahil yazısı var. biz bu kiraları alamıyoruz.resmi yoldan alabilmek için ilk ne yapmamız gerekiyor?kiralar elden ve bankadan karışık olarak yatırılmakta, icra takibi için bizden istenen belgeler neler olabilir.

  Cevapla
 • Avukat aracılığı ile icra davası açtığımızda avukat masrafını borçlu mu öder yoksa alacaklı mı?

  Cevapla
 • Merhabalar.Benim adıma 14 adet sıralı senet var ben bu senetlerden 7 adetini peşin ödedim fakat işten ayrıldığım için kalanları şu anda ödeyemem karşı taraf hiç insaf etmiyor senetlerin herbiri 3000 tl senetlerin günü 2 hafta sonra geçecek .Benim ikametim Malatya’da ben Sivas’ta ym ailemin yanında kalıyorum icra hangi adrese gider.Üzerime kayıtlı hiçbir şey yok Sigortam da yok .

  Cevapla
 • Avatar
  Şerafettin Ç
  26 Mart 2019 22:31

  Merhaba
  Antalyadaki arkadaşımla iş yaptık araç kiraladık şirket adına ama ben bursada olduğumdan şirket adına kiralanan araca ben imza attım Firma adı ( benim adım ) parantez içinde yazılı sadece benim adım . Şirket hesabından ödendi faturaları. Şimdi iptal etmeye kalkıyorum kiralama şirketi Firmadan değil benden talep ediyor 2 aylık ödenmeyen faturayı. Polis merkezine gittim İcra hukuk mahkemesine başvur çalıştığına dair delillerle onlar çözer dedi. İnternette araştırdım ama benim yaşadığım türde bir olay yaşayan yok. Nasıl bir yol izlemeliyim?

  Cevapla
 • Kıdem tazmınatı için açmış olduğum bir davayı kazandım.
  Acaba bu alacağım tazmınat miktarını devlet alıp, bana ödememi yapacak yoksa ben bu alacağımı yine ben takip ederek, icra takibi başlatarak mı almam gerekiyor?

  Cevapla
 • Serdar Bey iyi Günler
  Bir Apartmanın Yöneticisi seçildim fakat biraz sorunlu bir aptman. eski yöneticimiz apartman karar defterine apartman demirbaş giderleri için yazılan ücretlerin bir kısmını tahsil etmiş ama bu paraları apartman demirbaş giderleri için kullanmamış ( temizlik elektrik V.s. için kullanmış) iki yıl apartman defteri işlememiş iki yıl sonunda yaklaşık olarak işlemleri yapmış ve yönetimi devretmiştir. Fakat kendi döneminde yapılan toplantıda apartman demirbaş giderleri için toplanacak olan parayı ödemeyeceği yazılmadığı halde ödememiş ve suan borcunu inkar etmektedir. kendisini icraya vermek istiyorum sizce ne gibi sıkıntılar yaşarım?

  Cevapla
 • Merhabalar ;

  Daha önce ki isyerinden ayrıldım ve arabulucuk da anlaştık alıcak ları mi ödeyecek durumu olmadigi için 13 ay 1500 tl odeyecek die ama ilk taksitte sorun cikartti ve ödemedi ne yapmalıyım.

  Şimdiden teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Merhaba,
  Nevşehir’de ikamet ediyorum ve atölyemiz için İstanbul’da bir işletmeden bir pres siparişi verdik. 8000 TL fiyatta anlaştık. İlk olarak 2000 lira kapora gönderdik sonrasında da ilgili kişi malzeme alacağını söyleyerek tekrar para istedi.Parça parça toplamda 7000 lira ödeme yaptık ancak şu anda sipariş ettiğimiz ekipmanı alamıyoruz. Bugün yarın diyerek sürekli geçiştiriyor. Elimdeki dekontların açıklamasında pres ücreti ön ödemesi diye açıklamalar var. Nasıl bir yol izleyebilirim?

