4
(1)

Miras Paylaşımı Nedir?

Miras paylaşımı, ölen ya da hakkında gaipliğe hükmedilen kişinin arkasında bıraktığı malvarlığı değerlerinin mirasçıları arasında bölüştürülmesidir. Bu mirasçılar kanunen belirlenmiş yasal mirasçılar olabilecekleri gibi bunların yanında mirası bırakan tarafından belirlenmiş atanmış mirasçılar da olabilir.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras paylaşımı nasıl yapılır sorusunun cevabını bize kanun vermiştir. Kanunen belirlenmiş yasal mirasçılar mirasbırakanın altsoyu ve sağ ise eşidir. Altsoydan kasıt mirasbırakanın çocukları, torunları ve onların da çocukları şeklinde ilerleyen alta doğru bir yayılmadır. Çocuklar varken torunlara miras geçmeyeceği gibi torunlar varken de büyük torunlara miras geçmez. Altsoy mirasçılarının hepsi mirastan eşit pay hakkına sahiptir. Bunlardan birisi ölürse yerine yasal halefleri alır. Örneğin üç çocuğu olan bir adamın çocuklarından biri öldüyse ve ölen çocuğunun da bir çocuğu varsa, adamın iki çocuğunun ve bir torununun miras payı eşittir. Evlilik dışı doğmuş çocukla yasal bağ kurulmuşsa bu da aynı evlilik birliği içinde doğmuş gibi mirasta hak sahibidir.

Mirasbırakanın altsoyu mevcut değilse mirası anne ve babasına geçer. Anne ve baba mirastan eşit paya sahiptirler. Eğer kişinin altsoyu yoksa ve anne ve babası da kendisinden önce ölmüşse miras anne ve babanın altsoyuna, yani kişinin kardeşlerine geçer. Kardeşler de mirasta eşit pay hakkına sahiptirler.

Mirasbırakanın altsoyu mevcut değilse ve anne ve babası ölmüş ve bunların da altsoyu mevcut bulunmuyorsa o zaman miras büyükanne ve büyükbabaya geçer. Bunların da aynı şekilde mirastaki hakları eşittir ve mirasbırakandan önce ölmeleri durumunda miras bunların altsoyuna yani kişinin amca, hala, teyze ve dayılarına geçer.

Ölen kişinin sağ kalan eşi de onun yasal mirasçısıdır ve kimlerle miras ortağı olduğuna göre alacağı miras hakkı oranı da değişecektir. Boşanmış eş yasal mirasçı değildir.

Kişinin altsoyu, üstsoyu, bunların altsoyları ve eşi sağ değilse bu durumda yasal mirasçısı kalmamış demektir. Kişinin yasal mirasçısının kalmaması durumunda mirası hazineye (devlete) geçer.

Miras Paylaşımı Oranları

Miras paylaşımı oranları hususunda asıl belirleyici olan husus ölen kişinin eşinin sağ olup olmamasıdır. Sağ kalan eş altsoyla birlikte mirasçı oluyorsa yasal mirasın 1/4’üne sahiptir, kalan 3/4 altsoy arasında eşit şekilde bölüştürülür. Eş anne babayla mirasçı oluyorsa yasal mirasın 1/2’sine yani yarısına sahiptir, kalan yarısında anne ve baba ve eğer bunlar ölmüşse de anne babanın altsoyu eşit paya sahiptir. Sağ kalan eş büyükanne ve büyükbabalarla mirasçı oluyorsa da yasal mirasın 3/4’üne sahiptir. Yine aynı şekilde kalan 1/4’ünde büyükanne ve büyükbabalar, bunlar ölmüşlerse de bunların altsoyu eşit paya sahiptir. Ölen kişinin altsoyu, anne babası ve bunların altsoyu, büyükanne ve büyükbabalarıyla bunların altsoyu bulunmuyorsa; sağ kalan eş tüm mirasa tek başına sahiptir. Eğer eş de sağ değilse geriye tek yasal mirasçı olarak devlet (hazine) kalır.

Miras Payları Nasıl Hesaplanır?