  Cevapla
 • Merhabalar.benim adıma 14 adet sıralı senet imzaladım borçların yarışını ödedim (kalan 7 senet 21000tl)işten ayrıldığım için diğerlerini ödeyemeyecek haldeyim.bnm adresim Malatya da fakat ben Sivas’ta kalıyorum ailemin yanında icra işlemi başladığı nda eve haci gelir mi gelirse hangi eve gelir.

  Cevapla
 • avukat bey merhaba. yapıkredi bankası esnek hesabıma her ay düzenli olarak 100 tl para yatırmakta iken ve en son ocak ayında para yatırmışken. yapıkredi bankası tarafından icra işlemi başlatılmış. tarafıma herhangi bir ödeme emri veya evrak iletilmeden icra dosyası acılmıştır. en fazla 35 günlük bir geçikme söz konusudur. ben icraya itiraz ettim ancak avukat mecburen ödemem gerektiğini belirtti. sonra ödemek zorunda kaldım kredi cekmem gerekiyordu. tüketici hakem heyetine gitsem ödemiş olduğum avukat masraflarını ve icra masraflarını geri alabilir miyim.

  Cevapla
 • merhaba.. ilamlı icra takibini başlatmak için hangi belgelere ihtiyacım var acaba? sanırım 3 tane kesinleşmiş karar örneği gerekiyor başka ne gerekiyor acaba yardımcı olursanız çok sevinirim serdar bey

  Cevapla
 • İstinaf mahkemesi kararı ile ilamlı icra başlatmak istiyorum. Karşı tarafın itiraz hakkı yok sanırım ama dava açabiliyor diye bilgi vermişsiniz. Bu dava süresince işlem prosedür nedir. İcra mahkemesine borcunun olmadığını mı anlatmaya çalışacak. İstinaf kararı kesin değil midir. İtiraZ etme hakkı yoksa ödeme için avukat tutmadan tahsilatı nasıl yapabilirim. Borçlunun malvarlığı üzerinde başka haciz varsa ben nasıl tahsilat yapabilirim. Teşekkürler

  Cevapla
 • Merhabalar ben bir arkadaşıma 4 bin tl borç verdim, 3 ay içerisinde ödeyeceğini söyledi fakat ödemedi, Mayıs ayına kadar ödemesi gerektiğini söyledim fakat ödeyebilecek durumu olduğunu düşünmüyorum. Konuşmalarımız hala duruyor, borcumu arkadaşımdan nasıl alabilirim ?

  Cevapla
 • Merhabalar Türk telekom bayisinden telefon aldım. bozuk çıktı tüketici hakem heyetine baş vurdum lehime karar çıktı ilamlı icra için gereken evraklar nelerdir.tşk son olarak bayiden aldım ama bayii ortada yok icrayı bayiyemi yoksa Türk telekomamı açmak gerekiyor

  Cevapla
 • merhaba serdarhan bey eşimle bir yıl önce anlaşmalı olarak boşandık kesinleşen karara göre aylık 300 lira nafaka ödemesi gerekiyor fakat bunu sadece iki ay düzenli yatırdı sonrası hep gecikmeli son 3 aydır hiç ödeme yapmadı.şuan işsizim ve bu para tek geçim kaynağım bu konuyla ilgili nasıl bir yol izlemeliyim.

  Cevapla
 • slm ben yaklasık 4 yıl önce bir guzellik salonunda eplasyon yaptırmak için kayıt oldum ama hıç gıtmedım şimdi arayıp bana dıyolarki gelip sözleşmenizi iptal etmenız lazım tabı 400 tle karşılıgında yada eplasyon yaptırın ben yaptırmak istemıyorum almadıgım hizmet için niye ödeme yapıyım diyorum karşı tarafda içraya verecegini söylüyor ne yapmalıyım

  Cevapla
 • Merhaba,

  Elden borç verdiğim kişi borcunu havale ile ödedi banka dekontunun açıklamasında “borç olarak verilen paradır” yazmış. Kendisine ihtarname gönderdim daha sonra icra dosyası açtırmış. Banka dekontu icra mahkemesinde geçerli belgemidir? İhtarnamem dikkate alınır mı ?