Miras payları nasıl hesaplanır? Miras payları, aksine bir düzenleme olmadıkça mirasçıların serbest iradelerine göre hesaplanır. Mirasbırakan paylaşımın nasıl olacağını ve kurallarını belirlemişse mirasçılar bu kurallara uymakla yükümlüdürler. Ancak mirasbırakan kasıtlı olmayarak aralarında bir eşitsizliğe neden olmuşsa bu eşitsizlik dikkate alınmaz.

Mirasçılar tereke mallarını bölüşmek üzere mirasçı sayısınca veya ortak kök sayısınca pay oluştururlar, eğer pay oluşturma konusunda anlaşamazlarsa bunu sulh hâkiminden isterler.

Payların özgülenmesinde yine mirasçıların anlaşması esas alınır, bu yapılamıyorsa kura çekilir. Mal bölünemeyen bir malsa veya bölündüğünde ciddi bir değer azalmasına uğruyorsa bütün olarak mirasçılardan birine özgülenir. Özgüleme konusunda anlaşmazlık çıkarsa mirasçılardan birinin istemi üzerine mal açık arttırmayla satılır ve satış bedeli mirasçılara bölüştürülür. Bu açık arttırma mirasçılar arasında yapılabilir ya da herkese açık olabilir.

Mirasçılardan birinin başka bir mirasçıdan olan alacağı paylaşma sırasında alacaklı mirasçıya geçirilir. Payına rehnedilmiş mal düşen mirasçı rehnedilen malın güvence altına aldığı borcu da üstlenmiş olur.

Miras Paylaşımında Anlaşmazlık Nasıl Çözülür?

Miras paylaşımında anlaşmazlık vasiyetin yorumlanamamasından, miras taksim sözleşmesinin hazırlanması konusunda anlaşılamamasından ve mirasın kabul edilmek istenmemesinden çıkmaktadır. Miras taksim sözleşmesinin hazırlanamaması durumunda veya vasiyetin yorumlanamamasında, murisin son yerleşim yeri sulh hukuk hâkimi anlaşmazlığı çözmektedir. Mirasın reddindeyse daha çok mirasbırakanın borçlarının fazla olması ve yasal mirasçının bu borçları ödemek istememesi durumu söz konusudur. Açılacak bir reddi miras davasıyla mirasçı olmaktan çıkılabilir.

Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı Nasıl Olur?

Kardeşler arasında miras paylaşımı nasıl olur? Miras paylaşımında anlaşmazlık nasıl çözülür? Kişinin yasal mirasçıları kanunla belirtilmiştir ve bunlar altsoy, üstsoy ve sağ kalan eştir. Kardeşler yasal mirasçı değildirler, ancak mirasbırakanın altsoyunun bulunmaması ve anne babasının da kendisinden önce ölmesi durumunda anne babanın altsoyu oldukları için mirastan pay alabilirler.

Peki kardeşler arasında miras paylaşımı nasıl yapılır? Ülkemizde en çok görülen durumlardan birisi erkek çocuklara kız çocuklarından daha fazla mirasta pay verilmesi veya büyük çocuğun kayırılması durumudur. Ancak miras hukuku mal paylaşımı açısından kişinin tüm çocukları mirastan eşit derecede pay hakkına sahiptir. Cinsiyet, yaş, medeni durum vs bu paylaşım hususunda etkili değildir.

İkinci Evlilikte Ölüm Halinde Mal Paylaşımı

Sağ kalan eş, kişinin yasal mirasçısıdır. Bu eş kişinin birinci evliliğinden de olsa onuncu evliliğinden de olsa durum değişmez. Dolayısıyla ikinci evlilikte ölüm halinde mal paylaşımı yapılacağı zaman önceki eşlerin mirasta bir pay alacakları yoktur, aralarındaki evlilik birliği artık bitmiştir.

Sağ kalan eşin mirasçılığına geldiğimizde değinmemiz gereken bir husus daha vardır. Medeni Kanun evliliğin sona ermesi durumunda malları paylaşmak için 2002’den itibaren edinilmiş mallara katılma rejimini uygulamaktadır. Örneğin ölen eşin evlilik birliği içerisinde kazandığı parayla aldığı bir arsanın evlilik bittikten sonra yarısı diğer eşe aittir. Ölüm de evlilik birliğini sona erdiren hallerden birisidir. Dolayısıyla önce ölen eşle sağ kalan eş arasında evlilik birliğinin bozulmasından dolayı mal paylaşımı yapılacak, sağ kalan eş bundan sonra ölen eşe yasal mirasçı olacaktır.

Babadan Kalan Miras Paylaşımı

Babadan kalan miras paylaşımı nasıl olur? Babadan kalan mirasta yasal mirasçılar ve miras payları şöyledir: Ölen kişinin birinci zümre mirasçıları altsoyudur, dolayısıyla babadan kalan miras paylaşımında mirasçılar çocuklar ve varsa sağ kalan eştir. Sağ kalan eş yasal mirasın 1/4’üne sahiptir, geri kalan 3/4’ü çocuklar aralarında eşit olarak bölüşürler. Eğer çocuklardan biri babadan önce ölmüşse ve onun da kendi çocukları varsa, ölen çocuğun miras payı kendi çocuklarına geçer.

Eşin Mirasçılık Hakkı ve Miras Mal Paylaşımı

Sağ kalan eşle ölen eş arasında önce evlilik birliğinin sona ermesinden dolayı mal tasfiyesi yapılır, ardından sağ kalan eş ölen eşe mirasçı olur. Sağ kalan eş altsoyla birlikte mirasçı oluyorsa yasal mirasın 1/4’üne, anne babayla mirasçı oluyorsa mirasın 1/2’sine, büyükanne ve büyükbabalarla mirasçı oluyorsa da yasal mirasın 3/4’üne sahiptir. Tek başına mirasçı olduğundaysa mirasın tamamına tek başına sahiptir.

Resmi Nikâhsız Eşin Mirasçılık Durumu

Sağ kalan eşin mirastan faydalanabilmesinin ilk şartı ölen eşle aralarında yasal bir evlilik birliğinin bulunmasıdır. Bitmiş bir evlilikteki eski eş ya da aralarında evlilik birliği olmadan ölen kişiyle evliymişçesine yaşayan kişi yasal mirasçı değildir. Ülkemizde özellikle resmi nikâh yapmayıp sadece dini nikâh kıyanlar bu ikinci gruptadır ve “eşlerinin” ölümü durumunda mirastan pay alamadıkları için mağdur durumuna düşmektedirler. Bunu engellemek için ölen kişi sağlığında hazırladığı bir vasiyetnameyle birlikte yaşadığı kişiye bir pay ayırabilir ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi benzeri ölüme bağlı bir tasarrufla sağ kalan “eşi” mağdur olmaktan kurtarabilir. Resmi nikâhsız eşten olan çocuklar içinse durum farklıdır, bunlar yasal olarak tanındıkları müddetçe sanki evlilik birliği içerisinde doğmuş gibi mirastan pay alabilirler.

Miras Mal Paylaşımı Zümre ve Derece Sistemi

Miras paylaşımında üç dereceli bir zümre sistemi vardır. Bu zümre sistemi kan hısımlığına göre belirlenmiştir ve ilk zümrede kimsenin bulunmaması durumunda bir sonraki zümre yasal mirasçı olur. Bu üç dereceli zümre sistemi şöyledir:

 1. İlk derecede ölenin altsoyu bulunur, evlatlıklar ve bunların altsoyları da birinci zümreye dâhildir.
 2. İkince derece anne baba ve bunların altsoyudur. İlk zümreden kimse kalmaması durumunda yasal mirasçılar bunlar olur.
 3. Üçüncü derecede büyükanne ve büyükbabalarla bunların altsoyları bulunur. Birinci zümreden ve ikinci zümreden kimse kalmaması durumunda bunlar mirasçı olurlar.

Sağ kalan eş her üç zümreyle de mirasçı olabilir, üç zümreden de kimse kalmamışsa tek başına mirasçı olur. Miras bırakılacak kimsenin kalmaması durumundaysa devlet mirasbırakana mirasçı olur.

Miras Mal Paylaşımı Davası Nasıl Açılır?

Miras mal paylaşımı davası açmak için gereken ilk şart mirasbırakan kişinin vefat etmiş olmasıdır. Bir kişiye sağlığında “sen öldüğünde ben senin mirasçın olacağım şimdiden payıma düşeni ver” diyerek dava açamazsınız. İkinci olarak murisin bir vasiyetnamesinin olup olmadığı kontrol edilmelidir, eğer ortada bir vasiyetname varsa bu vasiyetnameye uygun olarak mal paylaşımı yapılır. Eğer bir vasiyetname yoksa işte ancak o zaman mahkemeye gidilebilir. Önce terekenin tespiti davası açılır, ardından mahkemeden mirasçılık belgesi alınır. Tüm bunlar yapıldığında artık miras mal paylaşımı davası açılabilir.

Miras Paylaşım Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Miras paylaşım davasında yetkili ve görevli mahkeme murisin son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesi’dir.

Miras Avukatı ile Miras Mal Paylaşımı

Miras mal paylaşımı davası açılmadan da kişi mirastan hakkı olan payı alabilir. Bunun için tüm mirasçılar bir araya gelerek uzman bir avukat eşliğinde mirası taksim edebilirler. Eğer miras taksimi anlaşarak mümkün olmazsa dava açmak gerekecektir. Topo Hukuk Bürosu uzman miras avukatı olarak miras paylaşımı konusunda yıllardır destek vermekteyiz. Aklınıza takılan soruları bize danışma formundan veya iletişim bölümünden miras avukatlarımıza sorabilirsiniz.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır ? – Avukat Serdar Han TOPO

Avukat Serdar Han TOPO ile Hukuki Soru-Cevap Serisi – 43. Bölüm’de Av. Serdar Han TOPO miras paylaşımını değerlendirdi.Miras bırakanın kanunen belirlenmiş yasal mirasçıları altsoyu ve eşi olmakla b...

Makale Yararlı mıydı?

Oylamak için yıldıza tıklayın

Ortalama oy 4 / 5. Oy sayısı: 1

Henüz oylama yapılmadı

YORUMLAR

42 Yorum. Yeni Yorum

 • hayirli günler ben oktay pala stuttgart da yasiyorum babamizi 3 sene önce kaybettik üc oglan kardesiz birde annem babam sözlü olarak 4 amcama miras paylasimini sözlü olarak söylemis ancak bir oglan kardesim karsi cikiyor sormak istedigim annem ve abim ben olmak üzere babamin dedigi sekilde paylasim yapmak istiyoruz bir kardesim karsi cikmasi yani böyle bir imkani varmi üc kisi ayni karari alirsa bir kisi bu miras paylasimini durdurabilirmi
  saygilarimla

  Cevapla
 • Mirascilardam biri olan kardesim %90 zihinsel raporlu.(şizofren) .onun miras payi vasi mi belirler.biz diger kardesler vekaleti biyuk abiye verdik mirasi taksim etsin diye.ozurlu kardes vekalet veremiyor ? Buyuk abimiz adimiza taksimat edecek ancak engelli kardrs durumu dert sanirim. Tesekkurler

  Cevapla
  • Merhaba Abedin Bey,

   Engelli de olsa miras payı aynı olacak şekilde paylaştırılır. Vasisi engelli şahıs adına yasal işlemleri gerçekleştirir, miras hakkından faydalanamaz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba avukat bey benim annem ve babam oleli 30 yil oldu ve kalan evde erkek kardesim ve kız kardeşim oturmakta ve bana bir hak vermiyorlar ev tapu tahsis belgeli dava açıp hakkımi alabilir mıyım tesekkurler

  Cevapla
 • merhaba ben celal biz 4 kardeşiz babam dan 7 dönüm arsa kaldı arsa hisseli devlet kardeşler arasında kadastrocu bölebilirmi saygılar

  Cevapla
  • Merhaba Celal Bey,

   Miras kalan arazi tarla vasfında mı, değil mi ? Kardeşler arasında sorun yoksa miras paylaşımı yapmak mümkün olabilir.

   Saygılarımızla

   Cevapla
   • Merhaba
    Babam vefat etti
    Annem sağ
    7 kardeşiz
    Babamın üstüne 12.257 dönüm yervar
    Bunun için dapu ya dilekçe verdim.bana gelen cevap
    Yerin 28 paya bölündüğü
    7 payı anneme
    3 er payda 7 kardeşe eşit şekilde bölünmüş
    3 pay kaç metre karedir
    Cevaplarsanız seviniri tesekkurler

    Cevapla
 • Merhaba avukat bey , benim babam öleli 20 yıl , üvey annem öleli 10 yil oluyor.Biz 5 kardesiz ve uvey annemin sağ bir cocugu var.Mirastan benim hakkima düsen hisse orani ne kadar olur?