  Cevapla
 • Merhabalar,Geçen yıl çekişmeli boşanma ile boşandım 10 milyar maddi 10 milyar manevi tazminat vede aylık 400 tl nafaka verdi hakim boşandığım taraftan alamıyorum malı mülküde yok nasıl ne yapmalıyım acaba?

  Cevapla
 • Merhaba iyi günler, ben letgo uygulamasi üzerinden şehir dışından biriyle anlaştım ve paranin yarisini ödemek şartiyla ürünü göndermesi üzerine anlaştik ardindan ben parayi ona havale ettim fakat karşi taraf sözünde durmadi ve ürünı göndermedi, elimde letgo,whatsapp gorusmeleri mevcut ve ses kaydida var. Borcunu ödemesi için İlamsız icra takibi mi başlatsam daha iyi yoksa suç duyurusundami bulunayim. Yardimci olursaniz çok sevinirim.

  Cevapla
 • Merhaba,
  Ev sahibi depozito ücretimi ödemiyor. Tebligatta da bulundum ancak yine de ödemiyor. Şimdi kendisine icra takibi başlatabilir miyim? İcra takibiyle depozito ücretini ve bu uğurda yapacağım ve yaptığım masrafları da talep edebilir miyim? Teşekkürler.

  Cevapla
 • Merhaba ben birine 1700 lira para gönderdim. Beni kandırdı. Savcılığa dolandırıcılık diye mi şikayet etmeliyim yoksa icra mı başlatmalıyım? kendisinin öğrenci olduğunu öğrendim. Kendisinin bir tek telefonu var tc kimlik numarası yok elimdede bir tek banka makbuzu var. Sizce dava açıp para harcamaya değer mi sonuç alır mıyım?

  Cevapla
 • Bir musterimden cek aldim fakat cek odenmedi sahis baska bir firma ve adreste hala faliyet gosteriyor falat urettigi urunlerine hala eski firma etiketleri ile pazara sunuyor bahsi gecen firma ihracat calisan bir firma nasil haciz islemi yapabilirim cek bedeli 20 bin odeyecek durumu ve makina ekipman ve arac parkuru var tamamen art niyet

  Cevapla
 • Merabalar birine borç verdim 20.000 tl smdi parami alamiyorum ne zaman arasam 20 gun sonra 1 ay sonra faln dior telefonunu kapatiyor ama mesajlari kayitli bende ne yapmaliyim nasil alabilirm?

  Cevapla
 • Merhaba ben bir cihaz almadam faturasina benim uzerime kesilmis bir cihaz var ama faturaya ben imza atmadim haberim bile yok. Böyle böyle borcu odemessen icra davasi acariz diyorlar. Bu dolandicilara karsi ne yapmaliyim.

  Cevapla
 • Merhabalar, adıma yaklaşık olarak bir hafta önce bir icra dosyası açılmış, e-devlet uygulamasından kontrol ettiğimde herhangi bir duruşma gözükmüyor ve dosya durumunun açık olduğu yazıyor, bu aşamadan sonraki süreç nasıl işleyecektir, ne yapılmalı?

  Cevapla
 • Eski iş yerimle arabulucuda anlaştık vereceği parayı vermedi aradan günler geçti ses seda yok elimdeki imzalı anlaşmayla icraya verilebilirmi

  Cevapla
 • Merhaba bankadan 6000 tl kredi çekip arkadaşıma borç verdim ödeyemiyor biryerde de çalışmıyor seyyar komisyoncu olarak iş yapıyor borcu ödemezse icra takip başlatacağımı ilettim.parayı eft olarak annesinin hesabına gönderdim açıklama kısmına borç verdiğim arkadaşın adını soyadını C… T…. adına yazdım.Bu süreçte icra takip başlatsam paramı alabilir miyim

  Cevapla
 • Merhaba,ben bir güzellik merkezi tarafından istemeyerek sözleşme yaptım.Sözleşmenin iptalini istediğimde dosya masrafı için 300 tl ödemem gerektiğini söylediler.Ödeme yapmak durumunda kaldım sözleşmem 2300 tllik.Ödeme yaptıktan sonra Tüketici hakları mahkemesine başvurdum sonuç olarak haklı görüldüm.Karşı tarafa ödemenın yapılması gerektiğini mesaj yoluyla ilettim TCmi isteyerek sıstemden bakacaklarını söylediler fakat geri dönüş sağlanmadı.Elimde mahkeme kararıda var.Ne yapmam gerekir ?

  Cevapla
 • merhaba..adıma icra takibi yapılmış fakat ödeme emrinde isim bana ait fakat tc farklı kişiye ve adres yanlış. tc nosü olan kişiye icre gidiyor haciz yapıyorlar ve bu durumdan benim 1 yıl sonra haberim oluyor. İtiraz hakkım varmı çünkü borç yok tebligatımı bekleyeyim ..

  Cevapla
 • Tüketici hakem heyetine başvuru yaptım.sonuç lehime sonuçlandı.icra başlatmam için belirli bi süre varmıdır.kaç gün içerisinde başlatmam gerekir?

  Cevapla
 • merhaba,

  çalıştığım şirketten usulsüz bir şekilde işten çıkarılınca bana maaş farkı için elden ödedikleri parayı sgk ya şikayet ettim ve şirket genel müdürü nün bu ödemeleri dekontla yaptığı için sgk bunlara ceza kesti fakat bu şahıs rezilliğini örtmek için sanırım bana icra davası açmış maaş için fark olarak kaçak ödediği 700 tl yi adam bana bankadan dekontlu gönderdi sanırım bunlara dayanarak takip açmış dekontlarda hiçbir açıklama yok ne yapmam gerekir icraya itiraz edeceğim ama maaş farkı olarak ödendiğini belirtmem sonradan sıkıntı olurmu itiraza ret davası açarsa kendimi nasıl savunacağım

  Cevapla
 • Merhaba 13.03.2017 ile 17.12.2018 tarihlerinde ekol koz madende çalıştim isyerinden cıkarıldım.. 6 aydir odeme yapmadilar en son arabulucuya verdim anlasma saglandı herhangi bi odeme alamadım.. bu durumda ne yapmaliyim tesekkurler

  Cevapla
 • Merhaba,
  Bir mahkeme kararı doğrultusunda ilamlı icra başlatmak istiyorum. Vekalet vermiş olduğum bir avukatım var fakat bu icra takibini kendim başlatmak istiyorum…Mahkeme kararını (Yargıtay) nasıl edinebilirim?.. Bu konuda ne yapmam gerekir? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

  Cevapla
 • Firma toplamda 11 binncivari kestigimizvfaturalarin odemesini 2018 kasimdan beri yapmiyor ne yapmaliyim daha once bir firmayi avukat tutup mahkemeye vermistim bunu kendim halledebilirmiyim nereye basvurmaliyim nasil bir icra yolu izlemeliyim

  Cevapla
 • Merhaba avukat bey
  Ben arkadaşıma 15 bin tl borc verdim şimdi benim sana borcum yok diyor internet bankacılığından gönderdim parayi kişinin hesabına ve açıklama kısmına ( BORC ) OLARAK yazdim simdi ben bu kişi hakkında nasıl icra takibi baslatirim ve nasıl bir karar netice alırım beni bilgilendirirseniz sevinirim kolay gelsin

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   17 Temmuz 2019 11:37

   Merhaba Sami Bey,

   Yargıtay havale ve eft’leri borç ödemesi olarak algılıyor. Açıklamanız çerçevesinde işlem başlatılabileceğini düşünüyoruz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba; kusurlu cep telefonumun ücret iadesi için tüketici hakları hakem heyetinden lehime karar çıkmıştı. Satıcı tüketici mahkemesine itiraz ederek dava açmıştı. Mahkeme lehime karar vererek davayı reddetti. Gerekçeli karar çıktıktan sonra icraya başvurmam gerektiği söylendi. Satıcı İstanbulda. Ben izmitteyim. İzmitteki icraya mı başvuracağım. Başvuru süresi varmıdır. Başvururken tüketici hakem heyeti kararı ve tüketici mahkemesi kararından ikisini de dilekçeme koyacakmıyım. Yasal faiz talep edecekmiyim? Ne tür bir dilekçe yazacağım?