  Cevapla
  • Merhaba Zeynep Hanım,

   Annenizden ve babanızdan düşecek miras payları farklı olacaktır. Konuyla ilgili miras paylaşımı hesaplaması yaptırmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Merhaba biz dört kardeşiz baba ve anne sağ fakat babadan her bir kardeşe birer daire verildi fakat fiyat farkı var bunun farkını başka bir mülk ile paylaşmak istiyoruz örnek 1.dâire 125 bin ikinci daire 150 bin 3. Daire 160 bin 4. Daire 200 bin diğer mülk yüzde olarak nasıl böleriz

  Cevapla
 • Merhabalar
  Üzerinde aktif kullanılmakta olan tarla, marangoz atölyesi ve bir ev bulunan arazi, tapuda baba ve 4 çocuktan en büyüğü üzerine 1/2lik oranla kayıtlıdır. Baba yıllar önce vefat etmiştir. Tapuda 1/2 lik paya sahip olan çocuk ne gibi avantajlara sahiptir? Müşterek tapu olması bu çocuğun tasarruf hakkını hangi açılardan kısıtlar?

  Cevapla
 • Merhabalar dedem ve babaannem öleli 10 yılı geçti. 10 yıldır kimse ilgilenmiyor, şimdi kardeşler arasında mal paylaşımı yapmak isteniyor. Olaya nereden başlamalıyız hangi adımları takip etmeliyiz? Teşekkürler

  Cevapla
 • Merhabalar;
  Halam vefat etti ve hiç çocuğu olmadı eniştemde kendisinden 10 sene önce vefat etmişti. Halamın çocuğu olmadığı için yasal mirasçısı olarak kardeşler kaldı kalan 4 kardeşten 3 ü vefat etti bu durumda miras 4 kardeşe eşit miktarda verilip ölen kardeşlerin çocukları buradan gelecek olan payı mı eşit miktarda alıyorlar bilgi verirseniz çok sevinirim.

  Cevapla
 • Merhaba Avukat bey,
  Evliyim ve çocuğum yok. 2015 senesinde evlendim. Aldığımız bazı mallar eşimin üzerine. Allah geçinden versin vefat etmesi durumunca mallarda ne kadar hakkım oluyor? Çocuk olmadığı için mal dağılımı nasıl olur. bilgi verebilir msiniz?

  Cevapla
  • Topo Hukuk Bürosu
   Topo Hukuk Bürosu
   17 Temmuz 2019 11:30

   Merhaba Berna Hanım,

   Önemli olan eşin kiminle birlikte mirasçı olduğudur. Eğer anne baba ile birlikte mirasçı oluyorsa farklı, çocuklar ile mirasçı oluyorsa farklı süreç yürür.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • Babam bi vasiyetname yaptı bu vasiyete gore 3 çocuğuna yüzde 24 er pay nikahlı eşine yüzde 16 ikinci eşine de yüzde 12 olmak üzere pay etti fakat resmi nikahlı olan annem v3fat etti babamda 2.eşe nikah kıydı olası bi vefat durumunda vasiyetnamedeki oran olan yüzde 12 yi mi alıcak yoksa daha fazla mi pay alicak

  Cevapla
 • Merhaba , Bizim Anne iki evlilik yapmış vefat ettikten sonra ilk evlilikten olan cocuklarına arsa tapuları kalmıştı.llk evlilikten Erkek olan vefat edince 2 erkek cocuğu ilgilenmişti.Şimdi ilk evlilikten hala vefat edince cocukları olmadığından diğer 2 kardeşi ve ilk Vefat eden Erkek Amca cocuklari ve ikinci evlilikten ben ve kardeşim verasette isimlerimiz çıkmış onlar aradı hisseniz var diye biz mirasta oranımız ne olur bize çüzi bir rakam teklif ettiler veraset verin diye noterde kabul etmedim konu hakkinda bizde eşitmi mirasçı oluruz.

  Cevapla
 • Orduda buyuklerden 23yil önce 1daire kaldi 6kardesler annemler en kucukleri 23yildir icinde oturuyor.Yeni noterden ihtar cektik evi bosalt oturduğun kiralari öde 10gun icinde diye cikmiyorum diyor.mahkemeye gitsek masraflari kim oder karsi tarafmi yoksa bizmi?annemin talebiyle satisa cikarmi?Hissesini diger kardesleden birine degilde disardan birine satabilirmi?

  Cevapla
 • Babamız öldüğünde annemiz sağdı.Babamızdan kalan mirası çekişmesiz paylaştık.Daha sonra annemiz öldü,ölümden sonra aldığımız veraset ilamında annemin çocukları olarak 10 kişi yer almaktadır.Mal paylaşmadan kardeşlerden birisi öldü,ölen kardeşimizin eşi sağ ve 5 çocuğu var.Sorularım;1.Ölen eşin sağ kalan eşi mirasçı olarak ölen eşin yerine geçip,diğer 9 çocukla birlikte eşit hisseye sahip olarak mı miras alır.YOKSA
  2.Ölen kardeşin 5 çocuğu ile eşi de TEREKE’ye dahil olup,15 kişi mi paylaşıma dahil olur.Ya da ölenin sağ kalan eşi ölen eşin yerine geçerek mirasını alır daha sonra ölenin 5 çocuğu sağ kalan eşin payından mı pay alır.Teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Merhaba babamiz 4yil once vefat etti.annemiz ondan once vefat etmisti.1996 yilinda babamiz ikinci evlilik yapti.eşi su anda ayni mahallede ayri evlerde yasiyoruz.kendisi babamizdan kalan evde yasiyor.mallari bolusmek istiyor.mirasin kacta kacina hakki vardir.biz 3 kardesiz.ornegin maddi degeri 200bin tl olan bi mirastan kendisine kac tl duser..

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   16 Temmuz 2019 08:50

   Merhaba Erdal Bey,

   Miras paylaşımı konusunda eşin payı kiminle birlikte mirasçı olduğuna bağlı olarak değişmektedir. Mirasın paylaştırılması için dava açma hakkınız bulunmaktadır. Oranlar konusunda ise hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • iyi gunler biz 6 kardesız bır tane ablam zıhınsel engelı onun payı ihaleyle satıldı bızım payımız satılmadı bız payımızı ne zaman satabılırız

  Cevapla
 • Merhabalar. Baba vefat etmeden önce sağliğinda 8 kardeşten 2 erkek çocuk üzerine tapusunu üzerine vererek iki tarlayi erkeklere vermiş. Geriye kalan tarlalardan da hak talep ediyorlar. 6 kadin mirasçı babanin sağliginda yaptiği bu karşiliksiz tapu bildirimini mirastan eşit hak almak talebiyle geriye dönük mahkeme yoluyla bozabilir mi? Bilgilendirirseniz memnun olurum. İyi çalişmalar.

  Cevapla
  • Avatar
   Topo Hukuk Bürosu
   11 Eylül 2019 11:07

   Sayın Ömür K.,

   Bahsettiğiniz durum miras paylaşımı değil de muris muvazaası olarak adlandırılmaktadır. Muris muvazaasında zamanaşımı olmayıp her zaman dava açılabilir. Dilerseniz konuyla ilgili işlem yapabilirsiniz.

   Saygılarımızla

   Cevapla
 • İyi günler birkaç sorum olucak babam vefat etti ve mal varlıkları var ama annemin demesine göre yüzde 65 i mirasta benim hakkım ve daireler şu anda kirada ve kiraların hepsi benim hakkım diyor yani demesine göre 5 daire var 3 tanesi benim gerisi sizin demek istiyor bu sorumu cevaplarmısız.

  Cevapla
 • Hocam merhaba babam vefat etti 4 kardeşiz 1 oğlan 3 kız babamın arkadaşları elbirliğiyle arsa alıp ev yaptılar biz ufaktık ozaman 2007 de 4 çocuk için yapıldı annem evi sattı 2016 da başka mühitden ev aldı şimdi diyo ev benim kimseye vermem napabiliri, bu konuda

  Cevapla
 • Merhabalar annemler 10 kardeşler dedemler öleli 20sene oldu. Yerleri erkekler kullaniyorlardi. Kızlar yerlerin artık bölünmesini istiyorlar ama erkekler sürekli kavga çıkartıp vermek istemiyorlar. Teyzem de mahkemeye dilekçe verdi neredeyse 1 sene olacak ama mahkeme den hala bir ses yok. Acaba mahkeme ne kadar sürede bilgi verir.yada süreç nasıl ilerler. Bilgi verebilir misiniz.

  Cevapla
 • Annemden kalan yaklaşık 13 dönümlük araziyi babam hisseSİNDEN vazgeçerek üç kardeş aramızda çeşitli oranlarda paylaştık. Paylaşımımızı kendi aramızda kâğıda T.C. isim, soyisim okudum, anladım ve kabul ettim yazarak imzaladık.Yanlız yaklaşık 1hafta sonra babam vazgeçtiği hissesini eşit oranda bize satsa lakin hisse oranlarımız ilk anlaştığımız şekilde kalsa yani tapuda yer miktarımız farklı anlaşma protolünde farklı olsa. Yaptığımız bu protokol, anlaşma geçerliliğini korur mu yoksa korumaz mı? Bu konu bizim için önemli cevap verebilirseniz hoşnut olabiliriz…

  Cevapla
 • Efendim annem ikinci evliliğini yaptı ve bu evlilikten bir çocuğu oldu babalığınm vefat etdi biz annemin ilk evliliginden olan üç kardeşiz anneme kalan evden bizede miras kalırmı saygılar

  Cevapla
 • Merhaba babam dan kalan miras ablam bekar yaşlı kimsesi yok o ölürse kardeşler mirasçımı olur yoksa devlete mi kalır yada yiyenlerde dahil bolusulurmu

  Cevapla
 • MERHABA, SAYGILAR İYİ GÜNLER. BÜYÜK BABANIN MİRASI ( BÜYÜK BABANIN EŞİ DE HAYATTA DEĞİL ) İKİ ERKEK ÇOCUĞU VAR VE ONLARDA EŞLERİYLE HAYATTA DEĞİLLER. MİRAS BÜYÜK BABANIN ÖLEN EVLATLARININ ÇOCUKLARINA KALDI. YANİ TORUNLARINA…. BÜYÜK EVLADIN BEŞ ÇOCUĞU VAR. KÜÇÜK EVLADIN TEK ÇOCUĞU VAR. MİRAS PAYLAŞIMI VE ORANLARI NASIL OLUR? % 50 BEŞ ÇOCUĞU OLAN BÜYÜK EVLADIN ÇOCUKLARINA VE % 50 DE TEK ÇOCUĞU OLAN KÜÇÜK EVLADIN ÇOCUĞUNA MI? OLUR. ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜRLER, SAYGILAR İYİ GÜNLER…

  Cevapla
 • Selam babamdan kalma raraziler var 3 kardeşiz kardeşimin birtanesi yuzde atmis özurlu bu konuda miras paylasimi hangi yoldan yapilir ve ne yapmam gerekir yardimci olursaniz sevinirim

  Cevapla
 • İyi günler babam yaklaşık 3 ay önce vefat etti 5kardesiz babamdan kalan yerler var erkek kardeşim intikal imzası diye tutturdu beni kandırır diye dunundugum için imza vermek istemiyorum ne yapmam gerekiyo acaba bilgi verirseniz çok sevinirim iyi gunler

  Cevapla
 • Merhaba
  Babamın ikinci evliliğinden bir kız kardeşim var. Vefat etti. Evli ve Çocuklu değil idi. Ancak babamın ikinci eşinin ilk evliliğinden bir erkek çoçuğu var. Bu durumda miras paylasımı nasıl olacaktır?? yani benim kızkardeşimin mirascısı yasal olarak anne babası. Bu durumda miras anne baba arasında P bolusulecek. ben baba tarafından mırascısı diğer erkek cocuk da(uvey) anne tarafından mı mirascı olacak??

  Cevapla
 • Muris bekar bir bayan dolayısıyla alt soyu yok, anne baba her ikiside (vefat etmiş)
  Baba 2 evlilik yapmış, murisin öz annesinden 2 kardeşi var,Baba’nın diğer Eşinden de 6 kardeşi bulunmaktadır.
  Soru;Mirasın Paylaşım oranları nasıl olacaktır.

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

* Telefon numaranız yayınlanmayacaktır.

Menü