  Cevapla
 • benim kızıma ödenmiş emekli sandıgı (otamatikman) emeklisi maaşımdan okumakta olan kızım 2 yıllık okulunu bitridigi halde bu durum 2010 dan 2016 yılına kadar devam ettirilmiştir..kendisine durdurması için sözlü beyanlarım neticesinde kapatılmıştır aynı dönem 2010 dan itibaren işyeri çalışmaları yani çalıştıgı ve maaş aldıgı yerler mevcuttur.aradaki zaman diliminde fazladan almış oldugu 6 yıllık geri dönüşüme icra takibiylemi dava açılması lazım..

  Cevapla
 • merabalar avukat bey biz 4 sene önce lakanta sahibi olan ve mutaitlik yapan 2 kardese peşinat niyetinde 20 bin TL verdik 1 sene içinde evi bitireceğiz allahım izniyle dedi ana bunların yapacakları evin arsa sahibi satmaktan vazgeçilmez geçtiği için eve başlanmadı sözleşmede bitiş tarihine kadar evi bitiremssek kira paranızı biz vereceğiz demişlerdi aradan 2 sene geçmesine rahmet ev başlangıç madımak bizde paramızı geri istedik şuan toplu veremeyeceğini söyledi bizde kendi aramızda 20 bin vermiş olduğumuz parayı 25 bin olarak taksit taksit vermesini önerdi kendileri kabul etti biz bu 25 binin 14 binini aldık 1 seneden beri de kalan parayı alamıyoruz ben icra davası açıp kalan paramı ve anlaşmış olduğumuz 1 sene 2 ay oturmaya devam ettiğimiz kira parasini talep edebilirmiyiz ve üstlerine kayitli bişey olmadığını dava açsanız alamayacagimizi söylediler bu işlemiş oldukları dukkkan adinada doysa actirabilir miyiz şimdiden tesekkurler

  Cevapla
 • Emlak firması çalışanıyım. Bir kurumsal firmaya 100.000 TL bedelle Kiralama yaptık, ancak 100.000 TL hizmet bedelini ödemiyorlar. Fatura keserek icraya verdiğimizde 36.000 TL vergi ödemesi ile karşı karşıya kalabileceğimiz söylendi. Vergi ödemesini hukuki süreç sonuna (max 1 yıl) ertememiz, veya fatura kesmeden icra takibi ve hukuki süreç başlatmamız mümkün mü?

  Cevapla
 • merhaba ben yakup calistigim isyeri ile mahkemelik oldum ve mahkemeyi 02.10.2019 da kazandim ve 20.10.2019 da taraflara karar kagidi teblig edildi ve 04.11.2019da e devletten icra baslatildigini goruyorum fakat 25 gun gecmesine ragmen sirketin tasinmaz mallarina icra konulamamis ve sirket arsalarini satmis.karar kagidi teblif edildikten sonra 15 gun beklenmesi gerekiyormu.ve simdi ne yapmam gerekiyor.cvp larsaniz sevinirim.

  Cevapla
 • Bir tane evim var içinde kiracı oturuyor 3 aydır kira ödemiyor evi kiraya verirken tarihsiz tahliye tahahütnamesi imzalattık .ve iadeli tahahütlü posta yolu ile ihtarname gönderdik . ihtarname eline geçtikten sonra 10 gün doldu .daha öncede parayı ödemesi için cep telefonu ile mesaj gönderdik..buna rağmen borcunu ödemiyor ve üstelik telefon da etmiyor ..Tahliye talepli icra takibi başlatabilirmiyim? çok tesekkurler

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü